Erdély nagyfejedelemséget illető Országos Kormánylap 1. - Landesgesetz und Regierungsblatt 1, 1857

-----­­- - KV Kihágás; — — — azon valamelly illetéktelenül kihágásul kezeltetett. Levelezés: a sz. 113. eljárás állapíttatik meg, büntetésgemelto cselekvény "mellynek helye van, ha valamelly hatóság által holott az büntett vagy vet­­L. dánországi, németalföldi I. p­ségkép lett volna kezelendő. 146. sz. 428. Kisajátitás; eziránti eljárás a köz­uti és vizi eritményec körül. 82. sz. 301. 1. chitoglese azon a volt földesúri és más birtokon a jobbágyok s más felek számára a nyilván könyvekben fekvő, s a jobbágyi kapcsolat megszüntetése és a földtehermentesítés által felesle­­gessé vált bejegyezvényeknek. 10. sz. 5. I. Kiváltságos birósági illeték, melly az uj birósági szerkezet be­­hozatala elött különböző­ társulatoknak­­ és egyleteknek engedé­­lyeztetett. 181. sz. 530. I. Könyvtár. járulványok befizetése iránt a magyar-, erdély- és horvátországi jogakadémiák tanulói által. 9. sz. 5. 1. 2­50. Liszt és őrlési termékeknek vámkedvezményes kezelése iránt. Dal­­mátország s a közös vámterület közötti forgalomban. 141. sz. 426. 1. Lótenyésztés: az eziránti jutalomdijakat tárgyazó határozatok ál­­lapittatnak meg. 85. sz. 317. I. ennek emelése iránt állampályadijak állapittatnak meg. 84. sz. 305. I. Lottójövedéki hivatalnokok napdijosztályának szabályozása. 226. sz. 876. I. M. Magyarországi főkormány s helytartósági osztályok szerkezetét s hivatalos hatályosságát illető határozatok közzététele. 4. sz. 31. Mantuai külön-törvényszéknek fotosztatasa tétetik közhirré. 17. sz. 47. 1. Mérleg — a csapó (körte) mérlegeknek a kicsinybeni winding való használata betiltatik. 47. sz. 109. 1 Mérték, alsó-ausztriai, és súly Krajnaországban egyedüli törvé­­nyes mértéknek és sulynak nyilvánittatik. 7. sz. 4. 1. — also-apsztriai, és suly; a tengermellekben egyedüli törvé­­nyes mértéknek és sulynak nyilvánittatik. 6. sz. 4. 1. -­­alsó-ausztriai, és suly; Morvaországban­­ törvényes mértéknek és sulynak nyilvánittatik. 5. sz. 3. és . suly,­­ alsó-ausztriai; ez p.. egyedüli törvé­­nyesnek nyilvánittatik. 22. sz. 66. 1. és suly, alsó-ausztriai; ennek Galicziában leendő behoza­­tala iránt. 24. sz. 67. 1. N. vas, melly származási bizonyitványokkal van ellátva, annak a Porosz-Slezia s a Gratzi grófság felőli határszél mentében fekvő 1. osztályu mellékvámhivatalok által leendő kedvezményes megvámtozása iránt. 42. sz. 106. 1. Nyilván könyvekben fekvő s a földtenegmentesites által feles­­legessé vált bejegyzések kitörlése iránti rendelet. 200. sz. 580. I. Napdijosztály szabályozás a lottojövedéki hivatalnokokra nézve. 226. sz. 876. 1. Neriscolac igazgatóinak, vaPasod­atainac és tanitoinac alkal­ma­­zása iránt Magyarországban, Bánátban, Noguat- és Tótországban. 210. sz. 749. 1. Nevszamlalas; az eziganti szabály adatik ki. 75. sz. 149. I. Neuenburgi herczegség népjogi helyzetének szabályozása tárgyá­­­­bani államszerződvény. 120. sz. 409. I. Nyers înstoi Dalmătoguzafban a fogyasztási adó fölemeltetik. 145. sz. „428. 1. (. Ostahalis h­ezesseg megszüntetése iránt. 180. IE. 529. 1. Olmag (oloming, vörös olom-éleg) és a borg= 6160 vámkezelése iránt. 97. sz­.348. 1. Ólomtól fizetendő vám mérséklése iránt. 201. sz. 580. 1. Orosz császári rendek, azoknak haláleseteknél feltaláltató diszitmé­­nyei iránt követendő eljárás iránt. 212. sz. 719. 1. Országleirási igazgatóság, katonai, annak postabér mentessége iránt. 177. sz. 528. I. Orvosok, seborvosok és betegápolók özvegyei és árváival miként kellessék bánni, ha a férj vagy apa a j­eleni alkalmazásban halt el. 93. sz. 346. I. R. Páduai és páviai egyetemeken lévő tanszemélyzet állása és a tan­­jogositványok terjedelme iránt. 224. sz. 875. 1. és páviai egyetemeken a jog- és államtudományi tanulmá­­nyok uj szerkezetérel átmenetnek közvetitese végett az 1857­- 58 iskolai évben némely változtatások tétetnek. 199. sz. 572.1. Pénz; az uj pénztörvény értelmében vert ausztriai értékü ezüst pénzeknek, a cs. c. pénztáraknak conventiós pénzbeli fizeté­­sekre leendő használhatása iránt. 187. sz. 534. l. megengedtetik, miszerént 1857 julius 1-től fogva az­­ ausztriai pénzérték szerint vert uj pénzek behozataláig, a német-ausztriai pénzegylethez tartozó államoknak némely ezüst pénzei a kisza­­bott pénzérték szerint a cs. c. pénztároknál : fizetésekre fogdit­­tathassanak. 116. sz. 403. 1. Pénzjegyek, a magyar tizkrajczárosok, behuzatnak. 189. sz. 5836. 1. Pénzszerződvény 1857 január 24-ről Ausztria s a német vám­­egyleti államok között. 99. sz. 349. 1. Pénztárnaplók megvizsgálása és összeszámolása a horvát- és tótországi kincstári kiadásokról. 236. sz. 928. 1. Pénzügy, a közzétett pénzszerződvény folytán a pénzügy szabályo­­zatát tárgyazó határozatok bocsáttatnak ki. 169. sz. 487. 1. Pénzügyi ügyvédségek Magyarországban, azok hatályosságának kezdete iránt. 238. sz. 928. I. Pezsgőbor, annak a fogyasztási adótól való­ mentessége iránt, ha az eladás legalább­­is ötven valasztos­­ részletekben történik. 143. sz. 427. 1 a palaczkokba topott pezsgőbor a fogyasztási adótól mentes, ha annak eladása egész, legalább is ötven valasz­os részletekben történik. 144. sz. 427. 1. Portezzában egy vámhivatal­ állittatik fel. 41.. sz. 406. 1. Postabérmentessége az egyházi házassági biróságoknak. 158. sz. 4774 a cs.­k. katonai ország­leirási igazgatóságok s k­i­­­­rendelt közlönyeiknek. 177. sz. 528. 1. Postaszerződvény Ausztria és Francziaország között. 892. I. Precetto politico, a m­agasainac megvizsgálására s megbüntetésére vonatkozó illetőség. tárgyában. 157. sz. 477. 1. 235. sz. R. annak személyes kezesség melletti hitelezése engedtetik. 242. sz. 930. 1. Répaczukortól fzetendő fogyasztási adó hitelezesenec Meellese­­lése iránt. 173. sz. 500. I. 87 .hengereknek ,­­ mellyek külföldről, a belföldi­­ kelme-nyomtató­­gyárak üzleti használatára vozatnak be, kedvezményes­ vámke­­zelese. 26. 87. 68. 1. váltópénzek, a lombaea-zuetenozei 10 centimósok, beiungluase, 190. sz. 59654. időn . Rongyoks azocnac­ingg tengermellékbeni ellenőrmentessége Sant. 230. sz. 879. 1. Ruganymézga- szálaknak vámkezelését 2. sz. 1.1. 1. és belgiumi­­ bíróságokkal. "WR én -­­. VCVearaszucog­adoa; M

Next