Esti Hírlap, 1971. április (16. évfolyam, 77-101. szám)

1971-04-08 / 83. szám

ínaptau Április 8, csütörtök, Dénes napja. A Nap kél 5.10, nyug­szik 18.23 óraisor. A Hold kél 16.13, nyugszik 4.08 órakor. Felhős idő A Meteoroló­giai Intézet je­lenti: Várható időjárás Buda­pesten ma es­tig: Változóan felhős idő, valószínűleg eső nélkül. Mérsékelt, változó irányú szél. A hőmérséklet kora délután 10, este 21 órakor 12 fok körül lesz. • TEXTILMINTAEOLT. Ma délben a Kossuth La­jos utca 2. szám alatt kö­zös üzletet nyitott a BU­­DAPRINT Pamuínyomó­­ipari Vállalat és a Szivár­vány ÁruHSz. © CHRIS ROTHWELL, a 35 éves nemzetközi rallyc­­versenyző, aki kétszer nyer­te meg a kelet-afrikai sza­fari versenyt, megbukott az angol gépjárművezetői vizs­gán. — Valóban mulatságos — mondta Rotlvwell a si­kertelen vizsga után, — Csak az vígasztal, hogy a feleségem is megbukott. • PUSZTULÓ ÖSLA­­KÓK. A tuberkulózis, a gyenge táplálkozás és más betegségek elpusztítják az Amazonas menti utolsó in­diánokat is — a Vöröske­reszt háromhónapos tanul­­mányútjáról visszatért európai szakértők szerint. — A folyam mentén ma még 50—70 .ezer indián él, teljesen elkülönült kis tör­zsekben. 30 százalékuk tü­dőbeteg, s 'gyógykezelés hiányában apatikusan vár­ja a halált. « TEGNAP tévesen közöl­tük egy megdöbbent# bűncse­lekmény színhelyét. Sajtos Já­nos László 39 éves magánfuva­ros nem Szentendrén, hanem Szentesen ölte meg ivótársát, Héjjá István 40 éves rokkant nyugdíjast. • ELFOGTAK A GÄ­­ZOIiÖT. Nagykanizsán egy motoros elütötte a kerék­párján haladó Imrei Sán­­dorné 60 éves nyugdíjast. Az asszony súlyosan meg­sérült. A baleset után a motoros megállás nélkül továbbhajtott. Nem sokkal később a rendőrség elfog­ta a gázolót: Lakatos Béla 21 éves sütőipari munkást, szepetneki lakost, aki. mint kiderült, jogosítvánnyal sem rendelkezett. Lakatost őrizetbe vették. Politikai napilap Főszerkesztő: Kelen Béla Szerkesztő: Palzs Gábor Szerkesztőség: Vm.. Blaha Luiza tér 1—3. Telefon: 142—220». 343—100» Iíiadia a Hírlapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Csollány Ferenc igazgató Kiadóhivatal: Budapest. VIII.. Blaha Lujza tér 1—3. Telefon: 343—100 Árusítja a Magyar Posta Index: 25 002 Szikra Lapnyomda-• • • • t Az Esti Hírlap levélcíme: Budapest. 76. Pf. 24. { Az üzemi balesetek fő forrása: Jöhetnek a Zsigulik FELKÉSZÜLT az autója vító tpar a zuhanó A baleseteket, a tűzkáro­kat és a biztosításokat egy fejezetben tárgyalja a na­pokban a könyvpiacon is megjelenő statisztikai zseb­­könyv idei kiadása. A zseb­könyv „fekete lapjai” jól érzékeltetik azokat a terü­leteket, amelyek évről évre szinte észrevétlenül lopa­kodnak be a baleseti „élvo­nalba”. Az elmúlt évben összesen 143 951 üzemi baleset történt az ipar­ban. A bányászat az egyik saj­nálatos rekorder, az elmúlt évben történt 11 980 bal­esettel, amelyből 37 halá­los kimenetelű volt. Növe­kedett a balesetveszély a vegyiparban is, ahol 2810 baleset közül 20 halállal végződött. Bár az egész iparban 1970-ben tízezer­rel több volt a baleset, mint 1961-ben, a halálesetek száma nem emelkedett. Figyelemre méltó a bal­esetet előidéző okok statisz­tikája is. A könnyűiparban a' gépek okozták a legtöbb balesetet, de valamennyi többi iparágban o zuha­nó, leomló tárgyak jelen­tették a legnagyobb balese­ti veszélyt. Ezek a balese­tek 27,4 százalékát okoz­ták. Sok súlyos balesetet szenvedtek az építőiparban és a szállító iparágakban, az állványzatról és a jár­művekről lezuhanó embe­rek. A halálos üzemi bal­esetek közül a legtöbbet; 309-et járművek és csillék okozták. Negyvenegyen áramütés, 55-en zuhanás következtében, 56-an le­­omló tárgyak alatt lelték halálukat. A nő az Ibolya eszpresz­­szóban ismerkedett meg a férfival. — Éva vagyok — mutat­kozott be —, pedig Máriá­nak hívták. Később odajött egy má­sik férfi is, a nő ismerőse. Hármasban indultak el az ismerős állítólagos la­kására. Útközben a nő elkérte a pénzt. A férfi fizetett. Amikor megérkeztek a ház elé, a nő leült egy padra és a két férfit előre küldte. A félemeleten a „lakástulaj­donos” elbúcsúzott,* azt mondta; jobb, ha az óva­tosság kedvéért a férfi egyedül megy fel a máso­dik emeleti lakásig. A fér­fi felment, sokáig várt. Hiába. Amikor lebotorkált a lépcsőn, „Évának” hűlt helyét találta. Bódi Lászióné, született Vargu Mária rendszeresen kötött ismeretségeket és rendszeresen becsapta a tárgyak Örvendetesen csökkenő tendenciát mutatnak a vasúti balesetek: míg 1960-ban 4119 vasúti baleset volt, 1970-ben 3055. (MTI) Az elmúlt évekhez ha­sonlóan ebben az esztendő­ben is részt vesznek közép­­iskolásaink a hagyományos nemzetközi diákolimpiá­kon. A XIII. matematikai olimpiát ezúttal a- szlová­kiai Zsolnán rendezik jú­lius első felében. Hazánkat nyolctagú csapat képviseli majd. A végleges csapatot a hazai középiskolai tanul­férfiakat. Módszere, az elő­re kért pénzről és az eltű­nésről sokáig bevált. Elő­fordult azonban más „va­riáció” is. Egy alkalommal az eszpresszóban megis­mert férfi felment vele egy lakásra, s éppen a zakóját vette le, amikor belépett „Éva” élettársa. — Aljas csábító — kia­bálta, miközben nyitott bicskát nyomott a megle­pődött férfi oldalához. ~ Bódiné gyors, gyakorlott mozdulatokkal átkutatta a férfi zakóját, s kivett belőle körülbelül ezeröt­száz forintot. Még javában tartott a féltékenységi jelenet, ami­kor a nő észrevétlenül tá­vozott. Bódi Lászlóné huszonhá­rom éves foglalkozás nél­külit a Központi Kerületi Bíróságon többrendbeli csalásért és lopásért vonják felelősségre (b. i.) Májustól folyamatosan 13 ezer Zsiguli személygépko­csi érkezik hazánkba a Szovjetunióból. Kovács Bé­la, az Autófenntartó Ipari Tröszt vezérigazgatója el­mondotta, hogy számos elő­készület történt már a Fiat- Fiatovics néven becézett szovjet járművek fogadá­sára. Egyelőre Budapesten a IV. üzem­mányi versenyek eredmé­nyének figyelembevételével júniusban állítják majd össze. Ott lesznek a magyar fia­talok a július 2-a és 11-e között Szófiában sorra ke­rülő V. nemzetközi fizikai diákolimpián. Ezen a vetél­kedőn a részvevő országo­kat öttagú csapat képviseli. (MTI) • A LEGRÍXUBB ODÜSZ­­SZKIA. , Lawrence Feinberg amerikai diák a Buüer Univer­­sity könyvtárában felfedezte az Odüsszeia valószínűleg legré­gebbi töredékét. A papirusz minden valószínűség szerint a III. századból származik. Fel­tehetően iskolai jegyzet volt. A mű — ismereteink szerint — időszámításunk előtt 850 táján íródott. LESZÚRTA FÉRJÉT Németh Ferencné 60 éves nyugdíjas a Veszprém me­gyei Dóba községben levő lakásán verekedés közben konyhakéssel szíven szúrta 59 éves segédmunkás fér­jét. A férfi a helyszínen meghalt. Némethnét a rendőrség őrizetbe vette. egységünk fogadja szer­vizre a bejövő Zsigulikat, de már a jövő évben szeretnénk megnyitni Zuglóban, a Kacsóh Pongrác úton létesítendő nagy Zsiguli-szer vizün­ket. A budai Zsiguli-tulajdono­­sok a Lövőház utcában ta­lálna! : műszakilag jól be­rendezett szerviz-üzemet. • A SZOCIALISTA ORSZÁ­GOK va-sut.iáinál; nemzetkö­zi. szervezete, az OSZSZD a háló- és étilcezökocsi vállalatok első nemzetközi propaganda tanácskozását március 25-26- án tartotta Meisssnben. Ügy döntöttek, hogy a jövőben közös plakátot adnak ki, amely minden ország nyelvén tartalmazza a legfontosabb nemzetközt járatok menet­rendjét, és az utazóközönség rendelkezéséra álló szolgálta­tásokat. A legközelebbi ta­nácskozást szeptemberben, Bu­dapesten tartják. • FÖLDMOZGÁSOK. A Rómától 35 kilométerre fekvő Palooibara Saibina városát tizenöt percen be­lül két erős földlökés ráz­ta meg kedden hajnalban. A földmozgások pánikot okoztak a lakosság köré­ben. Sebesültekről és ká­rokról nem érkezett jelen­tés. A kaliforniai Berkeley Egyetem szeizmológiai ál­lomása — a Richter-skála szerint — 6,75 erősségű, súlyos földrengést jelzett. A rengés epicentruma a Celebes-szigetek környé­kén volt. • A GOLGOTA , HEGYION 385-ből származó, Nagy Kons­tantin császár anyja. Ilona ál­tal építtetett templom marad­ványaira bukkant Athanasios Kconompoulos görög archeolór gus. A helyen ma liápolna áll, s a padló szintje alatt néhány méterrel húzódik a feltárásra váró bazilika. • , NÖVÉNYEK A MAR­SON? Ljubarszkij szovjet asztrobiológus feltétele­zése szerint van növényi élet a Marson. A Mars légkörének oxigéntartal­ma kevés ugyan, de a nö­vények a szükséges oxi­gént a talajból nyerik. A növények a tápanyagokat a bolygón sűrűn észlelhe­tő viharok alkalmával a kavargó porból veszik ma­gukhoz. Ai év legjobb plakátja A Művelődésügyi Miniszté­rium — a Magyar Hirdető kez­deményezésére — évenként megrendezi a legjobb politi­kai, kulturális, film, kereske­delmi, általános és közleke­dési balesetmegelőzési plaká­tok kiállítását és díjazását. A kiállítás április 10-től 16-ig megtekinthető a Műcsarnokban. A Művelődésügyi Minisztérium nívódíjait 10-én délelőtt adják át a nyertes grafikusművészek­nek. NYÁRI DIVAT Ezekben a hetekben a divatcégek felvonultatják tavaszi-nyári kollekcióju­kat. Ezúttal a Budapesti Divatszalon modelljeiből miitatunk be néhányat. Fekete-fehér összeállítás, fehér pikével és fekete muszlinnal Homokszínű együttes, ha­­risnyacsizmával Rövidnadrág, egybeszabott felsőrésszel (MTI fotó — Vitáiyos íelvá Kölcsönt kért, majd kirabolta Pert indított egy Des Moines-i bank egy fe­­gyenc ellen, aki éppen negyven­éves börtön bün­tetését tölti, A bank szerint az elítélt két évvel ezelőtt, amikor még szabadlábon volt, 28 ezer dol­láros kölcsönt kért, de azt el­felejtette vissza­fizetni. A köl­csönkérés után ugyanaz a férfi, ugyanazt a ban­kot ki is rabolta, és ezért ítélték 40 évi börtön­­büntetésre. Hajrá, kis matematikusok! JÚLIUSBAN NEMZETKÖZI DIÁKOLIMPIÁK HORGÁSZ FÉLÓRA Markec Mari hoppon maradt vendégei

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék