Esti Hírlap, 1971. április (16. évfolyam, 77-101. szám)

1971-04-08 / 83. szám

fejlődik Budapest Németh Károly választási beszéde Újpesten (,Folytatás az 1. oldalról) nyékről, amelyeket a nem­zet közös összefogásával si­került elérni: a teljes fog­lalkoztatottságról, a szépü­lő, - gazdagodó városokról, falvakról, az iioar, a kultú­ra és a tudomány fejlődé­séről, míajd így folytatta: — Az újpestiek jóleső ér­zéssel gondolhatnak arra, hogy amiről négy évvel ezelőtt a bányagépgyá­ri nagygyűlésen, mint prog­ramról szóltam — a Pozso­nyi út és az Egyesült Izzó lakótelepe, új kereskedel­mi egységek építése, több nyomortatlya felszámolása —, ma már valóság vagy a megvalósulás útján halad előre. A mindennapi éleit gond­jaival kapcsolatban, Né­meth Károly arról beszállt, hogy alvad még tenrai/vailó a lakáskérdésben, sok bosszúságot okoz a tömeg­közlekedés, szükséges a munkakörülimiényók javítá­sa, a közművelődés fej­lesztése. az egészségügyi ellátás tökéletesebbé tétele. Az életszínvonal kérdé­seiről szólva a szánok hangsúlyozta, hogy a ter­­.metós és a termelékenység színvonala határozza meg, mennyit fordíthatunk a bérék, fizetések emelésére. Ebben az évben június el­sejétől a köveitleező közpon­ti bérintézkedések valósul­hatnak meg: az alsó- és középfokú ok­tatási intézmények, óvo­dai nevelők, orvosok, gyógyszerészek bére átla­gosan húsz százalékkal emelkedik. Az egészség­­ügyi középkáderek fize­tése öt-tíz százalékkal nő. Az alsó- és középfo­kú oktatási intézmények és egészségügyi létesít­mények egyéb alkalma­zottainak bérét tíz száza­lékkal kell emelni. A fegyveres testületek hi­vatásos állományú dol­gozói szintén tíz százalé­kos fizetésemelésben ré­szesülnek. Mindezt differenciáltan kell megvalósítani, úgy, hogy magasabb bérben ré­szesüljenek azok a dolgo­zók, akiknél a szakmán be­lül és a hasonló szakmák­hoz képest az aránytalan­ság jelentős. — Most már hosszú évek tapasztalata — folytatta beszédét Németh Károly —, hogy a megtermelt nemzeti jövedelem fogyasz­tása és felhalmozása, tehát a jövő megalapozására for­dított részaránya biztosít­ja az életszínvonal rend­szeres emelését és megala­pozza a jövő feji ódákét. A nemzeti jövedelem 76 szá­zalékát fogyasztásra, 24 százalékát pedig felhalmo­zásra fordítjuk. Ezután a negyedik öt­éves terv célkitűzéseiről beszélt. Mint mondotta, reális - vállalkozás a ne­gyedik ötéves terv so­rán a négyszázezer lakás felépítéáe. Ezzel megva­lósul a tizenöt éves la­kásfejlesztési program, az egymillió lakás fel­építése 1960 és 1975 kö­zött. — Fővárosunk és~unnak részeként Újpest is, az or­szággal együtt, minden ko­rábbinál dinamikusabb fejlődés előtt áll — jelen­tette ki Németh Károly. — Elég csak arra utalni, hogy a fővárosi ipar műszaki fejlődése, rekonstrukciója meggyorsul, a város fejlő­dését szolgáló beruházások összege a harmadik ötéves tervhez képest duplájára emelkedik. A főváros ne­gyedük ötéves tervében megvalósuló várospoliti'lcal torekvésdnköt úgy is ne£ véshetnénk, hogy a város fiatalításának, rnodemrizá­­lásának terve. A képviselői elölt beszélt arról a 91 ezer lakásról, amely az elkövetkezendő öt évben épül Budapesten, s amelynek nagy részét munkások és fiatalok kap­ják. Megemlítette, hogy minden korábbinál na­gyobb összeget fordíta­nak a fővárosi tömeg­közlekedés fejlesztésére, s a lakosság jobb, kultu­ráltabb ellátását szolgál­ja a bővülő kereskedelmi • hálózat. Pest-Buda egyesítésének 100. évfordulójára átadják a metró újabb szakaszát, új autóbuszokat, villamosokat állítanak forgalomba. A XI. kerületben szövetke­zeti- nagyáruház nyílik, a Baross téren, éléhnásaerá'ru­házat adnak át a negyedik ötéves tervben. Újpest is minden koráb­binál gyorsabb fejlődés előtt áll. Megkezdődik a városközpont rekonstruk­ciója. A tervek szerint 1500 elavult, egészségtelen lakás lebontásával három­ezer új lakás épül. Folyta­tódik az Egyesült Izzó la­kótelepén az építkezés, s a jelenlegi, ötszáz lakás újabb ötszázzal bővül. Úszóme­dencével és tanmedencével ellátott tisztasági és gyógy­fürdő épül több mint száz­­miiilió forintos beruházás­sal. ötvenmillió forintba kerül a korszerű művelő­dési ház. Befejeződik az István téri piac átépítése. Új óvodák, iskolai tanter­mek épülnek, új ABC-áfu­­ház áll majd a vásárlók rendelkezésére. Korszerű­­sitiik a közvilágítást, a gázvezetékeket, a csator­nákat, s jéténitős összege­ket fordítanak az újpesti lakóházak karbantartására. A kerület üzemeiben a re­­konisteukoiók folytan a dolgozók élet- és munka­­körülményei is javulnak. — Terveink megvalósítá­sa feltételezi, hogy a kerü­leti tanácsok önállóságút, hatáskörét éls a vele járó felelősséget jelentés mér­tékben növeljük. Ehhez aiz is szükséges, hogy rendel­kezésükre bocsássuk a le­hetőségeinkhez szabott anyagi eszközöket. Üj fel­adatként jelentkezik a ta­nácsok szorosabb együtt­működésének megvalósítá­sa az üzemekkel, intézmé­nyekkel. Ennek első jele máris érezhető: a termelő vállalatok, in­tézmények hétszázmillió forintot adtak a kerüle­tek fejlesztéséhez. Ez Újpesten 60—70 millió forintot jelent. — Azt a programot, amellyel a Hazafias Nép­front a vállasatok elé lép, meggyőződéssel képvisel­heti a szocializmus mindem híve, mert á munkásosz­tály, a dolgozó nép fel­emelkedéséit szolgálja, s hazafias tettekre szólít, Zsúfolásig megtelt az Egyesült Izzó kultúrterme, Németh Károly választási nagygyűlésén Nemzeti program ez, amely reálisan számol országunk adottságaival, népünk szük­ségleteivel, és figyelembe veszi a szocialista világ, a haladás, a béke, egyetemes érdekeit. Munkánkra alapo­zott szép jövőt tár elénk. Közösen kialakított ter­veink megvalósításának kulcsa a mi kezünkben van. Ha minden dolgozó, bármi legyen a beosztása, foglalkozása, becsülettel és felelősséggel teljesíti köte­lességét, élőbbre jutunk. A választásokon a program melletti, állá&fogialásukiat kéri a párt, a Hazafias Népfront és tettekben megnyilvánuló egyetérté­süket a munka hétköznap­jain — mondotta befejezé­sül Németh Károly. MA AVATTA A BIZTOSÍTÓ’ Gépjárműveknek: új kárrendezési központ AZ EGYETEMEN KITŰNŐRE VIZSGÁZOTT Mi lesz a T0-GA sorsa INDÍTÓ AZ AUTÓKHOZ ♦ A KÜLFÖLD IS ÉRDEKLŐDIK A múlt év őszén az autósok örömmel fogadták a hírt: négy magyar mér­nök feltalálta a TO—GA elnevezésű akkumulátort, amelynek segítségével té­len, hidegben is biztonságo­san, zavartalanul elindítha­tó a gépkocsi. Az újfajta szerkezet, bármilyen típusú gépkocsiba beépíthető, nö­veli az akkumulátorok élet­tartamát, mert indításkor nem veszi igénybe az akku­mulátor lemezeit. BIZONYÍTANIA KELLETT Az autósok nagy várako­zással tekintettek a gépko­csizás új, fontos találmá­nyának bevezetése elé, s legszívesebben nyomban ki is próbálták volna kocsi­jaikon. Am, a TO—GA-nak előbb bizonyítania kellett, s ezárt „vizsgázni” a Műszála Egyetemre került. — Az eddigi eredmények alapján o TO—GA akku­mulátorcsalád kitűnő osz­tályzatot kapott a Műszaki Egyetemen — mondja He­gedűs Dezső adjunktus. A sokféle egyetemi vizs­gálaton kívül Hegedűs De­zső saját gépkocsijába is beépítette, hogy így is meggyőződhessék a TO— GA működéséről. Több hé­ten át műszerekkel ellen­őrizte, mit tud a gépkocsi­­indítás újszerű szerkezete. A TO—GA akkumulátor a hideg téli napokoban igen jól működött: azonnal el­indította a gépkocsit. GYÁRTÁSRA VÁR Most már csak az a kér­dés, hogy a Műszaki Egye­tem végleges vizsgálati je­lentése után az illetékesek milyen gyorsan teremtik meg a lehetőséget, hogy a TO—GA belföldi gyártása megindulhasson. Jelenleg, az egyetemen kitűnőre vizsgázott berendezés arra vár, hogy valamelyik üzem megkezdje a sorozatgyár­tást. Az ötletes műszer iránt nemcsak itthon, kül­földön is nagy az érdeklő­dés. Híres nyugat-európai autógyárak is jelentkeztek már: mikor kezdődik a gyártása, milyen exportra van lehetőség. Mindez azonban egyelőre bizonytalan. Miért? (békés) Higiéniai napok Nagykőrösön Az Országos Konzervipa­ri Higiéniai Napokat és a vele egybekötött kiállítást idén harmadszor rendesük meg Nagykőrösön. A higié­niai napok május 3-tól 7- ig tartanak. Az első napon a növényi eredetű anya­gokkal kapcsolatos mikro­biológiai kérdéseket tár­gyalják, a másodikon az ál­lati eredetű anyagokkal kapcsolatos tudományos kérdéseket, a harmadik na­pon pedig az üzemegészség­ügyi és munkavédelmi kér­désekkel foglalkoznak. A kiállításom az Egyesült Ve­gyiműveken és a Növény­olajipari és Mosószergyár­tó Országos Vállalaton kí­vül különböző műszaki vál­lalatok is részt vesznek, s egyebek között bemutatják a konzerv- és paprikaipar­ban alkalmazott különleges higiéniai eszközöket & anyagokat. Tonnaszámra Torpedó és Lánchíd A magyar cérnagyáraknak évek óta gond a belföldi piac ellátása. A Könnyű­ipari és Külkereskedelmi minisztériumok támogatá­sával most a Pamutfonó­ipari Vállalat kooperációs szerződést kötött a talmá­­csi varrócémagyárral. A kooperáció abban áll, hogy a román cérnagyár a ma­gyar ipar által kiszállított fonalat cémázná, kikészíte­né és csomagolná. A meg­állapodás értelmében az idén a román gyár 20 ton­na Torpedó és 120 tonna Lánchíd-cérnát szállít Az első öt tonna fonalat a pró­bagyártásra már ki is küld­ték, és azt a román gyár­ban magyar szakemberek ellenőrzése alatt dolgozzák fel. Lágymányosi fecskék kai tagolt eresze alatt. Mek­kora zsivaly volt ott, micso­da ívei a mozgásnak, mi­lyen bősége a fénynek. ■ Ilyen persze most nem láthatok. Lágymányos er­kélyeire ők nem raknak fészket... Töröm a fejemet: van-e egyáltalán fecske Lágymá­nyoson? Esküdni mernék rá, hogy igen. Itt az iskola és óvoda előtti nagyjátszó­téren már jó néhány elhú­zott mellettem. Nem lehet őket eltéveszteni. Esőt jó­soló mélyrepülésüket, ami­kor hasuk szinte súrolja füvet, majd ismét fölvág­nak a háztetők magasáig. A hangjuk is itt van a fü­lemben; ez a cseppet sem bántó, bár éles csivitelés —■ talán a kisbabák sikongatá­­sához hasonlít a legjobban. Mégiscsak kimegyek az erkélyre! A rádió szerint megjöttek; hátha szeren­csém lesz s erre sodor egyet a véletlen. Galambot látok, de azok egész télen át itt voltak. Az a fekete pedig rigó, s bár egyik kedvencem, de most nem rá vagyok kíváncsi. Várok öt percig, negyed­óráig; s még megtoldom tíz perccel az időt, de fecske csak nem jön. Már-már el­kedvetlenednék, de aztán megvigasztalom magam, kiokoskodom a következő­ket: Igaz, hogy megjöttek az első fecskék, de nem a lágymányosiak. Itt most még nincs semmi, amire az ő létfenntartásukhoz szük­ség van. Megjöttek a falu­siak, a vízmentiek; akiknek a legsietősebb, de nekünk még várni kell. Várni, míg csak minden ág, bokor, if­jú fa zöldbe nem borul, míg megtelik zümmögő ne­szekkel a levegő; a nyár igazi illataival a város. Akkor, majd akkor meg­jönnek a mi fecskéink is! Dévény Ottó Minden eddiginél dinamikusabban alapján három személyfu­varozási vállalat jelentet­te be. Megjelentek az első fecs­kék is hazánkban — I hallom a hírt a rádióból, I majd a részletes fejtegetést \ is a madármenetrendről. | Soha nem voltam képes ar- I ra, hogy lexikális adatokat I megjegyezzek — a madár­­j menetrendet is percek alatt j összezagyváltam —, de a hír , \ hangulata itt bizsereg ben- 1 nem; nem tudok s nem is [ akarok megszabadulni tőle. | Szóval, az első fecskék meg­­\ jöttek! Ha kilépnék az er- i kélyre, nyolc emelet maga­­\ sóból talán el is kapnám : egy villásfarkú kecses röp­­\ tét, amint elhúz az óvoda j bokrai felé. \ Eszembe jut, hogy gyer­­í mekkoromban milyen él­­! meny volt számomra, ami­­\ kor először láttam, sok, 5 megszámlálhatatlanul sok I fecskefészket egy Oroshá­­\ za-környéki uradalom cse­­= lédépületeinek gerendák-Ma délelőtt Fehér Sán- ; dór, az Állami Biztosító ■ vezérigazgatója felavatta ­­a budapesti Gépjármű Kár­­rendezési Központ új szék- = házát a XI. kerületi Ham- | zsabégi úton. Eddig a bu- | dapestiek. a kispesti és a nemzet- | közi gépjármű biztosítási = osztály Telepes utcai kár- = rendezési osztályához = fordulhattak. A nagy zsúfoltságot mi = sem mutatja jobban, mint: | a két kárrendezési osztály = összes helyisége 550 négy- | zetméter volt, míg a mos- | tani új központi székház § 2000 négyzetméteres, ahol | már az ügyfelek külön fo- i gadóhelyiségekbep. vára- § kozhatnak,, bejelentései- | két sokkal gyorsabban in- | tézheti a felemelt létszá- | mű biztosítási személyzet. § Szükség is volt az új köz- 1 pontra, hiszen míg 1968-ban a főváros- | ban 10 000 gépkocsikár | keletkezett, addig tavaly | már 20 ezer. s idén az első három hó- | nap után már csaknem | tízezer! A mostani bejelen- | tések közt már 1500 kárt 1 az állami vállalatok köte- 1 lező felelősség biztosítása =

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék