Esti Hirlap, 1957. január (2. évfolyam, 1-25. szám)

1957-01-09 / 6. szám

A megújhodó tudományegyetemen most döntenek a felvételekről, a doktori cím elnyeréséről, rehabilitálják az igazságtalanul elküldött tanárokat Az Eötvös Loránd Tudo­mányegyetem dunaparti palo­tájában is megindult az élet. A tanulmányi osztályon és a dékáni hivatalban már szorgos munka folyik, az egyetem megújhodásának alapjait ké­szítik elő. A legfontosabb kér­désekben a kari ülés döntései az irányadók. Az egyik határozat azoknak a hallgatóknak a felvételével foglalkozik, akiket szeptem­berben — hiába tették le ki­tűnő eredménnyel a felvételi vizsgát a hely hiányában kénytelenek voltak eltanácsol­ni. Tanulmányozzák a felvé­teli bizottságok jegyzőkönyveit és a felvételre leginkább érde­mes diákokat behívják. Ezek között nem egy olyan van, aki évek óta, de legalább két éve próbál bejutni az egyetemre, de elsősorban származása miatt ez nem sikerült. Az egyetem vezetői azon az állásponton vannak, hogy a Nyugatra távozott diákok helyébe, de indokolt eset­ben azon túl is, még most a tanév megkezdése előtt fel kell venni ezeket a fia­talokat. Munkához láttak a rehabi­litációs bizottsá­got­. Bőven akad jóvátenni való. A kari ülés ezzel kapcsolatban elvi határozatot hozott. Úgy dön­tött, hogy azokat a professzorokat, akiket 1948 után az egye­temi autonómia sérelmével, világnézeti okokból távolí­tottak el az egyetemről, visszahelyezi tisztébe. Azoknak pedig, akik már nem reaktiválhatók, olyan nyug­díj folyósítását biztosítja, amely megilleti őket, ha a jog­talan kivetettségben töltött éveket is beszámítják szolgála­ti idejükbe. Ugyanilyen nyug­díj illeti meg az elhunyt egye­temi tanárok özvegyeit. A rehabilitált egyetemi ta­nárok között van Prohász­­ka Lajos, Szenczi Miklós, Laczicziusz Gyula Bisztray­ Gyula és Iluszti József. Az erőszakkal eltávolított pro­fesszorok ügye mellett napi­rendre tűzték az igazságtala­nul büntetett előadók, tanár­segédek és diákok rehabilitá­lását is. Foglalkozott a kari ülés az egyetem autonómiájának kér­désével. Azt a törvényjavaslat­tervezetet tekintik kiinduló alapnak, amelyet Világhy Mik­lós, az Eötvös Loránd Tudo­mányegyetem rektora dolgo­zott ki az egyetemek jogállá­sának és problémáinak tisztá­zására, s amelyet széleskörű megvitatás után a kormány, majd az országgyűlés elé ter­jesztenek. A törvényjavaslat-tervezet komoly büntetést tart in­dokoltnak mindazokkal szemben, akik egyetemi ta­nárokat, vagy előadókat tu­dományos nézeteik szabad kifejtésében megakadá­lyoznak, vagy erre kísérle­tet tesznek. Még meg sem jelent a böl­csészdoktori cím elnyerésének feltételeit ismertető rendelet, máris sok végzett hallgató ke­resi fel az egyetemet, hogy tá­jékoztatást kérjen a doktori vizsga módozatairól. Végleges határozat erről még nincs, de a professzorok általában azon a véleményen vannak, hogy önálló forráskutatáson alapuló disszertáció és szóbeli vizsga letétele szükséges. A szóbeli vizsgán a jelölt tetszése sze­rinti tárgyakból bizonyíthatja be készültségét. A tanügyi reform még csak az előmunkálatoknál tart, annyi azonban máris bizonyos, hogy az idei csonka tanévben a nem szaktárgyak tanítása szünetel. A napi politika szem­pontjainak sokszor alárendelt marxizmus—leninizmus okta­tás helyett a hallgatók filozó­fiatörténeti kollégiumokon ve­hetnek részt. A kari tanács elhatározta: továbbra is fenntartja a le­velező-oktatást, s ezzel elsősorban azoknak a hallgatóknak továbbképzését kívánja elősegíteni, akik az el­múlt évek hibás tanügyi poli­tikája folytán csak egy tárgy­ból szerezhettek diplomát. Az oktatásügyi kormány­biztos eljuttatta az egyetemek, főiskolák vezetőihez az idei tanév folytatásáról és befeje­zéséről szóló intézkedését. Szükség esetén — az egyete­mek vezetőinek javaslataira — a tanévet a nyári szünet terhére meg fogják hosszabbí­tani. A műszaki egyetemeken a diplomaterv készítésére az esetleges meghosszabbított tanév befejezésétől számított további három hónapot kell biztosítani. A kormánybiztos felhatalmazza az egyetemek vezetőit, hogy a tanév hátra­levő részének tanrendjét, vizs­garendjét, s az egyes tantár­gyak anyagát a szükséghez ké­pest módosítsák. d. t. A budapesti színházak új vezetői Színházaink vezetésében né­hány jelentős változás állott be. A Fővárosi Operettszínház­hoz és kamara színházához a Blaha Lujza Színházhoz Fé­nyes Szabolcsot nevezték ki igazgatónak. A Madách Szín­házat és kamara színházát Greguss Zoltán irányítja. A Déryné Színház igazgatója to­vábbra is Mátrai József, a Ma­gyar Néphadsereg Színházá­nak vezetője Magyar Bálint. A Vidám Színpad és kamara színháza megbízott vezetői Gál Péter és Kellér Dezső. A Pető­fi és Jókai Színházak megbí­zott vezetője Egri István. A Nemzeti Színházat 12 tagú bi­zottság irányítja, amelynek el­nökségében a többi között Bes­senyei Ferenc, Gellért Endre, Illyés Gyula és Major Tamás foglalnak helyet. A József At­tila Színházat továbbra is Fo­dor József vezeti. A vidéki színházak vezetésében egyetlen változás történt az egri Gárdo­nyi Géza Színház megbízott vezetője Juhász János. Polgármester a cirkuszban Cullum Welch londoni kerületi polgármester nyitotta meg az idei szezont a Bertram Mills cirkuszban. Képünkön: a polgár­­mester Tonita és Lili német kötéltáncos testvérpárral MEGTARTJÁK A BÉRLETI ELŐADÁSOKAT AZ OPERAHÁZBAN­ ÉS AZ ERKEL SZÍNHÁZBAN, JANUÁRTÓL MÁJUSIG FIZETENDŐK A BÉRLETI DÍJAK! Az Operaház és az Erkel Színház az évad végéig meg­tartja a bérleti előadásokat, az elmaradtakat is! Egyelőre szombat délután és munkaszüneti napokon, majd ha a közlekedés lehetővé teszi, hétköznapokon is. A SZÍNLAPOKAT TESSÉK FIGYELEMMEL KÍSÉRNI! Az előadások végén külön autóbuszok várják a közön­séget. A bérleti díjakat két havi késedelemmel lehet fizetni. Az elmaradt november havit január végéig, a továb­biakat februártól májusig, minden hó 5-ig. Mozart-átirat bemutatója a Zeneakadémián Mozart sok nagyszerű ver­senyművel gazdagította a ze­nei irodalmat, de a csellómű­vészek fájdalmára, gordonka­­versenyt nem komponált. No­ha elvileg kifogásolható erede­ti elképzelésének módosítása, mégis úgy véljük,a hasznos cél szolgálatába állott Fischer Sándor, amikor Mozart egyik kürtversenyét átdolgozta csel­lóra. A cselló előadóművészeit egyébként napjainkig sem lát­ták el bőven hálás versenymű­vekkel a zeneszerzők. Fischer Sándor ügyesen oldotta meg feladatát úgy, hogy a kürtver­seny csellóváltozatában is tisztán, mesterkéletlenül ér­vényesül a gyönyörű Mozart­­muzsika. Különösen, ha olyan kiváló művész játssza, mint Dénes Vera, ki az Állami Hangversenyzenekar legutób­bi koncertjén melegen zengő tónussal és nagy sikerrel adta elő. A zenekari matiné prog­ramján még Händel Vízizenéje és Beethoven V. szimfóniája szerepelt. Kertész István, az Operaház karmestere, a fiatal karmester-nemzedék egyik leg­tehetségesebb tagja, biztos kéz­zel, jó ritmussal művészien di­rigált. p. i. Jga hallottuk □ HONTHY Hanna ope- I rettestet adott tegnap délután a Néphadsereg Központi Tisz­ti Házában. A nagysikerű operett-délutánon a publikum télikabátban tapsolta végig az egyes számokat. A Központi Tiszti Ház a jövőben a polgári közönség számára is nyitva­­tartja kapuit. □ LE ROI DE TZIGANE... — a cigányok királya! így hirde­tik Párizsban Toki Horváth Gyula és népi zenekarának hangversenyét. □ BARTÓK BÉLÁRÓL kö­zöl hosszabb tanulmányt a Párizsban megjelenő La Pen­­sée című folyóirat. Szerzője Marc Soriano. □ KOZMA JÓZSEF magyar származású francia zeneszerző meghívta Kocsis Albertet, hogy hegedű-szonatináját és szvitjét Párizsban hanglemezre játssza. A párizsi utat megelőzően Ko­csis és Szabó Zsuzsa zongora­­művésznő e napokban Bécsbe utaznak, ahol Schubert-, Mo­zart-, Franck-művekből álló rá­dióhangversenyt adnak. □ CALDERON-DARAB elő­adását tervezi a Madách Szín­ház az évad végére. Címe „A huncut kísértet”, O 46 SZTÁR, 68 ezer sta­tiszta. Az Egyesült Államok­ban nagy sikerrel mutatták be „80 nap alatt a világ körül” című, az emlékezetes Verne­regényből készített filmet. A háromórás filmben nem keve­sebb, mint 46 sztár játszik ki­­sebb-nagyobb szerepet, többek között Charles Boyer, Martine Caroll, Ronald Colman, Noel C­oward, Marlene Dietrich, Fernandel, Sir John Gielgud, Buster Keaton, Peter Dorre, Cesar Romero, Frank Sinatra. A statisztér­a 68 000 ember, 7959 állat, köztük 15 elefánt, 17 bika, 800 ló. A filmet 34 rendező 160 nap alatt 13 or­szágban forgatta. □ ARTURO TOSCANINI- nek új mikrobarázdás lemeze került forgalomba a világpia­con: Schubert C-dúr szimfó­niáját vezényli. Bevezető szö­vege André Maurois, a világ­hírű francia író tollából való. □ HUBAY MIKLÓS elké­szült új, egész estét betöltő színjátékával. Jászai Mari a hősnője. A regény másik fő­­alakja a kor egyik nagy szí­nésze. □ A DEBRECENI CSOKO­NAI SZÍNHÁZ felújítja a Hamletet, a szerep kitűnő ala­­­­kítójával, Mensáros Lászlóval. _______________ _ FŐVÁROSI OPERETTSZÍ­NH­ÁZ minden nap (hétfő kivételével) KÁLMÁN IMRE: CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ Előadások kezdete: hétköznap dé. fél 3 órakor, vasárnap dé. fél 11 órakor. Jegyek válthatók a pénztárnál 10—17 óráig. Telefon: 120—535. Jegyek csoportos látogatás esetén a színház szervezési osztályán 10—17 óra között. Telefon: 123—196. AZ Sfec JELENTI NAPTÁR Január 9. Szerda, Marcell trió­ja. A Napiké 1­7.31, nyugszik 16.12 órak­or. A Hold 1zél 10.53 órakor. Az Országos Takarékpénztár január 9-én rendezi a nyere­ménybetétkönyvek 22. sorsolá­sát az OTP dísztermében (V., Nádor utca 18. szám). A HÓDMEZŐVÁSÁRHE­LYI MŰ­VÉSZTELEPEN a téli hónapokban sem szünetel az alkotó munka. Az alkotók kö­zül Bornemissza László rövide­sen a helyi Tornyai János Mú­zeum képtárában mutatja be azokat az alkotásokat, amelye­ket a városban készített. Utá­na minden hónapban más kép­zőművészek rendeznek majd kiállítást. Százhúsz lakás sérült meg a XV. kerületben az októberi no­vemberi események során. Teg­napig a megrongálódott laká­sok nyolcvan százalékát állítot­ták helyre. 4 havazás, havaseső To­­bbra is szeles marad az idő. A Felhőátvonulásokból leg­­felje­b kisebb havazást vagy hava esőt kapunk. Az enyhe­ség t­vább tart. Budapesten ma dt ben a hőmérséklet plusz 5 fok. A Magyar Közalkalmazottak Szabad Szakszervezetében­­ megalakultak a bírósági, vala-­­ mint az ügyészségi dolgozók szakosztályainak ideiglenes in­téző bizottságai. A bizottságok szükségesnek tartják a bírói függetlenség maradéktalan megvalósítását, s mindazok el­távolítását az Igazságügymi­nisztériumból és a bíróságok­tól, akik a szocialista törvé­nyességet súlyosan megsértet­ték. Kérünk világítást a Ferenc körútra is. (Levél a szerkesztő­höz.) A dolgozók zöme fél 5— 5 óra tájt megy haza. Amíg azonban a belváros, az And­­rássy út és a XIII. kerület utcái ki vannak világítva, ad­dig mi, akik munka után a Jó­zsef körúton és a Ferenc kör­úton megyünk haza gyalog, szinte semmiféle világításban nem részesülünk. A Ferenc körúton például teljes sötét­ben baktatunk. Úgy érezzük, a VIII. és IX. kerület dolgozói is megérdemlik, hogy rendesen takarított gyalogjárón, utcai világítás mellett közlekedhes­senek. A VIII. és IX. kerület gyári, üzemi, hivatali dolgozói. KEZDŐDIK A TÁNCOKTA­TÁS! A Tánctanítók VI. kerü­leti Munkaközösségében (VI., Majakovszkij utca 58.) holnap, szerdán fél ötkor kezdődik is­mét a felnőttek táncoktatása. A hagyományos paprika­termesztést a múlt években a kedvezőtlen termesztési fel­tételek miatt több ezer Sze­ged környéki gazda abbahagy­ta. A nemrég hozott intézke­dések azonban ismét felélénkí­tették a paprika­termesztők kedvét. Már eddig mintegy 3— 4 ezerrel többen szerződtek e fontos fűszernövény termesz­tésére. KÖTELEZŐ RÚZS. A nyu­gat-németországi Hamuiban Elisabeth Schössler, az egyik áruház eladónője beperelte fő­nökét, aki azzal az indokkal bocsátotta el, hogy nem fes­tette száját rúzzsal munkahe­lyén. A bíróság kártérítést ítélt meg az elbocsátott Elisa­­bethnek, aki a másik áruház­ban folytatta munkáját, ahol a kozmetikai osztályon ajakrúzst árul. Belterjes gazdálkodással je­lentősen fejlesztik az állami gazdaságok zöldségtermeszté­sét. A tervek szerint ott, ahol lehetőség van, hasznosítják a hőforrásokat, a földgázt és az ipari hulladékvizet. Alsóraj­­kon a földgázt akarják felhasz­nálni az ott létesítendő hajta­tó üzem fűtésére. Az állami gazdaságok a következő évek­ben az eddigi holdanként 1­50— 60 mázsa helyett 90—110 má­­­­zsás zöldségtermést akarnak­­ elérni. KÜLÖNÖS MŰTÉT zajlott le a japán Nagaszaki egyetemi klinikáján. Egy 9 éves fiút operáltak, akinek születése óta rendellenesen dagadt volt a hasa. Az operáció során hasá­ból egy magzatot távolítottak el. Az orvosok megállapítása szerint a fiú saját ikertestvé­rét zárta, még a terhesség alatt testébe. A Német Szövetségi Köztár­saság ökölvívó-válogatottja február 10-én Lengyelország, március 15 vagy 16-án pedig a Szovjetunió válogatottjával mérkőzik. Ideiglenes kisipari engedélyt hatvanan kértek, s harminc­egyen kaptak Rákospalotán és Pestújhelyen ma reggelig. Ér­tesülésünk szerint a többi hu­szonkilenc kisiparos-jelölt is néhány nap múlva megkapja az ideiglenes kisipari enge­délyt. A csehszlovák jégkorong-vá­logatott Nyugat-Németország­­ba utazott, ahol több mérkő­zést játszik. Operaház: Carmen (31. — Fővá­rosi Operettszínházi Csárdáski­­rálynő (fél 3). — Kamara Varieté: Vonósnégyes (fél 2 és 4). Leltározás idején A zsákmányát leltározta Egy tolvaj, de az R-csoport Tettenérte s ez okozta, 5-hogy lefülelték őt rofort. Így került most rendőrkézre, Leltárával pórul járva. Kiírhatja zárkájára. Leltározás miatt zárva. Hidvéghy Ferenc Az orvvadászok országszer­te nagy károkat okoztak a vadállományban. A hozzávető­leges becslések szerint a nagy­vadak 30 százaléka pusztult el. A fegyverrejtegetésre is vonat­kozó statárium kihirdetése óta javult a helyzet. Az idei eny­he tél kedvez a vadállomány szaporodásának, s így remél­hető, hogy a szaporulat hama­rosan pótolja a veszteségeket. A Légoltalom Országos Pa­rancsnoksága közli: A fel nem robbant tüzérségi lövedékek, ké­zigránátok, lőszerek és minden­nemű robbanóanyagok bejelen­tését — eltérően az eddigi szá­mokt­ól — a 143—444, továbbá 143—445, 138—063, 138—C62-es számú távbeszélő számokon lehet eszközölni. London—Newyork: 13­­ óra London, január 8. A BOAC brit légiforgalmi társaság vasárnap este megin­dította London és New­ York közötti leszállás nélküli járatát. Az út időtartama: 13 és egyne­gyed óra. Több mint száz futball-labda, kézilabda és röplabda érkezett tegnap este a Lenin körút­­46. szám alá, ahová a Rákóczi úti kiégett Sportbolt költözött. A bolt nagyobb tétel bokagumit is kapott. Értesülésünk szerint más sportboltok is bőven kap­tak árut. BAJUSZ-PER: A japán la­pok több riportot közöltek a kóbei bajusz-per tárgyalásáról. Egy hetvenéves férfi ugyanis beperelte borbélyát, mert bo­­rotválás közben levágott egy darabot bajuszából. A bíróság három hétre felfüggesztette a tárgyalást azzal a javaslattal, hogyha közben újra megnő a felperes bajusza, nem kerül sor a per folytatására. Szám­íttatja halasztónak a MEFESZ gyűlését Mint jelentettük a MEFESZ Ideiglenes Intézőbizottsága a MEFESZ ideiglenes program­­tervezetének megvitatására , múlt szombaton az ország egyetemeinek és főiskolái­nak képviselőivel megbeszé­lést tartott. Az értekezlet foly­tatását mintegy ötórás heves vita után szombatra, 12-re ha­lasztották. Prandler Árpád, az intéző bizottság titkára ez­zel kapcsolatban a következő tájékoztatást adta az Esti Hír­lap mun­ka­társának: " Az intéző bizottság prog­ramtervezete további átdolgo­zásra és kibővítésre szorul. A vitára a vidéki egyetemek és főiskolák több küldöttjét is meghívtuk. — Hozzá akarunk járulni az ország életének konszolidá­lódásához — mondta Prandler Árpád — és biztosítani kíván­juk az egyetemi oktatás nyu­godt, zavartalan megindulá­sát. A MEFESZ ideiglenes programjának kidolgozásával és annak megvitatásával is ezt a célt kívánjuk szolgál­ni.

Next