Esti Hírlap, 1959. október (4. évfolyam, 230-256. szám)

1959-10-01 / 230. szám

IV. évfolyam, 230. szám­ára 60 fillér Hruscsov Pekingbe érkezett A szovjet leszerelési javaslatok elfogadása gyökeresen megváltoztatná a népek viszonyát — mondotta a szovjet miniszterelnök Peking, szeptember 30. N. Sz. Hruscsov, a Szovjet­unió Minisztertanácsának el­nöke, Gromiko külügyminisz­ter és Tupoljev akadémikus a kínai ünnepségekre ma Pe­­kingbe érkezett. A repülőtéren Mao Ce-tung, L­iu Sao-csi, Szung Csing-ting, Csu Te és Csou En-laj fogad­ta a szovjet vendégeket — je­lenti a TASZSZ. A repülőtéren Hruscsov be­szédet mondott. Kedves Mao Ce-tung elvtárs, kedves Liu Sao-csi, Csu Te és Csou En-laj elvtársak, kedves elvtáro­­k, barátaim! Nagyon örülök, hogy meghí­vást kaptam, vegyek részt a Kínai Népköztársaság kikiáltá­sa 10. évfordulójának meg­ünneplésén — mondotta beszé­dében többek között Hruscsov. A Kínai Kommunista Párt Mao Ce-tung elvtárs ve­zette központi bizottságá­nak irányításával hatalmas sikereket ért el, amikor lelkesítette és szervez­te népének harcát a forrada­lom győzelméért és gazdasá­gának fellendítéséért, az új szocialista alapon való felépí­tésért. Mi örülünk az önök si­kereinek és azt kívánjuk, hogy tovább haladjanak a szocialista építés befejezése, a kommuniz­­áus építése terén. Pártjaink együtt haladtak a legnehezebb pillanatokban. Együtt megyünk a nagy cél fe­lé, és együtt érünk el a kom­munista társadalom építésé­nek befejezéséhez. Közvetlenül azután érkez­tem önökhöz, hogy az Egyesült Államokban tett utazásomról hazatértem Moszkvába, és szó szerint az egyik repülőgépről a másikra ültem. Az Egyesült Államokban ta­lálkoztam és beszélgetéseket folytattam vezető államfér­fiakkal, elsősorban Eisenho­wer elnökkel. Találkozásaink és beszélge­téseink során a legőszintébb eszmecserét folytattuk az ös­­­szes megoldandó kérdésekről, hogy megteremtsük az együtt­működés és békés együttélés légkörét, és biztosíthassuk az egész világ békéjét. Amerikai utazásom, az Egye­sült Államok vezetőivel folyta­tott beszélgetések hasznosak­­voltak. Ezeknek a beszélgetések­nek kétségkívül hozzá kell járulniuk az országaink közti viszony javulásához és a nemzetközi feszültség enyhüléséhez. Mindent meg kell tenni, hogy valóban megtisztítsuk a nem­zetközi légkört és megteremt­sük a népek barátságának fel­tételeit. Minden igyekezetünk­kel rajta kell lennünk, hogy olyan helyzetet teremtsünk, amely biztosítja az egész világ békéjét. Az Egyesült Nemzetek köz­gyűlésén javaslatot terjesztet­tünk elő az általános és teljes leszerelésről és a hatékony el­lenőrzés megteremtéséről. Ezek a javaslatok gyökeresen meg­változtathatják a népek egy­máshoz való viszonyát, ha ked­vező visszhangra, megértésre és támogatásra találnak az összes államok részéről. A Szovjetunió, mint javas­lataiból is kitűnik, kész a leszerelés problémájának legszélesebb körű megoldá­sára, hogy valóban létre­hozza valamennyi nép biz­tonságának feltételeit. E javaslatok megvalósítása után sem a kis népeknek, sem a nagy népeknek nem kell tá­madástól tartaniuk, mert egy állam sem fog rendelkezni a támadáshoz szükséges eszkö­zökkel. E javaslatok megvaló­sítása nagy eredmény lenne a népek számára, valamint a bé­ke biztosítása és a baráti vi­szonyok légkörének megterem­tése szempontjából, konkrét biztosíték lenne a békés együtt­élésre, az egyes országok kö­zötti baráti kapcsolatok fej­lesztésére, a gazdasági, kultu­rális és egyéb irányú együtt­működés megteremtésének gyakorlati megvalósulására. A népeknek erre van szükségük. A szovjet kormány már többször is kijelentette, és én magam az ENSZ közgyűlésén mondott beszédemben újból megerősítettem, hogy az ENSZ nem lehet való­ban a nemzetközi együtt­működés egyetemes szer­ve, e nemzetközi kérdések rendezésének teljesen ha­tékony eszköze, ha hiány­zik tagjai közül egy olyan nagyhatalom, mint a Kínai N­épköztársaság. A közgyűlésen kijelentettem, hogy már régen eljött az ide­je, hogy eltávolítsák az Egye­sült Nemzetek Szervezetéből a reakciós Kína hulláját, Csang Kaj-sek klikkjének képviselő­jét. Az ENSZ-ben a nagy szo­cialista Kínának el kell foglal­nia a maga törvényes helyét. Bárhogy ellenezzék is ezt a reakciós erők, ez meg fog tör­ténni. Az igazságnak diadal­maskodnia kell. Hruscsov ezután tolmácsolta az SZKP Központi Bizottsága, a szovjet kormány, a szovjet nép és a maga testvéri üdvöz­leteit, majd a Kínai Népköz­­társaság, a megbonthatatlan szovjet—kínai barátság és a szocialista tábor éltetésével be­fejezte beszédét, amelyet több­ször is viharos taps szakított félbe. A beszéd elhangzása után a szovjet párt- és kormánykül­döttség vezetője gépkocsiba állt, és Mao Ce-tunggal, Liu Sue- , csivel és Csu Tevel együtt a­­ városba hajtatott. A jóakarat és az egészséges értelem diadala A Hruscsov-látogatás további világvisszhangja A megelégedés és a remény­ség hangja csendül ki mind­azokból az állásfoglalásokból, véleményekből, nyilatkozatok­­ből, amelyekben a világ poli­tikusai, társadalmi szervezetei és sajtóorgánumai Hruscsov amerikai útját, az Egyesült Ál­lamokban folytatott tárgyalá­sainak eredményeit kommen­tálják. Az Egyesült Államok Kom­munista Pártjának végrehajtó bizottsága tegnapi nyilatkoza­tában hangsúlyozta, hogy a a szovjet kormányfő ame­rikai látogatása segített az amerikaiak millióinak jobban megérteni a szov­jet b­ékés külpolitikát, a szocialista rendszer termé­szetét és a Szovjetunió történelmi jelentőségű eredményeit. Stevenson, az amerikai demok­rata párt elnök­jelöl­tje, a New York Times hasábjain „re­ményt keltő előjelnek” nevezi a Hruscsov-látogatást. A Wa­shington Post and Times He­rald megállapítja: „Az ameri­kai és a szovjet nép joggal le­het elégedett. A közös nyilat­kozat a béke és a kölcsönös megértés céljaihoz való hűség­ről tanúskodik, bármilyen tá­vol állt is egymástól ezelőtt a két kormányfő, a célok eléré­sének módszereiben „A hidegháború megszű­nésének nagyszerű távla­ta — írja a New York Post — ugyanúgy uralni fogja a politikai küzdőteret, mint Hruscsov, aki az elmúlt 12 napban min­denki mást háttérbe szorított.” A berlini Der Morgen szerint „Ezzel az utazással megkezdőd­het a bizalmon alapuló együtt­működés új korszaka." A Pravda kiemeli a külön­böző országok lapjainak jelleg­zetes címeit: „A szovjet béke­­politik­a diadala” (Peking), „Épül a kölcsönös megértés hídja’’ (Varsó), „Végéhez kö­zeledik a hidegháború” (Bonn), „Egyetemessé kell tenni az ol­vadást’’ (Róma), „Kedvező for­dulat a nemzetközi helyzet­ben (New York), „A békés együttélés útján” (Tokió), „Nagy siker” (London), „Meg­találták a közös nyelvet” (Pá­rizs). A jó akaratú emberek remé­lik, hogy Eisenhower elnöknek a mai nemzetközi helyzet érté­kelésében megnyilvánuló ál­lamférfiúi bölcsessége követen­dő példa lesz más nyugati po­litikusok számára is — írja a többi között a Pravda. Washingtonban „tényleges haladásnak" tartják a legutóbbi Hruscsov-nyilatkozatot Washington, szeptember 30.. Hruscsov nyilatkozatot adott a TASZSZ-nak, amelyben meg­erősítette, hogy a Berlinre vo­natkozó tárgyalások időtarta­ma nem lesz korlátozott. Ame­rikai illetékes körök az AFP jelentése szerint ebben a ki­jelentésben annak a hallgató­lagos megállapodásnak a vég­rehajtását látják, amelyben a szovjet és az amerikai kor­mányfő szombaton este Camp Davidben megegyezett. Ezt a nyilatkozatot Washingtonban „tényleges haladásnak” tart­ják, mert úgy látják, hogy a hivatalos közleményen túl tör­tént megállapodást a két fél pontosan végrehajtotta, és ez­zel megnyitotta az utat a tény­leges tárgyalásokhoz — hang­zik a továbbiakban az AFP jelentése. 1959. október 1. csütörtök Budapest fejlesztésének idei feladatai a fővárosi tanács végrehajtó bizottsága előtt Eredményesen működnek a tanácsi vállalatok — Bővítik a víz-, a gázvezeték­es csatornahálózatot — Befejezik a Határ úti villamosvonal építését Fejlesztik a politechnikai oktatást A fővárosi tanács végrehaj­tó bizottságának mai ülésén megvitatták a tanácsi vállala­tok első félévi tevékenységét, majd sok egyéb várospolitikai és gazdasági kérdés megtár­gyalása után áttérnek azokra a legfontosabb feladatokra, amelyeket még ebben az év­ben kívánnak megoldani a fő­város vezetői. A tanácsi vállalatok az első félévi eredményelszámolás alapján 360 millió forint nye­reséget fizettek be. A 228 vál­lalat közül mindössze 19 mű­ködött veszteségesen. A terv­­teljesítés kedvező alakulását elősegítette a mun­kaverseny és a takarékossági mozgalom, amely a márciusi pártfelhívás alapján a tanácsi vállalatoknál is erőteljesen megindult. A termelési költségeknek a ter­vezetthez viszonyított 4,8 szá­zalékos csökkentése 103 millió forint megtaka­rítását eredményezte az első félévben. A vasárnapi kenyér-, és péksütemény-ellátás A lakosság életszínvonalá­nak emelkedését tükrözi a ta­nácsi kiskereskedelem árulófo­­r­galmának növekedése­, amely­­ idén 212 millió forinttal ha­­­­ladta meg a múlt év első fe­­­­­ének forgalmát. A végrehajtó bizottság mai ülésén az év hátralevő hónap­jaira vonatkozó javaslatok kö­zött vitatja meg, hogy milyen lehetőségek nyílnak a tanácsi vállalatok további összevoná­sára és az ipari irányítás jobb megszervezésére. Ugyancsak a negyedik negyedévben kíván­ják felülvizsgálni a vasárnapi kenyér- és péksütemény-ellá­tás kérdéseit és kidolgozni a tanácsi kereskedelem tizenöt éves hálózatfejlesztési tervja­vaslatát. 3500 új gázfogyasztó Az év végéig 12 ezer mé­ter vízvezetékcsövet, 3000 mé­ter gázcsövet fektetnek, 23 ezer méter hosszú gázvezetéket megtisztítanak és befejezik 8000 méter hosszú közcsatorna építését. Ezzel 3500 új fogyasz­tót kapcsolnak be a gázszol­­­gáltatásba, 1200 ingatlan kap vízvezetéket és 280 ingatlant kötnek be a csatornahálózat­ba. Tovább bővül Budapest közlekedése: befejezik a Határ úti vil­lamosvonal építését, forgalomba állítják az új autóbuszokat és villamosokat, kipróbálják a Népköztársa­ság úti földalatti villamos pótkocsi-prototípusát. Az év­­ végéig befejezik az ördögárok­­ VI. szakaszának beboltozását, s megkezdik az Alagút szellőző­­berendezésének szerelését be­fejezik a Nagykörút és az Ül­lői út járdáinak átépítését. Egységes körzeti gyermekorvosi ellátás Megnyitják a csepel-csillag­­telepi és a Csepel Művek lakó­telepi bölcsődéjét. Ezenkívül új körzetorvosi rendelő nyílik az Üllői úti lakótelepen, a XIV. kerületi Róna utcában és a III. kerületi Fehérvári úton, bőví­tik a Gyöngyösi úti és a Mes­ter utcai rendelőintézeteket, baleseti utókezelő és rehabili­táló osztályt nyitnak a VIII. kerületi Szántó Kovács János utcai rendelőintézetben. Az év végéig a főváros valamennyi kerületében be akarják vezet­ni az egy éven aluli gyerme­kek egységes körzeti gyermek­­szakorvosi ellátását. Az év végéig tovább szélesítik a poli­technikai oktatást is a budapesti iskolákban. Két kerületben új tanműhelyt ren­deznek be, folytatják az isko­lákban a társadalmi bizottsá­gok megalakítását, az üzemek segítségével pedig újabb isko­láknak a tanulói vehetnek részt gyakorlati foglalkozáso­kon, termelőmunkában. A főváros vezetői felkészül­nek a népszámlálásra is. A végrehajtó bizottság ülé­se — amelyen egyebek között a X. kerületi Tanács végrehaj­tó bizottságának munkájával, valamint Budapest és környé­ke általános rendezési tervével is foglalkoznak — lapzártakor tart. L. L. E. Új orvosokat avattak ma délelőtt Gyémánt-, arany- és vasdiplomát és díszoklevelet kapott több idős orvos Ma délelőtt az Erkel Szín­házban doktorrá avatták az Orvostudományi Egyetem 1959- ben végzett 265 orvos és 40 fogorvos növendékét. Az ün­nepségen megjelent dr. Simo­­novits István, az egészségügyi miniszter első helyettese, az egyetem tanácsa, dr. Gegesi Kiss Pál rektor, dr. Issekutz Béla rektorhelyettes, dr. Ba­logh Károly, a fogorvos kar dékánja, az általános orvoskar professzorai, a fogorvos kar oktatói, az egyetem növendé­kei, valamint az avatandók hozzátartozói. Az ünnepségen dr. Gegesi Kiss Pál 32 idős , 65, 60, illetve 50 évvel ezelőtt avatott orvosnak jubileumi díszoklevelet adott át. Vasdip­lomát dr. Barta Sándor, dr. Büchler Antal, dr. Strélinger Samu, gyémántdiplomát dr. Frigyesi József, dr. Reusz- Ráthonyi Frigyes, dr. Róth Ró­bert, dr. Wittmann Béla, hu-­­­szonöt orvos pedig aranydiplo­mát kapott. Ezután került sor a most végzett hallgatók dok­torrá avatására. Korszerűsítik a Kaposvári Textilműveket Nyolcvanhatmillió forintot költenek a Kaposvári Textilművek korszerűsítésére. A gépeket a Szovjetunióból vásárolták, 16 ezer új orsót kapott a gyár. Az üzem dolgozói a kongresszusi versenyben jó eredményeket értek el: 286 500 kilogramm fonal készítését vállalták terven felül, a mennyiség egy részét már előállították. A hatszázezer forint értékű önköltségcsök­kentési felajánlásukból 400 ezer forint értéket már teljesítettek. Képünkön: az üzem gyűrűs­fonodája. (MTI fotó : Mezőö Sándor felv.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék