Erdély nagyfejedelemséget illető Országos Kormánylap 1. - Landesgesetz und Regierungsblatt 1, 1857

Betáblázott követeléseknek az uj telec­i egg zucongveche leendő átkeblezése végetti bejelentése iránt azon esetben, ha a betáb­­lázott eredeti oklevelek elvesztek, 51. sz. 113. I. Bieling I. osztályu mellékvámhivatal II. osztályu fővámhivatallá emeltetik kisérletileg. 37. sz. 104. 1. vigoai eljárás azon esetekben, ha valamelly bünös cselekvény illeték­­telenül kihágásul k­ezeltetett, holott büntett vagy vétségkép lett volna kezelendő. 146. sz. 428. 1.­­­­segély olly szerződésekből eredő keresetekre nézve, mel­­­lyek az 1854 junius 21-kén kelt I. f. nyiltparancs kihirdetése­ óta az abban érintett szolgáltatások megváltása iránt köttettek, csak akkor adassék, ha ezen szerződések a f. t. m. országos bizottmány által megerősítettek. 139. sz. 425. 1. Birósági illetőség; a polgári rögtönbiróságoknak a­­ katonai tör­­vényhatóság alá tartozó olly személyek fölötti illetősége iránt, kik a katonai őrség által fogatnak be. 38. sz. 104. I. utasítás a büntető ügyekben a járási biróságok számára; annak 42. §-sa által előszabott utmutatója helyébe egy uj minta szabatik k­i. 20. sz. 60. 1. j vizsgálat; az alárendelt birósági fogalmi hivatalnokok elé a birósági vizsgálat letételére kitüzött határidő 1859 január 1- ig hosszabbittatik meg. 239. sz. 929. 1. Borok olasz, mellyek hordókban és tömlökben érkeznek; a lom­­bárd-velenczei királyság határszéli járásban az ellenőrségtől mentesek. 204. sz. 585. I. Büntetés-szabás; azon csekélyebb törvényszegések megbü­ntetése iránt, mellyekre nézve sem az átalános bünt. törvényben, sem különös rendeletekben nincs büntetés szabva, egy átalános sza­­bály tétetik közzé. 198. sz. 571. 1 Büntető-birósági utasítás 42. §-ban kiszabott VII. minta helyett egy uj minta hozatik be. 170. sz. 494. I.­­ — perrendtartás 250. §-nak értelmez­ék az iránt, miként kelljen eljárni az esetben, ha a tettnek öt személyből álló bíróság általi eldöntést igénylő nagyobb büntethetősége csak a végtárgyalás alkalmával derül ki. 11. sz. 6. 1. törvény; annak 322. §-sa hatályon kivül tétetik. 102. sz. 370. I. törvényhatóság; az 1854 május 11-kén kelt császári rendelet (birod. törv. lap 120. sz.) hatálya, a büntető perrend 1. 9. §-nac értelmében Magyarországon a pozsonyi rendőrigazga­­tóságra terjesztetik ki. 118. sz. 406. 1. Breitenbachi II. osztályu vámhivatalnak Breitenbachba tett vis­­­szahelyeztetése iránt. 228. sz. 878. 1. Broszkovicei és Igolai II. osztályu mellékvámhivatalok megszün­­tetnek. 33. sz. 101. I. C. Császári nyiltparancs, mellyel az arany és ezüst beszolgáltatása s a cs. k. kincstár általi beváltása tekintetében fenálló kötelezett­­ség megszüntetik. 52. sz. 115. 1. melly által a Horvát- és Tótországban , a csáktornyai politikai járást kivéve, továbbá a Szerbvajdaság és temesi bánság közigazgatási területéhez tartozó siloki és rumai járásokban létező közös földbirtokviszonyok szabályoztatnak. 96. sz. 348. I. melly által az uj erdőtörvény Erdélyben is életbe­­ léptetik. 148. sz. 431. I. mellyel 1858 évre az egyenes adók kihir­­­­­deztetnek. 174. sz. 500. I. melly által a közzétett pénzszerződvény foly­­tán a pénzügy szabályozását tárgyazó határozatok bocsáttatnak ki. 169. sz. 487. 1. Csőd; a hitelezők számára nyitandó csőd iránti hirdetvényeknek kihirdetése iránt. 115. sz. 403. I. 172. sz. 499. 1. „Das Jahrhundert“ czimü időszaki lapra nézve a posta általi szétküldés megtiltatik. 43. sz. 107. 1. Dazio consumo murato mérvében nehány" változások tétetnek. 160. sz. 479. 1. Dijszabás; a katolikus polgári egyházi házassági biróságainál elő­­ E. Egyenruha; a magán -vaspálya társaságok s az engedélyezett állam-vaspályaüzleti vállalatok hivatalnokainak egyenruháját és szolgáinak szolgálati öltözetét tárgyazó szabály. 76. sz. 289. I.­­Egyházi fölmentés; azon katonai lelkészek jegyzéke tétetik közzé, kik a tábori főpapokon kivül az egyházi fölmentés megadására felhatalmazvák. 106. sz. 372. I.­­ Ellátási járandóságok a bukovinai görög nem egyesült lelkészek hozzátartozói számára. 175. sz. 503. I. rangszerüek, több ravazatbeli igazságügyi hivatalnokok hozzátartozói számára. 3. sz. 2. 1. Ellenőrködő hivatalok megszüntetése a morva-sléziai országos pénzügyigazgatóság körében. 195. sz. 568. 1. Előfizetések gyűjtésére való engedelemadás a külföldi nyomtat­­ványokra nézve. 25. sz. 67. 1. Erdőtörvény; az 1852 december 3-kán kelt erdőtörvény 1858 január 1-től fogva Erdélyben is életbe léptetik. 148. sz. 431.1. Erdő- és vadvédelmi szolgálat tekintetébeli fölesketés kellékei. 149. sz. 465. 1. Erdésziskolák; az auszeei és a weisswasseri erdésziskolák nö­­vendékeinek engedett kedvezmények iránt. 229. sz. 878. I. F. Fegyvertartás; az 1852 október 24-kén kelt fegyvertartási nyilt­­parancshoz nehány értelmezések bocsáttatnak ki. 159. sz. 477.1. Fizetési utalványozás a vezérek, törzs- és főtisztek, továbbá a katonai felek számára. 12. sz. 7. I. Foglyok kisérése a csendőrség által­­ téritése iránt. 217. sz. 724. I. Fogyasztási adó; a sertési fogyasztási adó fizetését tárgyazó­­ törvényes határozatok megváltoztatnak. 163. sz. 480. 1. a répából főzött czukortól. 172. sz. 499. 1 Földbirtokviszonyok szabályozása iránti császári nyiltparancs Horvát- és Tótország, továbbá az illoki és rumai járásokra nézve. 96. sz. 348. I. Feldteneg megváltása iránti utasítás némely koronaországokra nézve. 218. sz. 787. L. Földtenegmentesitési kárpótlási tőkék kirendelése iránt kelt I. f. nyiltparancsoknak némely határozatai értelmeztetnek. 80. sz. 299. L pénzalap, a szerbbánsági , ezen pénzalap tartozásának törlesztése iránt. 111. sz. 376. 1 . pénzalap, horvát-tótországi; ezen pénz­­alap­­ a tilesfai törlesztése iránt. 110. sz. 376. II. pénzalap, magyarországi; ezen pénzalap tartozásának törlesztése iránt. 109. sz. 375. 1. tőkék birósági utalása tárgyában. 142. sz. 427. L .­­­­­ kötelezvények beváltásának módja iránt a galicziai és lodomeriai királyságban és a krakói nagyherczeg­­ségben. 202. sz. 581. L­­..- hogy­­ ; Czukor; az: a répából főzött szocogtol fizetendő fogyasztási adó iránt, megszabása és s bördönös dohányt Tirol és Vorarlbergböl a lom­­forduló dijak Dohány; a vág­­beszedése iránt. 216. bárd-velenczei királyságba átvinni tilos. 121. sz. 722. sz. 414. I. I. az eziránti költségek meg­­

Next