Esti Hírlap, 1961. november (6. évfolyam, 258-282. szám)

1961-11-23 / 276. szám

VI. évfolyam, 376. szám 1961. november 23, csütörtök „Lágymányosi minta" a Rüdiger-tónáI Nagyszabású társadalmi munka Komáromban A balatoni nádaratás meg­könnyítésére Svájcból gumi­lánctalpas traktort. Dániából speciális aratógépet vásárolt a Balatoni Nádgazdasági Válla­lat. Az új gépek a süppedős ingoványon könnyen mozog­nak és meggyorsítják az ara­tást. Komárom talán legelhanya­goltabb része volt a Rüdiger tó. a mintegy tízholdas terület, ahol régen téglaégető műkö­dött és a föld kimélyült. Elő­ször még a harmincas évek­ben bukkant fel rendezésének szükségessége, de olyan nagy munkának ígérkezett, hogy hozzá sem kezdtek. Az idén szeptemberben, a Hazafias Népfront kezdemé­nyezésére nagyszabású tár­­sadami munka kezdődött, hogy a jövő év má­jus elsejéig rendezik a tó környékét. Az elképzelések szerint hatholdas halastót lé­tesítenek két kis szigettel, amelynek kezelését a helybeli horgászegyesület vállalná, mel­lette pedig kultúrparkot, sétá­nyokat, s előreláthatólag egy nagy játszóteret formálnának ki. A nagy munka valóban társadalmi összefogással halad. A terveket például a kertésze­ti főiskola kertépítő tanszéke készíti el. ugyancsak társadal­mi munkával. s ennél felhasz­nálnák azokat a tapasztalato­kat, amelyeket a Lágymányosi tó rendezésekor szereztek. A város lakossága 40 ezer mun­kaórát ajánlott fel. de jelentős segítséget nyújtott a MÁV, amely bizonyos időre átenge­dett egy földgyalut, a vértesi állami erdőigazgatóság, amely a szükséges csemetéket bizto­sítja. Elhunyt dr. Mező Ferenc A magyar sportéletnek nagy gyásza van. Dr. Mező Ferenc, a nemzetközi hírnevű sport­történész, az 1928. évi amster­­dámi nyári olimpiai játékok szellemi győztese, a NOB tag­ja, 76 esztendős korában, hosz­­szú szenvedés után, súlyos be­tegségben kedden este elhunyt. Néhány órával ezelőtt a Ma­gyar Olimpiai Bizottság táv­iratban értesítette e lesújtó eseményről a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot, amely­nek 1948 óta nagy közszeretet­ben álló, megbecsült tagja volt dr. Mező Ferenc. A kiváló sporttörténész kö­zépiskolai tanár volt, de már fiatalabb korában a sport és az olimpiák történetének nagy búváraként munkálkodott. Az ámsterdami szellemi olimpián győztes műve: „Az ókori olim­piák története”, úgyszólván a világ minden részében ismert lett, s egész sor nyelvre fordí­tották le egyéb sporttörténeti műveit is. Ezek közül igen is­mertté vált „Az újkori olim­piák” című műve és a számos nyelvre lefordított „Arany­könyv”, amely 1896-tól 1952- ig mutatta be az újkori olim­piák történetét. Dr. Mező Ferenc szerelmese volt a sportnak. Fiatalabb ko­rában eredményesen allétizáli, s a sportlövészet még idősebb korában is kedves időtöltései közé tartozott. Kedvelt volt mindenütt, ahol a sportról és az olimpiákról érdekes beszámolókat és elő­adásokat vártak a sportok hí­vei. Sportéletünket, de a nemzet­közi sportéletet is jelentős veszteség érte dr. Mező Fe­renc halálával, akit a Magyar Olimpiai Bizottság saját ha-Csak lassan csökken a hideg Ma délelőtt 0 fok A Meteorológiai Intézet elő­zetes előrejelzése csütörtök es­tig: Kisebb íelhőátvonulások, csapadék nélkül. Mérsékelt szél. Az éjszakai lehűlés kissé mérséklődik, a nappali felme­legedés kissé erősödik. Buda­pesten szerdán délelőtt a hő­mérséklet 0 fok. A Genoprot megvéd a röntgensugárzás ellen Az orvostudomány és külö­nösen az orvosi diagnosztika elképzelhetetlen a röntgen használata nélkül. Köztudomá­sú, azonban, hogy a röntgen­­sugárzás bizonyos káros hatá­sai ellen védeni kell a betege­ket és az orvosokat egyaránt. Ezzel a problémával világ­szerte foglalkoznak. A legis­mertebb védekezési mód az ólomkötény, amely azonban a használatban nehézkes és kü­lönösen a tömeges vizsgálato­kat lassítja. Hrabovszky Zoltán orvosta­nár és Huszár László, a Medi­cor Röntgen Művek mér­nöke új találmányt dolgo­zott ki a röntgenvizsgálatok-Nőtt a szabálytalanul közlekedő gépkocsik száma Az Aulófelügyelet érdekes statisztikája lottjaként temet el. Végtisztes­­ségéről csak később intézked­nek. A Közlekedési és Postaügyi j Minisztérium Autófelügyeleté. I nek vezetői nemrég ismertet- I ték, hogy ebben a negyedévben | az Autófelügyelet dolgozó.i a j közúti forgalomban részt vevő 1 gépjárművek közül mintegy 42 ezer kocsit ellenőriztek. Az el. I lenőrzött gépjárművek közül I különböző szabálytalanságokért 1796 gépkocsivezetőt jelentet-Csak a kis Terry menekült meg a haláljachtról A kapitány a biztosítási összeg megkaparintásáért kiirtotta az utasokat Mi lett korábbi négy feleségének sorsa ? Rémfilmbe illő, hátborzon­gató részletek töltik meg a nyugati lapok hasábjait a Bahama-szigeteknél el­süllyedt Bluebell amerikai jacht drámájáról. A jacht elsüllyedéséről és hat utasának elpusztulásáról a „csodálatos szerencsével meg­menekült” 45 éves kapitány, Julian Harvay adott nemrég hírt. Abban a pillanatban azonban, amikor értesült arról, hogy a hajó elpusz­tultnak hitt utasai közül egy 11 éves kislány megmenekült — ereit felvágva, öngyilkossá­got követett el. A kislányt, Terry Duper­­rault egy teherhajó matrózai vették észre, amint ájultan feküdt a hullá­mokon himbálózó parafa tutajon. Napokig tartott a halálosan ki­merült kislány életrekeltése. A kis Terry csak ezután mond­hatta el a Bluebell-jachton le­zajlott rémdrámát. A, kapitány — az amerikai légierők volt pilótája — revolverrel agyon­lőtte Terry apját, anyját, nő­vérét és saját feleségét is, az­után, a kis Terryt is holtnak vélve, elsüllyesztette a jach­tot, és mentőcsónakon elmene­kült. A borzalmak hatása alatt először elalélt kislánynak si­került később a parafa tutajon elmenekülnie a süllyedő hajó­ról. A rendőrség megállapította, hogy a kapitány a hajóra szál­lás előtt 20 ezer dollárra biztosította felesége életét, és a magas biztosítási ösz­­szeg megkaparintása érde­kében követte el a bűntet­tet. A nyomozás azt is megállapí­totta, hogy a volt amerikai pi­! lóta 1956-ban 14 ezer dollár biztosítási összeget kapott egy korábbi jachtjánál! elsüllyedé­se után. Még korábban, körül­belül tíz évvel ezelőtt pedig autójával, amelyen anyósa és akkori felesége utazott, egy szakadékba zuhant, ahol két útitársa szörnyet­halt. Akkor is nagyobb biztosítási összeget vett fel. Harvay kapi­tány eddig ötször volt nős, és mind az öt felesége nagy ösz­­szegű biztosítások után lett „szerencsétlenség” áldozata. Vietnami és kínai dísztárgyak szovjet és svájci aranyórák, csehszlovák bizsu a karácsonyi vásáron A közelgő karácsonyi és új­évi ajándékvásárlásokra gaz­dag választékkal és sok újdon­sággal készülnek fel az aján- I dékboltok. Csehszlovákiából 'például 1400 féle, nagy meny­­nyiségű és különböző kivitelű gyöngysor és strassz érkezik. Minden igényt kielégítenek majd a rendkívül szép kris­tálygyöngysorok, üveg- ésfém­­ruhadíszek. Vietnamból — a többi kö­zött — ezüst bonbonierek és ezüst teaszűrők, gyermek­étkészletek, ezüst kézelőgom­bok, valamint népművészeti díszítésű lakk-díszműáruk és elefántcsont-faragások érkez­tek. A kínai népművészek munkáiból különösen említés­re méltók a pompás kivitelű, különféle pasztellszínekben készült, úgynevezett „rekesz­­zománc”-vázák, hamutálcák, valamint a kézi festésű lakk­dísztárgyak, csontfaragások, a kecskebőrből készített, festett kulcstartók, mappák. Csehszlovákiából sokfajta finombőr erszény és pénztár­ca, valamint fémpudrié érke­zett. Az ajándéktárgyak vá­lasztékát bővítik az NDK-ból érkezett újfajta, üvegbetétes, 2, 4 és 6 személyes eloxált teáskészletek, valamint há­rom és félezer garnitúra kü­lönböző méretű likőröskészlet is. Az eddig is népszerű, olcsó és jó minőségű szovjet és NDK-órák mellett sokfajta aranyóra is kerül az üzletek­be. Ezek sorában elsősorban a Zárja márkájú szovjet női karórákat kell megemlíteni, de sokfajta svájci — Doxa, Lon­­gines és Schaffhausen márká­jú — aranyóra között isjrálo­­gathatnak majd a vásárlók. A károsultak jelentkezzenek A rendőrség előzetes letartózta­tásba helyezte Pálffy Aladár bün­tetett előéletű, VII.. Cserhát utca 21. szánt alatti lakost sorozatosan elkövetett uzsorabűntett miatt. Az eddigi megállapítások szerint Pálffy 45 000 forintot adott köl­csön 1000—10 000 forintos tételek­ben ismerőseinek, amelyet kama­tos kamattal követelt vissza. A VI. kerületi Rendőrkapitányság felkéri mindazokat, akiket Pálffy hasonló módon megkárosított, és még nem tettek ellene feljelentést, jelentkezzenek a Budapest VI. ke­rület, Izabella utca 61., II. eme­let 2. számú helyiségben vagy tele­fonon a 316—998, 12l-es mellékállo­máson. Guinea első magyarországi nagykövete átadta megbízólevelét Dobi Istvánnak, a Népköztár­saság Elnöki Tanácsa elnöké­nek szerdán délelőtt átadta megbízólevelét Barry Bouba­­car Bíró rendkívüli és megha­talmazott nagykövet, a Gui­neái Köztársaság első magyar­­országi nagykövete. A Magyar Építőművészek Szövetsége jubileumi közgyű­lésének második napi vitája ma kezdődött. A tanácskozáson megjelent Kállai Gyula, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Minisztertanács elnökhelyettese. Szurdi István, az MSZMP Központi Bizottsá­ga ipari és közlekedési osztá­lyának vezetője és dr. Traut- , man Rezső építésügyi minisz- j tér. Évente hatmillió forint meg­takarítást eredményez a Ká­bel- és Műanyaggyár két mér­nökének találmánya, a szesz­nélküli kenőgép. amellyel a villamosiparban használatos bakelitlemezeket olcsóbban állítják elő. A csökkentett munkaidőben dolgozó 14—16 éves fiatalok megkedvelték a továbbképző iskolát — állapította meg a fő­városi tanács oktatási állan­dó bizottsága. A tapasztalatok szerint helyes lenne, ha a leánytanulóknak a jelenleginél több óraszámban tanítanák a főzést, szabás-varrást. Helyes­nek tartaná a bizottság azt is, ha a továbbképző iskolákat egy-egy üzemhez kapcsolnák. Ütszélesítési munkák miatt megszüntetik a Lehel út és a Hungária körút kereszteződé­sénél a régi piacot. Az áruso­kat a Tömöri téri piacra he- j lyezik. # Hortobágyon, a hajdani hidi vásárok helyének szomszédsá- j gában korszerűen felszerelt nagyjavító műhely épül. ahol a I Hortobágyon dolgozó mezögaz- ] dasági gépeket javítják. A gé­pek kezelői, szerelői és vezetői a hajdani pásztorok, csikósok, gulyások, juhászok gyermekei­ből kerülnek ki. A bicskei Volt Batthyánv­­kastély parkjában romos álla­potban áll egy XIX. században épült csillagvizsgáló torony. Helyreállítása után a tervek szerint állandó csillagászati kiállítást rendeznek be. A bécsi nemzetközi műút fe­lett gyors eljárással másfél nap alatt felépült a vashíd. A hídra szerelt csövek kötik ösz­­sze a lábatlan i cementgyárat és az út túlsó oldalán levő har­minchat méter magas tároló­kat. A gyárból sűrített leve­gővel óránként 80 tonna ce­mentet fúvatnak a tárolókba. A római-parti erdei strandon az elveszett források közelében új fórr ásókra bukkantak a geológusok. A víz szökését be­tonozott medencével akadá­lyozzák meg. Párizsban még tíz konflist tartanak üzemben, de ezek sem utast szállítanak elsősor- 1 ban. hanem a külföldi turisták , fényképezéséhez állnak mo- j delit. Egy-egy konflist naponta j átlagosan tizenkétszer örökíte- j nek meg. Sokezren keresik fel a híres ; balfi gyógyfürdőt. Most tata- j rozzák a fürdőépületet, növelik a kádak számát és rendezik a parkját, hogy a gyógyulást ke­resők kellemes környezetben pihenjenek, kezeltessék magu­kat. A tihanyi félszigeten örvé­nyes község határában nemré­giben egy római kori villát és fürdőhelyiséget tártak fel. A központi légfűtési berendezés majdnem teljes épségben ke­rült ki a föld alól. A TELEVÍZIÓ műsora SZERDÁN: 17.30: Iskolások műsora: 1. Mű­helysarok. 2. Varázsszem. — 18.30: TV-világhíradó. — 18.45: Tanuljunk oroszul! Nyelvlecke kezdőknek. — 19.00: Lánchid. Kisfilm. — 19.10: Helyes úton. Kommentár. — 19.29: Smetana: Eladott menyasszony. Opera 3 felvonásban. Közvetítés a prágai televízió stúdiójából. — Kb. 31.30: Hírek és a TV-világhiradó is­métlése. NAPTÁR November 23, csütörtök, Kelemen napja. A Nt-p kél 6.59, nyugszik 16.01 órakor. A Hold kél 17.15, nyugszik 7.39 órakor. Dr. Münnich Ferenc köszö­neté. Dr. Münnich Ferenc, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, államminiszter, a 75. születésnapja alkalmából hoz­zá intézett üdvözlő táviratokért ez úton mond köszönetét. A zempléni hegyvidék 150 ezer hektárnyi erdőségében 28 féle gyógynövényt szednek év­­ről-évre és ez a környező, ke­vés szántófölddel rendelkező falvak lakóinak jelentős jöve­delmet biztosít. Az idén ezer mázsa csipkebogyót, 70 mázsa nyírfa-levelet, továbbá csalán­levelet gyűjtöttek. Sok nehézséget okoz Svédor­szágban a postai szolgálatban a téli erős havazás. Most kí­sérletképpen rakétákkal pró­bálják a távoli szigetekre to­vábbítani a küldeményeket. A kísérletek azonban füstbemen­­tek. mert a rakétában fejlő­dött erős hőtől a levelek ha­muvá égtek. KÉP SZÖVEG NÉLKÜL A pilseni sörgyárai a napok­ban elhagyta a négyezredik sört szállító vagon. Párizsba irányították. A gyár történeté­ben első ízben fordult elő, hogy egy esztendő alatt ilyen nagy mennyiségű sört gyártottak. Könyvügynök volt Hatvani György büntetett előéletű bu­dapesti lakos. Belopózott diákszállókba /és más intézmé­nyekbe, és onnan a keze ügyé­be kerülő holmikat, ruhákat, használati tárgyakat ellopta. A sorozatos bűncselekménye­sért a központi kerületi bíró­ság tízévi börtönre ítélte, míg az orgazda Huszár Gyula egy­évi és hathónapi börtönbünte­tési kapott. A ménfők naplójából A XI. kerületben az Etele téren egy 18-as villamos beleütközött egy 49-es álló villamosba. Három­széki József 62 éves portás és Vribszki Jánosné 54 éves asszony megsérültek, s mentők szállították őket kórházba. Egy 4-es autóbusz után szaladt Garami János XIII., Vőlegény utca 39. szám alatti la­kos. Fel akart ugrani a nemrég elindult kocsira, lába azonban le­csúszott, s mivel nem eresztette el a fogantyút, az autóbusz több méteren át maga után vonszolta. A mentők kórházba szállították. A Fővárosi Patyolat Vállal.,t közli, hogy a kilós és piperemo­sást nov. 23-tól dec. 2-ig bezáró­lag. munkatorlódás miatt, összes fióküzleteiben szünetelteti, (x) Halálhír. Melly József, az újpesti Phöbus Villamos Művek ny. igaz­gatója rövid szenvedés után el­hunyt. Hamvait f. hó 27-én hétfőn délután fél 2 órakor fogjuk elhe­lyezni a Farkasréti temető kolum­­báriumábon. (x) Politikai napilap. Főszerkesztő: Hayna] Kornél. Szerkesztő- Paizs Gábor Szerkesztőség: Vin.. Blaha Luiza tér 1—3. Telefon: 142—220* 343—100*. Kiadja: a Hírlapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Csollány Ferenc igazgató. Kiadóhivatal: Budapest VIII.. Blaha Luiza tér 1—3. Telefon: 343—100 Terjeszti a Magyar Posta. Szikra Lapnyomda. • tek fel. Ennek a negyedévnek az adatait összehasonlítva a I múlt év hasonló időszakával, megállapítható, hogy a sza­bálytalanságok száma növeled^ dett. Ezen belül csökkent azon­ban egyebek között a szabály­talan menetlevél-használat és a kihasználatlanul közlekedő gépjárművek száma. hoz. A Genoprot elnevezésű szerkezet a röntgenberendezés­re szerelhető és automatiku­san mozog az átvilágító ernyő­vel, valamint a felvevő kazet­tával. így biztosítják, hogy csak a szükséges testfelületre jusson a sugárzás, továbbá, hogy takarja a sugárzásra igen érzékeny szerveket. A talál­mány számos újszerű megol­dással teszi lehetővé, hogy a szerkezetet bármely típusú és méretű röntgengépre szerelhes­sék. Ezt a jelentős új magyar ta­lálmányt a Medicor több or­szágban bejegyez tette és en­nek alapján a Szovjetunióból már. jelentős megrendelés ér­kezett.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék