Esti Hirlap, 1957. június (2. évfolyam, 126-151. szám)

1957-06-01 / 126. szám

TIZENHÁRMAN. Vasvári gyors, Bodonyi lakodalmas. Széki muzsika, Rákóczi induló — készül a recski népi zenekar a VIT-re A recski Ifjúsági Népi Zene­kar a VIT-re utazik a magyar kulturális küldöttséggel. Tagjai, mind a tizenhárman, cigányok. Népi zenekar, mert a hegedűkön, cimbalmon, kla­rinéton nem a „sírva-vigadó“ szirupos nóták, hanem a ma­gyar falu lakodalom-táncolta, fosztás-kapálás énekelte dalai csendülnek fel. S még hozzá hogyan! Népdalok, variációs csárdás, Rákóczi-induló — a Berlioz—Weiner feldolgozás — van még a műsorukon. Hogy lett ebből a cigányze­nekarból — amilyen minden faluban akad — igazi zenekar, olyan, amelyik a magyar mu­zsikát képviseli majd Moszk­vában, több százezer szovjet ember és harmincezer külföldi előtt? Valahogy úgy esett, hogy a környékről több fiatal került Pestre a nagy zeneka­rokba játszani, de ezért, vagy azért, haza kellett jönniük. Itt­hon aztán már nem elégítette ki őket a lakodalmak elcinco­­gása, a parádi muzsikálás. Tudták, többet csak úgy ad­hatnak, ha tanulnak. Vagy két éve vannak így együtt. S az utóbbi időben naponta kilenc órától délután három-négyig gyakorolnak. Már reggel kilenctől húzzák a vonót, délre, mire megjönnek a pesti vendégek — a KISZ- központ küldötte, a Kisiparo­sok Erkel Ferenc Együttes Tánccsoportjának koreográfu­sa és a Népművészeti Intézet megbízottja — már vagy ötöd­ször játsszák el a Rákóczi-in­­dulót. Az Erkel Együttes tánc­­csoportját kísérik majd a VIT- en, ehhez hozták a kottákat és beszélik meg az egyéb teen­dőket A pesti koreográfus, va­lami csárdásfélét kér egyik számukhoz. Puporka Géza — ilyen kacifántos neve van a 27 éves prímásnak — csak ka­csint egyet és a „Bodonyi-lako­­dalmas” ütemei máris pattog­nak a hegedűből, Balla Péter meg — ő a Népművészeti Inté­zet küldötte — villámgyorsan kottázza a dallamokat. Aztán jön a „Vasvári gyors”, meg a többi, méltóságteljesen, vagy cifrázva, ahogy itt a hevesi nép énekli, táncolja lakodalmain. Később a Pestről hozott kották is előkerülnek, a „nagyok”, akik értenek a kottaolvasás­hoz, máris próbálgatják kicin­­cogni az érdekesebbjét. Legna­gyobb sikere a Széki-muzsiká­nak van, ezt is meg kell tanul­ni egy tánchoz, elejétől a vé­géig. Olyan is akadt, aki hallás után már a felét el tudja ját­szani, de az igazi tanulás majd ezután jön Debreceni Kies Jó­zsef prímással, akit a Népmű­vészeti Intézet most hetenként kétszer küld ki, hogy a zene­karral foglalkozzon. Kis szünet a próbálgatás u­tán, s jön a nagy szám, a teljes Rákóczi-induló, amelyet már a VIT-re tanultak. Leül a tizenhárom ember, a 18 éves klarinétos Lakatos Sándor, a 20 éves cimbalmos Kállai Jó­zsef, meg a többiek, s aztán már nem tizenhárom egyén, de egy huszonhat karú egységes Valami szárnyal, búsul és dü­börög végig a Rákóczi-induló vérmozgató dallamain. Hosszú zenész nemzedékek minden ta­pasztalata az ujjakban, s ez ve­zeti a vonót húzó karokat. Ha van is h­iba az ütemek körül, mégis egyéni, és eredeti Rá­­kóczi-indulót produkálnak. Vége van. A hosszú csendet a pesti autót vezető öreg sofőr töri meg. „Életes” volt — mondja halkan. Igaza van, életes volt. Va­rázsa elől bizonyára a VIT küldöttei sem szabadulhatnak majd. Bernáth László Szovjet filmsorozat a Filmmúzeumban Tegnap délután a Filmmú­zeumban megkezdődött a szov­jet történelmi filmhét. Május 30-tól június 4-ig a következő filmek kerülnek egymás után műsorra: Nagy Péter, Diadal­mas Péter, És felkel a nap... Viborgi városrész, Dzsingiz kh­án utóda, Rettegett Iván. A filmsorozatot a Színház- és Filmművészeti Intézet állítot­ta össze, és a vetítésre kerülő alkotásokat azok közül a tör­ténelmi művek közül válogat­ták ki, amelyek valóban, nagy­értékű művészi filmek. Eizenstein 1928-ban készült „Tíz nap, amely megrengette a világot” (Október) című filmjét a Filmmúzeumban bi­zonyára sokan fogják nagy ér­deklődéssel megtekinteni. Az „Új Gulliver”, Ptuskó 1935- ben alkotott filmje, modern szatíra, élő szereplők és bábok mondják el, hogy mi is látható a 30-as években a „törpék” or­szágában. „Az élet útja” — Erik 1931-ben gyártotta — a Makarenko előtti idők tolvaj, züllött gyermekeiről szól. A történelmi filmhét után, június 5-től a Filmmúzeum Willy Forst kiváló filmje, a Burgtheater vetítését kezdi meg. Főszereplők: Werner Krausz, Olga Csehova, Hans Moser és Karl Günther. RÁDIÓMŰSOR V/V/NAD//WNA/V/WWVvAA/WWVVVAV Péntek, május 31. KOSSUTH; 15.40: German: Rapszódia. — 16.00: Hírek. — 16.10: Könnyű zene. — 16.50: Iskolai gondok. — 17.00: Szív küldi. — 13.00: Hí­rek. — 18.10: Gyermekrádió. — 18.20: Filmzene. — 13.40: Az if­júság fóruma. — 19.00: Saljapin énekel. — 19.45: Sport. — 20.00: Esti krónika. — 20.25: Mese. — 20.30: Szepesi György zenés mű­sora. — 21.10: Kodály-est. — 22.00: Hírek, majd a hangverseny folytatása. — 23.15: Esztrádze­­nekar. — 24.00: Magyar nóták. — 0.12: Honegger: Szonáta. — 0.30: Hírek. PETŐFI; 15.40: Irodalmi kislexikon. — 16.00: Cigányzene. — 16.40: Gyermekrádió. — 17.00: Fúvós hangverseny. — 17.15: Szikrák a múltból. — 18.05: Könnyűze­ne. — 18.25: Mozart-operákból. — 19.00: Hírek. — 19.05: Operett­zene. — 20.00: Kórus. — 20.20: Hangversenykalauz. — 21.00: Hírek. — 21.05: Könnyű meló­diák. — 21.20: Külpolitika. — 21.30: Népdalok. — 22.00: Tánc­­zene. Szombat, Június 1. KOSSUTH; 4.30—7.59: Zene. — 8.10: Zene­kari hangverseny. — 9.00: Gyer­mekrádió. — 9.20: Orosz nép­dalok. — 9.40: üzenetek a vá­sárról. — 10.00: Hírek. — 10.10: Operettekből. — 11.00: Folytatá­sos regény. — 11.20: Kamaraze­ne. — 12.00: Hírek. — 12.10: Népzene. — 12.40: üzenetek a Vásárból. — 13.00: Könyvekről. — 13.10: Operarészletek. — 14.10: Bökkenő. — 14.40: Szív küldi. PETŐFI; 6.00—8.00: Zene. — 14.00: Hí­rek. — 14.20: Népek zenéje. Színházak pénteki műsora: Operaház Walk Or (D. 8. bér­let fél 7). — Operaház Erkel | Színháza: Faust (4/3.­bér­let. fél 7) . — Nemzeti Színház: Az ember­­ tragédiája (Csortos- és Rátkai- | bérlet, 6. előadás fél 7). — Ka- | tona József Színház: Warrenné mestersége (7). — Madách Szín- | ház: Királyasszony lovagja (7). — Madách Színház Kamaraszín-­­­háza: Sose lehet tudni (7). — A­­ Magyar Néphadsereg Színháza:­­ A hattyú (7). — Petőfi Színház: A sasfiók (6). — Jókai Színház­­­ Fekete bárány (7). — Fővárosi Operettszínház: Csárdáskirálynő (7). — Blaha Lujza Színház: Ipafai lakodalom (fél 7). — Vidám Színpad: Pestről jelentik (7). — Kis Színpad: A doktor úr (fél 8). — József Attila Színház: Az eser­nyős király (7). — Irodalmi Szín­pad: Nagy Endre-est (A­­magyar kabaré ötven éve-sorozat,­ 7). — Állami Bábszínház: Hamupipőke (3), Az ember komédiája (fél 8). — Déryné Színház: Mandragora (7). — Zeneakadémia: MAV- szimfonikusok XVI. bérleti est­je (Vezényel: Lukács Miklós, fél 8) . — Bartók-terem: Játék és va­lóság (7) — Kamara Varieté: Ki­húzzuk a lutrit (fél 6 és 8). — Budapest Varieté: Automat­ák . . .­ (fél 8). — Fővárosi Nagycirkusz: Párizsi Jégrevü (4 és fél 8). A zengő virágoskert kertésznőjénél házta Sztojanovits Adrienn indulását, hogy azután 1908- tól, rövid megszakítással (négy évtizedes munkásság után, megérdemelt pihenés, hogy néhány év múlva a köte­lesség ismét sorompóba állít­sa) a Palestrina-kórus, a Szto­­janovits-tercett tagjaként kon­certeken, növendékek élén mint karnagy, a tanári kated­rán, mint pedagógus szolgálja a magyar muzsikát itthon és külföldön. , Kodály Zoltán 1929-ben ad­ta át leánykarra írt kórusmű­vét, Js Pünkösdölőt, s a Szilá­gyi Erzsébet Leánygimnázium tolmácsolásában hangzott fel először nagy sikerrel a Zene­­akadémián. A következő év­ben a Collegium Hungaricum vendégeiként ők adtak hírt a bécsieknek Kodály Zoltán mu­zsikájáról, a Pünkösdölő, a Villő, Gólyanóta, Táncnóta, Pange Lingue műsorra tűzésé­vel. Bécsben az ismeretlenek­nek kijáró tartózkodással fo­gadták a diákkórust, hogy két hangverseny után az osztrák sajtó mellett, a francia szak­lapok is elismerő méltatást ad­janak. Utána ismét Bécsben, Münchenben, Augsburgban — az itteni rádiókban is — to­vább erősítették a magyar dal hírnevét. És itthon ...? Bartók Béla első kórushangverse­nyén ott találjuk, Sztojanovits Adriennt kórusa élén és min­denütt, ahol alkalom adódott a muzsika, a magyar népdal terjesztésére. E hosszú és szép élet gazdag emlékei között is a legkedve­sebb egy rögtönzött hangver­seny. A harmincas évek leg­elején így, ilyen tájban, az érettségik idején történt, hogy Arthuro Toscanini, Kodály Zoltán vendégeként megláto­gatta az iskolát — akkor még fönt a Várban — s a búcsúzás­nál az olasz mester egy kis­lányt, a kórus egyik tagját megcsókolta, amit ez a kislány azóta sem felejtett el — Lu­kács Margitnak hívják, a Nem­zeti Színház tagja. És a többi tanítvány... csak úgy, az em­lékezés adta sorrendben: Raf­­­fai Erzsi, Tamás Ilonka, Ilos­­vay Eszter a hamburgi, Kor­­ponai Valéria a düsseldorfi operaház tagja, és ki tudná felsorolni a neves és névtelen növendékeket, akiknek szívébe Sztojanovits Adrienn oltotta a muzsika, a magyar népdal szeretetét. Csengetnek... Az idő elsza­ladt és búcsúzunk, jó egészsé­get kívánva Sztojanovits Ad­rienn tanárnőnek, aki ma is töretlenül azt teszi, amire va­lamikor az életét tette. Pesold Ferenc „Sztojanovits Adriennek, aki fekete kottamagból zengő vi­rágoskerteket varázsol.” — E kedves szavakat Kodály Zol­tán írta, első, nyomtatásban megjelent gyűjteményes kó­rusműveinek címlapjára. — 1930-ban történt... És a csen­des beszélgetés nyomán, a Szi­lágyi Erzsébet Leánygimná­zium klubszobájában, hallga­tói vagyunk egy több évtize­des pedagóguspálya színes em­lékeinek. A családi kör — édes­apja zeneszerző, pedagógus, édesanyja zongoraművész — és a tehetsége, eleve meghatás irja hallottuk □ SIKERE VOLT Pesten Fernandes „Don Juan”-filmjé­­nek. Az ember ilyenkor úgy van vele, ha kismoziban hir­detik, rászánja magát, és még­­egyszer megnézi. Itt éri aztán a meglepetés, amilyen bennün­ket ért az Eva-moziban. Keve­sebbet kaptunk, mint néhány hónappal ezelőtt, amikor a be­mutató filmszínházban néztük végig Fernandes alakítását. Ho­vá lett belőle például a nyárs­jelenet jórésze, amire később hivatkoznak is? Az ilyen utó­lagos megrövidítések nem jók... ben, amelyeket Kertész Mi­hály rendezett Pesten. Tesséky volt egyébként a majomember, aki számos revüben öltötte fel magára a majom kosztümjét, és sokáig volt kedvelt száma a varietéknek. „Meghatottan lép­tem át a rádió küszöbét — mondotta nekünk —, azért, mert még vannak, akik nem felejtették el produkcióimat.” □ MANDRAGORA-bírála­­tunkból tegnap kimaradt Ga­ray József neve, aki Ligurio szerepét játssza ügyesen, tem­peramentumosan, sőt néha­­ túl temperamentumosan. □ SAN JUANBÓL jelentik: Pablo Casals már jól érzi ma­gát. Április 16-án szívroham érte, de felépült, és mint mondotta: „jól érzi magát”. □ A PETŐFI EGYÜTTES Szimfonikus Zenekara június 2-án mutatkozik be először a nyilvánosság előtt. A Madách Színházban rendezett pedagó­gusnapi ünnepségen lépnek fel- A szakkörökben máris nagy si­kert aratott zenekar hegedűs­hiánnyal küzd. A Rottenbiller utca 20. szám alatti székházuk­ban minden kedden és csü­törtökön este 7-kor szívesen hallgatják meg a jelentkező­ket. □ TÖRÖK REZSŐ megbí­zást kapott a Fővárosi Operett­színháztól egy zenés darab lib­rettójának elkészítésére. □ ALACSONY, markáns ar­cú ember járt a rádióban, ahol hangfelvételt készítettek róla. Tesséky László a neve, aki ar­ról nevezetes, hogy negyven esztendővel ezelőtt népszerű filmszínész volt olyan filmek­□ BERLIN színházi világá­nak eseménye Friedrich Wolff „A cattarói matrózok“ című színműve, amelyet az Unter den Lindenen lévő Maxim Gorkij Színházban mutattak be nagy sikerrel. A darab tör­ténete az 1918. évi cattarói zendülés. □ GYEREKEK! A távbeszélő mesemondó (427—960) műsora 1-én, szombaton: Sebők Zsig­mond: A kecskék. (Elmondja: Ladányi Ferenc.) „Jóskám, hazajöttél.. “ SIMÁNDY ITTHON — Jóskám, aranyom, drága fiam — hazajöttél ?... — kiál­tott fel Simándy József édes­anyja tegnap délelőtt Mátyás­földön, amikor meglátta fiát. A fiú és a mama zokogva ölel­gették egymást. Simándy József, a ma már európai hírű tenorista hazaér­kezett. Néhány héttel ezelőtt dr. Palló Imre, az Operaház igazgatója felkereste a művészt Bécsben és hazahívta. Simándy arra hivatkozott, hogy csak május végén tud eljönni, mert addig szerződési kötelezettsé­geinek kell eleget tennie. Fé­nyes ajánlatokat kapott Auszt­riában, Németországban, Svéd­országban. Szerdán délután megszólalt a telefon dr. Palló Imre lakásán. Simándy keres­te Bécsből: — Állod-e meg a szavadat, Imre? — Szívesen várunk vissza, Jóskám — válaszolta az igaz­gató. — Akkor holnap reggel in­dulok ... Csütörtökön, a késő délutáni órákban érkezett meg a fővá­rosba Simándy, és nyomban indult Mátyásföldre. Felesége hívta fel a színházat. Dr. Palló Imre ezzel kapcso­latban a következőket mon­dotta az Esti Hírlapnak: — Úgy állapodtam meg Fri­csay Ferenccel, a müncheni operaház igazgatójával, hogy a jövőben Simándy a fél évadot itt, az anyaszínházban, a má­sik fél szezont pedig München­ben tölti. Színházunk szeretet­tel fogadja a hazatért művészt. (K. K.) Erre táncol Pest. Négy tánczene műsora. Június 1-én, szombaton es­te 8 órakor az Építők Rózsa Fe­renc Kultúrházában (VI., Gorkij fasor 50.) Fellépnek: Zánay Már­ta, Vámosi János. Kardos Magda Borvető János a 16 tagú Metro tánczenekar. Konferál: Fejér Ist­ván. A legújabb táncokat bemu­tatja a Bemkő tánckettős (x). Május 31-től június 4-ig csak délutáni előadásokon FILMSOROZAT A SZOVJET FILM KLASSZIKUS ALKOTÁSAIBÓL A FILMMÚZEUM MŰSORÁN május 31 péntek DIADALMAS PÉTER június 1. szombat ÉS FELKEL A NAP június 2. vasárnap VIBORGI VÁROSRÉSZ június 3. hétfő DZSINGIZ KAN UTC­A június 4. kedd RETTEGETT IVÁN NAPTÁR Június 1. szombat. Tünde nap­ja. A Nap kél 3.51. nyugszik 19.33 órakor. A Hold kél 6.53. nyugszik 22.03 órakor. felszólítás Budapest ,1957. V. 31. Nap kortársnak, Égbolt! Könyveink átvizsgálása al­kalmával, sajnálattal állapítot­tuk meg, hogy ön május hó fo­lyamán mindössze 150 órát sü­tött, s a Meteorológiai Intézet szakvéleménye szerint 100 napórával nem számolt el. Ez a magatartás az égitestek mun­ka törvénykönyvébe ütközik és fegyelmi vizsgálat megindí­tására szolgál alapul. Feltéte­lezni sem akarjuk, hogy ön szándékosan vétett a munka­­fegyelem ellen. A hiány — úgy véljük — inkább fiatalos köny­­nyelműségnek és meggondolat­lanságnak tulajdonítható, s ér­tesüléseink szerint ön a száz napórát elfotózta. Ezúton szó­lítjuk fel: Holnap reggel 3:52 perckor jelenjék meg a keleti égbolton és nyugati irányban haladjon át Budapest fölött. A szeme közé akarunk nézni. Fi­gyelmeztetjük, hogy a férfias helytállás enyhítő körülmény, ön tehát meg se kísérelje azt, hogy a felhők mögé bújik a felelősségrevonás elől. Amennyiben nb. családja, a Csillag-família összeadja a hiányt és kárunk megtérül, megúszhatja egyszerű dorgá­lással és természetesen azzal az ígérettel, hogy ilyesmit a jövőben nem tesz. Az eltéko­­zolt napórákat részletekben is fizetheti. Abban a reményben, hogy holnaptól kezdve minden reg­gel pontosan megjelenik mun­kahelyén és behozza azt a né­hány kvadrillió fényegységet, vagyunk hűvös üdvözlettel: Budapest Cidri Vállalat CB. A kiadmány hiteléül: (Kissu) Négyszázezer köbméter víz gyűlt össze a balinkai szén­bánya kisgyóri aknája alatt. Hozzáláttak a lecsapoláshoz, s ha a munka sikerül, még az idén olyan mezőt nyithatnak meg, ahonnan több éven át na­pi 30—40 vagon szén kerül majd a felszínre. CHARLES TRENET neves párizsi énekesnek nemrég el­lopták a gépkocsiját. Egy ma­gándetektívvel hamarosan ki­­nyomoztatta a tolvajt és meg­találta az eltűnt autót. Beült kocsijába és egyenesen a bűn­ügyi rendőrségre igyekezett, hogy bejelentse: az autó meg­került. A korábbi körözés alapján a rendőrség ezen az egyetlen úton hat ízben tar­tóztatta fel, sőt, majdnem le is. „Szörnyű lehet egy párizsi gépkocsitolvaj élete” — jelen­tette ki őszinte sajnálattal az énekes. A szentesi ellenforradalmá­rok hattagú csoportja, Hering Béla vezetésével, a népi hata­lom megdöntésére szervezke­dett, azonkívül árdrágító üzér­kedést, sikkasztást, magánok­irathamisítást követett el. A Csongrád megyei Bíróság He­ring Bélát 12 évi, Kürti Szabó Sándort 10 évi, ifj. Répa Sán­dort 7 évi, Vass Sándort 5 évi* Hering Sámuelt 2 és félévi* Apatóczki Istvánt egyévi bör­tönbüntetésre ítélte. Amikor a pszichoanalitikus „kezelésre” szorul. Dr. Pearman chicagói orvos és lélekbúvár* aki úgy akart öngyilkos lenni, hogy bérgyilkost keresett, aki megölte. Cél: az orvos re­ménytelenül szerelmes volt másnak a feleségébe, és sze­relmére akarta hagyni az élet­­biztosítási díjat. Dr. Pearmant most egy kollégája kezeli. Embermagasságnyi a ka­lász a kiskúnsági rizsföldeken. A sok eső jótékony hatására már virágba borultak a táblák. Az idén nem lesz szükség a régebben gyakran alkalma­zott pótbeporzásra, mert ezt a feladatot elvégezte — a má­jusi szél. Hajdúszoboszlót nyilvánítsák gyógyfürdővé — ez a város la­kosságának régi kívánsága. Hajdúszoboszlón nagy gyógy­szállót akarnak építeni. FELFÚJHATÓ REPÜLŐ­GÉP. A Kansas állambeli Olatheben sikeres próbát tet­tek egy új típusú repülőgép­pel. A gép gumiból készült és összecsukott állapotban alig nagyobb egy jókora rádióké­szüléknél. Negyvennégy lóerős motorja óránként hatvan kilo­méteres utazósebességgel viszi a gépet, amely nyolc órán ke­resztül tartózkodik a levegő­ben. Gyártási költsége mint­egy 3000—5000 dollár, összsúlya mindössze 90 kilogramm. Fegyveres bandát szervezett az ellenforradalom idején Sze­geden Szurmai Sándor. Kézi­gránátokat dobáltak, elüldöz­ték a Finommechanikai Válla­lat becsületes dolgozóit. A ka­tonai bíróság Szurmait tízévi, Gál Róbertet és Szabó Istvánt 3-3 évi börtönre ítélte. A Szovjetunióban időző ma­gyar újságíró-küldöttség szer­dán és csütörtökön a Fekete­­tenger melletti kikötővárost, Odesszát tekintette meg, ma reggel pedig hajóra szállt Jal­ta felé, ahová holnap reggel ér­kezik meg. ZSEBHELIKOPTEREK. Az Egyesült Államokban még eb­ben az évben apró, egyszemé­lyes helikoptereket hoznak forgalomba. Gilbert Magill, a konstruktőr, kijelentette: a kis légijármű nem kerül többe, mint egy átlagos gépkocsi. Autógarázsban is elhelyezhető, mert légcsavarjának szárnyai visszahajthatók, vezetésének tudománya egy óra alatt elsa­játítható. Súlyegységnek a kilót, hosszmértéknek a métert használják ezután Görögor­szágban is a jelenleg érvény­ben levő oka (1,25 kg) és a pi­­hi (68 cm) helyett. A vidéki és budapesti nyomda­ipari dolgozók országos szakmai találkozója alkalmával a Szegedi Nyomda és a budapesti Akadé­miai Nyomda labdarúgó csapatai június 1-én, délután 3 órakor a népligeti Petőfi Sporttelepen ba­rátságos labdarúgó-mérkőzést ját­szanak. KÉNYELMES UTAZÁS Személyvonat hozza a tejet Néhány nap óta Budapestre, örömmel regisztrálom ezt én. További távlatokat festve. Azt kérem „tejes” tisztelettel. Szerezzenek számára helyet, S hálókocsiban hozzák Pestre Stílszerűen az aludtejet. Hidvéghy Ferenc MILYEN CIPŐ A LEGDI­VATOSABB, A LEGKÉNYEL­MESEBB? A kérdésre a Cipő­­tervező és Mintakészítő Válla­lat szakemberei válaszolnak. Most két véglet van: a pa­pucscipő és a tűsarkú. Őszre remélhetőleg nemcsak 7—8 centiméteres tűsarkú cipő ké­szül, hanem 4—5 centiméteres magasságú „lábbelik” is lesz­nek a boltokban. A vállalatnál különben újfajta műanyag- és fakombinációjú sarokkal is kí­sérleteznek. Előnye: nem tö­rik. A jövő tavaszi kollekciót most állítják össze. Azokra a nőkre is gondolnak, akik sem papucscipőt, sem tűsarkút nem hordanak. Ezek részére fél-telitalpú három-négycentis sarkú cipők gyártását terve­zik. Az új divatszín a szürkés­kék különböző árnyalata. A vidék jobb fogászati ellá­tásában nagy szerepe lesz a vándor-fogorvosi rendelőknek, amelyeket autóbuszba építenek be, várószobával és modern műszerekkel ellátva. Maguk mögött húzzák egy pótkocsiban a laboratóriumokat, amelyben a fogtechnikusi munkákat is el lehet végezni. Az első minta­­példány hamarosan elkészül az újpesti Orvosi Műszergyárban. Egy TU 104 típusú szovjet repülőgép érkezését ma várják a le bourgeti repülőtérre. A szovjet gépet bemutatják a párizsi légügyi kiállításon. A 2-es villamos útvonalán a Molotov tér és a Petőfi tér közötti körülbelül 250 méteres szakaszon vágányjavítási mun­kák miatt vasárnap egész nap a közlekedést csak egy vágá­nyon bonyolítják le. Ebben az időben a 2-es járatban két ko­csiból álló szerelvényen köz­lekednek. A Magyar Külkereskedelmi Bank — ahogy erről a most meg­tartott közgyűlésen beszámoltak — az elmúlt év folyamán új üzleti összeköttetéseivel hozzájárult kül­kereskedelmünk növekedéséhez. A bank pénzügyi tevékenysége mellett jelentős mértékben részt vett idegenforgalmunk lebonyo­lításában­ is. Az idegenforgalom gyors és kényelmes lebonyolítá­sa céljából modernizálták a Per­­czel Mór utcai pénztártermet és a bank külföldi levelezőivel is az utazóközönség kényelmét szol­gáló új megállapodásokat kötött. A Szakszervezeti Tanács Üdülé­si Főigazgatósága értesíti a Bolgár Népköztársaságban üdülő gyer­mekek szüleit, hogy a gyermekek­ről készült fényképfelvételek 1957. június 3-tól naponta meg­tekinthető a Szakszervezeti Tanács előcsarnokában.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék