Erdély nagyfejedelemséget illető Országos Kormánylap 1. - Landesgesetz und Regierungsblatt 1, 1857

. Franczia császári becsületrend, annak haláleseteknél feltaláltató diszitményei iránt követendő eljárás iránt. 212. sz. 719. 1. 6. Gonosztevők kölcsönös kiadása iránt az egyházi állam és Ausztria között államszerződvény köttetik. 67. sz. 129. 1. kölcsönös kiadása iránti államszerződvény Ausztria , Efszacumeghica között. 14. sz. 8. 1. kölcsönös kiadása iránt Ausztria és Belgaország között egy pótegyezmény köttetik meg. 87. sz. 339. 1. Gyakorlati vizsgálatok iránt, mellyek a pénzügyi ügyvédségeknél a felsőbb fogalmi aigiatea meschivantat­ac. 69. sz. 138. 1. Gyártó árainak mérséklése, s az illyes külföldi sónak vámmentes behozatala iránt. 49. sz. 110. I.­­ Gyermek-kocsik vámkezelése iránt. 117. sz. 406. I. Gyógyszerek, a bünt. törv. 351. §-nak a kész haszonszenvi­­ gyógyszerek jogosutlan eladására leendő alkalmazása iránt. 151. sz. 470. 1. Gyümölcs, száritott és festékkel bevont­­­ fővámhivataloknál. 164. sz. 484. F H. Hadi udvari számvevőség jövendőre „központi katonai számvevő­­osztály" nevezet alatt a hadsereg főparancsnoksága alá rendel­­tetik. 61. sz. 125. 1. Hál!-i bányakapitányság Tirolban, 8 a klauseni kirendelt bánya­­biztosság hivatalterületének elkövetése. 39. sz. 105. I. Haláleset; — a szász­ királyi alattvalók halálesetei körül köve­­tendő da­us igent. 179. sz. 52. . Házak szétdarabolása iránti tilalom Csehországban. 1. sz. 1. 1. szétdarabolása iránti tilalom a soproni közigazgatási terü­­letben. 211. sz. 719. 1. Házaló kereskedés engedtetik meg az üvegre festett szent képek­­kel és a papirosra ragasztott természetes tollak által utánzott madarakkal. 95. sz. 347. 1 Házassági kihirdetéstőli fölmentési illetősége a politikai ügyvitellel megbizott községi hatóságoknak. 126. sz. 420. I. bíróságok , egyháziak, azok postabérmentessége iránt. sz. 477. 1 törvény; az uj házassági törvényeknek a cs. k. hadse­­regre leendő alkalmazása iránt. 100. sz. 362. I. biróság, katonai; — a katona-egyházi házassági biróság alakitása, s a katonai papság azon közlönyei tettetnek közzé, mellyek az egyházi fölmentés megadására fölhatalmazvák. 105. sz. 371. I szabály a pénzügyi őrség ideiglenesen nyugalmazott egyéneire nézve. 231. sz. 879. I. Hernalsi katonatiszt leány-nevelőintézetben fölvételi körul a betöl­­tött hatodik s a meg nem haladott nyolczadik életév fog szolgálni. 81. sz. 300. I. Hirdetések s folyóiratok tekintetében az 1850 september 6-kán kelt törvény megváltoztatik. 206. sz. 586. I. Hirdetésektől járó illetékek biztositása. 208. sz. 589. 1. Pitatal­ogosituanga a Majlandban létező nemzetközi vámbi­­zottmánynak a pénzügyi praeturákra ruháztatik át. 182. sz. 530. 1. Honbizonyitványok; azok KO tárgyában. 131. sz. 422. 1. Hullanyitás; annak birósági vagy ezustuui rendőri szelocbon­ leendő teljesítése iránt. 72. sz. 144. 1. L Játék, mos;­­ az ugynevezett páros nem páros, s a felső- vagy­­ alsó-játék tilos játékoknak nyilvánittatnak. 122. sz. 414. 1. Játékedény; annak megváltozása a fővámhivataloknál. 164. sz. 484. 1. lateccagtractoal fizetendő elhasználási adónak megváltoztatása iránt. 183. sz. 531. I. ? ; Jelentkezési ügy szabályozása. 29. sz. 76. I. Illeték biztosítása a hirdetésekre nézve. 208. sz. 589. I. Illetékszabás; ha az illeték a jogügylettől s nem a betáblázástól vagy előjegyzéstől fizetendő, akkor az okmányok másolatai azon jogügyletek iránt, mellyek által ingatlan dolgok tulajdona, vagy használása ruháztatik át, az illeték kiszabására rendelt hivata­­lokkal közlendők. 123. sz. 415. L Illetősége a földtehermentesitési országos bizottmányoknak s a politikai hatóságoknak az urbéri viszonyokból keletkezett azon perek tárgyalása és elhatározása iránt, mellyeknek tárgya az 1853 julius 3-kán kelt I. f. császári nyiltparancs határozatai alá tartozik. 48. sz. 110. 1 Jogügyekbeni kölcsönös­ megkeresvények dijtalan elintézése az ausztriai cs. k. és a szász királyi kormány hatóságaik között. 225. sz. 875. 1 Jövedelmi adótól való mentessége a III. osztálybéli jövedelemnek, ha az összes évi jövedelem 300 frt. pp. meg nem halad. 94. sz. 347. L Iparvesztési büntetésnek alkalmazása az ag- vagy díjszabasok áthágásáért. 63. sz. 127. 1. Iratváltás az ausztriai s a bajorországi birói hatóságok között. 83. sz. 304. 1. az ausztriai birói hatóságok s több német szövetségi ál­­lamok birói hatóságai között. 15. sz. 12. 1. Iskolakönyvek kiszolgáltatása a népiskolák szegény tanulói szá­­mára. 35. sz. 102. 1. Iskolapénz fizetése rendeltetik el a gimnasiomocon. 64.sz. 128. . Iskolatanácsosok intézményének a A.. - ságba leendő behozatala iránt. 128. sz. 421. Itélet- végrehajtás; a porosz biróságok által az 4ziifcbe hozott itéleteknec Ausztriában leendő végrehajtása iránt. 191. sz. 587. L végrehajtása; a porosz királyi biróságok által ausztriai alatt­­valók ellen inditott keresetek fölött hozott itéletek végrehajtá­­sában tartandó kölcsönösség iránt. 153. sz. 472. I. K. Katonai felek fizetésének utalványozása és megszüntetése iránti legfelsőbb határozatok. 12. sz. 7. 1. Katona- élelmezés; átkelő katonalegénység élelmezéseért adandó kárpótlás 1857 november 1-től 1858 oktober 31-ig állapittatik meg. 192. sz. 538. 1. élelmezési kárpótlás az átkelő legénységért 1857 május 1­-tul 1857 oktober 31-ig. 74. sz. 146. . szavasolás; a katonaság beszállásolására kiállított épületek­­nek s helyiségeknek használható állapotban való tartása iránt. 68. sz. 187. I. szolgálattóli felmentési dij, meg. 132. sz. 422. I. Kereskedelmi és vámszerződvény 1853 februar 19-ről, annak 18. szicchenec foganatositasa iránt. 16. sz. 44. I. jegyzőkönyvek vezetése iránt Galiczia és Bukovi­. sz. 298. 1. ügynökök; a vándor kereskedelmi ügynökök tár­­gyában kibocsátott határozatokhoz egy pótrendelet bocsáttatik Magyarország, Saliczia és Krakóra nézve. 103. sz. 370. 1. szerződvény; Ausztria és a Tunisi Bei között. 113. sz. 379. 1. Morvaország és könyvek vezetése iránt Ssen­, Sléziában. 168. sz. 487. 1 törvényszék , egy illyennek Prágában leendő felál­­lítása iránt. 241. sz. 930. 158. annak megváltozása a­­ v.­.. nában. 79. ez az 1858 évre állapittatik ------ -- ibini 5315

Next