Erdély nagyfejedelemségét illető Országos Kormánylap 1. - Landesgesetz und Regierungsblatt 1, 1854

1854 / nr. 1

.+ a melly A 43-kán tatott. Ez mint országos adóhatóság, alá rendelye Unterordnung unter das Finanzministerium Al­­leend. 'lergnädigst anzuordnen geruht. kezelendi, 1. szám. Kibocsátványa pénzügyministeriumnak kiható által a Krakóra és Saliszia nyugoti részére nézve ujon kirendelt adóigazgatóság fölállítása s hatályának hezdete közhirré. szétküldetett januar 10-kén 1854. Ö cs. k. apostoli Fel:ége 1853. augusztus] kelt legfelsőbb határozványával Krakóra és Galiczia nyugoti részére nézve egy adóigazgatóság fölállítását levcevgelmesebren elrendelni tasitott hivatalvidékben az egyenes adók igazgatását melly 1853. december 28-károl, a birodalom egész területére, adóigazgatóság Krakóban a pénzügyministerium birodalmi törvénylap s közvetlenül I. dar. nöknek mint finőkének vezérlete alatt, tétetik 1. sz. chiadatoti és székelend, a hozzäu­­az országos el­­s 1854. február 1-len lépend hatályba. Baumgartner s. k. | die Aufflellung méltóz- fau und Amtösite in frafau und Dieselbe hat ter der Chefs Etepegn Leitung in Zt. 1. Staf des Finapumtiniite tișină vom 28. De­cember 1853, . giltíg für ben ganzen Umfang des Reiches, womit die Aufstellung und der Be­­ginn der Wirksamkeit der neu errich­­teten Etepeg- Direction für Krakau und den westlichen Theil Galiziens fundgemacht wird. Im Meidsgefekblatte I. Stü> No. 1, ausgege­­ben und versendet am 10. Januar 1854. Seine k. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöhster Entschließung vom 13. August 1853 dem ihr zugewiesenen Amtsgebiete zu besorgen und wird am 1. Februar 1854 ihre Wirksamkeit beginnen. Baumgartner m. p. einer Steuer-Direction derselben, die der für Eta­­den westlihen Theil Galiziens mit dem mit Verwaltung unmittelbaren der directen al8 Steuer-Landesbehörde des Landes - Präsidenten, pn­­als 2. szám. Nr. 2. Hirdetménye Kundmachung a pénzügyi és kereskedelmi ministeriumok- feg Ministerien der Finanzen und des, nak 1853. december 31-keröl, | | > | Handels vom 31. December 1853, kiható az átalános vámvidékben foglalt minden koronaor­­giltig für alle im allgemeinen Zollgebiete begriffenen Kronländer, szágokra, | j az oberreuthi, böhmisch - hammeri , nixdorfi, die Aufhebung der Nebenzollämter II. kolligei, és weigsdorfi II. osztályu melec- Stlafie Oberreuth, Böhmisch-Hammer, vámhivatalok megszüntetése, s Nixdorfban Nirdorf, Kohlige und Weigsdorf, und, die Grrichtung eines Sontgoiamieu in Nirdorf betreffend. A birodalmi törvénylap I. dar. 2. sz. chiadatott és Im Reichsgesetzblatte I. Stü> No. 2, apugege­­szétküldetett januar 10-kén 1854. ben und versendet am 10. Januar 1854. A Cseh- és Szászország közötti határszélen] Aus Anlaß ber Regelung der Zollämter fekvő vámhivatalok szabályozása folytán az egeri längs der böhmisch-fächsishen Gränze werden die kamarai járásban az cberreuihi, a saazi kamarai Nebenzollämter II. Classe Oberreuth im Gamez järäsban a böhmisch-hammeri , a leitmeritzi kamarai ralbezirfe Eger, Böhmis<-Hammer im Cameral­­járásban a nixdorfi, s a jungbunzlaui kamarai järäs- bezigie Saaz, Mirdorf im Cameralbezirke Leit­­ban a kohligei és weigsdorfi II. osztälyu mellék- merít und Kohlige und Weig3dorf im Sașetai­­vámhivatalok 1854, márczius 1-jétöl kezdve mev- | bezirfe Jungbunzlau vom 1. März 1854 ange­­szüntetnek. fangen aufgehoben. Eilenben ugyanezen náptól kezdre Nixdorfban Dagegen wird von diesem Tage angefangen egy ellenörköd3 hivatal aȘittatic föl. in Nirdorf ein Controlamt errichtet. egy ellenőrködő hivatal fölállítása iránt. Baumgartner s. k. Baumgartner m. p. l3.. Nr. 1. Decretu alu ministeriului d finanțe din 28. Decem­­bre 1853, pentru totu cuprinsulu imperiului, prin care se publică așpezarea și începu­­tulu aptivităței a directoratului de contribu­­ciune instituitu din noi pentru Cracovia și partea despre appusu a Galiției. În vuletinulu imperiale mănunciulu I, Nr. 1, estradatu și trămisu în 10. Ianuariu 1854. Maiestatea sea c r apostolică prin rescri­­ptulu împerătescu din 13. Augustu 1853 a vinevoitu a ordina, ca să se așșeze unu direptoratu de coptribuciune pentru Cracovia și partea despre appusu a Galiției cu scaunulu officiului în Cra­­covia și cu subtordinăciune nemeziată sub ministe­­riulu de finanța. Acestu direptoratu va îngriji de administră­­ciunea contribuciuniloru directe în cercundarulu officiale ce 'i s'a assemnatu, ca autoritate de contribuciunile țerei cs­ diregința președintelui țerei ka capnu 645 el. mim Ra începe activitatea sea în 1. Februariu 1854, Baumgartner m. a. No. 2. Publicare­ a ministeriului de finanțe și a celui de com­­merciu din 31. Decembre 1853, pentru tute­rerele imperiului cupprinse în territoriulu communu de vamă, despre desființarea officieloru secundari de vamă de clasa II. Oberreuth, Böhmisch- Hammer, Nixdorf, Comize mi Weigsdorf, și despre instituirea unui officiu de controlă an Nixdorf. În sözezinste imperiale mănunchiulu I, No. 2, estrada tu mi trămisu an 10. Ianuarie 1853. Din motivulu regulărei officieloru de vamă în lungulu confiniului boemo-sasonicu ce desfiin­­țeasă de la 1. Martiu 1854 înainte officiele se­­cundari de vamă de clasa II Oberreuth în cerculu camerele Eger, Wanmissa-Cammeg an cerculu ca­­merale Saar,Nikologi an cerculu camerale Leitme­­ritz, mi Conlive mi Meigsdogi în cerculu came­­rale Jungbunzlau. Din contra de la ziua aceasta înainte se insti­­tue unu officiu de controlă în Nikologi. Baumgartner m. p.

Next