Esti Hírlap, 1967. szeptember (12. évfolyam, 206-231. szám)

1967-09-09 / 213. szám

Level dél-amerikából­­• Ottissiker a Dzsungel doktora Beszélgetés Molnár Gáborral Molnár Gábor, a brazil ős­erdők népszerű krónikása, sok-sok izgalmas vadászka­land szerzője, a napokban érdekes levelet kapott A vi­lág egyik legismertebb trópu­si orvostudományi kutató in­tézete, a Niteroiban működő Instituto Vital Brasil közölte a magyar íróval: szeretnék Brazíliában is kiadni nagy sikert aratott Dzsungel dok­tora című könyvét, a mind­máig egyik legnépszerűbb brazil orvos, Vital Brasil élete regényét Kígyómarás ellen . Száz- és százezer ember köszönheti életét ennek a nagyszerű brazil orvosnak — mondja Molnár Gábor. — Azt a célt tűzte maga elé, és évtizedekig ezen munkálko­dott, hogy az egyszerű erdei embereket, a favágókat, a szénégetőket, a halászokat megvédje azoktól a veszé­lyektől, amelyek a dzsungel­ben rájuk leselkednek: a mérgeskígyóktól, a mocsarak halálos lázától, a gyilkos ro­varoktól. Ő alapította a vi­lághírű Butantan intézetet, ahol a Brazíliában még ma is mindennapos kígyómarás vé­dőszérumait állítják elő. Ezért is örülök, hogy köny­vem eljuthat a brazil embe­rekhez, azokhoz, akikért a legtöbbet tett ez a nagyszerű orvos. Brazil Rózsa Sándor — A magyar olvasók mi­lyen újabb Molnár-könyve­ket várhatnak? — Néhány hét múlva jele­nik meg a Szépirodalmi Ki­adó gondozásában a Holdár­nyékban az őserdő című úti­naplóm, amelyben Brazília egykor rettegett kalandorá­nak — a brazil Rózsa Sán­dornak —, Lampiaonak har­minchat emlékezetes kaland­ja is helyet kap. Most fejez­tem be amazonasi horgász­kalandjaim történetét, mely­nek egyik érdekessége a Ca­­rarassa mocsarakban élő, in­dián halászoktól és vadá­szoktól hallott — néprajzi, és sajátos életformájukból adó­dó egyéb — kuriózumok. Ez a könyv a jövő évben jele­nik meg. Mérgezett nyilak — Jelenleg min dolgozik? — Az olvasók talán név szerint is emlékeznek egyik hűséges erdei kísérőmre és vadászomra: Abilióra. Ez a rettenthetetlen, vakmerő fér­fi. Brazília legrejtelme­sebb táján, a Rio dos Mortes — a Holtak folyója — vidé­kén született és nőtt fel. Itt élnek a dzsungel legretteget­tebb indiánjai, a xavantek. Erről a törzsről a mai napig is alig tudnak valamit, ugyanis a xavantek földjéről még alig tért vissza kutató. 1946-ban öt brazil kutató in­dult el­ a xavanték vadonába­n holttestüket néhány hó­nappal később találták meg. Nemrég három amerikai­­új­ságíró próbálkozott hozzájuk eljutni, a xavanték mindhár­mukat megölték. A felkuta­tásukra küldött expedíció megtalálta épségben maradt önműködő filmfelvevő gépü­ket, amely megörökítette a tragédiát A gépben talált filmen látható volt, hogyan végeztek a xaventek mérge­zett nyilai a három újságíró­val. Nos, mint említettem, Abilio ezen a vidéken nőtt fel, életét és a tőle hallott erdei xavante történeteket írom meg ebben a most ké­szülő könyvemben. (K. I.) G­YOR­SINTERJÚ Brüsszeli küldetés ■— Hová készül? — Belgiumba — feleli Ke­rekes János. — Brüsszelben részt veszek egy kongresszu­son, amelyre a Művészeti Dolgozók Szakszervezete küld ki két kollégámmal. — Operai feladata? — A Don Carlos. Még so­hasem vezényeltem, s ezért számomra különlegesen szép feladat. — önálló alkotás? — Mint operaházi diri­gensnek az előadások ve­zénylése, mint zeneszerzőnek új zenés darab. A rádióval írtam alá szerződést. Bronzérmes Toldi Arany János Toldija bronzérmet nyert a világ leg­szebb könyveinek lipcsei versenyén. A könyvet — amely az 1966-os téli könyv­vásáron jelent meg a Móra Könyvkiadó gondozásában — Kass János illusztrációi dí­szítik. A kötet rövid idő alatt ezzel már a harmadik kitün­tetést és jelentős nemzetközi elismerést szerzi a Munká­­csy-díjas grafikusművész­nek. Első ízben idén május­ban a hazai szépkönyv-ver­­senyen nyert első díjat, majd júliusban a Nagy Ok­tóberi Szocialista Forrada­lom 50. évfordulója alkalmá­ból rendezett nemzetközi könyvkiállításon tüntették ki ezüstdíjjal. Ugyanakkor Az ember tragédiája illuszt­rációjáért aranydiplomával jutalmazták a művészt. Sztriptíz a rádióban Két érdekes rádiójáték sze­repel a­­Rádió szeptem­beri műsorában. Tizenötödikén Janusz Krasinszki lengyel szerző Sztriptíz című hang­játékát mutatják be, amely­ben egy vidám társaság tag­jai egy átkártyázott éjszakán nemcsak ruháikat vetik le sorra, hanem rég rejtegetett múltbeli titkaikat is. Tolnay Klári, Basilides Zoltán, So­­mogyvári Rudolf,­ Sztankay István és Schubert Éva játsz­­sza a főszerepeket, a rende­ző: Török Tamás. A másik érdekes rádiójá­ték szerzője a bolgár Niko­lai Hajtov. Címe: A kutyák. Cselekménye két havasi pásztor sorsa körül bonyoló­dik. A sajátos hangvételű rá­diójáték szereplői: Páger An­tal, Szabó Gyula és Agárdy Gábor. A darabot Varga Gé­za rendezte. Mikes Lilla ta­valyi nagy sikerű előadóest­jéből, a Paródiaparádé­­ól 16- án délután közvetítenek rész­leteket. A soron levő, folyta­tásokban felolvasott regény pedig Illyés Gyula Puszták népe című nevezetes könyve lesz. Szerepel még a közeli hetek rádióprogramjában egy Tamási Áron-színmű — a Tündöklő Jeromos —, egy Hunyadi Sándor-regény adaptációja Nemes fém cím­mel — s végül egy kabaré­műsor, a címe: Ilyen még van? □ A SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZBAN Vörösmarty Czillei és a Hunyadiak­­ cí­mű művével nyitják meg az évadot. Ezután a Marica grófnő, majd a Kaktusz vi­rága kerül műsorra. Az első operapremier Borodin Igor herceg című művéből lesz, november 18-án. Új! Gitáregyütteseit szakszerű betanítása (haladóknak). Tánc­­dal-korrepetálás. Zeneoktatói kö­zösségben. (Tel.: 141—116.) (x) Öten a Gellértben öt hazalátogató magyarral találkoztunk a Gellért Szál­ló halljában. Székely István — Budapesten készítendő filmem ügyében jöttem a magyar fővárosba — mondta a Hyppolit rendezője, aki 1938 óta él Hollywoodban. — A filmet hatan írják, há­rom amerikai és három ma­gyar író. Valószínűleg ápri­lisban kezdünk forgatni, Bu­dapesten. Lengyel Menyhért — Nagy öröm volt szá­momra, amikor megpilantot­­tam a Thália Színház pla­kátját, hiszen a régi Thália születésénél én is bábáskod­tam, első darabomat is ott játszották. Emlékirataimat írom, több nyelven fog meg­­jelenni, örültem annak is, hogy Lenni, vagy nem lenni című náci ellenes filmemet ittlétemkor újították fel — fejezte be a villáminterjút a Tájfun és oly sok világsikert aratott színdarab, film írója, Zsoldos Andor A Tanítónő, a Rákóczi induló és sok magyar, vala­mint német film producere Hollywoodban és — Érettségi találkozóra érkeztem Budapestre — mondja. — Hollywoodban tévé­fimeket írok, a Para­mount megfilmesítette egyik forgatókönyvemet, de ezt csak akkor tudtam meg, amikor a filmet vetítették, más szerző nevének feltünte­tésével. Plágiumper lett be­lőle, amelyet megnyertem. Most verseskötetem jelenik meg angolul, németül. Bársony Rózsi — Budapesten a burgen­landi ünnepi játékok fára­dalmait pihenem ki — mond­ja oly sok operett táncos­lábú, népszerű szubrettje. — Robert Stolz „Vénusz se­lyemben” című operettjében játszottam. Victor Clement Magyar neve Kelemen Viktor. Több mint húsz színdarabját játszották si­­kerrel. — New Yorkban élek, de minden évben ellátogatok Budapestre. A Déryné Szín­ház egy éve játssza egyik darabomat. Búcsúzóul elmondja, hogy lefordította Petőfi Apostol című művét, amely két an­gol kiadást ért meg. (palásti) A Viab­fls Sap­­il­ról egyenesen­­ a repülőgépbe szólít Róna Vik­tor, az Operaház népszerű táncművésze, aki első prózai sze­repét egy filmben kapta. A történetben pilótát alakít. A fil­met Máriássy Félix a Szarvas környéki tanyavilágban for­gatta. Képünkön: Róna Viktor és Venczel Vera. (MTI fotó : Keleti Éva terv.) Szeptember 9. — szombat KOSSUTH 19.09: Hírek. — 15.15: Tánczene. — 16.00: Hétvége. — Közben: 17.00: Hírek. — 17.05: Jelentés az öttusa világbajnokságról, Jünkö­­pingből. — 17.40: A Bolgár Nép­köztársaság nemzeti ünnepen: fiatal bolgár költőket mutat be Király Zoltán. — 18.30: Mendels­sohn: E-moll hegedűverseny. — 19.00: Esti Krónika. — 19.25: Nó­tacsokor. — 19.58: Híres művé­szek felvételeiből. — 20.16: A hangya meg az, öccse, a tücsök. — 20.31: Pompadour. Leo Fall operettjének rádióváltozata. — 22.00: Hírek. — 22.15: Sporthír­­adó. — 22.30: Táncoljunk! — Közben: 21.00: Ilkrek. PETŐFI 15.04: Uj lemezeinkből. — 16.00: Hírek. — 16.05: A 66. Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Vá­sár. Riportok, tudósítások.. — 16.15: Fültörő. — Zenei rejtvény­rouso- — 17.ifj. Oi—o-( * - *i,i .'sok: a nyirokmirigy-gyulladásról. — ...15: Bolgár népdalok és népi táncok. — 17.35: Antal István zongorázik. — 18.00: Hírek. — 18.10: Kíváncsiak klubja. — 19.00: Edinburghi Fesztivál 1967. — Közben: Kb. 20.00: Térképvázlat a művelődésről. — Kecskemét. — Kb. 20.15: Shakespeare, Burns és Keats versei. — Kb. 21.20: Emlé­kezzünk régiekről. — Kb. 21.40: Népdalok. — 21.51: Bolgár szer­zők művei. — 22.56: Ügetőver­­seny-eredmények. — 23.00: Hí­rek. URH: 18.00: Hírek. — 18.05: Hangle­mezparádé. — 19.00: Farkas Fe­renc: Cantus Pannonicus. — 19.23: Kamarazene. — 20.00: Jazz. — 20.15: Világhírű előadóművé­szek lemezeiből. . — 21.40: Su­d­ony: örvény — jelenet. — 22.00: Weimari Zenei Magazin. I. rész. — 23.00: Hírek. Szeptember 10. — vasárnap KOSSUTH 6.00: Hírek. — 6.10—7.59: Reg­geli zenés műsor. — Közben: 6.25: Hirdetőoszlop. — 6.55: Mű­sorismertetés. — 8.00: Hírek. — 8.10: Manon Lescaut. Részletek a Puccini operájából. — 8.53: Édes anyanyelvünk. — 12.00: Kék ten­ger — havas csúcs. — 10.10: Va­sárnap délelőtt. A Magyar Rádió Magazinja. — 11.57: Hallgatóink figyelmébe! — 12.00: Hírek. — 12.10: Jelentés az öttusa világbaj­nokságról, Jönköpingből. — 12.20: Jó ebédhez szól a nóta. — 12.50: Nem azért mondom ... — 13.00: Új lemezeinkből. — 13.30: Rádió­lexikon. — 14.00: Művészleme­zek. — 14.40: Bulgária — több dimenzióban. — 15.00: Hírek. — 15.05: Idő­járás jelentés. — 15.08: Jelentés az öttusa világbajnok­ságról, Jönköpingből. — 15.20: Könnyűzene, tánczene, jazz. — 15.50: Színházi Magazin I. évfo­lyam, 1. szám. — 16.50: Hírek. — 16.55: Mérkőzések percről perc­re. — 18.00: Brúnó Walter vezé­nyel. — 19.00: Hírek. — 19.10: Je­lentés az öttusa világbajnokság­ról, Jönköpingből. — 19.20: Ke­mény Klió és Béres Ferenc nép­dalokat énekel. — 19.50: Nikola Nikolov énekel. — 20.01: Petőfi Sándor. V. rész. — 20.16: Ubor­kaszezon. — Nyári emlékek — sok muzsikával. — 21.05: Tárgya­lás előtt. Rádiójáték. — 22.00: Hírek. — 22.10: A vasárnap sport­ja. — 22.30: Új lemezeinkből. Szegedi Anikó Beethoven-műve­­ket zongorázik. — 23.18: Operett­részletek. — Közben: 24.00: Hí­rek. PETŐFI 7.30: A római katolikus egyh­áz félórája. — 8.00: Verbunkosok, csárdások. — 8.30: Miska bácsi lemezesládája. — 9.00: Operaka­lauz. — 10.00: Gazdaszemmel a nagyvilág mezőgazdaságáról. — 10.15: Tánczene. — 11.00: Közvetí­tés Luganóból: a Svájci Olasz Rádió Szimfonikus zenekarának hangversenye. — Közben: 11.40: Szép magyar vers. — 12.40: Mit hallunk a jövő héten? — 13.11: Gyermekrádió. — 13.47: Időjárás- és vízállásjelentés. — 14.03: Tás­karádió. — 15.03: A pódiumon Palotai Erzsi. Riport. — 15.13: Túl hangos lennék? Egy zongora­kísérő emlékeiből. I. rész. — 15.53: Mérkőzések percről percre. — 16.50: Nikolaj Gjaurov orosz áriákat énekel. — 17.25: Magasle­sen. — 17.45: Színes népi muzsi­ka. — 18.20: Romantika és beat­zene. — 18.50: Kazal László éne­kel. — 19.04: Száz az ezerből. A 85 éves Gellért Oszkár köszönté­se. — 19.50: Jó éjszakát, gyere­kek! — 20.00: Hírek. — 20.10: A Budapesti Madrigálkórus énekel. — 20.18: A színfalak mögött. — 20.38: Bécsi ünnepi hetek, 1967. — A Bécsi Szimfonikus Zenekar hangversenye. — 22.02: Slágerről slágerre. — 22.56: Galopp verseny­­eredmények. —• 23.00: Hírek. URH: 18.00: Hírek. — 18.05: Hangle­mezparádé. — 19.00: Bruckner: V. szimfónia. —■ 20.14: Michel Dens és Zara Doluhanova énekel. — 20.40: Weimari Zenei Magazin. II. rész. — 21.10: Új lemezeink­ből. — 21.58: A Győri Zenemű­vészeti Szakiskola női karának hangversenye a Zeneakadémia kistermében. — 23.00: Hírek. A TELEVÍZIÓ MŰSORA SZOMBATON 16.03: A Magyar Hirdető műso­ra. — 16.15: Hősök, emberek . .. Szovjet filmek a Nagy Honvédő Háborúról: Élók és holtak II. rész. — 17.50: Hírek. — 17.55: Ze­nés képeslap. Filmösszeállítás a Bolgár Televízió könnyűzenei felvételeiből. — 18.15: A „szege­di Katica”. A kibernetika alkal­mazása a biológiában (ism.). — 18.45: A TV jelenti. Aktuális ri­portműsor. — 19.30: Cicavízió .. • 19.40: A Bolgár Népköztársaság nemzeti ünnepén. — 20.00: Tv­­híradó. — 20.20: Én, a mama, meg te. Magyarul beszélő olasz film. (14 éven felülieknek). — 21.40: Gilbert Bécaud énekel. — 22.25: Tv-híradó — 2. kiadás. A TELEVÍZIÓ MŰSORA VASÁRNAP 8.50: Iskola-tv. Felsőfokú mate­matika. Egyváltozós függvény. — 9.30: Orosz nyelv (középisk. III— IV. oszt.) Grisa és Andrej a diákszállóban (ism.). — 9.45: A moszkvai Állami Képzőművészeti Múzeum termeiben. Helyszíni közvetítés. — 10.10: Hétmérföldes kamera. Úttörőhíradó Ism.). — 10.35: Moszkvai és budapesti ze­neiskolások hangversenye. Köz­vetítés a Zeneművészeti Főiskola nagyterméből, felvételről. — 11.00: Csak gyerekeknek!... Kisfilm­­összeál­tás. 1. Rómeó (francia kisfilm). 2. Francis a nagyvadak országában. Francia ifjúsági filmsorozat. 8. rész: A Nílus part­ján. 3.­A csúcsokon (csehszlovák rajzfilm). — 11.15: Tévé­ szőttes. Különkiadás a mezőgazdasági ki­állításról. — 14.11: Az állatte­nyésztés gépesítése. Riportfilm a mezőgazdasági kiállításról. — 14.35: Ivanhoe. Magyarul beszélő angol filmsorozat (ism.). 5. A ta­nú, 6. A komédiás. — 15.25: Diósgyőri VTK—II. Dózsa bajnoki labdarúgó-mérkőzés. Közvetítés Diósgyőrből. — A szünetben: A Magyar Hirdető műsora. — 17.20: Közvetítés „A szovjet tudomány és technika 50 éve” című jubi­leumi kiállításról. — 18.00: Örök­szép dallamok ... Eisemann Mi­hály és Lajtai Lajos legszebb melódiái. — 19.35: Esti mese. — 19.50: Sporthírek. — 20.00: Tv­híradó. — 20.20: Robbanó leves. Magyarul beszélő francia film. (14 éven felülieknek). — 21.40: Peng a gitár. Filmösszeállítás. — 22.03: Tv-híradó — 2. kiadás. színházak szombati és vasárnapi műsora Madách Színház az.: Kaviár és lencse (7); v.: Az áruló (7). — Madách Kamara Színház sz.: Ha elmondod, letagadom (8); v.: Ex (8). — Vígszínház sz.: Az ördög ügyvédje (7); v.: Cyrano de Ber­gerar (7). — József Attila Szín­ház sz. és v.: A kaktusz virága (7). — Vidám Színpad sz. (fél 8) és v. (fél 4 és fél 8): Nyugalom, a helyzet változatlan. — Kis Színpad sz.: Leszállás Párizsban (7).; v.: Bolond vasárnap (3 és 7). — Eszpresszó Színpad v.: Gyermekáldás olasz módra (8). — Gellérthegyi Jubileumi Park v.: Lengyel—magyar barátsági hangverseny (de. 11). — Állami Bábszínház v.: A gyáva kistigris (11), A kacsalaki rejtély (3), Lú­­das Matyi (5). — Mezőgazdasági Vásár Szabadtéri Színpada sz. (fél 12, fél 3 és 5), v. (11, 2 és 5). Nevető vendégszolgálat. □ KARLOVY VARYBAN október 6-án kezdődik és 8- ig tart az első Pop Music­­fesztivál, amelyen a 20 legki­válóbb műkedvelő és pro­fesszionális beatzenekar vesz részt. Magyar Mesterek sorozat­ba­n ezen a héten Rippl Ró­nai József életével, művésze­tével ismerkedhettünk meg. A műsort a mester gondosan válogatott képei, a kortársak, barátok és harcostársak fest­ményei mellett iparművésze­ti tárgyak képei egészítették ki. Ezekkel a művész közvet­lenül is hatott kora ízlésére: láthattuk üvegablak-munká­ját, szőnyegterveit. A kor hangulatának megidézésére régi fényképeket, filmrészle­teket is felhasznált a rende­ző; éppen ezért nem éreztük szerencsés ötletnek, hogy a művész „önvallomását” a művész­ önarcképének mintá­jára maszkírozott színész mondja el, jellegzetesen Rippl képeinek hangulatát árasztó interiőtben. Vala­hogy nem illik össze a kettő, az eredeti és a rekonstruált Valóság...­­ . Szomorú furcsaság vezette be a Televízió közlekedési műsorát: a Stop! riporterét egy riporter kolléga helyettesítette, mert a műsor vezetőjét a közlekedési baleset érte ... Már ez önmagá­ban is figyelmeztet arra a jelen­ségre, amelynek ez a műsor is létét köszönheti, a közúti bal­esetek" egyre növekvő számára, a szomorú statisztikára. Az adás célja az, hogy minél közérthe­tőbben, minél világosabban megismertesse a nézőkkel azo­kat az­ okokat, amelyek balesetet okozhatnak, figyelmeztessen és tanítson is egyben. B A, Halló fiúk! Halló lá­nyok! műsora annak köszön­hette sikerét, azzal teremtett maga körül népes rajongók­ból tábort, hogy­­ szabályta­lan volt. Szabálytalan, ere­deti, természetes és közvet­len. Sajnos, a legutolsó adás­ban ezekből az erényekből vajmi keveset fedezhettünk fel: szabályos riportműsor volt, szabályos kérdésekkel, szabályos válaszokkal. Az eredetiséget egyedül az kép­viselte, hogy Aradszky Lász­ló éneklés közben állandóan egy kamerával játszott. Té­vedés ne essék, nem volt eb­ben a műsorban semmiféle hiba — csak éppen nem az volt, amit vár tőle az ember. Cs. I. A BÁBSZÍNHÁZ szeptember 10-én kezdi új évadját a gyermekek legkedvesebb meséivel­­­-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék