Esti Hírlap, 1962. június (7. évfolyam, 127-152. szám)

1962-06-29 / 151. szám

VII vfolyam, 151. szám Ara 60 fillér 1962. junius 29, pentek fMotmap országos béh&kom ferencia z M*€i,rlamenihen H *minctagú magyar küldöttség utazik « moszkvai leszerelési és béke-világkongresszusra Ezer hazai küldött, sok külföldi vendég A vi eddigi ketalál lyet M 14-ig r szabási amelye ról 23C a kong dezik. A mi resszus délelőtl szusi t( orszá amelye nács a szagos ' vezetek a KISÍ val, a Tanácsi Akadén séggel békekoi minden ezei A ki sadalorr békeszerető népei az nagyobb szabású bé­lóra készülnek, ame­­kvában július 9-től leznek meg. A nagy­­lékedemonstrációt — i világ minden tájá­­cüldött vesz részt — szusi palotában ren­svai béke-világkong­­kapcsolatban holnap Parlament kongresz­­ében békekonf erenci a kezdődik, t Országos Béketa­­zafias Népfront Or­mosával, a Szakszer­­rszágos Tanácsával, lözponti Bizottságá­­■gyar Nők Országos l, a Tudományos >al és az Irószövet­­iütt hívott össze. A rencián az ország észéből mintegy üldött vesz részt, lőttek a magyar tár­­ninden rétegét képvi­selik ezen a találkozón. Sok neves külföldi vendég is ér­kezik. A Béke-világtanács ré­széről James G. Endicott ka­nadai lelkész, Bernal asszony, Befnal professzornak, a BVT elnökének felesége, Ausztriá­ból Heinz Altschul, az osztrák béketanács titkára, Finnor­szágból eljön Nortgren Gwnar, a Finn Népi Demokratikus Unió osztálytitkára, Fran­ciaországot Luyton 1 építész képviseli, Nyugat-Németor­­szágból Wilm Ábel orvos, a Szovjetunió képviselője Seme­­nyenko professzor, az Ukrán Tudományos Akadémia alelnö­­ke. Részt vesz még a tanácsko­záson Rognon francia lelkész, Manfred Späth lelkész az NSZK-ból, Ibrahim Mohamed Hassin Irakból, és Erkki Rau­­tee Finnországból. A konferencián az el­nöki megnyitót dr. Or­­tutay Gyula akadémikus, a Hazafias Népfront Or­szágos Tanácsának főtitká­ra mondja. Ezután A magyar békemozgalom a leszerelési és béke-világkongresszus sikeré­ért címmel Szakasits Árpád, az Országos Béketanács elnöke tart előadást. Beszédét vita kö­veti. Ezután választják meg a leszerelési és béke-világ­kongresszusra küldendő magyar delegáció tagjait. A moszkvai béke-világkong­­resszuson Magyarországot 30 küldött képviseli. Kz országos békekonferen­ciát minden nagyobb vidéki városban békegyűlések előz­ték meg. A konferenciával kapcsolatban 15 ezer békegyű­lést tartottak az országban. Az összejövetelekről igen sok táv­iratot küldtek azzal a céllal, hogy a delegáció vigye el ma­gával a moszkvai béke-világ­kongresszusra és adja át a magyar dolgozók legfőbb kívánságát: mi­előbbi békét az egész vi­lágon! A holnap kezdődő országos békekonferencián részt vevő külföldi vendégek ma érkez­nek meg a fővárosba. A Net éti Színház vezetői ma délei t sajtófogadáson ad­tak tájé] itatást az 1962/63-as évad, s i :övetkező évek ter­veiről. IV ~uk Vilmos, a Nem­zeti Szí: áz igazgatója el­mondta, >gy az együttes k^t jelentős ;mény jegyében ké­szül az évadra. Az egyik a Magy Szocialista Mun­káspárt VIII. kongresszu­sa, a mái a Nemzeti Színház megalapí iának 125. évfordu­lója. A r ány nappal ezelőtti társulati ilés abban jelölte meg a sí ház feladatát, hogy még hat myabban segítse a kulturált orradalom befeje­zését, a tcialista tudat győ­zelemre Itatását a lakosság többségéi : gondolkodásában. Ez a tör vés határozza meg a műsor] itika célkitűzéseit. — Ügy »idoljuk — folytat­ta Merül Vilmos —, hogy a Nemzeti üzínház hagyomá­nyainak jelenlegi szerepé­nek megi üően két fő feladat van. Az yik a magyar és világirodi m legjelentősebb klassziku: rámáinak műsoron tartása, g dag és színvonalas repertoár legteremtése és az új szocia a magyar dráma alkotómű yének kialakítá­sa. 1962 -ban az eddigi eredmény re támaszkodva a Nemzeti ekezni fog hang­súlyozott« á termi repertoár­­színház ji igét. Ez természe­tesen nei :gy évad feladata. 1962/63 vi n tizennégy-tizen­­öt darab! áll majd a reper­toár. Ezé i következők: Ga­lilei, Oed s király, Csongor és Tünde, ink bán, Liliomfi, egy Ar ophanész-vígjáték, Othello, Antonius és Cleopat­ra, Minden jó, ha jó a vége, III. Richard, egy jövő évi Shakespeare-felújítás, Három Moliére-darab: a Tartuffe, A nők iskolája és az Amphyt­­rion. Ezt a repertoárt gazda­gítjuk majd évről évre tovább. — A repertoárjelleg kidom­borítása összefügg a Nemzeti Színház megalapítása 125. év­fordulójának ünneplésével, s azzal, hogy elgondolásunk sze­rint a klasszikus műsorrend céltudatos és színvonalas meg­teremtésével kelhetünk nemes versenyre a tv és a többi szín­ház vonzásával. Szándékunk összhangban van a színészfog­lalkoztatás tervszerűbbé, ará­nyosabbá tételére vonatkozó terveinkkel is. A készülő Bánk bán felújítás szereposztása már ilyen elgondolások szerint készült. Bejelentette, hogy a több év­re szóló repertoárterv kidolgo­zásába bevonják a színházi szakembereket, az irodalom­­történészeket és a pedagóguso­kat is. Utóbbiak szerepe igen nagy, mert a Nemzeti Színház, hagyományainak megfelelően, az ifjúságban fogja keresni közönségbázisát. — Azt szeretnénk — mondta az igazgató —, ha az egyete­misták, főiskolások, középisko­lások és ipari tanulók tíz- és százezrei látogatnák előadása­inkat. Nemcsak a budapestiek­re gondolunk, hanem a vidé­kiekre is. Vasárnapi különvo­natok beállításával könnyitjük majd meg színházunk látoga­tását. Úgy tervezzük, hogy az 1962—63-as évadban 320 elő­adásunkból nyolcvanat az if­júságnak tartunk. Ezeknek az I előadásoknak jó része nem délután lesz, hanem este, a legjobb szereposztással. — Másik legfőbb törekvé­sünk, hogy az új szocialista magyar dráma otthonává te­gyük a Nemzetit. Az új évad­ban már négy magyar da­rabot mutatunk be. Fel vés z­­szük a kapcsolatot az írókkal, olyanokkal is, akik régebben kapcsolatban álltak színhá­zunkkal, de ez a kapcsolat va- j lamiért megszakadt. Emellett j azt is tervezzük, hogy néhány | fiatal írót meghívunk a szín- j házba, közös alkotó műhe­lyünkbe. Itt kialakulnak azok a személyi és munkakapcsola­tok dramaturgokkal, rendezők­kel, színészekkel, amelyek megkönnyíthetik a drámaíró fejlődését. A fiatalok megis­merkednek majd a színház lég­körével és a dráma technikájá­val. Mindettől nem várunk gyors eredményeket. De azt reméljük, hogy a közös mun­ka néhány év múlva, meghoz­za majd gyümölcseit. A fiatal írókkal való foglalkozást ösz­­szekapcsoljuk a stúdiómunká­val. Szükség van arra, hogy a fiatal drámaírók olyan darab­jait, amelyek még nem alkal­masak széles nyilvánosság előtti bemutatóra, szűkebb szakmai körben színpadra vi­gyük. Ezt meg kell tennünk, hogy megadjuk a lehetőséget az íróknak, önmaguk kipróbá­lására, arra, hogy munkájuk eredményeivel, hibáival is, élő alakításokon át találkozzanak. (Lapzártakor a sajtófogadás tart) levegőjének védelmére Megakadályozzák a szennyezést — Nagyszabású társadalmi mozgalom indul További terv: kitelepítik a levegőt fertőző üzemeket Rendelet Budapest Ma ülést tartott a fővárosi tanács Ma délelőtt ülést tartott azT* Újvárosháza nagytermében a I fővárosi tanács. Az ülésen megemlékeztek a legutóbbi tanácsülés óta elhunyt Fábics József, Mező Gyula és Per­­lusz Sándor fővárosi tanács­tagokról, majd dr. Pesta Lász­ló, a végrehajtó bizottság el­nökhelyettese tartott beszá­molót a főváros levegöszeny­­nyeződésének általános kérdé­seiről és ismertette a Budapest levegőtisztaságának biztosítá­sát szolgáló rendelettervezetet. Megállapította, hogy a komplex útihelyreállítási, tata­­rozási és lakóházépítési mun­kák évről évre nagyobb ütem­ben, rendezettebb körülmé­nyek között folynak a főváros­ban, s ha pillanatnyilag hatal­mas közterületek váltak is az építőmunka színhelyévé, ezek zajától, s szennyétől mégsem szenved annyit a lakosság, mint régebben, mert jobban vigyáznak a köztisztaságra, a levegőtisztaságra. A tanácsi szervek és a lakosság közös erőfeszítése nyomán nagyobb a rend Budapesten. A Vörösmarty téri díszes kovácsoltvas kandelábert rendbehozták, átfestették, az egykori gázégők helyére hi­ganygőzlámpa-világítást sze­reltek. Képünkön: Üvegezik a kandelábert. (MTI foto — Fényes felv.) Üzemek a lakóövezetben A levegő tisztaságának meg­óvásáért azonban mind ez ideig nem alkalmaztuk a szer­vezett védelem hatásos mód­szereit, pedig erre szükség van, mert a helyzet romlik. Azt mondják, Budapest nem szerencsés a nagyvárosok kö­zött, mert a tőkésrendszer ide­jén ide koncentrálták az ipar­nak több mint a felét és jó i>é­­hány nagyüzem a fejlődés so­rán központi fekvésű lett, la­kóövezet közepébe került. Az ipartelepeken a levegő hagyo­mányosan rossz és ehhez még hozzájön a nagyvárosokban növekvő közlekedés és irtás körülmények. Az igazság az, hogy Budapesten vannak igen szerencsés körülmények is, amelyeket igyekszünk évről évre tovább javítahi. Kitűnő természeti adottság például, hogy Budapestnek, különösen budai részén, hétezerkétszáz­­hatvankét hold erdőterülete van. Ezzel együtt nagy szere­pet játszanak a levegőszeny­­nyeződés kiterjedésének meg­előzésében a budapesti parkok. Jelenleg. hat és félmillió négyzet­­méter belterjes, naponta gondozott, öntözött, taka­rított zöldterület és 1,4 millió négyzetméter kül­terjes zöldterület van Buda­pesten. Csak az idén kétszáz­ezer négyzetméter belterjes és háromszázezer négyzetméter külterjes parkkal gyarapodott a főváros zöldterülete. Ezen­kívül 421 750 sorfát számol­hatunk meg a budapesti uta­kon és tereken. Az idén har­mincmillió forintot fordítunk parkok gondozására. Szeren­csés Budapest az uralkodó széljárás szempontjából is, mert a füstöt és a párát általá­ban Észak-Budáról Dél- Pest irányába viszi a szél és ez aránylag kedvező. — Budapesten tehát — mondta dr. Pesta László — jól átgondolt és határozott mó­don keresztülvitt intézkedé­sekkel megállíthatjuk a levegő tisztaságának romlását, ezt a nagyvárosi jelenséget. Végre­hajtóbizottságunk úgy véli, hogy ez a feladat megérett a megoldásra. Ez azonban bo­nyolult és szerteágazó munka, máról holnapra végérvénye­sen nem számolható fel min­den, ezzel kapcsolatos gond. Füst és korom A továbbiakban azokról az egészségi ártalmakról beszélt, amelyeket a füst, a korom és a por előidézhet, majd a leve­gőszennyeződés gazdasági ká­rairól szólott. A parlament épületét és más híres, szép épületün­ket azért kell állandóan újra tatarozni. a nemrég sortatarozott körúti házaink azért szürkülnek meg ismét, új lakótelepeink házai­nak friss, üde színei azért fa­kulnak meg oly gyorsan, mert a kéndioxidból az eső hatására kénsav lesz, és ez lematja, ki­kezdi, szétmállasztja a festéket, a vakolatot, mészkövet. De mindennél több gazdasági kárt okoz o fűtőanyagok helytelen, tökéletlen, szakszerűtlen el­égetése. A helyes fűtés — Végrehajtó bizottságunk 1959 augusztusában határoz­ta el, hogy megkezdi a küz­delmet a levegő megtisztítá­sáért. Létrehozta a Budapesti Levegőtisztasági Bizottságot, amelyben részt vesz vala­mennyi érdekelt hivatalos és társadalmi szerv. A levegő­­tisztasági bizottság szép előké­szítő munkát végzett. Az évek folyamán sikerült megszüntetni né­hány levegőt szennyező gócot. A rendszeres és hatásos meg­előző munkát jelentősen elő­segítené olyan jogszabály, amely megtiltja és megtorolja a levegőszennyezést. Ezt szol­gálja a most előterjesztett ta­nácsi rendelettervezet. — Elsőrendű és azonnali teendőnk — folytatta dr. Pes­ta László — mindenütt ra­gaszkodni a meglevő előírá­sok, a helyes fűtési technoló­gia, az előírt szabályok szigo­rú megtartásához. Az új ren­delet kimondja, hogy tilos a levegő mindenfajta szennyezése, meg kell ta­nulni mindenütt a helyes fűtési technológiát, s meg kell állapítani, hogy kik a felelősek a levegőbe ke­rült szennyező anyagokért. Nem a büntetések halmozása a célunk. Széles körű szakmai oktatást és továbbképzést kell szerveznünk, s például a ka­zánfűtőket meg kell tanítani a helyes fűtés minden tudo­mányára, fel kell világosítani őket a levegő szennyezésével kapcsolatos nagy felelősségük­ről. A rendelet szerint az üzemele biztonsági fe­lelősei egyben a levegő­­tisztaság felelősei is lesz­nek. A tanácsi rendelettervezet ab­ban a szellemben készült, hogy elsősorban a meggyőzés, a nevelés és az oktatás a cél, és csak a hanyag, közönyösen felelőtlen elemeket kívánjuk adminisztratív eszközökkel rá­szorítani a levegő tisztaságá­nak védelmére. A lakóházak fűtéséről be­szélt a továbbiakban az el­nökhelyettes. Ebben — mond­ta — érdekelt úgyszólván minden fővárosi lakos, de többségük még nem ért kel­lően a fűtéshez. Ezért a lakó­bizottságok és a társadalmi szervek segítségével el kell jutnunk minden budapesti la­koshoz, és el kell érnünk, hogy ne csak panaszkodjanak a levegőre, hanem vállaljanak aktív szerepet a bajok megelőzésében és leküzdésében. A lakosság elsősorban azzal segíthet közvetlenül, ha rend­ben tartja kályháit, füstcsö­veit, megtanulja kályhájának^ tűzhelyének megfelelő fűté­sét és kezelését, és ezzel csök­kenti a levegőbe kerülő ko­rom és füst mennyiségét, meg­óvja lakását és magát a kárté­kony gázoktól. Számítunk eb­ben a nagy, házról házra ter­jedő mozgalmi munkában a vöröskereszt budapesti szerve­zetére, a több mint tízezer házegészségörre, a népfront ét a nőtanács aktivistáinak köz­reműködésére. Tilos Beszédéneik további részébe* a közlekedés révén keletkező szennyező anyagókról beszélt dr. Pesta László. Elmondta, hogy a levegőt ilyen módom szennyező anyagok mennyisé­ge a járművek állandó szám­beli növekedése miatt még fo­kozódhat is, ha a rendőrséggel együttműködve nem szigorít­ják meg az ellenőrző munkát Az új KRESZ kimondja, hogy „ ... tilos a közúti forgalom­ban olyan gépjárművel részt venni, amely a gépjármű típu­sának megfelelő mértéket meghaladó füstöt ereszt”. Azt is szóvá tette, hogy egyes gépkocsik különféle szennyező anyagok szállí­tásával gyakran kilométe­reken át szennyezik hábo­rítatlanul a főváros köz­területeit és levegőjét. Az új rendelet életbeléptetése után sokkal szigorúbban lép­nek majd fel az ilyen gépko­csik üzemben tartóival szem­ben. Beszédének befejező részé­ben azokról a műszaki felté­telekről beszélt, amelyek ma még hiányoznak a levegő tisz­taságának hatásos védelméből Budapest négyszáz ipartelepén mintegy 1200 olyan kazán van, amelynek nincs modern pernye- és porleválasztó készüléke. Meg kell vizsgálni, hogy ezek közül melyek avultak el, s melyek azok a kazánok, ame­lyekre fel kell szerelni a jövő­ben a szennyezést gátló ké­szülékeket. Távoli perspektívában kivé­tel nélkül ki kell telepíteni a fővárosból a levegőt mérge­ző, a környezetet fertőző üze­meket. (Lapzártakor a tanácsülés tart) i Nemzeti Színház térni ä jő vő évadra , , L Repertoár-színház ♦ Klasszikusok es á tä von esztendőkre ft m^r drámák > Fiatal°k a színpadon — és a nézőtéren

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék