Esti Hírlap, 1961. május (6. évfolyam, 102-126. szám)

1961-05-26 / 122. szám

Van „gjermekszinház“, de még több előadásra lenne szükség r Az Állami Déryné Színház sajtóértekezlete Ma délelőtt a Magyar Sajtó ; Házában Ascher Oszlcár, a Déryné Színház igazgatója az ifjúsági előadásokról tartott sajtótájékoztatót. » Bevezetőben elmondta, hogy *z ifjúsági előadásokról nem ritkán helytelenül tájékoztat­ják a közvéleményt. Több lap­ból idézett cikkeket, mellek ki­fogásolják, hogy az Úttörő Színház óta miért nincs állan­dó gyermekszínház Budapes­ten. A cikkek nyomán levelek is íródtak, E cikkek, levelek írói általá­ban csak egy állandó színházi épületben látják az ifjúsági színház megvalósítását. Ez va­lóban hiányzik a mai színházi életből. Az Állami Déryné Színház azonban rendszeresen tart ifjúsági előadásokat — Bu­dapesten és vidéken. A Műve­lődésügyi Minisztérium évi hat­százezer forint külön támoga­tást biztosít a színház számára, hogy hatforintos egységes hely­árral októbertől májusig rendszeres gyermekelőadá­sokat tartson a színház. Már eddig bemutatták a Bot­csinálta doktort, az Arany­embert, a Légy jó mindhalá­­ligot, a Pál utcai fiúkat, a Va­rázskalapot, a Tavaszi rügye­ket, a Ludas Matyit és a Kol­dus és királyfit. Előkészületben van A-kőszívű ember fiai és a Tom Sawyer kalandjai. Jövőre tervezik a Mácsik, a nagyerejű dramatizált változatának szín­­rehozatalát is. Budapesten a peremkerületi nagy művelődési otthonokban és a Kulich Gyula téren, a színház épületében tartják az ifjúsági előadásokat. Egy évre Budapesten 140, . vidékre száz előadást ter­veztek. ehelyett 180, illetve 115 előadást tartottak. 1958 októbere, az ifjúsági elő­adások megindulása óta 689 alkalommal játszottak gyere­keknek, mintegy 350 ezer néző előtt. ■ Ebből Budapesten 387 előadást tartottak, 224 ezer if­jú néző előtt. Hozzátette mind­ehhez Ascher Oszkár igazgató, hogy túlságosan merevnek tartja azt a rendelkezést, amely csak az általános islcola felső tagozataiban ad lehetőséget a jegy szervezéssé, jóllehet, van­nak olyan darabok, amelyeket a tíz- vagy nyolcéves gyere­kek is megnézhetnek. Az ifjúsági előadások leg­főbb problémája a mai témájú, művészi és pedagógaiai hatású dara­bok hiánya. A Művelődésügyi Minisztérium külön anyagi fedezetet igyek­szik biztosítani, hogy a gver­­mekdarabok íróit serkentse. Csajkovszkij Romeo és Jú­liájának lírai muzsikája zeng: a balettet azonban nem tán­cosok és táncosnők járják, ha­nem — két kéz. Egy zöldkesz­tyűs kéz — ez Romeo, — egy sárgakesztyűs kéz, amely Ju­lia családját és magát, a Mon­tagu—Capulet gyűlölködést jel­képezi. Julia rózsaként bukkan fel a paraván mögül ebben a furcsa, egyszemélyes „balett­­színházban”, ahol két férfikéz mozgékony ujjal járják Kodály Kállai kettősét és egy sajátos — szintén egyszemélyes — pantomimot is láthatunk-. Du­kas zenei kompozíciójának, a Bűvészinasnak ihletésére. A nagy szám után elbóbiskoló bűvész kezei fellázadnak és a bűvész akaratától függetlenül produkálják magukat... A Népművelési' Intézet báb­stúdiójában. a speciális világí­tási lehetőségekkel felszerelt kis színpadon Bölöni Kiss Ist­ván mutatja be az idei nyá­ron Rómában megrendezendő nemzetközi bábos-konferenciá­ra készült egyéni műsorát. A tavalyi bukaresti nemzetközi bábfesztiválon második díjat nyert, azóta új produkciókat hozott létre és ezeket adja most elő. Sajátos, különös művészi kí­sérlet a műsor első része. S nem kevésbé érdekes a máso­dik rész. melyre hónapokig ké­szült partnemőjével. Havas Gertruddal és Márton Lajos­sal, az Állami Bábszínház fő­világosítójával. A Fából fara­gott királyfi nyomán megszer­kesztett báb-balettet mutatják be. A világításnak igen fontos szerepe van itt. hiszen a ná­lunk nemigen ismert „fekete tejtőzés” technikájával, azaz sötét háttérből/ mozgatott, meg­világított bábukkal és kellé­kekkel adták elő az egész ba­lettet, amelynek groteszk bája, győzelmes lírája kitűnően ér­vényesült. — Komoly teljesítmény! — állapították meg a nézők a Fából faragott királyfiról, amely viszonylag szélesebb kö­rökben is nagyobb sikerre szá­míthat. A. G. DUVAD Medgyesi Mária és Bessenyei Ferenc Sok vita lesz még erről a filmről. A Dúvad nem tartozik az utóbbi években látott kö­zépszerű magyar filmek sorá­ba. Olyan film, amelyről érde­mes beszélni, érdemes vitat­kozni. A film hőse, Ulveczki Sán­dor, fékezhetett«! fenegyerek, bivalyerős, garázda, legyűrhe­­tetlen ember, ki legszívesebben az ököljogot érvényesítené a termelőszövetkezetben is. Dú­vad. Kártékony, gyilkos fene­vaddá válik — pusztulnia kell. Nem mindennapos téma — nem mindennapos feladat író­nak, rendezőnek, színészeknek. S hogy a végén kezdjük: ezt a nagy művészi feladatot csupán a színészek tudták többé-ke­­vésbé maradéktalanul megol­dani. Bessenyei Ferenc hősből ét: undorító Ragadozóból ötvö­zött Ulveczkije hiteles ott is, ahol a szerep lényegében már légüres térben mozog. Lenyű­göző és visszataszító ugyanab­ban a pillanatban — érthetővé teszi, hogy még leggyűlölete­sebb tulajdonságai sem leple­zik le egyértelműen környezete előtt. Kellemes meglepetés a női főszereplő: Medgyesi Mária. A naiv és riadt tanyasi virágból öntudatos emberré fejlődő pa­rasztlány útját, a szenvedélyes szerelmet és a józan élettársi szeretetet rokonszenvesen egy­szerű eszközökkel jeleníti meg. ígérete filmművészetünknek. Eddigi pályájának egyik leg­jobb alakítását nyújtja a Dú­vad „ellenpólusának”, a hig­gadt, okos és becsületes szövet­kezeti parasztnak szerepében Bitskei Tibor. Csendességében is erős — méltó ellenfele tud lenni Ulveczki gigászi erejének is, jóllehet, szerepének gyenge­ségei megnehezítik ezt számá­ra. Kitűnőek az epizódszerep­lők is, elsősorban Siménfalvi Sándor, Barsi Béla és Nádai Pál. Mégis: miért nem lett ebből az érdekes és értékes kísérlet­ből — igazi alkotás? így fogal­mazhatnánk meg: a valóságnak csupán külső képét, felszínét, néhány vetüleíét mutatja meg a Dúvad, de nem hatol a mé­lyére. Sarkadi' Imre filmnovel­lája és Fábry Zoltán forgató­könyve valahol a valóság körül tapogatózik, de nem tudja meg­ragadni az igazságot. Nem ki­sebb hiba történt itt, mint hogy az alkotók belekerültek a ma­guk alkotta figurák bűvöleté­be. A szereplők köré csoporto­sították a környezetet, s nem a létező, valóságos társadalomból építették fel a szereplőket. Ul­­veczkiben nem egy elmúlt tár­sadalom korszerűtlen marad­ványát mutatják meg, hanem valamilyen különös csodabo­garat, olyan egyéniséget, aki bárhol, bármilyen környezet­ből, bármilyen társadalomból kiütközne. Ulveczki és a kör­nyezet összeütközése Ily mó­don nem a múlt és a jelen har­ca — sokkal Inkább egy össze­férhetetlen ember konfliktusa mindenkivel, aki útjába kerül. Nem társadalmi, hanem pszi­chopatológiai eset. Jóformán semmit sem tu­dunk Ulveczkiről — garázdasá­gán, férfiúi gerjedelmein és ló­­szeretetén kívül, öt holdja van, vagy ötven? Nem tudjuk. Öröklött gazdaságot mulat el darabonként, vagy munkával és spekulációval ő szerezte-e jómódját? Nem tudjuk. Lehet-e hát valóban ábrázolni a mai fa­lun lejátszódó izzó konfliktust, ha a konfliktus központi figu­ráját csupán lélektanilag — így is vitathatóan — és nem társadalmilag ismerjük. S a „lélektani” motívumok (mint például az utalás feleségének tragikus elvesztésére) még szélesebbre feszítik a konflik­tuson támadt rést azzal, hogy lelki magyarázatokat keresnek társadalmi jelenségekre. Fábry Zoltán rendezését egy­szerre dicsérhetjük és bírál­hatjuk. Képsorai, képi ábrázo­lásai szuggesztívek. Azok közé a kifogyhatatlan ötletességű rendezők közé tartozik, akik­nek ötletei nem poénként csat­tannak, hanem művészi alázat­tal szolgálják a mű egészét. Elvéti azonban az arányokat ott (s ezzel elmélyíti a forgató­­könyv hibáit), ahol Ulveczki­­ből már-már mesebeli hőst for­­| mái, sokszor csupán sajátos nagyságát érzékelteti, kárté­konysága nélkül. Szécsényi Ferenc képei nagy segítséget adnak Ulveczki igazi arcának feltárásához. Férfias­ságában is undorítónak mutat­ja. Remekel a mozgalmas ké­pekben, ^j- és állatfelvéte­­j lekben is. Ránki György zenéje végre [ ismét olyan filmzene, mely í nem kíván túlharsogni képet j és cselekményt — stílusosan motiválja a képsorokat. Hajdú Ferenc Hauptmann-színmű a gimnáziumban Gerhart Hauptmann A bun­da című négyfelvonásos szín­művét adták elő szerdán este az Eötvös József Gimnázium színjátszói. A sikeres előadást Gergely Miklós tanár rendez­te, a díszleteket és jelmezeket Neogrády Antal tervezte. Ké-' púnkon az előadás főszereplői: Kerezsi Sándor. Horváth Ju­dit, Neszményi Mária, Iglódi István és Juhász Jácint. □. ORSZÁGOS SZÍNMŰ­VÉSZETI KONFERENCIA lesz Budapesten június végén. □ FORRÓ FÖLD címmel az Irodalmi Színpad új műsort ál­lított össze a dél-amerikai köl­tészetből.' A bemutató előadás csütörtökön lesz a Villamos­­gép- és Kábelgyárban. □ PÉCS városi művelődési házában hétfőn esté oratórium­szerű előadásban színre kerül Goethe „Faust”-jának első ré­sze, Jélcely Zoltán fordításá­ban. A főbb szerepeket Med­gyesi Mária, Pataky Erzsi, Bó.nffy György, Szabó Ottó, a Pécsi Nemzeti Színház művé­szei játsszák. A drámai költe­ményt dr. Németh Antal taní­totta Be. □ EGY NEW YORK-I broadwayi színházban bemu­tatják Molnár Ferenc három egyíelvonásosát. A ..Lear ki­rály”. „Marshall'' és az ..Ibo­lya” című drrrbckpt Werthei­mer Elemér rendezi. □ TAUBER RICHARD, Le­hár melódiáinak egyik legna­gyobb népszerűsítője, szobrot kap Ischlben, ahol már Leltár­nak is emlékművet emeltek. □ A LENINGRÁDI FIL­HARMONIKUSOK a közel­múltban Lenin-díjjal kitünte­tett Jevgenyij Mravinszkij karmesterrel skandináviai tur­néra indultak. Holnap este Koppenhágában tartják az el­ső előadást. A turné 20 napig tart és Finnországban ér vé­get. C MARIO LANZÁRÓL szó­ló film elkészítését kezdték meg. A címszerepre Mario del Monacói szerződtették. □ A BUKARESTI ÁLLAMI | OPERETTSZINHÁZ társulata ’ június 6-án Budapesten ven­dégszerepei a Fővárosi Ope­rettszínházban. Az együttes be­mutatja Dendrino román ze­neszerző „Lysistratá” című l operettjét. □ A „VADRÓZSA”, Vermes Ica és Kalmár Péter mésejáté­­ka. pénteken kétszázadszor ke­rül színre a Duna Cipőgyár Kulturális Otthonában. Az éne­kes-táncos mesejátékot gyári kultúrcsoportok gyermekszíné­szei adják elő. Háromfajta operabérlet Három típusú bérletsorozatot ad ki az Operaház az új évad­ban: operaházi, Erkel-színházi és kombinált bérletet. Az utób­bi bérlet tíz előadásából ötöt az Operaházban, ötöt az Erkel Színházban mutatnak be. Elő­re meghatározták az egyes bérletsorozatokban műsorra i kerülő operákat. Üj kedvez- ] mér.y, hogy betegség, SZOT- ] beutalás vagy külföldi utazás esetén — kellő igazolás mellett | — a bérletet mentesíteni lehet | és a jegyet kicserélik az Erkel i Színház valamelyik előadására. I Fővárosi mozik műsora május Z5—31-ig DUVAD (magyar, 18 éven felü­lieknek). Széles változatban: SZOT KULTUrtOTTHON (Fehérvári út 47.) 25—26—28—ütl-én: n6, t8. vas. S-kor is; URÁNIA (Rákóczi ut 21.) 14, h6, 8, vas. n2-kor is; DÓZSA (Róbert K. kit. 59.) n4, f6, h3; HU­NYADI (Kispest) n4, 16, h8; PARK KERTMOZI (III., Szél u. 3.) n9, vas. szünnap. Normál változatban: MÁJUS 1. (Mártírok útja 55.) H0, £12, 112, 4, n7, f9; RÓZSAVÖLGYI KERTMOZI (XIV., Rózsavölgyi tér) n9. — MÁGNÁS MISKA (magyar) KOSSUTH (Váci út 14.) 4, n7, f9; VÖRÖSMARTY (Üllői üt 4.) 9, 11, n2; TÁNCSICS (Csepel) n4, 16, h8. — AZ ÖTÖDIK ÜGYOSZTÁLY (csehszlovák) PUSKIN (Kossuth L. u. 18.) 9, 11, n2, h4, 6, n9; SZIK­RA (Lenin krt. 120.) flO, fl2, h2; ALKOTMÁNY (Újpest) n4, 1«, h8; MUNKÁS (Kápolna u. 3.) n4, 16, h8; TATRA (Pesterzsébet) h4, 6, 119; BARTÓK KERTMOZI (XI., Kosztolányi Dezső tér) li9, hétfő szünnap. — HALA^KANYAR (ere­deti dokumentumokból készült magyar íiim). Kisérőmüsor: A hajnali harmat országa (magyar kis film). Párbaj (magyar kisíilm). MŰVÉSZ (Lenin krt. 88.) 4. hétre prol; 15, Í7, 19; FÉNY (Újpest) 10, 12, 2, 4, 6, 8; PALOTA (Rákospalo­ta) 27-től 16, fi), vas. í4-kor is; FELSZABADULÁS (Flórián tér 3.) 14, £6, £8. — VESZÉLYES UT (szov­jet) DUNA (Fürst S. U. 7.) 15, h7, 9, vas. n3-kor is; UGOCSA (Ugo­­csa u. 10.) 28-ig h4, 6, n9; ATTILA (Budafok) 28-ig n6, f8, vas. n3-kor is, csüt. szünnap; ADY (Kispest) n6 18, vas. 3-kor is. — VARAZS­­EMBERKE (NDK) UGOCSA (Ugo­­csa u. 10.) 29t!ő1 £4, h6, 8. — HA­­LALHAJÖ (szélesvásznú nyugatné­met) CORVIN (Kisfaludy köz) 3. hétre prol. 4, n7, f9, vas. h2-kor 15. — EMBER A HOLDON (angol). Széles változatban: VÖRÖS CSIL­LAG (Lenin krt. 45. Bejárat a Hársfa utcából) 2. hétre prol. 4, n7, 19. Normál változatban: PETŐ­FI KERTMOZI (IX., Ráday u. 48.) 8, szombat szünnap. — KOBRA AKCIÓ (szovjet) VÖRÖSMARTY (Üllői út 4.) 14, h6, 8; ZUGLÓI (An­gol u. 26.) 4, n7, 19; ATTILA (Bu­dafok) 29-től n6. Í8. — THERESE RAQÚIN (francia, 18 éven felü­lieknek) MŰVÉSZ (Lenin krt. 88.) £10, 112, h2; PALOTA (Rákospalo­ta) 26-ig n6, f8. — HÁZASODNI AKARUNK (szélesvásznú olasz) VÖRÖS CSILLAG (Lenin krt. 45. Bejárat a Hársfa utcából) 9, nl2, 12; ALFA (Kun Béla tér 3.) 3. hét­re prol. 14, h6, 8. — EGY ÉVIG TARTÓ UT (szélesvásznú olasz— jugoszláv) SZIKRA (Lenin krt. 120.) 3. hétre prol. 4, n7, Í9. — AZ ELET- TITKA (amerikai). Kísérő­­műsor; Mednyánszky (magyar kisíilm). Modem kuruzslók (ma­gyar kísfilm). TOLDI (Bajesy-Zs. út 36.) 3. hétre prol. 4, n7, £9. — ROMAI VAKÁCIÓ (amerikai) MUNKÁS (Kápolna u. 3.) 28-án 8, 11, n2. — A GYŰLÖLET ÁLDOZA­TA (szélesvásznú angol) MEDOSZ MÓRICZ ZSIGMOND MOV. HÁZ (VI., Jókai u. 2—4.) 26—27—28-án: n6, 18; ZUGLÓI (Angol u. 26.) 28-án 9,11, n2. — EZERARCÚ HŐS (szov­jet) FELSZABADULÁS (Flórián tér 3.) 28-án 9, 11, ni?. — AI OMKE­­VÜ (osztrák) GCRKU az idegen­nyelvű filmek mozija (Akácfa u. 3.) £4, h<5, 8. — HÍRADÓ (Lenin krt. li.) Magyar híradó, Vegyé- i tek észre (magyar ldsfilm), A: szépség modem varázslót (len­gyel kisfilm), Segítsünk a mamá­” nak (‘NDK kisfilm), Zárdd el a gyufát (magyar kisfilm), Kaland a világűrben (színes NDK báb­film). Reggel 9 órától este 11 óráig] folytatólag. — budai híradó j ■ (ÍI„ Mártírok útja 5/b.) Magyar I híradó, Tilos a dohányzás (magyar kisfilm), Vegyétek észre (magyar ! kisfilm). Segítsünk a mamának (NDK kisfilm), Kis hegedűs (szov­jet kisfilm). Reggel 9 órától este 10 óráig folytatólag. — BARLANG (Allatkert területén) Történet az aranyhala cskáról (francia kisfilm), 9. sz. világhíradó, Bűvös ecset (kí­nai kisfilm), Ahol a pelikánok él­nek (szovjet kisfilm). Délelőtt 11 órától este 5 óráig folytatólag, va­sárnap délelőtt 10 órától este 6 óráig folytatólag. — VEGYÉTEK ÉSZRE (magyal- kisíilm). Bemutat- I ja: HÍRADÓ, BUDAI HÍRADÓ ] MOZI. — A SZÉPSÉG MODERN ] VARÁZSLÓI (lengyel kisfilm). Be- ; mutatja: HÍRADÓ MOZI. — SE- ] GITSÜNK A MAMÁNAK (NDK I kisfilm). Bemutatja: HÍRADÓ, BUDAI HÍRADÓ MOZI. — ZÁKDD EL A GYUFÁT (magyar kisfilm). Bemutatja: HÍRADÓ MOZI. — Af­rikában jártunk (magyar). Kísérő­­műsor: Égy régi villamos VASVÁ­RI (Kerepesi út 44.) 4. 6, 8. — Al­ba Regia (magyar) MOM MOV. HÁZ (XII., Csörsz u. 18.) 28., 31-én: 3, n6 f8; BÁSTYA (Lenin krt. 8.) prol. 4, n7. f9; TANÁCS (Szt. Ist­ván krt. 16.) 4, n7, f9; AKADÉMIA (Üllői út 101.) f4, h6, 8: BALASSI (Pestimre) f6. h8, vas. n4-kor is; DIADAL (Krisztina krt. 87.) f4, hS, 8. — Apák és fiúk (szovjet) TERV (Pestújhely) 29-től h6, 8. — Ár­mány és szerelem (NDK) KOS- j SUTH (Pesterzsébet) 29-től f4, ftS, 8; TERV (Pestújhely) 28-iB Íi6. 8, vas. f4-kor Is. — Az áruló bank- j jegy (csehszlovák) CSABA (Rákos- ; csaba) 29-től h6, 8. — Babette há­borúba megy (szélesvásznú fran­cia) REGE (Széchenyi-hegy) 29-től h6. 8. — Ballada a katonáról (szov­jet) CSILLAGHEGYI LENARU­­GYAR 28—29-én f6, h8, vas. n4-kor Is. — A balti égbolt (szovjet) ÚJ­VILÁG (Rákoskeresztúr) 28-ig h8, 8. vas. f4-kor is; KELEN (Kelen­­völgy) 29-től hS. 8: KÁRPÁT (Csil­laghegy) 28-ig ffi, h8, vas. f4-kor is. — Borús reggel (szovjet) HAZÁM (Váci út 150.) 28-ig f4, h6. 8. — A dzsungel ösvénvein (szovjet) BÁ­NYÁSZ A-terem (József krt. 63.) f4. h6, 8. — Az el nem küldött le­vél (szovjet) LIGET (Csákyliget) 28-ig f6, h8, vas. n4-kor is; KUL­TÚRA (Pesthidegkút) 28-ig h6, 8, vas. f4-kor is, csüt. szünnap. — Az elvarázsolt herceg (szoviet) GUTENBERG MÜV. OTTHON <VI„ ! Kölcsey u. 2.) 25—31-is: nß. f8. hét­főn szünnap: NAP (Néoszínház u. 31.) 28-ig f4. h6, 8. — Emberek és farkasok (szélesvásznú olasz—fran­­da) LIGET (Csákyllget) 29-től f6, l h8. — Ég és föld Között (szovjet) SZIGETHY (Albertfalva) 28-ig f4, & hP 8. — Dr Faustot elvette az ör-i r*a<v /cseh^7’ov*kJ p>T at.tt (P1- lől út 63.) 9, 11, n2; BÉKE (Maut­ner S. u. 48.) 29-től h6, 8; TISZA (Rákóczi út 68.) prol. 28-ig Í4, hő, 8. — Felismerés (szovjet) SZÉ­CHÉNYI (Pestújhely) i‘4, hfi, 8. — A hajnal gyermeke (szovjet) ÁR­PÁD (Soroksár) 29-től f6, h8; ÓBUDA (Selmeczi u. 14.) 28-ig 4, n7, f9; PETŐFI (Pongracz u. 9.) 28- ig fű, h8, vas. n4-kor is. — Hamu­pipőke (amerikai) ANGYALFÖLDI JÓZSEF ATTILA KULTURHAZ (XIII., József A. tér 4.) 25—30-ig: nö, f8, vas. 3-kor is; TANÁCS (Szt. István krt. 16.) 2. hétre prol. flO, fl2, h2; RATKAI (Kerepesi út 14ö.) ±'4, h6, 8. — Háború és béke I—II. rész (amerikai) ÉVA (Erzsébet ki­rályné útja 36.) 3, 7; IPOLY (Hege­dűs Gy. u. 65.) 29-töl f4, Í8; DÉ­LIBÁB (Budatétény) 27—28-án f3, f7. — Énekes csavargó (olasz) BETHLEN (Bethlen G. tér 3.) ,2. hétre prol. 4, n7, f9. — Hivatlan látogatók (szovjet) TAVASZ (Rá­kospalota) 28-ig h6, 8, vas. í‘4-kor is. — Ilyen nagy szerelem (cseh­szlovák) TÜNDÉR (Újpest) 29-től ±6, 1x8. — Isten után az első (fran­cia) SZIGET (Csepel) 29-től f6, ha. — ítélet (szélesvásznú francia) RÁ­KÓCZI (Csepel) 9. 11, n2, f4, h6, 8. — A kalandor (NDK—francia) CSILLAG (Csillaghegy) h6, 8, vas. í4-kor is; VILÁG (Rákosszentmi­hály) (széles változatban) h6, 8, vas. f4-kor is. — Kenyér, szerelem, Andalúzia (szélesvásznú olasz) ÓBUDA (Selmeczi u. 14.) 29-től 4, n7, f9; BÓCSKAY (Pesterzsébet) 28-ig iß, h8, vas. n4-kor is. — Ki­ábrándulás (NDK—lengyel) ÁR­PÁD (Soroksár) 28-ig f6, h8, vas. n4-kor is; HALADÁS (Bartók Béla út 130.) f4, h6, 8. — Kihívás (olasz) BÁNYÁSZ A-terem (József krt. 63.) 9. 11, n2; HAZÁM (Váci út 150.) 29-től f4, h6, 8. — 9-es kórte­rem (magyar) SZIGETHY (Albert­falva) 29-től f4, h6, 8. — A kis csa­logány (szovjet) BÁNYÁSZ B-te­­rem (József lm. 63.) 29-től n4, ±6* h8. — Kis hősök (szovjet) BUDA­FOK (Budafok) 29—30-án h6, 8; ÚJLAKI (Bécsi út 69.) 28-ig f4, hft, 8. — A kolostor titka (szovjet) BA­LATON (Üllői út 63.) f4, h6, 8. — Kölyök (magyar) ZRÍNYI (Lenin krt. 26.) 9, 11, n2. — Különleges megbízatás (szovjet) SZIGET (Cse­pel) . 28-ig f6, h8, vas. n4-kor iS» — Lányok tavasza (szélesvásznú szovjet) JÓZSEF ATTILA (Ku­lich Gy. tér 7.) 28-ig f4, h6. 8; OTT­HON (Soroksár) 29-től í6. h8. — A láp kutyája (NDK) ELŐRE (De­lej u. 4L) 28-ig n6, f8, vas. 3-kor is; JÓKAI (Rákoshegy) 29-től h3, 8. — Meghasonlás (szovjet) TÉ­­TÉNY (Nagytétény) 28-ig n6, £8, vas. 3-kor is. — Megtorlás (cseh­szlovák) BUDAFOK (Budafok) 28-ig h6, 8, vas. fékkor is. — Nap­jainkban történt (szovjet) FÓRUM (Pestlőrinc) 28-ig n6, f8, vas. 3- kor is; KOSSUTH (Pesterzsébet) 28- ig f4, h6, 8. — Négyen az ár­ban (szélesvásznú magyar) REGE (Szóchenyi-hegy) 28-ig h6, 8, vas. í‘4-kor is, csüt, szünnap; JÓKAI (Rákoshegy) 28-ig h6, 8, vas. far­kor is; MIKSZÁTH (Sashalom) h4, 6, n9. — A Noszty fiú esete Tóth Marival (magyar) MÁTRA (Lenin krt. 390 2. hétre prol. Í4, h6, 8. — Orvos a válaszúton (csehszlovák) NAP (Népszínház u. 31.) 29HŐ1 f4, ft6, 8. — Oz, a csodák csodája (amerikai) CINKOT A (Cinkota) 29- től í6, h8; OTTHON (Beniczky u. 3.) Í4V h6, 8. — öt perc a para­dicsomban (jugoszláv) ZRÍNYI (Lenin krt. 26.) £4, ho, 8; CSIL­LAGHEGYI LENÁRUGYÁR 25-én: fő, h3. — Pique Dame (szovjet) MAROS (Rákosliget) 29-től h6. 8. — Próbakisasszony (csehszlovák) KINIZSI (Kinizsi U. 28.) 28-íg f4, hS, 8; BOCSKAY (Pesterzsébet) 29-től iß, h8. — Próbaút (magyar) HONVÉD (Rákóczi út 82.) 29-től 9, 11, n2, f4, h5. 8: BÉKE (Maut­ner S. u. 48.) 28-ig ho, 8, szombat— vds. f4-kor is (széles változatban); MAROS (Rákosliget) 28-ig h6, 8, vas. f4-kor is; ÚJLAKI (Bécsi út 69.) 29-től f4. h6. 8: KELEN (Ke­­lenvölgy) 28-ig hC, 8, vas. f4-kor is, csüt. szünnap: KULTÚRA (Pesthidegkút) 29-től h6, 8. — Riksakuli (szélesvásznú japán) CSOKONAI (Népszínház u. 13.) 9, 11, n2. f4, h6, 3. — Romeo, Julia és a sötétség (csehszlovák) AKA­DÉMIA (Üllői út 101.) f4, h6. 8; KÁRPÁT (Csülaghegy) 29-től f6, h8. — Seiler u. 8. (NDK) JÓZSEF ATTILA (Kulich Gy. tér 7.) ?<MŐ1 f4, hS, 8 (széles változatban)KÖL­CSEY (Kispest) f4. h6. 8: HONVÉD (Rákóczi út 82.) 28-ig nrol. 9. 11, n2. f4, h6, 8. — Serdülő lányom (szélesvásznú angol) GANZ—MÄ­­VAG MÜV. HÁZ (VIII.. Delej u. 51.) 28-án: f6. f8; PETŐFI (Pong­­rácz u. 9.) 29-től f6. h8. — Somb­rero (szovjet) KINIZSI (Kinizsi u. 23) 29-től f4. h6. 8. — Sorsok állo­mása (szovjet) TISZA (Rákóczi út 68.) 2S-ig 9. 11, n2, 29-től 9, 11. n2, Í4. h6, 8: ELŐRE (Delei u. 41.) 29- töl rG, ÍG: TÜNDÉR (Újpest) ?3-ig ftf. h3, vas. f4-kor is. — 105 száza­lékos alibi (csehszlovák) M \TRA (Lenin krt 39.) prol. 9. 11, n.2. — Szembesítés (bolgár) BÁSTYA, (Le­nin krt. 8.) flO. fl2. h?. — Szilvesz­teri puncs (NDK). Széles vál+oz-'t­­hnn: CINKOTA (Cinkota) f6, h8. vas. n4-kor is, csüt. OTTHON (Soroksár) 28-<" f~. b8, vas. n4-kor is. Normál -»’n-n: FÓRTJM (Pestlőrinc) 29-től r*. tq: utvtLÁG (Rákoskeresztúr) °o-től h6. 8. — Sevillai borbély (ol^rz) BÁNYÁSZ F-terem (József krt. 63.) 28-ig' nrol. rí4. f6, h8. — A szép T.urétte (NDK) ALKOTÁS (Alko­tás u. Jl.) 9. 11, n2. — Tc^kó (nvugatn^rnen TAVASZ (Rákos­­palotai 29-től hs, 8, vas. f4-koy is. — ’X’r.l'SIl'rsT.ás 3» ÖrdÖZffel pi~) tétF-nty fNagyté'ény) *>*'-'ől n6. fR. — Teru^erészrevü (syov’st) ALKO'rAd (Alkotás U. 11.) *4, kft. 8. — TWfr?s úriház ff’~e>r»oic. 18 éven felpn^T^k) TINÓDI mo7ő v. R ' ?. hétre prol. n4. f'* 8: pf,KE (Rákospalota) (széles víi*^­­p vas> h4-kor j«'* ^TT- t ^gossAg (Pesterzsébet) ( ^'^ vas. 3-r*o” 4-. — tt+a^só és az első nan (e/o^’ gcíabá (Rákoscsaba) ?8-ic hs. p. v"s. f4-kor is, csüt. szűnnie. — Zápor (magyar) IPOLY Gy. u. 65.) 28-ig Í4, h6, 8. — MUZEUM (Tanács krt. 3.) A kAk angyal (német, 18 éven felüliek­nek) 25—26-án: 10, 12, 2, 4, 27-28- án: io, 12, 2, 4, 6, 8, 29-én: 10. 12, 2, 30—31-én: 1(T, 12, 2, 4. — Talp­alatnyi föld (mrgyar) GANZ— MAVA^ MÜV. HÁZ (VIII., Delej u. 51.) 30—31-én: f7. Zoldkesziyűs Borneo - Balett bábokkal

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék