Esti Hírlap, 1971. április (16. évfolyam, 77-101. szám)

1971-04-08 / 83. szám

CHILE MAGÁNK ÁLLAMI ELLENŐRZÉSSEL A 35 millió escudo alap­tőkével rendelkező Banco de Valdivia április 7-én ál­lami ellenőrzés alá került. Ez már a nyolcadik chilei magánbank, amelyet álla­mosítottak. Szívrohamot kapott az elrabolt diplomata Szívrohamot kapott Jack­­son, Nagy-Britannia uru­guayi nagykövete, akit a tupamarók már három hó­napja fogságban tartanak — közölte egy uruguayi rá­dióadó. A rádiót az ember­rablók értesítették Jackson betegségéről. Mobutu Szaténéi A Japánban tartózkodó Mobutu, Kongo-Kinshasa elnöke ma Szato japán mi­niszterelnökkel tárgyal. GÁTSZAKADÁS Átszakadt Argentínában a Cruz Del Éje folyó gátja. A kiömlő víztömeg több száz házat elsodort, de em­beréletben nem esett kár. Szerszámgépgyár Bulgáriaiján Aszenovgrádban ünne­pélyes külsőségek között helyezték üzembe Bulgária új fémmegmunkáló szer­számgépgyárát, amelynek berendezése egy részét a Szovjetunió, a Német De­mokratikus Köztársaság és I Csehszlovákia szállította. Harminc év Harmincévi börtönbün­tetésre ítélték Brazíliában egy argentin származású személyt, aki 1969. novem­berében kísérletet tett arra, hogy egy brazil repülőgépet Kubába térítsen. A New York Times szerint Az Avami Liga minden vezetőjét letartóztatták Folytatódnak a légitámadások A New York Times mai száma illetékes nyugat-pa­kisztáni hírforrásokra hi­vatkozva, arról közölt je­lentést. hogy Kelet-Pokisz­­tánban a központi hata­lom erői letartóztatták az ellenzék, a választásokon győztes Avami Liga vala­mennyi vezetőjét. A letar­tóztatottak száma már kö­rülbelül száz — írja a lap. Az idézett hírforrás Mud­­zsubur Rahman sejk letar­tóztatását „a lázadás leve­résében a leghatékonyabb mozzanatnak” minősítette. Arról azonban j^dlgat, hogy él-e a sejkTxagy pedig titokban meggyil­kolták. A Pakisztánból és az in­diai határmenti körzetek­ből érkezett legfrissebb je­lentések atrocitásokról és további elkeseredett har* cokról tájékoztatnak. Az AP hírügynökség Baccából érkező amerikai állampol­gárokra hivatkozva arról számol be, hogy a kelet-pakisztáni fővá­rosban a központi kor­mányzat erői módszere­sen rombolják szét a hinduk lakta városrésze­ket, abban a hiszemben, hogy Mudzsubur Rahman sejk önállósági mozgalma mö­gött hinduk álltak. Az indiai PTI hírügynök­ség ma az indiai—kelet­pakisztáni határon átszi­várgóit értesülésekre hi­vatkozva, azt közölte, hogy Mudzsubur Rahman sejk erői huszonnégy órás elke­seredett harc után vissza­foglalták a hadsereg 1. számú szálláskörletét az országrész északi felén fek­vő Sylhet városban. A központi pakisztáni rá­dió egyébként ma megerő­sítette, hogy a kefct-pa­­kisztáni lakosság ellen a légierőt is bevetik. A rá­dió arról számolt be, hogy a légierő támadta Sylhetet, Hajsahahit, Hymensinghet és Rangpurt. Az indoko­lás : a gépek légi támogatást adtak abból a célból, hogy „elűzzék a határokon át­szivárgó gonosztevőket, a fegyveres felforgatókat, a haza ellenségeit”. Chittagong kikötőváros­ból azt jelentik, hogy nyolc-tízezren maradtak ott — az egymillió lako­sú város szinte teljesen kihalt. A pakisztáni központi kormány folytatja diplo- nap este azt a hírt közölte, máciai . és propaganda- hogy az indiai fegyveres hadjáratát India ellen. Az erők felkészülnek: egy eset- Associated Press of Pa- leges kelet-pakisztáni ak­­kistan hírügynökség teg- ctóra. MEGISMÉTELT MAGYARÁZATOK ES IGERETEK Nixon rádió- és televíziós beszéde SZÁZEZRES CSAPATCSÖKKENTÉS AZ ÉV VÉGÉIG Washington, április 8. Köves Tibor, az MTI tu­dósítója jelenti: Nixon elnök tegnap este (magyar idő szerint ma hajnalban) elmondott rá­dió- és tv-beszédében be­jelentette, hogy az idén május 1. és december 1. között további 100 ezer amerikai katona kivonásá­val 184 000-re csökkenti a Dél-Vietnamban levő ame­rikai fegyveres erők létszá­mát. Az amerikai elnök 30 perces beszéde mindvégig rendkívül védekező, sőt, mentegetőző hangvételű volt, s helyenként annyira érzel­mes és kérlelő, hogy Nixon elcsukló hangon valósággal könyörgött a közvélemény­nek bizalomért, nehogy — mint mondotta — „hiába­valónak bizonyuljanak az amerikai katonák hősies áldozatai”. Mindazonáltal az elnök szinte változatlan megfogalmazásban ismé­telte meg „vietnamizálási” politikájának célkitűzéseit. Elismerte: minden oldal­ról növekvő nyomás nehe­zedik a Fehér Házra, hogy végleges határidőt szabjon a háború befejezésére és valamennyi amerikai kato­na kivonására. „Nagyon népszerű ez a követelés — mondotta —, de ha most ilyen bejelen­tést tennék az amerikai népnek, egyúttal az ellen­ségnek is pontos tájékozta­tást adnék, s ez az ellenség céljait és nem a mi érde­keinket szolgálná. Ha előre bejelenteném, t)ogy tekin­tet nélkül a következmé­nyekre és arra, mit tesz az Április 9-én, péntek éjszaka a Revü Bárban (VIII., József krt. 37.) Az omnibusztól az Orionig című, kétrészes, látványos revüműsor szünetében a BULGAR-TABAC és a SZABADEGYHAZI SZESZIPARI VÁLLALAT „Club 99 Whisky” üzeme REKLÁMSORSOLÁST TART Nyeremények: egy táskarádió, egy karóra, egy gázöngyújtó, három karton BT cigaretta, három üveg Club 99 Whisky, tíz 2 személyes tiszteletjegy a Revü Bárba Ezenkívül minden kedves vendégünk ajándékot kap. ellenség, ekkor és ekkor távozunk, ezzel megfoszta­nánk magunkat leghatéko­nyabb tárgyalási ütőkár­tyánktól, amely Észak-Vi­­etnamot az amerikai fog­lyok szabadonbocsátására ösztönözheti”. A továbbiakban hangoz­tatta, hogy a .vietnami há­borúban való amerikai részvétel „a végéhez köze­ledik”, és közeleg az a nap, „amikor a dél-vietnamiak átvehetik saját védelmü­ket”. Nagy nyomatékkai azt bizonygatta, hogy „a vietnamizálás sikeres volt és eredményes volt a lao­szi akció is”, a kambodzsai behatoláshoz hasonlóan. Az elnök politikai jövője szempontjából „sorsdöntő­nek” tekintett beszéd vár­ható hatásáról szólva Dán Rather, a CBS fehér házi tu­dósítója megjegyezte: „Ni­xon elnök hívei nyilván „bátor” beszédnek minősí­tik majd az elhangzottakat, azok viszont, akik nemtet­széssel fogadták a beszédet, azt mondják majd — „ez nem elég”. LAOSZ Puccskísérlet Vientianéban SZÉLSŐJOBBOLDALI KATONATISZTEK SZERVEZKEDTEK Vientiane, április 8. A UPI hírügynökség sze­rint Vientianéban a Sou­­vanna Phouma-kormány rendőrsége puccskísérletet fojtott el, amelyet valószí­nűleg a kormánytól is jobbra álló erők kezdemé­nyeztek. (Jóllehet, Souvan­­na Phouma királyi kormá­nyából már régen kizárták a baloldali minisztereket, illetve azok tiltakozásul kiléptek.) A kormányt — viemtianei katonai körök szerint — a királyi laoszi hadsereg néhány tisztiiskolai pa­rancsnoka akarta meg­buktatni, (őrnagytól felfelé ezrede­sig), de letartóztatták őket. A UPI rámutat: szélső­­jobboldali laoszi katona­tisztek az utóbbi időkben többször hangoztatták, elé­gedetlenek a kormánnyal. Azt követelték, hogy Laosz alakítson ki még szorosabb együttműködést az Egye­sült Államokkal, valamint más nyugati hatalmakkal. Áradás Peruban Áradást okoztak a felhő­szakadásszerű esőzések Pe­ruban. Harminckét ember meghalt, több százan meg­sebesültek. Hasis­csempészek 27 kilogramm hasist fog­laltak le ma a zürichi repü­lőtéren. Négy pakisztáni fiatalembert a rendőrség csempészés vádjával őrizet­be vett. „Gyermek lettem“ Egy ankarai török festő, Giingor Murat — ' matrózöliö­­nyöcskében, kékben-fehér­­ben megfestet­te a nyugat-né­met kancellár képét. A fest­mény a gyermek Willy Brandtot ábrázolja. Fénykép után vagy emlékezet­ből készült-e a kép, ki tudhatja ezt, annyi bizo­nyos, hogy ami­kor az NSZK- kancellár kilenc­éves fia, Mathias megpillantotta a különös vásznat, eképpen kiáltott fel: „Erre a képre nekünk feltétlenül szük­ségünk van ...” Az egyik golyó még a nagyagyban van Válságos a stockholmi jugoszláv nagykövet állapota Felháborodás az usztasa merénylet nyomán Stockholm, április 8. Mindössze egyetlen, őr teljesített szolgálatot Rolo­­vics közelében, amikor usztasa terroristák tegnap este Stockholmban életve­szélyesen megsebesítet­ték Jugoszlávia svédorszá­gi nagykövetét. Ez annál inkább feltűnőbb — han­goztatja az AP —, mivel a jugoszláv hatóságok a svéd biztonsági szerveknek már korábban kifejezték aggodalmukat, hogy a nagykövet nincs kellő biz­tonságban. Az AP szerint Vladimir Rolovics nagykövet hét­főn arról is tájékoztatta a svéd hatóságokat, hogy a jugoszláv fővárosból figyelmeztették: két hor­­vát nacionalista táma­dásra készülődik ellene. Olof Palme miniszterel­nök egyik szóvivője közöl­te: a jugoszláv külügymi­nisztérium is a svéd ható­ságokat értesítette, hogy aggódik a nagykövet sze­mélyi biztonságáért. Az ügyet továbbították az or­szágos rendőrfőnökség­hez és Rolovics nagykövet a rendőrségi vezetőkkel szintén megvitatta a biz­tonságával összefüggő kér­déseket. Ennek ellenére semmifé­le komolyabb intézke­dés nem történt. A legújabb hírek szerint Rolovics állapota ma reg­gel még mindig válságos volt, és az orvosok elmon­dották, hogy további bo­nyodalmakra lehet számí­tani. Tegnap este a svéd fővárosba érkezett a jugo­szláv légierő egyik repülő­gépe, fedélzetén Jugoszlá­via egyik híres sebészével, a jugoszláv- nagykövet fiá­val és bátyjával, egy kül­ügyminiszter-helyettes­sel, valamint tíz más sze­méllyel. A merényletet két hor­­vát terrorista követte el. Először betömték a nagy­követ száját, megkötözték őt, majd ezután adták le & lövéseket. Mind a három golyó Rolovics nagykövet fejébe hatolt. Az egyik golyó csak ki­sebb sérüléseket okozott, de a másik kettő meg­rekedt az agyban. Ezek közül az egyiket a svéd sebészeit tegnap es­te eltávolították, de a má­sik még mindig a nagy­agyban van. A merénylő­ket és egy harmadik tár­sukat őrizetbe vették. A kiadott orvosi közle­mény szerint a nagykövet­ség egyik női dolgozója, akit a terroristáik szántén megsebesítettek, túl van az életveszélyen. A svéd sajtó és a közvé­lemény sajnálkozását jut­tatja kifejezésre a merény­let miatt. Olof Palme mi­niszterelnök, aki szabadsá­gon van, hangoztatta: „Va­lóban felháborító, hogy szélsőséges csoportok Svédország területén erő­szakos cselekményeket hai thatnak végre.”

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék