Esti Hírlap, 1962. május (7. évfolyam, 101-126. szám)

1962-05-03 / 102. szám

VII. évfolyam, 102. szám 1962. május S, csütörtök Leszerelik a vízórákat A házkezelési igazgatóság tulajdonában és kezelésében levő budapesti házakban mint­egy 27 ezer vízmérő óra van. Ezek karbantartása, felújítá­sa, hitelesítése, leolvasása és az ezt követő számlázás nagy költséggel jár. Nehézségeket ’okoz a vízmérők beszerzése is. Ezért a fővárosi tanács illeté­kesei elhatározták: a házkeze­lési igazgatóság tulajdonában levő ingatlanok vízdíját 1963. január elsejétől kezdve áta­lányban számlázzák, s a víz­órákat leszerelik. A vegyes tu­lajdonban levő társasházak vízimérő óráit megtartják, ezek leolvasását és számlázását az eddigi rendszer szerint foly­tatják. Ezzel az intézkedéssel éven­te csaknem hárommillió forin­tot takarít meg a főváros. 75 millió recept Hétezerkétszáz lakosra jut egy gyógyszertár Ma délelőtt Lázár Jenő, az Egészségügyi Minisztérium Gyógyszerészeti Főigazgatósá­gának vezetője tájékoztatta a sajtót a gyógyszerészet idősze­rű kérdéseiről. Elmondta, hogy míg 1957-ben az egy főre jutó évi gyógyszerfogyasztás 98 fo­rint volt, tavaly ez az összeg már 159 forintra emelkedett. A társadalombiztosítási recep­tek száma 47,8 millióról 75 mil­lióra növekedett. Az egészség­­ügyi kormányzat nagy gondot fordít a gyógyszerek minőségé­re. Kilencvenöt korszerű, új gyógyszertárt állítottak fel 1961 óta és korszerűsítették ez idő alatt a meglevő gyógyszertárak Ülést tartott a KISZ Központi Bizottsága A KISZ Központi Bizottsága csütörtökön ülést tartott. Napi­renden szerepelt, a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövet­ség Központi Bizottságának je­lentése a KISZ taglétszámának alakulásáról, majd PiUlai Ár­pád, a KISZ Központi Bizott­ságának első titkára tartott tá­jékoztatót a Komszomol XIV. kongresszusáról. (MTI) Törhetetlen üveget két év óta gyártanak a balatonfűzfői Nitrokémiai Ipartelepek. A három-négy milliméteres vas­tagságú táblákat a járműipar használja fel. Most újabb faj­tát állítottak elő, ez a legújabb Ikarusra kerül. Az üveg fo­lyékony alapanyagához festé­ket kevernek. A megszikkadás után világos füstszürkére szí­nez, és az ablakon áthatoló napsugár így veszít erejéből. A kocsi belsejében szemet nyugtató árnyékot ad. Ne küldjük a gyerekei egyedül az orvoshoz A szülök kérése: tartsák be a rendelések időpontját A kerületi nőtanácsok a ke­­rületi egészségügyi osztályok­kal közösen ankéten vitatják majd meg az egységes gyer­mekegészségügyi ellátás eddi­gi tapasztalatait. A szülők nagy elismeréssel szóltak a házi orvosi gondoskodásról. Az anyáknak megnyugtató, hogy gyermekeikre, akár egészségesek, akár betegek, a rendelőintézetben és otthon is ugyanaz az orvos ügyel. A megbeszélésen szóba kerültek a hiányosságok is. Kérték az illetékeseket: a lehetőség sze­rint tartsák be, illetve ne vál­toztassanak a rendelések idö-SZINHAZAK CSÜTÖRTÖKI MŰSORA Operaház: Romeo és Julia. (C- bérlet, 9. előadás, félt!). — Ope­raház Erkel Színháza: Bánk trán <3. bérlet, 9. előadás, fél 7 !). — Nemzeti Színház: Az ember tragé­diája (7). — Katona József Színház: Pj gmalion (7). — Madách Színház: Hamlet (7). — Madách Kamara Színház: Tíz kiló arany (7). — Víg­színház: A néma levente (7). — Jó­kai Színház: Állítsátok meg Artu­ro Ult! (7). — Fővárosi Operettszín­ház: Csárdáskirálynő (7). — Petőfi Színház: Tűzijáték (7). — Józsel Attila Színház: Az eltűnt miniatűr (7). — Vidám Színpad: Micsoda em­berek vannak (fél 8). — Kis Szín­pad: Szeress belém (7). — Állami Bábszínház: Csipkerózsika (de. 10); Mist Mókus (du. 3). — Zeneakadé­mia: Magyar Állami Hangverseny­­zenekar (vezényel: Komor Vilmos, közreműködik: Dénes Vera. „Nagy szimfóniák”, 7. előadás, fél 8). — Kamara Varieté: Házi buli <6 és fél 9). — Tarka Színpad: Hal­ló, Nagyvilág! (léi 8). — Fővárosi Nagycirkusz: Díszelőadás (fél 4 és fél I). Gyerekek! A távbeszélő mese­mondó műsora (427—960) május 3-án, csütörtökön: A héja árnyé­ka (elmondja: Benkő Gyula). Politikai napilap. Főszerkesztő: Haynal Koméi. Szerkesztő: Palzs Gábor. Szerkesztőség: vm„ Blaha Lujza tér 1—3. Telefon: 142—220* 343—100* Kiadja: a Hírlapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Csollány Ferenc Igazgató. KiadóhtvataJ, Budapest. VDI.. Blaha Lujza tér 1—3. Telefon: 343—100. Terjeszti a Magyar Posta Szikra Lapnyomda. pontján. Az orvosok jaiXLsol­­ták: a szülök ragaszkodjanak következetesen egy orvoshoz és ne küldjék kíséret nélkül gyermekeiket a rendelőintézet­be. (MTI) 40 százalékát. Magyarországon ma 7200 lakosra jut egy gyógy­szertár. Május elsejével létre­hozták az Országos Gyógysze­részeti Intézetet, amelynek fon­tos szerepe lesz a magyar gyógyszerkönyv és a hivatalos recept-gyűjtemény továbbfej­lesztésében. Az intézet foglal­kozik majd az új gyógyszer­­vizsgálati módszerekkel is. HORGÁSZ A FÉNYKÉPÉSZNÉL Vizsgáznak a mentőúszók — Lélegzet nél­kül! Csak kartem­póval.’... A tarkó­ja alatt fogd!... Jól van, Csilla, így kell csinálni! A Sportuszoda nyitott medencéje visszhangozza a vezényszavakat. Hetvenkét fiú és lány gyakorlatozik ezen a délutánon szárazon és vízen. Vezénylő tisztjük ár. Bárány István, egykori olimpiai büszkeségünk, a százméteres gyors­úszás Európa­­rékordere. Nem egyszerű úszóed­zésre jöttünk ma ide; a hetvenkét gyakorlatozó fi­atal, a Vöröske­reszt és a KISZ együttes rendezé­sében indított víz­ből mentési tan­folyam résztvevő­je. Valamennyien középiskolás diákok, az elsők, akik május közepén megkap­ják az Ifjú Mentőúszó okle­velet. Tíz méter a medence fenekén A tavalyi kísérleti próbálko­zás után Bárány István veze­tésével az idén március elején kezdték az első „igazi'’ tan­folyamot, százharmincnyolc résztvevővel. A felvételin két­száz métert kellett úsznia min­den résztvevőnek, vegyes ug­rást ’kellett bemutatnia és egy lélegzetvétellel tíz métert úsz­nia a medence fenekén. Akik beváltak, azok az előírt tan­könyv alapján néhány hét múl­va elméletből vizsgáztak, s csak az itt is megfelelőek jutottak tovább a tanfolyamra. — Az elméleti és gyakorlati oktatást hetenként háromszor tartottuk, délután három órá­tól öt, illetve hét óráig — mondja Bárány István. — A sportegészsógtant és segély­­nyújtást sportorvosunk, a víz-Hetvenkét fiú js lány — Az első oklevelesek Mii kell tudni a mentéshez? — A tarkója alatt fogd! Üdülőtáborokban — Ügyesebbek a lányok A fiúk és a lányok szárazföldi gyakorlatokkal is készülnek a vízből mentésre. (Bozsán felv.) bői mentést Mészáros Sándor, vezető' úszómester oktatta, míg az úszás technikájára én taní­tottam a gyerekeket. Május 3- óm. 4-én és 5-én lesznek a tan­folyam befejező vizsgái. Egy­­egy napon tizennyolc-húsz fia­talt vizsgáztatunk. Műugrás, labdakezelés, búvárúszás — Mi a tanfolyam célja? — Az ifjú mentőúszók egy része vízmenti üdülőtáborokba kerül. Előzőleg kéthetes gya­korlaton vesznek részt. A ti­zennyolc éven felüliek úszó­mesteri iskolára küldhetők. A vízből mentési tanfolyamokat vidéken is meg akarjuk szer­vezni. — Mit kell bemutatniok a vizsgázóknak? — A négy úszásnem mind­egyikét, műugrást, labdakeze­lést, búvárúszást, és a men­tőúszás különböző fajtáit. — Hogyan lehetne egy mon­dattal megfogalmazni a men­tőúszás technikáját? — Alulról — hátulról. Azt jelenti ez. hogy a mentőknek lehetőleg ki kell emelnie a fuldoklót a vízből és a háta mö­gött, hónaljánál, vagy a tarkó­jánál tartva, hátúszással kell a part, illetve a segítségükre sie­tő csónak felé tartania. Félkar­ral és oldalúszással akkor „dol­gozunk", ha nagyobb távolsá­got kell terhűnkkel megten­nünk. — A lányok vagy a fiúk ügyesebbek e munkában? — Mintha a lányok ügyeseb­bek lennének. Könnyebbek és nagyobb a vízbiztonságuk. Ez pedig a mentés legelső felté­tele. (túri) Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, a Magyar Népköztársaság Mi­nisztertanácsának elnöke inter­jút adott a Japán Állami Te­levízió Magyarországon filmet készítő munkatársainak: Nishi­­kowa Yoshihisanak, Kirnura Tornának, Kató Moszahikónak és Umemura Hiroshinak. Az interjút a magyar televízió ma este 19 óra 45 perckor sugá­rozza. Kísérleti üzemeket rendez­nek be a világ legkönnyebb kerámiaanyagának gyártására a Parafakőgyárban és a Kerá­mia Téglagyárban. Mindkét helyen még az idén megkez­dik az új szigetelő, a rioporit előállítását. A találmányt 11 államban védi szabadalom és lo országból érdeklődnek utá­na. HATALMAS ALBINO VAD­KAN tűnt fel a szentpéterföldi erdőben. Az értékes vad a na­pokban puskavégre került. Né­meth. László, a Délzalai Erdő­gazdaság igazgatója cserkészés közben ráakadt s távcsöves puskája egyetlen lövésével le­terítette. A fekete-fehérfoltos állat súlya 240 kiló, agyarai 21 centiméter hosszúak. Befejeződött a rákosszentmi­­taályi József utca 400 méteres szakaszának építése. Ezentúl a 92-es autóbusz gyorsabban járhat, mert eddig a HEV-sí­­neken közlekedett. A korszerű iratkezelés és tá­rolás minden formája látható a Pénzügyminisztérium Szer­vezési és Ugyvitelgépesítési In­tézete által rendezett kiállítá­son, amely tegnap nyílt meg a Kossüth Lajos utca 2. szám alatt. A SZÁNTÖDl REVCSAR­­DÁT helyreállítják. Az épület 1839 óta a Balaton-vidék egyik kedvelt vendégfogadója nőit. Itt mulatott Sobri Jóska be­tyárvezér, Csokonai Vitéz Mi­hály ezen a helyen írta a Ti­hanyi ekhóhoz című híres köl­teményét. A gépíró- és gyorsíró isko­lákban idegen nyelveket is ok­tatnak rendkívüli tárgyként a jövőben. Az új miniszteri ren­delet előírja a szakmai gya­korlat bevezetését. Eszerint he­tenként egy napot üzemek, in­tézmények, vállalatok irodái­ban töltenek a tanulók. CSINOS RUHA — JOBB ÉRETTSÉGI BIZONYÍTVÁNY — hirdeti egy fiatal párizsi női szabó. Uj modellt készített és fiatal diáklányokat felkért, hogy ebben jelenjenek meg a tanári kar előtt. Ezenkívül diszkrét tanácsokkal is szol­gált, miképpen gyakoroljanak kedvező hatást arcláfe je zésük­kel, mozgásukkal a vizsgázta­tókra. Beépített vörös lámpával lát­ták el Alsó-Ausztriában a köz­lekedési rendőrök kesztyűjét. Az izzó a kéz felemelésekor kigyullad. NAPTAR Május 3-, csütörtök, Irma napja. A Nao kél 4,23, nyugszik 18.38 óra­kor. Ä Hold kél 4,36, nyugszik 18,91 órakor. Varratok helyett szintetikus ragasztószerrel erősítik össze a sebeket Tokióban. Dr. Seiji Kimoto professzor erre a cél­ra műgyantaanyagot használ. A szer emberi szervezetre ár­talmatlan, s néhány hét alatt felszívódik. Hordozható „klímaszobáF* használnak a Szovjetunióban. A 17 köbméteres, helyiségben működő minden gép automa­tizált. A szoba súlya nyolc ton­na. Mínusz 85 Celsius foktól plusz 50 Celsius fokig a kívánt hőmérsékletű, páratartalmú levegőt biztosítja. GÁZBÓL GUMIT készíte­nek Csehszlovákiában. Az új anyagot a műgumi-gyártás alapjaként használják. A százezredik román trak­tor április 28-án elkészült Brassóban. VILAGOSZÖLD színűre festett cellában töltik utolsó éjszakájultat az amerikai ha­lálraítéltek. A zöld a remény színe és megnyugtatóan hat az idegekre. A rendelkezést az igazságügyminiszter hozta. A balatoni közegészségügyi napok ma délelőtt 9 órakor a siófoki bányászüdülőben a TIT országos egészségügyi választ­mánya és a Somogy megyei közegészségügyi és járvány­ügyi állomás rendezésében megkezdődtek. 48 BILLIÓ, 393 MILLIÁRD BÜZASZEM teimett tavaly Magyarországon. Ha a szeme­ket egymás mellé raknák, hosszuk 173 500 kilométer len­ne. A szakemberek remélik, hogy az idén hazánk kenyér­gabona-termése eléri az 50 billió szemet. Az őszibarack „fővárosá­ban”. Szatymazon, egymillió fa virágzik, A szakemberek a tavalyihoz hasonló rekordter­mést remélnek. A múlt évben ezer vagon kiváló minőségű gyümölcsöt szállítottak el in­nen. A VILÁG LEGFIATALABB DIVATTERVEZŐJE a 8 esz­tendős francia Mimi Guille­­ret. A kis hölgy természete­sen gyermekruhákat tervez. Első kollekcióját a napokban mutatták be Párizsban. Kifeszítette az autóbusz aj­taját és kiugrott a kocsiból tegnap a XI. kerület, Széché­nyi utca 3. szám előtt Ligeti Miklós 28 éves tisztviselő. Az ittas férfi sérüléseket szenve­dett. — Ittas volt Lakatos Fe­renc is, aki a Dózsa György út és a Szondy utca torkolatában a 75-ös trolibuszra, az indítá­­j si jelzés után akart felszállni. ‘ Megsérült. Tiltott műtéteket végzett egy klinikai ápoló Tóth István, az I. számú Sebészeti Klinika 55 éves ápo­lója és betegszállítója éveken át pénzért magzatelhajtásokat végzett. A „pácienseik” ismerő­sei köréből és Kontra Kál­mán, a II. sz. Nőgyógyászati Klinika portásának ajánlatára kerültek hozzá. Tóth általában 600 forintot kért a hozzá for­dulóktól és ebből kétszázat Kontrának adott. Legutóbb egy fiatal lány jelentkezett 6 hóna­pos terhes állapotban a nő­­gyógyászati klinikán, mire kö­zölték vele, hogy a beavatko­zást nem végezhetik el, mert életveszélyes lenne. A lány sír­va távozott, de a kapuban fel­figyelt rá Kontra, kifaggatta ts Tóthoz küldte. Az ápoló ezer forintot kért és a sebészeti klinika alagsorában levő szo­bájában megkísérelte a tiltott műtétet. A lány apjától ezer forintot kapott. Az abortusz ugyan bekövetkezett, azonban szepszis lépett fel és a lány életét csak a gondos kórházi ápolás mentette meg. Tóth és Kontra ellen magzat­elhajtás bűntette miatt éljá­rás indult, de vádiratot adott ki az ügyészség még egy férfi ellen, aki egy nőismerősét küldte Tóthoz és nyolc nő el­len is, akin tiltott műtétet vég­zett. Hamarosan bíróság elé ke­rülnek — Tudnának erről nagyítást készíteni? (Kallus rajza) ÉRDEMES ELMENNI A MEGNYÍLT Nyitva este 6-tól éjjel 2 óráig, szombaton este 6-tól reggel 4-ig. BÁ'WC A Bf EfiSIS1 B W E D E M D E étClek- kitűltó Hal0k- Hangzatos zene. Bwi Éí? Wu B£ |m I Bű 9 B £ lm flu Mwwí U £jg Megközelíthető 7-es autóbusszal, 44, 64, 67 és 68 -as villamossal. (XIV. kér., Kolumbus u. 43.) Asztalrendelés: 296-601 telefonon. Autóparkirozás.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék