Esti Budapest, 1954. szeptember (3. évfolyam, 206-231. szám)

1954-09-06 / 210. szám

HÉTFŐ, 1954 SZEPTEMBER 1­5 Tíz nap alatt ötvenezerrel több serpenyő készülhetne el a Kőbányai Zománcárugyárban... Ezt az ötven tonna lemezt át­adjuk a Ferroglobusnak... hátha valamelyik vállalatnak még szüksége lesz rá — mutat a tekintélyes lemezhalomra Fedák László, a Kőbányai Zo­­máncárugyár főművezetője. Meglepetten halljuk a gyár­ban ezt az intézkedést. Hogyan, a Kőbányai Zománcárugyár­­nak annyi lemeze van, hogy öt­ven tonna „felesleggel“ rendel­kezik? Vagy talán elfekvőanyag volt, s most értékesítik? Gyor­san jön a válasz, s nem is egy helyről. Amerre csak megyünk a gyárban, mindenütt e lemez­kérdés tolakodik elő... Jó lemezből gyorsabban megy a „kalapálás" A fürdőkódüzemben Klárik György és Kozma Antal tapasz­talt szakmunkások kezében né­hány percre megáll a kalapács. Azok közé tartoznak, akik ala­kítják, formálják a lemezt, amíg fürdőkód lesz belőle. — Bizony a lemezzel sokat baj­lódunk — néz szemrehányóan a félig kész kádra Klárik elv­társ. - Későn kapju­k meg a szál­lítmányt, s még tetőzi a bajt, hogy annyira rossz minőségű, alig tudjuk hasznát venni... — Nemcsak azért fontos a lemez minősége, hogy szép, tar­tós fürdőkádat készíthessünk —­ teszi hozzá Kozma elvtárs. — Fontos ez a munka szem­pontjából is... Jó lemezből gyorsabban megy a „kalapálás“, többet tudunk termelni... A hibás lemezekkel meg csak kínlódunk: több idő, s erő kell hozzá ... — Mit jelent a Zománcáru­­gyár részére a rossz minőségű lemez? — tesszük fel a kérdést Fedák László főművezetőnek. — Talán legbeszédesebb bizo­nyíték a tervteljesítés — hang­zik a válasz — s máris előke­rülnek a kimutatások a gyár ez évi tervteljesítésének adatai. — A számok sokat mondanak: jóformán az év kezdetétől ál­landó problémája a fürdőkád­­üzemnek az elmaradás. Így volt ez januárban, de még ink­ább így van ez most. Augusztus első felében selejtes lemezeiket kap­ták, 20-a óta pedig semmit. Késik a szállítás. A zománcozóműhelyben egy gyermekkádat zománcoznak. Hiába azonban a nagy igyeke­zet. . . Nem takarja el a lemez egyenetlenségét, az előbukkanó fekete portókat... Amíg meg nem szárad, addig nincs sem­mi baj — hamm azután egy­szerűen „ledobja“ magáról a le­mez a festéket — mondják a műhely dolgozói. A szükségesnél több zománc fogy Hogyan segít ezen a gyár? A lemezben lévő gázhólyagokat, rétegeződést, salakzárványos­­ságot a lemez egyenetlenségét, rücskösségét nem tudják ugyan eltüntetni. Ezeket a hibákat több figyelemmel a kohászok tudnák megszüntetni. A nagy­fokú selejt okát az Ózdi Kohá­szati Művek által szállított alapanyagban is kell keresni. Ezért azzal próbálkoznak, hogy többször zománcozzák be a ká­dakat az előírtnál. Háromszori zománcozás helyett négyszer, ötször is bezománcozzák, hogy javítsanak valamit az áru mi­nőségén. Van, amikor sikerül, van úgy, hogy nem. Egy-egy kád elkészítésénél 1,60 kilóval több értékes import zománcot használnak fel, nem beszélve a dolgozók hiábavaló munkájá­ról. Drága módszer ez népgaz­daságunk számára. Az üzem pedig nem tudja teljesíteni sem a belföldi, sem pedig az exportkötelezettségeit. S bezárul a kör a gyár jóindu­latával: a többszöri zománcozás tovább növeli az önköltséget. Utunk a gyár sajtolóüzemébe vezet, ahol edények készülnek. Itt sem hallunk jobb véleményt a lemezekről. — Mélyhúzásra alkalmatlan — mutat a kemény, rideg táb­lákra Budavári Kár­oly műve­zető. — A sajtológépben úgy szakad a kemény anyag, mint a kezemben a papiros. Amelyi­ket felhasználjuk, annál is egy művelettel többet végzünk edé­nyenként. Ezzel a felesleges művelettel tíz nap alatt össze­sen 50.000 db serpenyőt tudnánk elkészíteni az üzemben. A gazdaságos termelés feltétele Nem kutatjuk tovább a rossz, selejtes anyag következményeit a Kőbányai Zománcárugy­ár­ban. A példák jellemzően bizo­nyítják: a felületes, hanyag munka milyen nagymértékű pazarlást eredményez: anyag­ban, időben, munkabérben, készáruban egyaránt. S ezek­­után mondjuk meg azt is, hon­nan ered az önköltség emelke­dése: a Borsodnádasdi Lemez­gyárból, amely a SZOT és a minisztertanács vándorzászla­jának birtokosa. Innen szállít­ják a Zománcárugyárba a le­mezeket a fürdőkádakhoz és az edényekhez. Számos alkalom­mal fordultak már a lemez­gyárhoz a vezetők, levélben, személyesen, hogy elmondják az ott dolgozóknak , mit je­lent népgazdaságunk számára hibás, selejtes munkájuk. Ja­vulást nem hozott a zománc­­árugyár reklamációja, ellen­ben újra beszámolhatnak arról, hogy a fürdőkádüzem augusz­tusban nem teljesítette a zo­máncozott kádak minőségi ter­vét. A lemezgyár felügyeleti ha­tósága, a kohó- és gépipari minisztérium vaskohászati igaz­gatósága tett ugyan már intéz­kedéseket a lemezellátás, vala­mint a minőség javítására. Eredményét azonban a mai na­pig sem tapasztalták a Kőbá­nyai Zománcárugyárban. Ala­posabb, több felelősséggel vég­rehajtott intézkedéseket és se­gítséget vár a minisztériumtól a zománcárugyár minden dol­gozója és vezetője. Hiszen ők is csak így valósíthatják meg a takarékos, gazdaságos, olcsó termelést. Tonvay Tibor Az­arvizkárosultakért A szombat déli közlésünk óta 661.782.— forint önkéntes adomány érkezett be az árvíz­­károsultak megsegítésére és ez­zel a pénzgyűjtés eredménye 56.222.494.— forintra emelke­dett. Ebből a budapesti befize­tések összege 21.306.078. — fo­rintot tett ki. Mai napon szá­mos más befizetés mellett, az Április 4 Gépgyár dolgozóitól 18.195.— forint, a Magyar Hír­adó- és Dokumentum Filmgyár dolgozóitól 13.438.— forint, az ÉM 31­3. Mélyépítő Vállalat dolgozóitól 8191.— forint, az Állami Népi Együttestől 5331.— forint, az Építőipari Műszaki Egyetemtől 5000.— forint, a Háztartási Eszköz- és Bádog­­érugyár dolgozóitól 4­981.— forint, a Bány. Aknamély, Gépjav. és Anyagáruforgalmi Vállalat dolgozóitól 3873.— fo­rint, az Élelmezésipari Tervező Intézet dolgozóitól 2920.— fo­rint adomány érkezett be a kijelölt csekkszámlákra. Cinkotai homokbá­nyánk részére segéd­munkásokat felve­szünk állandó mun­kára. Vidékieknek helyszínen munkás­szállást biztosítunk. Jelentkezni lehet: 12/7 sz. Segédipari Válla­lat, Báthory­ u. 12. II. erv munkaerőgazdál­kodás. A Budapesti Ásvány­­örlő Vállalat felvesz állandó budapesti munkára férfi segéd­munkásokat. Olcsó áron ebédet, vidéki dolgozók részére ren­des, tiszta szállást biztosítunk. Jelentkez­ni lehet a munkaügyi csoportnál. Budapest, V., József nádor­ tér 10. III. em.____________ Férfi segédmunkáso­kat felvesz Csepel Ke­rékpár Nagykereske- Jelmi Vállalat, VI. ker. Bajcsy Zs.­út 59. I. emelet, személyzeti. Keresünk férfi rak­tári és udvari segéd­munkásokat azonnali belépésre. Jelentkezés: Földmunkát Gépesítő Vállalat, Soroksári-út 95 szám. Búvárszivattyúgyár felvesz esztergályoso­kat és jól képzett mo­tortekercselőnöket. Munkaruhát és ked­vezményes étkeztetést biztosítunk. Jelentke­zés: Budapest, VI. ber. Szív-u. 9. sz. irodában 8—10 óráig. _________ Villanyszerelőt, laka­tost azonnal felvesz az SZTK Budapesti és Festmegyei Alközpont, VIII., Fiumei­ út 19/a. Kőműves, kályhás, villanyszerelő, vízsze­relő, festő és parket­tás szakmunkásokat, valamint betanított segédmunkásokat és szállító segédmunkáso­kat kizárólag buda­pesti munkákra felvesz a Fővárosi Épületbontó és Építő Vállalat, XIII. Tü­nde­ u. 12. szám alatt. Kertész és építőipari segédmunkást felve­szünk. III. k. Ingat­lankezelő Vállalat. Je­lentkezés hétfőn, szer­dán, pénteken 8—10-ig III. ker. Főtér 1. s I­I. em. 8. sz. Kőműveseket, tetőfe­dőket, segédmunkás© kát felveszünk. Tata­rozó Vállalat. II. ker. Felhévizi (Lelkész)­ut­ca 3. szám. Takarítónők felve­­tnek. Jelentkezés : Budapest, Kossuti Lajos-tér is. fsz. 21 és 9—17 óra között débén. Betonútépítő Vállalat elvesz és könnyű fi­­kai munkára betant munkaerőket betonelő­yártó telepén Lágy­mányoson. Jó kereset ehetőség. Jelentkezés Jp. VI., Sztálin-út 9 munkaerőgazdál­kodás. 26/3. Szakipari Épí­t Vállalat felvesz kö­nyves, festő, burkol m­arketmunkásokat, fér­i és női segédmunka főket. Szállást és na ii háromszori étkezést idékieknek hat forin­tlönélési pótléko Utasítunk naponta ím: Illés-u­. 18. sz Kálvária-térnél.) Keresünk azonnal elépésre férfi ét­el segédmunkásokat munkaruhát adunk elentkezés: Budapes­t MÉH Vállalat allai Imre­ u. 11 munkaügyi csoport. Férfi segédmunkás© cat felvesz a Ve­rylcikkeket Kiszerelt Vállalat. Orvosi vízj­áratra jelentkező azonnal. Nagy Lajo­sirály-út 110. Kertgondozó Válla at felvedt férfi ssak s segédmunkásokat Kecskeméti­ u. 4. szán tatt. Alkalmazunk azon rali belépésre esa!­­Udapesti munkáinkr­ akatoe, festő, mázol szakmunkásokat é­­pítőipari segédd­ar­kasokat Jó kereset ehetőség, munkásszál­lás és egyéb építőipai kedvezmények. Jelent­kezés: Népművelés Építő és Tatarozó Vál­lalat, Budapest,­­ Kossuth Lajos­ u. 14. LG. Munkaerőgazdálko­d­ás. Göngyölegellátó Vál­lalat budapesti kiren­deltsége Budapes Nagy vásártelep lába szegező férfi és nő szakmunkásokat se vesz. Férfi pályaműnké­sokat, patkoló kavi­csot felveszünk. Szá­lás, ebéd biztosítós Jelentkezés: Lespoi Vállalat, Kerepesi-1 9. sz. Húsfeldolgozó Válla­lat területére felve­szünk segédmunkáso­dat, ácsot és éjjeliőrt. Napi kétszeri üzemi étkezést és munkaru­hát biztosítunk. Jelent­kezés: Bp., IX. ker., Soroksári­ út 58. Mun­­­­aerőgazd­álkodásnál.­­ A Rákosi Mátyás Gépgyárak Kilátó Üze­­­mek gyáregysége egy­ üveges szakmunkást­ keres felvételre. Je-­ lentkezni lehet az RMI Művesj felvételi kapu­jánál. Bp., XXI., Ba­ják­ Ferenc-«. Bányászati Magas-­ építő Vállalat. Buda­pest, V., Harmincad-u. 5. kőműveseket, segéd­munkásokat, asztalos szakmm­unkásokat buda­pesti és vidéki mun­kahelyeire alkalmaz. A dolgozók részére szállási kedvezményes étkezést biztosítunk. Nős és családfenntar­tó dolgozók részére napi hat forint külön-f­élési pótlékot fizetünk.­ Vidéki dolgozók Buda­pestre történő utazá­sának költségét meg­térítjük. Jelentkezés: Munkaügyi osztályon (V., Harmincad-I. 8. II. 6.) reggel 8-tól fél 5-ig, szombaton 1 óráig. Budapesti Bútorlap­gyártó V., VIII., Asz­talos S-u. 7. férfi se­gédmunkásokat fel­vesz. Raktári segédmun-­­kást azonnal felve-­ ítünk. Szőrmekonfek-: dó V. Csepel, Védgát­­u. 43. szám. Jó képességű, nagy­üzemi konyhavezetés-,­ben gyakorlott szaké-t­előt keresünk. Jelent­kezni lehet írásban. Cím: Nagykőrösi Kon­zervgyár, Nagykőrös. Budapesti Szállítmá­nyozási Vállalat siíj-t gyártó szakmunkáso­kat azonnali belépés­sel felvesz. Jelentkez­ni lehet: Budapest, V., Mars-tér 7. Munkaügyi osztályán. Kőművest, villany­szerelőket, vizsgázott fűtőket, segédmunká­sokat, takarítónőket állandó munkára fel­vesz a Budapesti Mű­szaki Egyetem. Jelent­kezés naponként 13—15 óra között. Budapest, XI., Egri József­ u. 20 —22. fszt. Személyzeti Osztály. Juhász,_______ Lóhoz értő adminisz­trációban jártas dol­gozókat Dunántúlra, változó munkahelyek­­re keresünk. Életrajzo­kat: Siófok, Postafiók 33. címre, öle» iire« telelt 1»­­ ezer. Lakott örök­­lakó- Attila­ utcában szétsapba hallva össz.­komfortos 25.000. Lakott­saládb­á­­nak: Remetén Di­­mítrov-úton három­­szobás 40.000. Fel­­sőzoldmári úton há­romszobás össz­komfortos 400 öles telekkel »0.000. FIK- kirendeltség. I., At­­tila­ u. 41. Tel.: 900 —312. Beköltözhet« esa- Adiban: Kelen­völgyben kétszobás komfortod 75.000. Beköltözhető örök­lakások: Móricz Zsigmond-kört­éren egy szoba garcon 30 ezer. Tarcali-úton háromszobás hal- 1 los összkomfortos , 2 szoba összkomfor-­­ tos cserelakással­­ beköltözhetően 85 ezer. Karolina-úton kétszoba hallos komfortos 90 000. Bartók Béla-úton kétszoba komfortos — egyszobás kom­fortos cserelakás­sal beköltözhetően 50.000. Lakott örök­lakás: Villányi-urcon háromszobás halas összkomfortos 40 ezer. Telkek: Fehér- I­vári-úton 340 öles körített gyümölcsös 50.000. Bocskay­úton 164 öles 40 ezer. Budaörsi-út­­nál 400 öles 40.000. Ercsi-úton 126 öles 13.000. Barázda-utcá­ban 146 öles 16.000. Andor-utca közelé­ben 182 öles 12.000 Budafokon Mátyás király-utcában 200 öles 10.000. Budali­­geten 350 öles 15 ezer. Baross Gábor­­terepen 300 ele, há­rom oldalról kerítve 10.000. FIK-kiren­­deltség, XI.,­ Fehér­­vári-út 21/b. Tel.* I 258—181.­­ Elcserélném kettő- s szoba hallos, éssa­­l komfortos, központi­­fütéses, thermálvi­­zes lakássom hasonló háromszoba hallosra. Bánki, 406—219. XIII.,­­Pannonia­ u. 36. féle lem. 1/a. Elcserélném VI., a Lenin­ krt. 81. raf. 3.: kétszoba komfortos, egymásbanyíló utcát, lakásomat egyszoba, hallosra vagy nag­ gyobbméretű teakony-­­ hás garzonra, lehe-­ tőleg Budán. Tele­­ fon: 221—159, hétköz-: nap 17 órától.__________ | Eladó családiház Pomáz környékén 1480­­ négyszögöl gyümölcs­cséssel. Beköltözhető . PIK. 112—842._________| Lakáscsere 2 szobás, alkovás, összkomfor­tos, személyzeti szo­­bás, utcai, újonnan festett, gáz van, vá­rosliget környéki la­kásom elcserélném 1 szobás hallom, össz­komfortos vagy 1 szo­bás összkomfortos személyzeti szobásra, gáz legyen és utcai, főváros belterületén. Érdeklődés: 421—276 11-től 16-ig. "föloszlotT TÁRSBÉRLETI LAKÁSÁT azonnali KÉSZPÉNZ kártalanítás ellené­ben közérdekű célra Átveszi családiházak, örök­lakások, gyümölcsös telkeit, házhelyek I adás-vételét LAKÁS­CSERÉJÉT KÖZVETÍTI: FIK Attila-utC. 41 in., Kerhác-u 42 IV (Újpesti, Baj­­cay-Zsilinszky út 8. VI., Bajcsy-Zsilla- I­ózsey-út 65. i VIII., József-Srt 81 i X., Körösi Csom­a, út 11. i XI., Fehérvári-iH 1­21/B XIV., Bosnyák-u­t XIX (Kispest), Kossuth-tér 1. XX. (Pesterzsébet), Ady E.­utca 82 ' Beköltözhető csalá­­­diházat, kisebb vil­­­­lát vennék. Ajánlató­­■ hát „Készpénz 21005" jeligére kiadóba. Nagy lakásának felesleges részét műszaki MEGOSZTÁS céljára KÉSZPÉNZ sártalanítás ellené­ben átveszi a leg­közelebbi FIK kirendeltség A megosztás költsé­geit az építtető viseli. Budakeszin keresek szoba vagy 3 szoba­onyhás lakást, eset­ig nagyobb. 1 szo­­b-konyhás is szál­lításba jöhet. Somo­­gi László, Budakeszi, ’ö­ u. 163. az. lakos, tel.: 359—150, 454 mellék, fél 9—5 óráig. Albérletben keresek a közlekedéssel, Pest­­környéken két szo­­bát, közös mellékhe­­gységekkel. Zsadányi, Jávai­ u. 10. Különbejárató, le­hetőleg üres szobát :ezen értelmiségi dol­gozó nő bárhol. Cm Munkácsiné, Tanács­ért. 5. Falatozó. Te­­e­on: 226—273. Ruhán! Használt férfi ru­haneműket veszek (hibásat !s). Tel. 384—441. Szőrmi bundák, Szőr m­ebelések Szemen szűcsnél. Lenin-krt 25. Szőrmét veszek! Gasztonyi szücsme a tér új círpe: Rágipos­ta­ u. 17. Telefon: 385 459. Bundaátszabások javítások, használ bundát veszek Jármű 300-as Jaap oldalko­cais motorkerékpár ugyanott balos te­heroldalkocsi alváz­nál eladó. Vasárnap egésznap megtekint­hető. II., Pesthideg­kút, Ady Endre-út 169 Hétköznap érdeklődő lehet Gyimesi Béla Bp., Párisi­ u. 2. bő­röndösnél. Telek Eladó írd felsőél­lomással szemben 640 öles telek egészbe, vagy eszmei hányad megvehető élenkén 36 forint. PIK. 112- 842. Bútor Háromrészes kombi­náltszekrény, gyönyö­rű műbútor. eladó. József-krt. 69. I. em. 23. délután 5—7-ig. Bármilyen hiányos, sérült bútort, anya­got, antikot, nagy kredencet stb. ve­szek. Trafik, Szon­­dy­ u. 36. Csak levél­ben. Rekamié kétszemé­lyes olcsón eladó. Nagymező-u. 58. üz­let. Kétszemélyes reka­mié olcsón és lánc­ágy eladó. Munkácsy Mihály-u. 25. 1. 5. Epecás sem­ének, heverők eladók. Klop­fer kárpitosnál, VIII., Bródy Sándor-u. 27. Harmonium tremo­­lás sürgősen eladó 2500. XX., Királyhé­­gó-u. 112. Hálószobát, kom­­binált szobát, varró gépet veszek 314-627 V. Árpád-u. 7. Rádió Rádiót hibásat is veszek. Érte jövök Csala. Bajcsy-Zsi­linszky-út 17. Tel. 111—042.­­ Saját készítménye­­ új zeneszekrény ol­l­csón eladó. Újpest.­­ Kiss János-u. 15 Ha I­jesz Lajos. Hibás rádióját jól, gyorsan jótállással megjavítják a KERAVILL rádió­szervlesek: IX., Ráday-u 11.,­­ VI., Nagymező-u. 14. , XI., Fehérvári-út 7., Sashalom, Thököly­­út 11 , Rákospalota, Rákos-út 74 Vegyes hirdetés Gumifix zokniját, cérdharisnyáját tar­­ósan újragumiz­­zuk, párját 2.80-ért Fox-Fix, törv. véd-­­ ve Kizárólag: VII., : Páva­ u. 15. „Vigyá • utánozzák !•* Dr. Langer Nor­­bertné Gépíró-leíró­­irodája, vI., Hunya­di-tér 10. Levelezé­sek, kérvények, be­adványok megírása önállóan. I Fajgyümölcsöt, cse­­­mege szőlőt, venné i; Pesttől 30 km-ig. 1-1­ 5 holdig. Cím: Trs ■í fik, Bp . VI., Aradi I u. 16. csak levélben. Gyermek mellé Bú­téra idősebb nőt fel­veszek. Tel.: 355—226. Előrajzolás, Tün­­dérujjak, Lenin­ krt. 17. sz. Jutalmaznám azt a dolgozótársamat, aki au­gusztus 27-én a Kőbányai-úton elvesz­­tette aktatáskához jut­hat. Tartalma blf. szállítólevelek, élsz .sekk. bélyegző. Ké­rem a leadását, V. S.­u. 17________ Zippzárjavítás, ring­lizés, nylonharisnya átkötés cserélés, ó utca 40. _______ Ferzsabunda, neréz gallérral eladó. Krisz­tina-krt. 5. fsz. 1 Tel.: 151—668._______ Balatoni nyaraló vennék, harminc ezerig. Jámbor, Bp. Kisrókus­ u. 23, ingklinikaX fösv. »edviCTa­W.SiTilMi IIHS.jVnJJ MMJ4MIC* UTCÁHIki~~r r. :»20-285 ] Négy méhcsalád el­adó, 2 egységes mé­retű, 24 keretes mo­dern új fekvőkap­tárban. Kelenvölgy Dobó-u. 8. Karika­­41-es busz végállo­másától felfelé perc.­__________________ Ikerablakok, ajtói bontásból, építkezés­ből visszamaradtak t. adók, Hungária -kri 86. sz. Selyemkendök a csón készítőnél, vi­dékre is száll­í­tol Sandorffi József, Bu­dapest, Jókai-tér , Ciánováot, patkány egér-, féregirtást ga­ranciával vállal­t délien is. Györk ve­gy­észmérnök. Fac­tuse-u. 6. Tel.: 459-037.____________________ Kötő háziipart mindenfajta kötél válla] bérmunkába] V­, Nádor-u. 5, II. 6. Stern Mátyás­ (Mészárosné) szüci műhelyét megnyitó ta. Átszabás, javitá- Irhafestés. Rákóczi-1 68. I. Keleti perzsasző­nyegek, hírneve olajfestmények, lexi­kon, német k­lasszi­kusok, külföldi ci­pők eladók. Rákó­czi-út 50. I. 47. Dél­után. Öngyújtók szaksa­ra javítása. Véte eladás, üzlet. V Váci-utca 13. 189-239. Ke­résünk megv­é­tel­­re 1 darab nagymé­retű •­szén tüze­lé.­.tt üzemi konyha tűzhe­lyet. Ajánlatokat „Hizlalda“ jeligére a főkiadóba kérünk. Hívja fel 221—693- öt. 9-től 5-ig. var­rógépet legmagasabb áron készpénzért azonnal megveszem. 30x5 gumiabron­csot megvételre ke­resünk. Villamos­­gép- és Kábelgyár, Bp.­ Gyömrői­ út 128. Keke az gk. előadó. Tel.: 140—040, 226 mellék. Minden kőműves­munkát, tatarozást ju­tányosan garanciával vállal. Bihari kőmű­. vestaeater. Telefon: 220-632_________________ 13/26 cikközőgép el­adó érdeklődni. Te­lefon: 420—271, egész­nap Mastravut, rezioid,­­ párnázott, összecsuk­­­­ható vaságyat készít kárpitos Lenin-krt . 55 szám Varrógépét Jól, gyorsan, jótállással megjavít­­­­juk! Használt ház­tartási és ipari varrógépeket legmagasabb áron készpénzért veszünk! KERAVILL VII., Rákóczi­ út 16. Telefon: 221-695 Tel- vagy tevlap­i értesítést kérünk Hídmérleget ven­nénk 10 tonna teher­­bírással ,50x2,80 m hídmérettel. Hirakész, Bp., V., Párisi­ u. 6 b. Megvételre kere­sünk 4 kerek­ kézi­kocsit, triciklit, író-­­ asztalt és könyvszek­rényt. Cím: Bp., XIX. Tanács Vegyes­ipari Javító Válla­lata. XIX., Vörös Hadsereg útja 138. Tel.: 346—383._______ Ürősfonat megvé­­­­telre keresünk Bo­­zsics, Érdliget, Bala­toni-ifiút 76 (Ben­zinkútnál.) Dugattyú gyűrűt ren­delt méretben ké­­szít. Kelemen. Bp., Reiter Ferenc-u. 173. I Gyakorlott idősebb ■ pénztárosnő elhelyez­­,­­ kedést keres. Érte­­,­esítést: Nagy Anna. •­ Majakovszkij-u. 73. I. Vz út. Beköltözhető csa­­ládiházak: Rákos­csabán kisméretű­­ szoba-konyha-kam­­ra-előszobás 99 öles­­ telken 23.000. Rá­­koshegyen egyszoba- , konyha-fürdőszoba : helyiséges 200 öles , gyümölcsössel 26 ezer. Rákoskeresz­túron három szoba komfortos alápincé­zett 165 öles tel­ken 60.000 , cse­relakással 50.000. Rákoskerten egy­szoba-konyha-kam­rás, 340 öles gyü­mölcsössel hasonló méretű cserelakás­sal beköltözhetően 26.000. Telek: Rá­­koshegyen autóbusz végállomásnál 160 öles 3000. A X. és XVII. kerületben tel­kek nagy választék­ban 3000 forinttól 15 frzer forintig. FIK­­M rendeltség, X., Kő­­rösi-Csoma-út 11. sz. lel.: 149—017. Telkek, gyümölcsö­sök: Szabadsághe­gyen fogas-megál­lóná-1 421 öles rész-­­­ben gyümölcsös 25­­ ezer. Szabadsághe­­ gyen Mátyás ki­­­rály-útnál 600 öles! kerített gyümölcsös, kerített, közműves * 1­00 darab gyümölcs­fával 30.000. Hű­vösvölgyben, Völgy­­utcában 420 öles kerített gyümölcsös, hétvégi házzal 50 ezer. Remetén 250 öles vaskerítéssel bekerített gyümöl­csös 25.000. Vérha­­lom­ utcában 350 öles dunai kilátású 45 ezer. Istenhegyi­­út mellett 585 öles kilátásos villate­lek 37.000, Rózsa­­dombon Törökvész­­úton 300 öles csa­­ládihál telek 32.500, Csalán-úton 500 öles üres telek 30.000, Pesthidegkúton 3301 Elcserélném 2 szá­­m­ félkomfortos te­ásomat gyümölcsös­ért, melléképületek, állattartási lehető­­éggel Budán 2 szó­rásért, Bp., III., Re­­netehegyi­ út 23. Luxustarajon Színes, kacagtató szovjet filmvígjáték Harmadik hétre prolongálva Szikra, Uránia, Alkotmány (Újpest), Táncsics (Csepel) • *« Piacról jelentik: Ma a kora reggeli órákban 60 va­gon gyümölcs,­­200 vagon burgo­nya és főzelékféle érkezett. Leg­­­­nagyobb mennyiségben burgo­nya 5500 mázsa, vöröshagyma 3200 mázsa, paprika 1400 mázsa, paradicsom 900 mázsa, uborka­ 150 mázsa, tök 300 mázsa, fok­hagyma 100 mázsa, karfiol 130 mázsa. A gyümölcsféleségek kö­zül görögdinnyéből 3000 mázsa, szilvából 1700 mázsa, almából 450 mázsa, szőlőből 230 mázsa, körtéből 240 mázsa volt a felho­zatal. Jö­ttek A MUNKAERŐ TARTALÉ­KOK HIVATALA ez év őszén körülbelül kétezer traktoros­ gépész kiképzését kezdi meg. A 17—18 éves fiúk — legnagyobbrészt parasztfiata­lok — másfél év alatt megfe­lelő elméleti tudásra és gya­korlati jártasságra tesznek szert. Ezenkívül mintegy két­ezer, 22 évnél idősebb, alapfo­kú trak­toros tanfolyamot vég­zett és legalább kétéves gya­korlattal rendelkező traktoros vesz részt a földművelésügyi minisztérium hathónapos to­vábbképző tanfolyamán. A si­keresen vizsgázók szintén trak­toros-gépész képesítést kap­nak. A terv­ szerint még az idén 16 helyen nyílik ilyen tanfolyam. (MTI) A XV. KERÜLETI CIPŐ­KÉSZÍTŐ ÉS JAVÍTÓ KIS­IPARI TERMELŐSZÖVET­KEZET a múlt évben mér­ték szerinti fióküzletet nyi­tott és tervbe vette egy máso­dik hasonló fiók létesítését is. A szövetkezetnek jelenleg 10 felvevőfiókja van. Az idén még további kettőt nyit meg. Január elejétől már 150 csiz­mát, 1000 férficipőt, 600 női cipőt készített, 16 ezer talpa­­lást, 900 fejelést és 10 ezer ki­sebb javítást végzett el. (MTI) A MAGYAR ADÓCSŐ­­GYÁR eddig ezerórás élettar­tamot szavatolt a különféle tí­pusú, nagyteljesítményű rádió­­csöveknél. Most a műszaki és fizikai dolgozók Ermer Árpád igazgató vezetésével új techno­lógiai eljárás kidolgozásával elérték, hogy az eddiginél két­szerre hosszabb időre, kétezer­­órás élettartamra vállalhatnak felelősséget a nagyteljesítmé­nyű rádióadócsövek minőségé­ért. (MTI) * A IX. KERÜLETBEN, A BOLGÁR KOLLÉGIUMBAN 80 bolgár tanulóval a mai na­pon megkezdődött a tanítás. A hazánkba érkezett bolgár ta­nulókat frissen, csinosan rendbehozott kollégium várta. (Tudósítónktól) Szombati lapszámunkban hírt adtunk arról, hogy a cinkotai, a rákoscsabai és a lőrinci stran­dokat ma véglegesen bezárják. A Fővárosi Gyógyfürdők Vál­lalat közli, hogy a kedvező idő­járásra való tekintettel a há­rom strandot továbbra is nyit­­vatartják. ♦ KAKAÓ A KÖZÉRTBEN. Kakaóporból készült, jóízű ka­kaót hoznak forgalomba a Közért-üzletekben. A kedvelt reggeli és uzsonnaitalt — az Erzsébetvárosi Tejipari Válla­lat készítményét — félliteres üvegekben, üvegenként 4,80 fo­rintért árusítják. (MTI) Várható időjárás: déli szél, to­vábbra is párás, meleg idő. Fokoz­­­zódó felhősödés, nyugat felől rö­­­­videsen zivatarok és hirtelen széle­s viharok jönnek. Budapesten ma­­délben 25 fok a hőmérséklet. ESTI BUDAPEST az MDP Budapesti Pártbizottság­a és a Fővárosi Tanács lapja. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Kiadja a Budapesti Lapkiadó Vállalat Budapest, Vill., Blaha Lujza­ tér 3. Szerkesztőség és kiadóhivatal Buda­pest, VIII., Blaha Lujza­ tér 3 Tel.: 343—104, 343—106, 343—107, 343—108. Terjeszti: a Posta Központi Hírlap- Iroda IIV Budapest, V., József nádor­tér 1. Telefon: 180—850. Üzemi árusí­tás és lapterjesztés: Budapesti Fő­posta Hirlapárusítási Üzem, Békés­ u. 1. Telefon: 340—578. 338—727. SZIKRA Lapnyomda.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék