Esti Hírlap, 1971. április (16. évfolyam, 77-101. szám)

1971-04-08 / 83. szám

KOZUGYEK A KONGRESSZUSOKON Jobb postai szolgáltatást, lelkiismeretes ügyintézést KÉRNEK A SZAKSZERVEZETEK (Folytatás az 1. oldalról.) A köztisztviselők munká­ja politikai munka — álla­pítja meg a közalkalmazot­tak szakszervezetének köz­ponti vezetősége abban az írásos jelentésben, amelyet a szakszervezet ma összeült VII. kongresszusára készí­tettek. A beszámoló jelen­tés nagy teret szentel az ál­lami munka fejlesztését segítő szakszervezeti fel­adatoknak. A szakszervezet véleménye szerint korszerűsíteni kell az ál­lamigazgatást, 'javítani a hatósági ügyintéző mun­kát, s különösen nagy gondot kell fordítani a következő években az apparátus ne­velésére. A lakosság ügyei­nek lelkiismeretes intézése, az ügyintézés törvényessé­gének biztosítása tovább­ra is a szakszervezet prog­ramja marad. Az utóbbi négy évben a tanácsoknál évente mint­egy 20 millió ügyirat ké­szült, s ebből 13 millió olyan jellegű, amely vizs­gálódást, elemzést, döntést igényelt. A szakszerű és az állam­polgárok megelégedésé­vel találkozó ügyintézést mutatja, hogy az évi egy­millió 300 ezer elsőfokú határozatból mindössze 53 ezret fellebbeznek meg. A köztisztviselők szemléle­tének fejlődését bizonyítja, hogy az elsőfokú hatósá­gok, élve a törvényben biz­tosított lehetőséggel, a megfellebbezett határoza­tok egynegyedét saját ha­táskörükben elintézik. A közalkalmazottak szakszervezetének tagjai többnyire minisztériumok­ban, országos hatáskörű intézményeknél, államigaz­gatási szerveknél — taná­csoknál, statisztikai hiva­talnál, közhivataloknál, bí­róságnál, ügyészségnél — dolgoznak. A szakszerve­zet tagjai között igen jelen­tős a negyvenezer főt kép­viselő tanácsi dolgozók ré­tege. A szakszervezet tagjai­nak többsége egyetemet, főiskolát végzett jogász, közgazdász, állatorvos és a legkülönfélébb más — hu­mán, természettudományi és műszaki képzettségű — értelmiségi. Többségük irá­nyító. szervező munkát vé­gez országszerte a legki-Július elején nyílik a lankai úttörő város szállón már az utolsó simí­tásokat végzik: a 120 sze­mélyes altáborok modern kétemeletes lakóépületei, a kis lakóknak teljes kényel­met nyújtanak. ■ sebb községektől a minisz­tériumokig. A közhatalmat valósítják meg, s őrködnek a szocialista törvényesség felett. Jelentős gondokkal küz­denek: munkakörülmé­nyeik, bérezésük javítását és más, e réteg életszínvo­nalát befolyásoló intézke­déseket várnak. A postások szakszervezeté­nek szintén ma kezdődött IX. kongresszusára készí­tett írásos jelentés hangsú­lyozza, hogy jelentős feladatokat ol­dottak meg a postás dol­gozók a harmadik ötéves tervben. Ugyanakkor azonban — állapítja meg a szakszervezet — a pos­tát sok jogos bírálat érte egyes szolgáltatások stag­nálása vagy romlása miatt. Ezért olyan minőségellen­őrző rendszert kellett ki­dolgozni, amely feltárja a ' hibák okait és lehetővé te­szi a felelősök megállapítá­sát is. A postai szolgáltatá­sok minősége egyes terüle­teken javult, összességében azonban nem érte el a kí­vánt szintet. A jelentés hangsúlyozza, hogy a negyedik ötéves terv­ben javítani kell a postai szolgáltatások minőségét s meg kell teremteni az ehhez szükséges techni­kai feltételeket. A korszerűsítés mellett megfelelő ösztönzők alkal­mazásával érdekeltekké kell tenni a vezetőket és a dolgozókat a minőség eme­lésében. A posta működésé­nek javítását, rendkívül nagy feladatainak zökkenő­­mentes . megoldását még a költségek növekedése árán is biztosítani kell — hang­súlyozza a jelentés. A Bocs községben — Borsod megye — épülő új sörgyár Textiles nyaralási program A textiliparban évente mintegy 14 ezer felnőtt és gyermek üdül vállalati kedvezménnyel. Több vál­lalat segíti elő, sőt, anya­gilag is támogatja dolgo­zóinak külföldi üdülését. A Pamutfonóipari Vállalat­nál például a részesedési alapból 90 dolgozót nyaral­tatnak idén Jugoszláviá­ban, Bulgáriában és az NDK-ban. A VAR0SKQZP0NTB4N Alagútban a vezetékek Pesterzsébet városköz­pontjában építik meg Bu­dapest első közműalagútjáf — döntötték el a Városhá­zán. Pia a közműalagút, be­válik, a vezetékek javítása, felújítása a felszíni közle­kedés korlátozása, az utcai burkolat felbontása nélkül is elvégezhető. Bűnteff minden mennyiségben Lopott kukoricán híztak a tolvajfogta malacok Száradó ruhák a sporttáskában Rejtély: mikor aludtak k FILATELISTA HALÁLA Az áruló feladóvevény. Szinkronizált szovjet bűnügyi film. Bemutató: április 15. állóvízét. Bezzegh neve márlca lett, éppen most tár­gyalnak vele, hogy róla ne­vezik el a századik magyar kávékeveréket. Csak az utókor miatt ele­venítem fel a felejthetetlen estét, amikor Bezzegh meg­jelent kétmillió család te­levíziójának képernyőjén, leült a játékvezetővel szem­ben, húzott egy borítékot... Most is kiszárad a torkom az izgalomtól. Bezzegh nem tudta, de a nézők elolvas­ták, hogy a feladat: vas­orrú bába orra...” rjezzegh ragyogóan ker­ít dezett. Hamarosan tudta, hogy képzelt tárgy­ról van szó, mely egy me­sealak tulajdona. Tudta, hogy a mesealak számos mesében vendégszerepei mint negatív hős, azt is tudta, hogy minden vízbe mártott test... Ez ugyan nem került szóba, de tud­ta, csak azt nem tudta, hol a feje, mert közben a zsűri és a játékvezető összeve­szett. Képtelenek voltak ugyanis eldönteni, hogy a vasorr anyaga vas, vagy orr, szerves vagy szervet­len, eszik-e vagy isszák. Közben letelt két és fél perc a háromból. A házi­asszony szólt is, hogy már csak egy és háromnegyed perc van hátra, Bezzegh iz­zadt, a zsűri szintén, a há­ziasszony sütött egy kis há­jas tésztát a •vendégeknek, elfutottak. Ezt jó néhány­szor megismételték. Sorra érkeztek a fel jelentésele: két fiatalember az utcán magányos nőkre támad, valaki a kerületben lop­­‘ kódja a száradó fehérne­műt, télen az élelmiszert, feltörik az üzleteket, la­kásokat. A XI. kerületi Rendőrkapitányság a két vakmerőt végül kézre kerí­tette. Rablás és — szinte megszámolni is nehéz len­ne, hány rendbeli — lo­pás vádjával állították őket bíróság elé. SÚLYOSBÍTOTT BÜNTETÉS A Fővárosi Bíróságon dr. Gálfy Bajos tanácsa fellebbezés után hozott ítéletet. Megállapította: a bűncselekmények súlyo­sak. a vádlottak személye igen veszélyes a társada­lomra. A két fiatalember bűncselekmény-sorozata 200 ezer forintnyi kárt okozott. „Az elkövetési mód, az útonálló jellegű, elvete­mült támadás — hangsú­lyozta az ítélet — ugyan­csak nőve" a bűntettek ve­szélyességet, mert azokat szinte lehetetlen volt ki­védeni.” A bűncselekmé­nyek a két fiatal gátlás­talanságára, vakmerősé­gére utalnak. Bár álltak már bíróság előtt, úgy lát­szik, a korábbi nevelő szándékú büntetésekből nem okultak. Az elszánt bűnözővel szemben a tár­sadalomnak is határozot­tabban kell védekezni. A bíróság Danyi Ferenc első fokon kiszabott négyévi szabadságvesztését öt és fél évre, Kovarik István büntetését pedig öt évről hét évre súlyosbította. Kulcsár Anna TÖBB SÖR tárgyalás idején. Kovarik István betanított munkás 19 éves volt, Danyi Ferenc ipari tanuló pedig 18 éves. Külön-külön buktak le. Kovariikot a XI. kerületi . Rendőrkapitányság egyik törzsőrmestere igazoltatta. A fiatalembernél semmifé­­l le igazolvány nem volt; ! csak egy sporttáska, benne \ félig száradt női kardigá­­í nők, fehérneműk. Danyi ! Ferenc kisebb betörés mi­­! att került a kapitányságra, j Itt találkoztak, aztán egy­­j más mellett ültek a vád­­| lottak padján is. Bár vol­­! tak külön útjaik, bűntet­­! teik többségét együtt kö­­í vették el. A bűnözés napi ! programjukhoz tartozott. ! Nem válogattak. A gyárte­­( lepekről például vascsöve­­í két loptak, s eladták ku­­\ koricáért, azzal hizlalták a j Pest környéki tsz-ekből lo­­j pott malacolcat, amelyeket í sporttáskában vittek lakó­­! helyükre. Karácsony táján ! a családi házak, villák er­­j kélyeiről összelopkodták í az ünnepekre vásárolt élel­­\ miszereket, a disznótorost, ! s hozzá — feltörtek né­­! hány pincét — bort lop­­; tak. Tavasszal sem ültek \ tétlenül. Az udvarokra te­­\ regetett, száradó f ehérne­­\ műt szedték lé, s eladták. ! Máskor egy-egy lakást ! vagy trafikot fosztottak ki: ! a filléres áruktól a drága í fényképező, és filmfelvevő­­(gépig minden érdekelte ( őket. NAGY KÁR í i — Fogadni mernék — í mondta egy késő esti sé­­í tájukon Danyi —, hogy '/ egyedülálló nők retiküljét f egyetlen rántással meg­­! szerzem. '( Azzal az előttük haladó í nyugdíjas asszony után ! eredt, kitépte kezéből a í táskát, majd mindketten Mindvégig rejtély ma­radt: mikor aludt a két fiatalember? Napközben dolgoztak, csak este talál­koztak. Aztán éjjelente loptak, raboltak, betörtek. Gyerekkoruk óta ismer­­t !k egymást. A bírósági a telefonok csengtek, a zsü- í ri elnöke javasolta, hogy j hívják össze a Tudomá- í nyos Akadémiát, de ez, saj- j nos, nem fért bele a három ; percbe. Az idő letelt, Bez-; zeghnek már csak egy le- \ hetősége volt: a rálcérde- í zés. Sokáig gondollcodott. A í zsűri szavalókórusban se- j gített, a játékvezető egy j rozsdás vasdarabbal ütő- f gette az orrát, a háziasz-} szony bájosan mosolyogva ; közölte, hogy ez a fránya; w óra elütötte a három! percet ... Bezzegh csodálkozva\ nézte, hogy mindenki tépi, $ marja az orrát, aztán fel- í derült az arca és rákérde- i zett: j — A kacsalábon forgó; kastély, kacsalábon levő; uszonyok... A játékvezető sajiíálko- \ zott és szorongatta a kezét, í a zsűri tagjai a szemüket \ törölgették, a háziasszony í összeszedte az edényeket,; és elment mosogatni... í szóval, ment minden a ma- >, ga útján. jyezzegh azóta a csúcson\ JO van. Tanulmányok je- í lennek meg róla. Az írók j azon vitatkoznak, hogy! műveltségi fogyatékosság-e, J •ha egy felnőtt férfi nem j tudja a vasorrú bábát. \ Egyesek tanügyi reformot \ emlegetnek, Bezzeghet \ azonban ez már nem ér- \ dekli. Fürdik a népszerüsé-1 gében és két titkárával í egyetemben válaszol a hoz-; zá intézett sok ezer levél- \ re... Ősz Ferenc \ KARRIER < { nezzegh János — ugyan \ ti ki ne ismerné ma ezt l a nevet — nem mindig volt í híres ember. Pedig ifjú ko­­\ ra óta semmire sem va­­| Oltott jobban, mint a hir­­j nevére, amelynek fényében '[ ma sütkérezik. De hosszú £ volt az út! És rögös! Í Hála becsvágyának, há­­% romévi munkával egy ege­­l szén helyrevaló kis örök­­\ mozgót eszkábált. Az erea­­} mény? Néhány újságcikk, J plakett, némi készpénz, de $ a házmester változatlanul £ nem fogadta a köszönését. '{ Bezzegh elemezte eddi­­gi életét és rádöbbent, hagy \ a várt hírnév csak azért J marad el, mert a tudomány | csak az emberiség szűk ré- J tegét érdekli. S Elhatározta, hogy a mü­­\ vészetekben jeleskedik. Irt Í egy kitűnő regényt, de sen­­| ki sem figyelt oda. Cselhez j folyamodott. Összekalapált í egy fércművet. Erre már j többen odafigyeltek, de az ! ilyen sikerek múlandók: ! hamarosan írt valaki egy j sokkal rosszabbat és máris ; mindenki arról beszélt. Fel­­\ csapott slágerszerzőnek: \ semmi. Hosszú hajat nö­­\ vesztett és protest songokat ! dalolt a Rákóczi téren. í Semmi. ; Es aztán történt valami. { Erről már nem kell sokat ! mesélni. Az esemény hire ' fellcavarta a közvélemény A zánkai partvidéken, körülbelül négy esztendeje, nyolc építőipari vállalat munkálkodik az eddigi leg­nagyobb, mintegy 3 ezer lakó befogadására mérete­zett balatoni úttörőváros felépítésén. Ezen a nyáron — a július 5-i megnyitást követően — a monstretá­­bor négy elkészült kerülete fogadja majd a pajtásokat. Az úttörőváros lakói tel­jesen kiépült strandvidéket vehetnek birtokukba. A 400 méteres partszakaszon im­pozáns strandklubház épült. Több mint egy kilo­méteres frissen aszfaltozott műút köti össze a strandot a városrésszel. A Székesfe­hérvár—tapolcai vasútvo­nalon, és a 71-es számú műúton való átkelést mind­két „akadálynál” aluljá­rókkal teszik biztonságossá. A Csorsza patak völgyé­nek keleti részén álló néev

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék