Esti Budapest, 1956. szeptember (5. évfolyam, 206-230. szám)

1956-09-24 / 225. szám

Túli lenne ha... Ha sürgős ügyben beszél­ni akartam valamelyik hi­vatal vezetőjével, és ha ter­vem többszöri kísérlet után sem sikerült, nem álltam meg szó nélkül. Ilyenkor mindig megjegyeztem: a miniszterrel, vagy helyette­sével könnyebb beszélni, mint mondjuk X. Y. dolgo­zóval. Nemrég fontos,­ közérde­kű ügyben kerestem az ok­tatásügyi miniszter helyet­tesét, Sőtér István elvtár­sat. A telefon másik végén bájos női hang jelentkezett. Kedvesen érdeklődött ki- és milétem felől, de miután el- , mondtam, hogy honnan be- be­szélek, s mi az óhajom — már hogy a miniszterhelyet­tessel akarok beszélni —, hangja egyszerre sajnálko­­zóvá vált. Nem kapcsolha­tom — mert értekezik. Nem baj — gondoltam —, még holnap sem késő. Jelentkez­tem másnap, harmadnap, negyednap, reggel, délelőtt, délután, mindig ugyanaz a hang más-más kifogások­kal; házon kívül van... most értekezik ... telefo­nál ... nem fogad ... stb___ stb.... stb.... — elutasí­tott. Ehhez hasonló tapasztala­tom volt nemrégiben az Élel­mű­szeripari Miniszté­riumban Babos Zoltán mi­niszterhelyettes és a Köz­lekedésügyi Minisztérium­ban Katona Antal elvtárs titkárságán. Szinte szóról szóra az előbbiekhez hason­lóan történt a titkárnővel való beszélgetésünk. Mintha csak magnetofonszalagra vették volna ezeket a sza­vakat. Ugyanígy jártam a fővárosi tanács lakásügyi osztályával, amikor Rubka Gézánéval akartam beszél­ni, valamint a Klement Gottwald-gyárban, amikor Bakonyi Sebestyén Endre igazgató elvtársat kerestem. Ez a módszer nem jó, nem hasznos, jogos bosszú­ságot okoz. Mi lenne, ha olyan telefonkészülék lenne forgalomban, amely jelezné, hogy a titkárnő mikor nem mond igazat? ... Vagy mi lenne, ha egy­szerűen bekapcsolnának. Kocsis Ilona Belső szervezetlenség és anyaghiány gátolja a Beloiannisz munkáját A Beloiannisz Híradástech­nikai Gyárban belső szervezet­lenség, a műszaki előkészítés és egyes anyagok hiánya gá­tolja a dolgozókat a terv telje­sítésében. Szeptember 20-ig a gyár havi befejezett termelési tervének mindössze 33,2 száza­lékát teljesítette, a negyedévi tervnek pedig 71,8 százalékát. Ez azt jelenti, hogy az egész negyedéves terv több mint egy­­harmada a még hátralevő na­pokra maradt, ez nyilvánva­lóan ismét rohammunkát idéz elő. A telefontechnikai gyáregy­ség keretszerelő műhelyében a havi több mint ötmillió forint készáru helyett, eddig mindössze­ 634 000 forint érté­kűt készítettek el. Ez főképpen a gyáregység belső hibáinak, a vezetés gyengeségének szám­lájára írandó. Még a gyár legjobb részle­gében, az átviteltechnikai gyáregységben is vannak ba­jok. Nehézségeket okoz a ter­­misztor hiánya, ez az export­terv teljesítését­­is veszélyez­teti. Ennek az üzemrésznek dolgozói nehezményezik, hogy a KGM illetékes szervei, a ter­­misztor importját megszüntet­ték, mielőtt a belföldi gyártást biztosították volna. Teljesen kész export-carrierek — ter­­misztor hiányában — június óta nem adhatók át. Kik nyerték a kiállítási sorsjáték főnyereményeit Szeptember 16-án délután, a mezőgazdasági kiállítás zárása alkalmával sorsolták ki a kiál­lítási sorsjáték nyereményeit. A nyertesek közül már többen jelentkeztek is, és átverték nyereményeiket. Hajdú Dénes várpalotai fő­hadnagy egy mosógépet, Me­­zőcsáti Kálmán budapesti la­­­­kos, az EMAG-gyár mérnöke­­ egy sorsjegyével 10 darab hí-­­­zott libát nyert. Egy szekszár­di postatiszté, Horváth Kál­máné lett 10 darab hízott tyúk, Mayer József budapesti lakos, a Divat Kötöttárugyár dolgozója pedig konyhafelsze­relést kapott. A kiállítási sorsjáték főnye­reményének (300 kilós hízott sertés vagy egy televíziós ké­szülék) nyertese még nem je­lentkezett. Jászapátiban vasárnaponként az Alkotmány, a Velemi Endre és a Kossuth tsz várja a Magyar Pamutipar falujáróit. A robogó teher­gépkocsin nem is olyan régen még pirosra csípte arcukat a korai hideg, most már nem. A falujárók s a gyár néhány más szakembere kényelmes, daruval teherautóra emelhető, ablakos fülkét készítettek. Tizenhat bőrbevonatú epedaülés van a kocsiban. Nem terik meg por­ral szemük, szájuk,­­ filccel tömítették el a nyílásokat. Ilyen fülké­ket készítenek a IV. kerület többi patronáló üzemei is, például a Furnérlemezgyár s az Újpesti Gyapjúszövő. Közösen készít a Chinoin az Iskolabútorgyárral, a Táncsics Bőrgyár pedig a Duna Cipőgyárral. Fehér halm­a sínadrág, a Főváro­si Kultúrcutak Ipari Vállalat di­vatbemutatójáról. Tizenöt büfékocsi készül a MÁV részére még ebben az évben a Dunakeszi Vagongyár­ban. A kocsi egy részét büfé­nek rendezik be, többi részét két fülkére osztották. Min­den fülkében kényelmes, pár­­nás bőrüléseken helyezkedhet el a közönség. Az első büfé­kocsi októberben készül el. A miskolci Déryné Szín­ház és a Miskolci Szimfo­nikus Zenekar pályázatot hirdet hangversenymester és első trombitás-állás be­töltésére. Jelentkezés levélben: Déry­né Színház igazgatósága, Miskolc. Kéthetes vásárlási akciót rendez a főváros 25 külön­böző pontján lévő virágüzle­tében Budapest Főváros Ta­nácsa Virágtermelő és Értéke­sítő Vállalata. A lakások őszi­téli díszítésére kiválóan al­kalmas cserepes zöld dísznö­vényeket 30 százalékos áren­gedménnyel árusítják. A Műanyagkutató Intézet­ben különleges szálakat ál­lítottak elő, amelyekből szék­támlákat és ülőrészeket ké­szítettek. A fonat hasonlít a régen használt nádfonatú dí­szítéshez, de sokkal tartósabb és tetszetősebb. A műanyag­részek jól moshatók. Negyvennégy férőhelyes böl­csődét nyitnak meg ma dél­után a Kerepesi úti építkezé­sek B-épületében. Az RM Öntödegyárban ho­mokregeneráló berendezés sze­relését kezdték meg, amely az elhasznált homoknak mintegy 35 százalékát újra felhasznál­hatóvá teszi.­­ Vándorgyűlést tart Siófokon, a bányászszakszervezet kultúr­termében szeptember 28-, 29- és 30-án az Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének gyermekgyógyász szakcsoport­ja. A MAHART közli, hogy szep­tember 24-től, mától kezdve a Szent István park és Margitszi­get között munkanapokon csak 20 óráig, munkaszüneti napokon pedig 21 óráig közlekednek me­netrend szerint a propellerek. A Gellért tér — margitszigeti Nagy­szálló között közlekedő vízibusz első és utolsó járata csak szep­tember 24-ig közlekedik. NAPIREND 1956. szeptember 25. kedd, Tö­hötöm napja. A Nap kél 6.34 órakor, nyug­szik 18.36 órakor. A Hold két 21,27 órakor, nyug­szik 12,29 órakor. Szép őszi idő, reggeli párásság­gal, esetleg gyenge köddel, ki­sebb felhőátvonulásokkal, de eső nélkül. A hőmérsékletben lénye­ges változás nem lesz. Budapes­ten ma délben a hőmérséklet 18 fok. Kirándulók a tegnapi verőfényes, őszi vasárnapon a Ságvári-ligetben Szabá­ly­sértések A XXII. kerületi Tanács VB szabálysértési előadója, Wannle Rezsőné budafoki lakost száz fo­­rint pénzbírsággal sújtotta, mert őszibarackot tulajdonított el más kertjéből. A Szemenyei Ferenc bu­da­tété­n­yi, Lőcsei utca 3. szám alatti lakost 150 forint pénzbír­sággal sújtotta, mert szomszédját súlyosan megfenyegette. o Piaci jelentés Ma reggel 7122 mázsa burgo­nya, 98 mázsa sárgarépa. 32 má­zsa gyökér. 708 mázsa vöröshagy­ma. 575 mázsa fejeskáposzta. 576 mázsa paradicsom, 552 mázsa zöldpaprika. 1 mázsa uborka. 7 mázsa zöldbab. 2535 cső tengeri. 1500 fej saláta, 160 mázsa száraz­bab 1270 mázsa alma. 275 má­zsa­­körte, 2078 mázsa szilva, 5 mázsa őszibarack, 1165 mázsa szőlő és 103 mázsa görögdinnye érkezett a Nagyvásártelepre. ’ Hetvenliteres, zománco­zott filmhívó-tankot ve­szünk. Cím a kiadóban. ESTI BUDAPEST Az MDP Budapesti Pártbizottságának és Budapest Főváros Tanácsának lapja. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Kiadja a Budapesti Lapkiadó Vállalat Budapest, VIII., Blaha Lujza tér 3. Szerkesztőség és kiadóhivatal Buda­pest, VIII Blaha Lujza tér 3. Tel.: 343—104, 343—105, 343—107, 343—108. Terjeszti: a Budapesti Főposta Hír­lapterjesztő Üzeme Budapest, V. Váci utca 34. Telefon: 184—840. SZIKRA Lapnyomda. Munkások felvétetnek Bontási munkára igen jó keresettel segédmunkásokat fel­veszünk. Keresünk kőműves, tetőfedő, bá­dogos szakmunkáso­­kat és segédmunká­sokat. Jel.: a Fővá­rosi Épültbontó és Építő V. munkaügyi osztályán, XIII. Tün­de u. 12. Centrifuga, mellé gépkezelőket alkal­maz azonnalra a Pa­tyolat ES. VI. Vál­lalat, Újpest, Attila u. 156—158. Építőipari vállalat felvesz: kőműves, ács, villanyszerelő, szoba­festő, vízvezetéksze­relő szakmunkásokat, valamint férfi és női segédmunkásokat. Je­lentkezés: IX. ker. Üllői út 127. Középfokú jogosít­vánnyal és gyakor­lattal rendelkező gép­kocsivezetőket felvesz a 11. AKÖV., XIII. Forgách u. 19. A VIII. ker. Kéz­műipari Vállalat be­dolgozó férfi és női fehérnemű varrónő­ket keres. Jelent­kezni lehet kedd, csü­törtök, péntek reggel 8—12-ig a vállalat munkaügyi osztályán. VIli. ker. Kisfaludy u. 28 /b. Betonútépítő Válla­lat, Budapest, VI. Sztálin út 9. vidéki munkahelyeire felvesz 30—40 év közötti, nagy gyakorlattal rendelkező okleveles mérnököket út-, vas­út- és mélyépítési munkához, valamint nagy gyakorlattal ren­delkező, mélyépítésben járatos munkavezető­ket. Felveszünk vizsgá­zott kazánfűtőket ma­gasnyomású kazán­­hoz. Vegyipari Szál­lítási Vállalat, VIII. Kemény Zsigmond u. 14. u. M. 45. sz. Állami Építőipari V. felvesz csak budapesti állan­dó munkára VII. bér­­osztályú szobafestőket és szegezőlakatosokat. Jelentkezés: Szív u. 60. munkaügyi o. naponta fél 8—5-ig. Húsipari vállalat fel­vesz húsipari szak­munkásokat, tetőfe­dőt, villanyszerelőt, karbantartó lakatost és férfi segédmunká­sokat. Munkaruhát, lábbelit, naponta két­szeri üzemi étkezte­tést, öltözőt és fürdőt biztosítunk. Jelent­kezni: Budapest, IX. Soroksári út 58. Mun­kaügyi osztály. Tele­fon: 341—140/99-es toellék. Az Egyesült Gyógy­szer- és Tápszergyár állandó munkára ke­res kőműves szak- és segédmunkásokat, azonnali belépésre Budapest, X. Keresztú­ri út 30—38. Malomszerelő vál­lalat keres azonnali felvételre esztergá­lyos átképzésre se­gédmunkásokat, to­vábbá kőműveseket. Jelentkezés: Bp., IX. Soroksári út 48. Munkaügyi osztály. Ingatlan Azonnali felvételre keresünk írógépjavító­kat, órajavítókat, ál­talános műszerész szakmunkásokat. IX. ker. Soroksári út 152.­ Kesztyűszabászt szö­vetkezeti tagként fel­veszünk. Minőségi Szűcs, Bőr és , Ruhá­zati Ktsz. VI. Maja­kovszkij u. 14. II. ud­var. Telefon: 422— 746. A Ganz Vagon- és Gépgyár Törzsgyára felvesz öntőket, ön­tödei­t betanított és gépműhely­ segédmun­­kás munkakörbe fér­fi munkaerőket. Je­lentkezés: Ganz Törzs­gyár, Budapest, II. Ganz u. 13. 7—16 óra között. É. M. Fűtőberen­dezés­ Vállalat, Bu­dapest, X. Hölgy u. 3. szám alatt 6 hó­napos vasszerkezeti és lemezlakatos át­­képzős tanfolyamot indít. Jelentkezni le­het 18 éven felüli férfi munkaerőknek október 15-ig. Meg­közelíthető: 26—36— 37-es villamosokkal a Zalka Máté térig. Bádogosokat, vil­lanyszerelőket, épü­letasztalosokat, épü­letlakatosokat, kő­műveseket, motorte­kercselőt, mázolót és férfi segédmunkásokat szállító munkára is azonnalra felvesz a IX. ker. Ingatlanke­­zelő V. Jelentkezés: IX. ker. Tompa u. 11. Azonnali felvételre keresünk csak buda­pesti munkáinkra fes­­tő-mázoló, asztalos, kőműves, állványozó szakmunkásokat, búr­­kólót, építőipari gép­kezelőt, férfi és női segédmunkásokat. Főv. III. ker. Tatarozó V. II­, Szőlő u. 9—11. CSALÁDI HÁZAK Zuglóban: Beköltözhetően 70 000 Ft-tól. Cse­relakással: 50 000 Ft-tól Lakottan: 35 000­ Ft-tól. Mátyásföldön: Beköltözhetően: 60 000 Ft-tól. Cse­relakással: 40 000 Ft-tól Lakottan: 30 000 Ft-tól. Rákos­szentmihályon: Beköltözhetően: 32 000 Ft-tól Cse­relakással 25 000 Ft-tól Lakottan: 20 000* Ft-tól. Telkek: 5000 fo­rinttól választék­ban. FIK kirendeltség, XIV Bosnyák u. 1 Tele­fon: 296—498. A vételi vagy eladá­­si megbízás felvé­tele díjtalan. Kispesti beköltöz­hető családi házak: Kettőszobás kom­fortos, zárt veran­dás gázzal, 100 ölön 75 000. Kettőszobás alápincézett kom­fortos 100 ölön 85 000. Egyszobás 120 öles gyümöl­csösben 45 000. Egy­szobás külön nyá­rikonyhával 100 ölön 58 000. Telkek már 6000 forinttal. Az ingatlanokat kíván­ságra helyszínen be­mutatjuk. FIK, Kis­pest, Kossuth tér 1. Telefon: 346—550. Remetekertvárosban lapos fekvésű 200­ as­yümölcsös eladó. Te­­lfon: 365—011. Szoba konyha, be­­ejezetlen félig késs­íkendház, 100-as te­lk, 15 ezerért eladó Erzsébeten. Bővebbet IIV. Pillangó utca 3 /b. ajtó 4 restlőrinci beköl­tözhető házak: Ket­tőszobás, zárt veran­­dás, mosókonyhás, vízvezeték­es 140 ölön 75 000. Kettőszobás­­konyhás 320 öles szőlős gyümölcsösben­­ 75 000. Egyszobás komfortos 228 öles gyümölcsösben 60 000. Kettőszobás fürdőszoba helyisé­ges 200-as gyümöl­csösben 85 000. Tel­kek nagy választék­ban, jutányos áron Az ingatlanokat kí­vánságra a helyszí­nen is bemutatjuk. FIK, Kispest, Kos­suth tér 1. Tele­fon: 346—550. Eladó Budapesttől 30 km távolságra, autóbusz-megállónál beköltözhető 2 szo­bás összkomfortos há­zas belsőség, hozzá­tartozó kertes ingat­lannal Érdeklődés: 341—090 telefon. Pestimrei beköl­tözhető házak: Ket­­tőszobás komfortos 150 öles telken 60 000. Kettőszobás ,187 öles gyümöl­csösben 49 000. Szo­ba konyhás nyári­­k konyhás 233 ölön 40 000. Lakott há­zak: gyümölcsösök, telkek, nagy vá­lasztékban, előnyös árban. FIK. Kis­pest, Kossuth tér 1. Telefon: 346—550. Modern építkezésű kettőszobás kom­fortos, beköltözhe­tő villaház alá pin­cézve parkettás szo­bákkal, kandallóval, csempés mellékhe­lyiségekkel, külön nyári konyhával, közvetlen busz- és villamosmegállónál 160 000. Egyszobás komfortos cserela­­kással olcsóbb. Esetleg kisebb in­gatlannal cserél. Megtekinthető: öt után és vasárnap egész nap. XVIII. Kassa utca 88. Csillebérci üdülő­telep Irhásárok melletti részén — megközelítés a 8-as autóbusz végállo­mástól — 70 öles te­lek eladó. Matits. II. Kapy u. 28. Budai kettő szoba hallos, lakott örök­lakásomat eladom. Beköltözés lehetsé­ges. 268—215. Balatonalmádiban cca. 300 négyszögöles telek szép kilátással, gyümölcsfákkal eladó. Telefon: 352—471, de 10-ig. Nagyon bőven ter­mő, jól gondozott gyümölcsöst vennék, 154—540 telefonra. APRÓ- ÉS KISHIRDETÉSEK Vennék egy szoba komfortos vagy gar­zon öröklakást. Pál­­völgyiné, Kispest, Bocskay út 1. Eladó Nyugatitól 30 percnyire Dunakeszi, Szent István u. 21. háromszobás családi ház, két szoba kony­­ha beköltözhető. Vennék azonnal be­költözhető kisebb öröklakást (házrészt, házat) belterületen, készpénzért, ötven­ezerig. Ajánlatot le­vélben: Szab­óné, Rá­kospalota, Szerencs utca 117. Beköltözhető szo­­ba-konyhás, nyári­­konyhás, kamrás, cse­réptetős ház a Rákos­­kert központjában, 320 öles gyümöl­csösben eladó. Ér­deklődni: 19 órától: Józan, XII. Greguss utca 12. őszibarackos Nagy­maros vasútállomás­nál, gyönyörű fek­vésű helyen, tégla­szobával eladó. Jel­ige. ..Megélhetést biztosít, 61 927“ ki­adóba. Beköltözhető egy­szobás családi ház, 320 öl gyümölcsös 50 000, felével átve­hető. Budatétény, Bercsényi telep, Bras­sói u. 3. Grabier. Nagybudapesti ma­gában álló kertes családi házban vagy kertes bérvillában lé­vő 2—3 (esetleg 4) szobás, modern össz­komfortos lakásért adnék budai kertes kétszobás, teraszos (vagy más) modern lakást. 340—333. de. 8—4-ig. Főútvonalon 4 szo­bás I. em. családi ház, részben beköl­tözhető. eladó. Bp., XIV. Kerepesi út 174 Eladó­­ lakáscserével azonnal beköltözhető, kettőszobás családi ház. Megtekinthető egész nap. Buda­pest, XVI. Mátyás­föld, XII. u. 21. Azonnal beköltöz­hető 1 szoba kony­ha melléképülettel, 285 négyszögöl bekerített termő gyümölcsös el­adó, Táborhegy, La­borc u. Kamarás. Családi ház III. ke­rület főútvonalán 1 és 2 szobás kom­fortos, 2 üzlethelyi­séggel, alápincézett, fásított udvar, fize­tési feltételekkel, cserelakással beköl­tözhető. Telefon: 355 05. XX. Soroksári Duna­­ág mentén levő nya­raló vagy üdülőnek, állattenyésztésre is alkalmas építmény azonnali beköltözésre, kedvező részletfize­téssel eladó. Cím: Horváth Sándor, VII. Dob u. 12. f. 10. Eladó Érden 3 szobás családi ház, plusz külön szoba konyha. 5 kuttal, 800 négyszögöles gyümöl­csössel. 1 szoba, kony­­ha, csukott veranda éléskamra azonnal el­foglalható Telefon­­hívó: 8—15 óráig: 358—836. Érden 800 négy­szögöles telek sür­gősen eladó. Gáli, Szondy utca 80. Te­lefon: 311—450. Azonnal beköltözhe­­tő két szoba konyha előszoba, kamra, 440 négyszögöl kertes ház Maglódon eladó, il­letőleg felülfizetés­­sel budapesti lakás­sal elcserélhető. Ér­deklődni lehet: Ba­jusz Rezső, Bp., VII. Nefelejts u. 31. Tele­­fon: 424—423. Beköltözhető két­szobás komfortos ház eladó. , Dunavarsány Iskola u. 42. Baromfitartásra na­gyon alkalmas, egye­dülálló házban lévő kettő szoba mellék­helyiségekből álló Fel­­sögödön lévő laká­somat elcserélném budapesti nagyobb mé­retű egy szoba kony­hás lakásra is. Nagy László, Felsögöd, Ver­­seny u. 15 Érdek­lődni lehet: 338—690 telefonon az esti órák­ban. Eladó egy szoba konyha előszobás ház. 175 négyszögöl termő gyümölcsös. Budafok, elágazás. Hadnagy utca 9. Családi ház eladó. Zuglóban, Turán tér 5. villamosmegállónál, kis kerttel. 2x1 szoba­konyha, stb. cserela­kással beköltözhető. Egész olcsón. Drá­­vuczné, VI. Székely Bertalan u. 2 /c. III. em. 540 öles fiatal ter­mő gyümölcsös ko­moly víkendházzal Érd-Parkvárosban eladó. Székely, XIII. Váczi út 27. Tele­fon: 203—934. Elcserélném szép, nap­os, kertes külön­álló házban 2 szoba összkomfortos, üvege­­zett verandás laká­somat, 2 szoba össz­komfortos vagy hal­los lakásra, lehető­leg Budán Telefon: 330—760, fél 9—17 óra között. Bontóné: Nagyváradi magán­házamat elcserélném budapestivel. Végh Gyula, XIII. Pannó­nia u. 36. Telefon: 204—774. Kétszobás ház csu­kott és nyitott ve­randával, bőven ter­mő gyümölcsösben, cserelakással (ugyan­azon a környéken) el­­adó. Kert és hétvé­gi lakás azonnal bir­tokba vehető. III. kerületben Telefon, délután: 323—776. Beköltözhető örök­lakás István-park kö­zelében, luxus gar­zon, thermál vízzel, I. emelet, igényesnek eladó. Érdeklődni, te­lefon:­ 204—979. Eladó Csillaghegyen 170 négyszögöl telek. Érdeklődni lehet: Bé­kásmegyer, Fő u. 9. sz. Telek eladó Zugló­ban Bosnyák térnél. Érdeklődni lehet: Nagy Lajos kir. útja 139 III. em. 2. Miskolcon, Tízes honvéd utca 34. sz. alatti ház eladó, 2 szoba konyha, beköl­tözhető. Beköltözhető össz. komfortos, háromszo­bás, zárt verandás ház eladó. Rákosir­ét, IX. utca 31. Farkasréten eladó­ beköltözhető • kétszo­bás családi ház Sü­veg u. 12. Telefon­ 257—416. Elcserélném szép, nagyméretű, két szoba összkomfortos, kertre néző teraszos magas földszinti budai la­kásomat (telefon, au­­tógejzir). Kérek: egy szoba (hallos) kifo­gástalan, vagy nagy­méretű hallos gar­zont, csak Budán. Telefon: este 6—8 között 258—585. Miskolci, vagy kar­cagi 2 szoba kom­fortos lakásért ke­resek Budapesten cse­relakást. Ma­róti, IX. Timót u 4 /a. 340— 704 telefonon. Elcserélném Duna­keszin, állomáshoz közel lévő egyedül álló 1 szoba hallos lakásomat, összkom­forttal, kerthaszná­­lattal, budapesti ha­sonló lakással. Ér­deklődni­ lehet tele­fonon: 164—935. Elcserélném zala­egerszegi 3 szobás la­­kásomat budapesti 2 szobásért. Érdeklődni: XI. ker. Etele tér 3. III. 1. Kettőszobás össz­komfortos, lehetőleg utcai lakást keresek Budapesten. Leírást kérek. Rötter Ist­ván, Inárcs, Pest megye. Elcserélném lajos­mizsei kettőszobás házamat. Csehszlová­kia területén levő ingatlanért Gudman Ferenc, Budapest, XVIII. József u. 11. Lakás elcserélném zuglói kettő szoba hallos, családi házban levő lakásom hasonló zug­lói lakásra. XIV. Bonyhádi u. 76/1. Elcserélném 3 szo­bás (egybenyíló) plusz személyzeti szobás, összkomfortos, kertes (magasföldszint) Vá­rosliget közelében lé­­vő lakásomat ki­­ebbre. Telefon: 298— 333 (este 8—10 óra között). Egyszobás Hunor ut­cai KPM szolgálati lakásomat elcserélném nagyobbra, megegye­zéssel Választ levél­ben : Kerekes Erzsé­bet, IX. Szamuely u. 20. I. 4. Elcserélném 2 szoba konyhás, kertes laká­somat Budapest bel­területén hasonlóra, vagy 1 szoba hallás­ra. Rákosliget V. u 19/a. összeköltözők! Gyönyörű összkom­fortos, közp. fűtéses, 3 szoba hall, sze­mélyzeti szoba, 16 négyzetméteres er­kélyből álló első eme­leti Tanács körúti lakást adok két darab ugyancsak összkom­fortos kétszobásért. Telefon ajánlatot 224—537 számra. 2 szoba hallos, fél­emeleti kertes, mo­dern villalakásomat Németvölgyi úton el­cserélném 3 szoba hal­los lakással a kör­nyéken, vagy Belvá­rosban. Telefon: 151— 937, reggel 8—10 lap. zött. ^ Elcserélném — a Vá­rosliget közelében — egyszobás utcai la­kásomat, egyszobás vagy kétszobás össz­komfortosra. Megegye­zés szerint. Érdeklő­dés, telefon: 425— 626. Elcserélném budai két szoba, leányszo­bás, nagyméretű ker­­tes, összkomfortos villalakásomat, lehe­tőleg budai kertes, egy szoba hallos, össz­komfortos lakásért, megegyezéssel. 331— 217, 4—7-ig. Egyszobás társbér­leti összkomfortos la­kásomat elcserélem főbérletire. Tízes kör­kötőgép eladó. Dr Fehér Alkotmány ut­ca 12. III. 21. Ér­deklődni este héttől. Elcserélném Lenin körút 90­­. 29. 1 szoba, közös kony­hából álló társbér­leti lakásomat, 1 szo­ba konyha, mellék­­helyiségekből álló la­kásra. Megtekinthe­tő minden nap reg­gel 8—4 óráig. Du­dás Mihály: Szegedi­­ szoba össz­komfortos társbérleti belvárosi lakásom el­cserélném hasonló, esetleg főbérleti bu­dapestiért. Megegyezés szerint. Telefon: 222— 246. Nagyméretű garzont cserélek kettőszobá­sért. Kossuth Lajos u. 8. I. 2. Egyszobás, hálófül­­kés, összkomfortos la­kásomat Budán, két vagy háromszobás összkomfortos lakás­sal elcserélem. Kresz G. u. 14. I. 8. Sztálin út—Nagyme­ző u. sarkán, három szoba, hall. összkom­fortos, első emeleti erkélyes luxuslakást cserélnék hasonló ker­tesre, II., XI., XII. kerületben. 127—893, ’’egget 8—fél 10-ig. Hűvösvölgyi garzont hatalmas terasszal, egy percre villamos­tól, autóbusztól, cse­rélek kétszobás társ­bérletért. 142—087. Nagyméretű két szo­ba, hall. összkomfor­tos, első emeleti köz­­ponti fűtéses, mo­dern lakásomat el­cserélném hasonló ki­sebbre. Telefon: 334— 428. Elcserélem siófoki 2 szoba, konyha, ve­randa, kertes, apró­­jószág tartására ki­válóan alkalmas la­kásomat budai, vagy pestkörnyéki hasonló­val. Módos, Bp., I. Batthyány u. 63. I. 3. 3 szobás hallás, telj. komf. társbérleti la­kás. Ezt elcserél­ném 2 szoba, külön konyha, külön kam­ra, 1 szoba komfor­tosra vagy 2 szobásra, megegyezéssel. Cím: Bp., VIIT. Mária u. 19 HI. 17. Telefon: 331— 013. Elcserélném egyszo­bás, komfort és géz nélküli lakásomat egyszobás kisméretű félkomfortosra, gázos, ipari áramúba Meg­egyezéssel. Bíróné Horn Ede u 14. m­ 7. Elcserélném szom­bathelyi­­ szoba össz­komfortos lakásomat budapesti hasonlóval . i gg—goo /187 Salgótarjáni szoba verandás Összkomfor­tos főutcai lakáso­mat elcserélném ha­sonló budapesti la­kásra. Cserfás Má­ria, Rákospalota, Tóth István u. 104 Elcserélném 3 szo­bás, személyzeti szo­bás, félkomfortos társbérletemet 3 szo­ba összkomfortosra, megegyezés szerint. Telefon: 343—870. Vegyes hirdetések Asbest kályhael­lenzők, minden mé­retben, vásározók­nak acélcső sátrak olcsón. Kisipari gyermekkocsik, a ké­­szítőnél kaphatók. Bruck. Nap u. 19. József körútnál. Elveszett fekete hosszúszőrű puli. Nyomravezető juta­lomban részesül. VII. Rottenbiller u. 30 Házfelügyelő.

Next