Esti Budapest, 1952. július (1. évfolyam, 75-101. szám)

1952-07-28 / 98. szám

2 HÉTFŐ, 1952. JULIUS 28. A V. I. Lenin-csatorna ünnepélyes megnyitása (Folytatás az J-es oldalról.) 517 ő erőfeszítésükkel, energiá­jukkal és alkotó munkájukkal valósult meg e gigászi épít­mény. A szovjet emberek a béke iépítményének nevezik a Lenin­­es atomét. A csatorna a szovjet nép javára, a szovjet­­ország békés giazdaságáoak vi rág zása érdekében épük. A Volga—Don-csatornán hajók járnak majd, emeli veken gépe­ket, szenet, gabonáit, gyüimöl- CSÖt, szöveteit szállítanak. A Volga—Don-csatorna 2,750.000 hektárnyi öntö­zött és vízzel ellátott földet jelent, ahol búza, gyapot és rizs fog teremni. Azt je­lenti, hogy villanyinak to­rok és más villanygépek jelennek meg a környező kolhozföldeken. Uj gyárakat, üzemeket jelent, amelyek a lakosság számára termelnek. Ezért nevezik a szovjet emberek a Volga—Don­­csatornát a béke müvének. A szovjet főváros parkjai­ban ünnepélyeket tarta­nak. Saskov folyami miniszter beszéde A Szovjetunió Minisztert aná­­fesának és a Szovjetunió Kom­munista (bolsevik) Pártja köz­ponti bizottságának nevében Z- Saskov, a folyami flotta mi­nisztere mondott beszédet. Be­stédében többek között ezeket piondottai, — A V. I. Leninről elnevezett Volga—Don hajózható csator­nának a személy- és teherszál­lító hajók rendszeres forgalma számára történő megnyitása Úgy vonul be hazánk történe­tébe, mint nagy történelmi je­lentőségű esemény. A Lenin-csatoma megépíté­sével kapcsolatos hatalmas­­arányú munkák befejezése lehetővé tették, hogy a Szovjetunió európai részé­nek valamennyi tengerét: a Fehér-, a Balti-, a Kas­­pi-, az Azovi- és a Fekete­tengert egységes viziszállí­­tási rendszerbe egyesítsék. és megkezdjék a tömeges teher­szállítást az új viziúton. Óriási örömmel és a szo­cialista haza iránti hazafias büszkeség érzésével fogadta a szovjet nép a Volga—Don-csa­­torna építésének befejezéséről szóló hírt. Országunk dolgozói úgy tekintik a sztálini korszak e nagyszerű müvének el­készültét, mint a kommu­nizmusért vívott harc so­rán Lenin és Sztálin párt­jának bölcs vezetésével éj­ért kimagasló győzelmet. 3COOCXX>0OOOOCXXXXXXXXXX)OtXXXDOOOCXXXX)OOOCXXlOOOCOOOOOOOOC)OOOOCOOCXX>OCXX3OOOOOOOOOO A Magyar Népköztársaság Kormányának távirata Sztálin elvtárshoz a V. I. Lenin nevét viselő Volga-Don-csatorna megnyitása alkalmából J0SZ1F VISSZARIONOVICS SZTÁLIN ELVTARSNAK, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökének, Moszkva KEDVES SZTÁLIN ELVTÁRSI A Magyar Népköztársaság Kormánya és a magyar j dolgozó nép nevében forró üdvözletünket küldjük Önnek cs az egész szovjet népnek a V. I. Lenin nevét viselő Volga— Don-csatoma, a kommunizmus első hatalmas művének ün- j nepélyes megnyitása alkalmából. A Szovjetunió hős dolgozói­nak a teremtő munka frontján elért e nagy győzelme új i erőt és új lendületet ad világszerte mindazoknak a száz- j millióknak, akik az Ön bölcs vezetése alatt a békéért, az emberi haladásért, a szocialista építésért küzdenek. Tiszta szívből kívánjuk, hogy a Szovjetunió népeinek minden további célkitűzését koronázza teljes siker. Budapest, 1952 július 26. A Magyar Népköztársaság Kormánya RÁKOSI MÁTYÁS miniszterelnökhelyettes. Tíz évvel "ezelőtt ezen a föl­dön Sztálin elvtárs vezetésé­vel döntő győzelmet arattunk a Nagy Honvédő Háborúban. Sztálin elvtárs még a háború idején megjelölte az ország bé­kés fejlődését, javasolta a csa­torna tervének módosítását, hogy a Volga Don egyesítése egyik fő támasza legyen a ter­mészet átalakításáért vívott harcnak. Ma a Volga—Don ha­józható csatorna megnyitásának napján a szovjet nép forró sze­retettel és hálával fordul Sztálin elvtárs, nagy vezé­rünk, valamennyi diadalunk lelkesítője és tervezője felé. ★ A V. I. Lenin-csatorna meg­nyitása alkalmából a következő magyar üzemek dolgozói kö­szöntötték Sztálin elvtársat és a szovjet népet: Sztálinváros építői, a diósgyőri nagyolvasztó dolgozói, Komló bányászai és építői, a Tiszalöki Vízimü, a November 7 Erőmű, a Rákosi Mátyás Vas- és Fémművek, a Gheorghiu-Dej Hajógyár, a Duclos Bányagépgyár és a Be­loiannisz-gyár dolgozói. Az egyiptomi események újabb fejleményei Nyugati hírügynökségek szerint az angolok több katonai egységet harci készültségbe helyeztek KAIRÓ, július 28. (MTI) Az amerikai külügyminiszté­rium szóvivője Faruk egyiptomi király lemondásával kapcsolat­ban kijelentette: Caffery egyip­tomi amerikai nagykövet az amerikai külügyminisztériumhoz küldött jelentéseiben „utaláso­kat" tett arra vonatkozóan, hogy Faruknak hat órai időt adtak a fia javára történő lemondásra. A lemondásra szóló parancsot Nagib adta ki. Faruk egyiptomi király lemon­dása és hajóra szállása után _ mint az AFP jelenti — ki­áltványt tettek közzé, melyben közölték, hogy Faruk fia, a héthónapos Ahmed Fuad az új egyip­tomi király. ÍA párizsi rádió jelentése sze­rint Faruk családjával együtt jachtján távozott Alexandriábái és a hírek szerint az Egyesült Államokba' utazik. A londoni.rá­dió hírei szerint Ahmed Fuad ötéves koráig nem tér vissza Egyiptomba. A londoni rádió közölté, hogy Alexandriában szombaton egész nap élénk politikai tevékenység folyt és Ali Maher pasa miniszterelnök az egyiptomi amerikai nagy­követtel is találkozott, aki „a király személyi biztonsá­gának" szavatolását követelte Ali Maher pasától. Nagib pasa rádiószózatban szólította fel az egyiptomiakat, hogy „őrizzék meg nyugalmu­kat". „Bízom abban, hogy nem lesz semmiféle tüntetés" — mondot­ta Nagib pasa, majd hozzátette: „Bármilyen tüntetést szétszó­runk." A „Reuter” jelenti, hogy a katonai és a kormányépü­­letek faláról leszedték a ki­rály arcképeit — miközben léglőkéses vadász­gépek zúgtak el a város fölött. Ugyanakkor páncélkocsikat állí­tottak fel az angol és amerikai nagykövetség épületei környé­kén. A BBC kairói tudósítója hírt ad arról, hogy Nagib pasa fel­mentette állásától az egyiptomi haditengerészet főparancsnokát és megtiltotta, hogy a haditen­gerészet egységei további intéz­kedésig elhagyják a kikötöket. A feidközitengeri angol flotta harci készültségben - jelenti a párizsi rádió A párizsi rádió szerint egy londoni külügyminiszteri szó­vivő bejelentette: Az angol kormány Egyip­tom körzetében „elővigyá­zatossági okokból bizonyos csapatmozdulatokat rendelt el“. A londoni rádió közölte, hogy Málta és Ciprus szigetén az angol parancsnokság a lakta­nyákban riadókészültséget ren­delt el, a földközitengeri hajó­had egyes egységei pedig pa­rancsot kaptak a kifutásra. Az angol kormány szóvivője kije­lentette, hogy „az angol kor­mány nem avatkozik Egyiptom belső ügyeibe" — a hajóhad egyes egységeit csak azért moz­gósították, hogy megvédjék az angol állampolgárok érdekeit, „ha az események menete ezt megkövetelné". Jólértesüit angol körökben — mint az „AFP” jelenti —50.000 főre becsülik a Szuezi-csatorna övezetében tartózkodó angol erők létszámát. Egy további jelentés beszámol arról, hogy az éjszaka folyamán Málta szigetéről két angol torpe­dóromboló és három fre­gatt keleti irányban kifu­­tott. i ■: » ­La Valetta kikötőjéből. Kísére­tükben volt egy harckocsikat paríraszállító hajó gyalogsági egységekkel. Ciprus szigetéről két va­dászgépcsoport indult el a csatornaövezetbe, A párizsi rádió szerint július 26-án este a földközitengeri angol flottát harci készültségi állapotba helyezték. Az angol rádió genfi jelentést közöl, amely szerint Nahaz pasa volt miniszterelnök, a Fa/d-párt elnöke és Szirag ed Din pasa, volt belügyminiszter, a Vafd­­párt főtitkára közölte, hogy Genfböl hazatér Kairóba. A koreai néphadsereg főparancsnokságának hadijelentése A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság néphadseregének főparancsnoksága jelenti július 27-én: Egységeink az elmúlt nap folyamán továbbra is védelmi harcokat vívtak az eddigi vona­lakon. Július 27-én légvédelmi tüzér­ségünk és ellenséges repülőgé­pekre vadászó .lövészeink lelőt­tek öt éá-megrongáltak három ellenséges repülőgépet, amely embertelenül támadta a frontot és a hátországot ■ ; *3 « Woszadik átnyújtotta a; új iráni kormány névsorát a sahnak TEHERÁN, július 28. (TASZSZ) A teheráni rádió jelentése sze­rint július 26-án Moszadik fel kereste az iráni sahot és át nyújtotta új kormányának név sorát. A hadügyminiszter) tárcát Aío­­szadik miniszterelnök tölti be. A közoktatásügyi, nemzetgazda­sági és postaügyi minisztert ké sőbb nevezik ki. A nyugatnémet országi munkások harca a reakciós üzemi szabályzat ellen A bonni parlament | k?öbb£?ge megszavazta Adenauer úgyne­vezett üzemi szabályzat-törvé­nyét. A törvény célja, hogy megfossza jogaiktól a munkáso­kat, elnyomja a munkásosztályt, letörje a szakszervezetek harci tevékenységét és az ipari üze­mek termelési tanácsait az „osz­tálybéke" szerveivé tegye. Ez a törvény a szakszervezeteket a hitleri „Arbeitsfront" mintájára az Adenauer-kormány „munka­frontjává" akarja változtatni. Reimann elvtárs, a Német Kommunista Párt elnöke Aden­auer új „üzemi szabályzatát" a háborús különszerződés alkal­mazásának nevezte az üzemek­ben. A nyugatnémetországi mo­nopoltőke a jelenlegi helyzetben — amikor a különszerződés alá­írása után megkezdődik a nyu­gatnémetországi hadsereg nyílt Elkerüli az őszi torlódást, a felesleges várakozást, ha most tisztittatja őszi, téli ruháját, mert a PATYOLAT most tíz nap alatt elkészíti felállítása és a haditermelés nagymértékű fokozása — meg akarja fosztani minden jogától a nyugatnémetországi munkás­ságot, fasiszta gúzsba akarja kötni a dolgozókat. A nyugatnémetországi tömegek nem tűrik tétlenül Adenauer hazaáruló, népellenes politiká­ját. Az „üzemi szabályzat-tör­vény" ellen 64 városban, öt fontos ipari központban több mint kétmillió dolgozó tüntetett. A megmozdulásokat többnyire 2—3 órás sztrájk követte. A munkások sokhelyen összekötö'.­­lék az új „üzemi szabályzat" elleni tiltakozást a különszerző­dés elleni harccal. A munkássá­got erős harci vágy tölti el. Erejét azonban nagymértékben akadályozza a szociáldemokrata vezetők árulása. A nyugatné­metországi szociáldemokrata párt még jelentős munkástöme­geket tart befolyása alatt és ezt arra használja fel, hogy fékez­ze, korlátok közé szorítsa a nyu­gatnémetországi dolgozók tö­megmozgalmát, megakadályoz­za a munkások akcióegységének kialakulását, amely legfontosabb feltétele annak, hogy a nyugat­­németországi néptömegek meg­buktassák az Adenauer-kor­­mányt. A nyugatnémetországi szociáldemokrácia azt. igyekszik elhitetni a dolgozókkal, hogy nincs szükség harcra, nincs szükség Adenauer elkergetésére, hogy az „Adenauer-konnánnyaL való megegyezés" — eredmény­re vezet. Miközben a dolgozók a jobboldali szociáldemokrata és szakszervezeti vezetők akarata ellenére is akcióra készen áll­nak, Fette, a szakszervezeti szö­vetség vezetője Adenauerre. folytatott tanácskozásai után kijelentette, hogy Adenauer jó­indulatától „reméli a probléma, megoldását". | Az áruló szociáldemokráciának és a szakszervezetek jobboldali vezetőségének ez a politikája a! nyugatnémetországi munkás-\ osztály érdekeit a német és azf amerikai fináncmágnások érde­keinek rendeli alá. A nyugatnémetországi törne, gek egyre világosabban felisme­rik, hogy a szociáldemokrácia ugyanazt a politikát akarja megismételni, amely 1933-ban, a munkásosztály vereségéhez, Hitlernek, a fasizmus és a há ború erőinek győzelméhez ve­zetett A nyugatnémetországi dolgozók egyre inkább a Néme, Kommunista Párt által javasolt akcióegység útjára lépnek, nagy erejű, közös megmozdulásokat bonyolítanak le. A Német Kom munista Párt hívó szavára már­is jelentős tüntetések zajlottak le szerte Nyugat-Németország­­ban. A nyugatnémelországi nép ' tömegek eltökélték: nem enge­dik felülkerekedni a fasizmus, a háború erőit, a végső győze­lemig harcolnak hazájuk egysé­géért, a béke ügyéért. Tudósítás a tusinói repiilődíszszemléről Lökhajtásos repülőgépek példa nélkül álló műrepülése MOSZKVA, július 28. A moszkvai rádió munkatársa a következőkben számolt be a tusinoi repülődíszszemléről: A Szovjetunióban vasárnap megünnepelték a Szovjetunió légierőinek napját. Mint az el­múlt években is, a moszkvakör­­nyéki tusinói repülőtéren a moszkvai lakosok tízezrei gyűl­tek össze. A tömeg lelkes _ él­jenzéssel fogadta a párt és a kormány vezetőit. Pontosan 14 órakor kürtszó harsan. Megjelennek a zászló­vivő repülőgépek. A vezérgép zászlaján lévő arckép Sztálin elvtársat, a szovjet nép győzelmeinek lelkesítőjét és szervezőjét, a fáradhatatlan békeharcost ábrázolja. A vezérgépet követő repülőgépek vörös transzparenseket vittek. Arany betűkkel ragyogott raj­tuk: „Előre a kommunizmus fe­lé!" A tavalyi díszszemlén meg­kapó látvány tanúi voltunk: két repülőgép szemberepüléséi láttuk. Ezt a szemberepűlést most lök­hajtásos repülőrajok mu­tatták be. Nagyszerű mű­repülést végeztek. A repülő­gépek villámgyorsan f<5T-dúltak meg tengelyük kö­rül és két raj viharsebesen repült egymás felé. Úgy tűnt, hogy még egy pilla-' nat és a repülőgépek összeül köznek. A félelmet nem ismerő pilóták azonban biztos kézzel irányították a gépeket, néhány méternyire repültek el egymástól és a következő pillanatban mag el is tűntek a távolban. Lökhajtásos repülőgépek­kel bemutatott mürepülcsre még nem volt példa a világon. A díszszemlén részt vetted ezenkívül gigászi nehézrepülö­­gépek, valamint lökhajtásos bombázók is. Meteorként suhan­tak el a repülőtér felelt Mikojan repülőgéplervező lökluijlásos va­dászgépei. Rövid szünet után az ejtőer' nyősök mutatták be művészetm két. Különböző repülőgépekről, különböző magasságból és kü­lönböző helyzetből ugrottak. ★ A tusinói repülöünnep meg­mutatta, hogy a szovjet repü­lésügy évről évre fejlődik és iz­mosodik. A moszkvaiak lelke­sen üdvözölték a repülőket, a tervezőket és a repülögéffépítö­­ket, akik bemutatták a szovjet aviatika új vívmányait. A szov­jet légierő a hadsereggel együtt őrködik a Szovjetunió népeinek békés munkája felett. Őszre összehívják a bolgár bákevédelmi kongresszust SZÓFIA, július 28. (MTI) A bolgár országos békevé­delmi bizottság teljes ülésén megtárgyalta a Béke-Viiágía­­nács berlini rendkívüli üléssza­kának határozatait. A békevé­delmi bizottság örömmel üd­vözli az ülésszaknak azt a ha­tározatát, amely december 5-re Békeünnepség Tokióban TOKIÓ, július 28. (TASZSZ) Július 25-én a tokiói Szibuja­­teremben békeünnepséget ren­deztek a Japán Kommunista Párt megalapításának 30. évfor­dulója alkalmából. Bécsbe összehívta a népek béke­kongresszusát. A Béke-Világtanács rendikí­vüli ülésszakán hozott határo­zatok támogatására az orszá­­gos békevédelmi bizottság el­­határozta, hogy ez év őszén ösz­­szehívja ai 3. országos béke­védelmi kongresszust. » ■ -----------------------­Af amerikai megszállók újabb katonai területeket foglalnak e! Japánban Július 26-án Tokióban egyez­ményt írtak alá Japán és az Egyesült Államok között arról, hogy Japánban több mint 1280 katonai területet, berendezést és lakóházat bérbeadnak az ameri­kai fegyveres erőknek. # Amiről a régi utcanévtáblák nem mesélnek Ma már olyan kérelmek is érkez­nek a tanácshoz, amelyben a dolgo­zók azt javasolják, változtassák meg egyes utcák nevét. Olyan emberek ne­vét akarják látni a budapesti dolgozók az utcatáblákon, akik tiszteletet kel­tenek bennük, akik a régmúltnak és közelmúltnak a dol­fozó népért folyó arcaiban élenjár­ták. S egyre több új utcanév születik a dolgozók javas­latai alapján. Ma ilyen egyszerű egy utcaelnevezési ügy. De lapozzuk csak fel a Székesfővá­rosi Statisztikai Hi- * vatal statisztikai közleményeinek 1940-ben megjelent 93. kötetét — meg­ismerhetjük belőle, milyen bonyodal­makkal járt például a múlt század má­sodik felében, mi­kor a nagypolgárok és a Habsburgok felé egyaránt ka­csintgató „község­tanács" utcaelneve­zésre készült. 1861 után Pest megmagyarosítolta a város utcaneveit: a névtelen utcáknak pedig nevet adott. Külön bizottság ké­szítette az utcanév­javaslatokat. Az Üllői-útón, az Or­vostani Intézet he­lyén akkoriban egy sarokház állt, me­lyet Szvetenay Márton gazdag ügyvédtől bérelt a város és kaszár­nyának használta. Nem volt hivatalos neve annak az ut­cának, mely a ka­szárnya sarkán me­rőlegesen hajlott az Üllői-útra. A név­adó bizottság te­hát azt ajánlotta a községtanácsnak: nevezzék el ezt az utcát — minthogy kaszárnya van a közelében — Savo­­yai 1 enö-utcának. A javaslat idő előtt kipattant, amiből azután kavarodás támadt. Szvetenay Márton ugyanis szigorú hangon til­takozott az ellen, hogy a kaszárnya mellett elhaladó névtelen utcát más­ról, mint róla ne­vezzék el. Ehhez az utcanévhez — úgymond — egye­dül csak neki van joga, ki házát ka­szárnya céljára ol­csó áron adta bér­be a városnak és ezzel nagy szolgá­latot tett .Pest vá­rosának, De nem is egy utcanévre tart igényt, hanem kettőre. Ugyanis azt követeli, hogy a kaszárnyával szomszédos utcát Szvetenay-utcának, az azzal párhuza­mosan haladó má­sik névtelen utcát pedig keresztnevé­ről, Márton-utcának nevezzék el. A községtanács egy­­ideig tanakodott, mitévő legyen, de nem sokáig tana­kodott. Kapta-fogta magái és elnevezte az egyik utcát, Szvetenay-utcának, a másikat Márton­­utcának. Eugen sa­­voyai herceg pedig, aki sok csatában győzött — az utca­­elnevezés háborújá­ban Szvetenay Mártonnal szemben elvesztette a csa­tát. Amikor a leégett német színháznak még a helyét is beépítették, a Pá­ros új nevet ke­resett a Színház-tér számára. Erre Lyka Demeter Anasztáz bőrkereskedő és bankár azt aján­lotta. hogy jóté­kony alapítványul, vagy más célra na­gyobb összeget haj­landó letenni a vá­ros számára, ha a régi Színház-teret Lyka-térnek neve­zik el. Ekkoriban tartotta azonban esküvőjét a királyi pár legidősebb leánya, Gizella. Itt már nem volt elég a bankár által fel­ajánlott összeg — hiszen most nem régóta halott, ha­nem élő királyi sarjről volt szó. S a tér neve Gizella­­tér lett.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék