Erdélyi Szemle, 1936 (21. évfolyam, 1-8. szám)

1936 / 1. szám

12 ERDÉLYI SZEMLE Irodalom-f­űvészet Jelentkeznek az újarcú erdélyi fiatalok Erdélyi Ágnes verskötetéről és Simon Béla vásznairól Az idő eljárt, íme itt vannak már a húszévesek. A fiatalság legfrissebb rajvonala ez. Húszévesek. Ők már beleszülettek a nincsbe. Nem várnak, mint a harmin­casok tették életük tavaszán a rózsás dolgokat az élettől. Leszámoltak min­dennel. A holnapért küzdenek, íme itt van két erdélyi újarca húszéves. Erdélyi Ágnes az író és Simon Béla a képíró. Erdélyi Ágnes „Kovácsék“ című regényével jelentkezett, amit a „Brassói Lapok“ ajándékregénytára adott ki. Most verskötetével lépett a küzdőtérre, mert minek Erdélyben ma az irodalom, könyvkiadás — küzdőtér — lett s ha­lálos, nehéz küzdelem. Uj és erőteljesen mai Erdélyi Ág­nes lírája. Bizakodva ezt énekli: „ . .. hiába égnek a máglyák és fertőzik gázak a levegőt, munkanélküliek és kínai bulik épitenek mégis emberibb­­jövendőt.“ Egy a ma nehéz életű dolgozóival, akikről igy énekel: Egyik szürke csúf irodában rója a számokat sorjába, másik egy bolt mélyén elrakja a téli árut s a tavaszra csak az uj áru emlékezteti.“ Verseiben a szegénység dala kár­­hozik és zubog. Lábunk kopog, tagunk vacog, sütött szobát, meleg ruhát mi ád ? Ki ád? Erdélyi Ágnes „Kórus három han­gon“ címet viselő verskötete minden­képpen új szint új hangot és új han­gulatot jelent az Erdélyben élő és ter­jedő magyar nyelvű irodalomban. Le­tisztult líra Erdélyi Ágnes lírája, a ma emberéhez szól, erősít és buzdít is, csi­szolt művésziségével minden igényt kielégít. Beigazolja, hogy a vers ma is él és hat. Simon Béla, a fiatal képiró er­délyi falucskákban él és kisebb erdélyi városokban állit ki A falu szerelmese A falut eleveníti meg. Legutóbb a „szamosparti Párisban“ Désen tartott tárlatot, melyre több egészen eredeti, „újszerű“ vászonnal vonult föl. Kapá­sok, Ebéd után, Fiatal katonák című képei egészen befejezettek. „A baráz­dák“ című annyira kollektív és új vo­nalvezetésű, hogy egyenesen meglepetés. Simon még sok tekintetben dara­bos, szűk és hangulattalan. Hiányzik művészetéből az élmény megrázó ereje, a nagyváros, utazások,­­ de jó tehetsé­ges anyag. Eleven színekkel dolgozik és mai témái vannak. Jó mester, nagyon jó képírót faraghatna belőle. Újabban az élet „árnyoldalai,“ a falu szociáns problémái is érdeklik (Nincstelenek stb ) nemcsak a nép, szí­nes „ünnepnapok “ remélni lehet, hogy kellő elmélyüléssel, Simon fontosa lesz az erdélyi falvak (román, magyar, szász falvakon dolgozik) maradéktalan felmu­tatásának. Sztojka László. Barbara Ring: „Petra". „Életbe induló fiatal lányok már kinőttetek a gyermeksorból és nagyok, akik még fiatalok maradtatok, nektek szól ez a könyv." Ez a mottója és bevezetője a Barbara Ring: „Petra“ c. új leány ifjúsági regényének, amelynél bájosabbat érdekesebbet keveset találunk az ifjúsági iro­dalomban Története szép és megható, leve­gője friss és üde­s olyan szépen van megírva, hogy leánynak, fiúnak, gyermeknek és felnőtt­nek felejthetetlen élményt nyújt. Beke Margit fordításában, Tóbis Ilona gyönyörű rajzaival az Athenaeum kiadásában jelent meg, ára 106'— Lei kapható minden könyvkereskedés­ben és Lepagenál Cluj. Kérje az Athenaeum könyvek jegzékét. Egy May Károly kötet. May Károlyt, a világirodalom legnagyobb ifjúsági íróját, bát­ran mondhatjuk a földkerekség majdnem min­den zugában minden ifjú ember ismeri. May Károly kalandos útleírásait, széles e világon mindenütt szeretik, izgalommal várják, mikor jelenik meg egy-egy új May kötet. Ez a leg­újabb kötet: „A sivatag úrnője", amely talán az eddigieknél is érdekesebb, izgalmasabb és vaskosabb, ugyanolyan szép kiállításban jelent meg, mint a megelőző kötetek. Bár ez a kö­tet nagyobb és terjedelmesebb, ára a szép kiállításhoz képest olcsó, 132 — Lei. Kapható minden könyvkereskedésben, vagy Lepagenál Cluj. Kérte az Athenaeum ifjúsági művek jegy­zékét. A Kis Tudós Remek aranyszínű borító­lappal jelent meg ez az ifjúsági könyv, amely a m­agyar ifjúságnak valóban „aranykönyve“. Megtalálja benne a tudnivágyó ifjúság, de az általános műveltségre szomjazó nagyközönség is a fizika izgalmas rejtelmeit, a csillagászat világát, az emberi faj és a világ élőlényé­nek keletkezését, fejlődését. A villamosság rejtel­mes titkai után, a föld keletkezése, a nap­rendszer magyarázata, utazás a holdba és egyéb csillagzatokba, a hatalmas bolygók és égitestek világa, képezi a második kötetet, a harmadik pedig, hogy miből lett a világ, a föld az első élőlénye«, az első madár, majd, megjelenik az ember. A hatalmas kötetben,, száz és száz képpel, könnyű és élvezetes el­beszélésben találja meg „A kis tudós, az ember és föld életének minden magyarázatát 158.— Lei minden könyvkereskedésben, vagy Lepagenál Cluj. Nagy József étterme Kitűnő konyha! Eredeti fajborok! * Társaságok részére különterem. * Cluj, Cal. Marechal Foch 37. (volt Calea Victoriei) Felelős szerkesztő: S. NAGY LÁSZLÓ Helyettes szerkesztő: WALTER GYULA Szerk. és kiadóhivatal Cluj, Cal. Victoriei 43. XXI. évfolyam. 1. sz. 1936. január. Victoria könyvnyomda, Cluj. Cenzurat. Gielgud­ Marvell: Statisztál a halál. Ez a lélegzetfojtó detek­­tívregény egy londoni film­stúdióban játszódik le, ahol a felvétel alatt álló gangszter-film véres alvilág-romantikája elképesztő fordulatokkal csap át a valóságba. Elszabadulnak a sötétség hatalmai, amelyek Lon­dont és New­ Yorkot egyaránt privátháborújuk hadszínterévé változtatják. A közben esett gyilkosságok rejtélye aztán a regény végén váratlan módon bogozódik ki. A „Statisztál a halál" az Athenaeum detektívregénysorozatában jelent meg. 33.— Lei minden könyvkereskedésben, vagy Lepagenál Cluj. Gelléri Andor Endre: Kikötő. Gelléri Andor Endre a kitűnő fiatal író fiatalkora ellenére rövid idő alatt a legjobbak közé futott be. Néhány évvel ezelőtt ő volt a Mikszáth-regénypályázat nyertese és meg­­ kapta a Baumgarten irodalmi díjat is. Új novelláskötetének hősei kis emberek, a legkisebbek: munkások, munkanélküliek, társadalom kívüli lények, csavargók, vagy a társadalom támaszai, komoly kispolgárok. Néha a legsúlyosabb tragédiákban kapnak szerepet, néha vérzően gro­teszk helyzetekben. Gellért mindkét véglet hatalmas, izzóerejű megele­­venítője. Nem hidegen szemléli a maga embereit és a maga világát,a mély emberi szánalom és a szeretet forrósága csap ki minden sorából. A józanságnak és a költészetnek nagyszerű egysége kapja m­eg az ol­vasót Gellérinél, írásai egy mélyen megértő és mélyen érző ember lí­rai vallomásai. Kötete méltón sorakozik az Athenaeum sorozat előbbi köteteihez (Móricz: Komor ló, Hunyadi: Ötpengős lány, Heltai: Utazás önmagam körül, Körmendi: Tóparti muzsika). Ara 53.— Lei, mindezt könyvkereskedésben, vagy Lepagenál Cluj. SZERKESZTŐI ÜZENETEK Felhi­ás a hátralékos előfizetőinkhez: Kérjük hátralékos előfizetőinket, szíves­­kedjenek díj­­hátralékaikat kiadóhivata­lunkhoz postafordultával beküldeni. A nagy hátralékok ugyanis akadályoznak lapunk pontos megjelenésében. T I. B. Gheorgheni: Több ízben kértük, szíveskedjék a hirdetés ügyé­ben intézkedni illetve annak diját be­küldetni kiadóhivatalunknak. Vagy pe­dig értesiteni szíveskedjék mi az oka a hallgatásuknak. Már egy féléve várunk türelemmel. Válaszát várjuk. Ossz. 450 L, B­p. Baia Mare: Cikke most jön. A többi kérdésre nem tudunk választ adni, mivel a főszerkesztőnk nincs itt­hon. Mihelyt hazaérkezik, azonnal írunk.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék