Erdély koronaországot illető Országos Törvény- és Kormánylap - Landesgesetz und Regierungsblatt, 1851

KE <| 33 36 38 38 FA fé. é HMirdetménye a polgári és katonai kormányzónak, a kolozsvári kereskedelmi és iparkamara meznritavat ilietdieg . . . . . .­­ Hirdetménye a polgári és katonai kormányzónak, mellynél fogva az erdélyi es. k. pénzügyi országos igazgatóságnak az 1851-di­ évbeni dohánytermesztésseli kivételes kezelést ilie­n 1651 január 29-eguti hirdetménye tétetik közhirre . . . . Mrdetménye a polgári és katonai kormányzónak, melly által a dohány egyedárusság beho­­zatalacég dohánylevélben, továbbá egész és fél gyértmányu dohányban fönmaradott készletekkeli kezelést tárgyazó szabály nem különben a dohánygyártások ingatlanita­­sáról szóló határozmányok tételnek közhirre 7 ő . . . » Kibocsátványa a hadügyministeriumnak, melly által a katonai birói személyzet illetékeinek a helyettes föhadügyvedtöl lefelé ő Felstge által legkegyelmesebben helyben hagyott javitása közhirre tetetik . ä 5 Császári kézirat, melly által sigendeltetic, hogy az esküdtszékek halálos ítéletei, az ország fejedelme elébe terjesztések elött, a megkegyelmezés indokai, 8 igenlés esetében a haláos büntetés helyébe teendő időleges tömlöczbüntetés felől adandó velemény vé­­gett, a legföbb törvényszék elébe tegi esztenduc » . . . Rendelets a diegeschede­mi ministeriumnak, melly által az időszaki személyszállítások iránt 1850-iki év december 2­-án kiadott rendeletek hatálya 1851-iki april 4-re halasztatik Kibocsátványa a vallás- és közoktatásügyi ministernek, melly által azon módok határoztat­­nak meg, mellyek alatt a külföldi orvosok a bécsi s­prágai egyetem bölcsészet és ok­­toui szakaiba fölveendők a ; . . .­­ 40 47­ ­ darabnak 99 19 P. 1 99 »„ 31 99 " 99 99 m, 17 20 29 „ 99 Tartalom 15 16 21 26 26 40 48 48 53 53

Next