Esti Hírlap, 1971. április (16. évfolyam, 77-101. szám)

1971-04-08 / 83. szám

» 1 " ' ■ ■ — # PETRUSKA * ATYJA New Yorkban, 88 éves korában elhunyt Igor Sztravinszkij, korunk egyik legna­gyobb zeneszerzője. Jogász? —, Igor Fjodorovlcs Sztravinszkij a Pé­­tervár melletti Oranienbaumba n (ma: Kankov) szüle­tett, 1882-ben. Édes­apja az ottani opera­ház népszerű énekese volt. Az ő kívánságá­ra az egyetem jogi fakultásán tanult. Összcbarátkozott Rimszkij Korszakov — fiával, aki bemutatta édesapjának. A nagy zeneszerző felismerte a fiatalember tehet­ségét és tanítványául fogadta. 1908-ban ta­lálkozott Szergej Gyagilevvel. Az orosz balett vezéregyénisé­ge bízta meg a Tűz­madár megkomponá­­lásával. A nagy si­kerű bemutató 1910. június 25-én volt. Világhír? — Az igazi világhírt a Petruska hozta meg Sztravinszkij számá­ra. 1911-ben volt a premierje Nizsinsz­­kij címszcreplésé­­vel és koreográfiájá­val. A párizsi Cliate­­let Színház előcsar­nokában mindmáig márványtábla jelzi ennek az estnek az emlékét. Nevezetes , művei még: a Tava­szi áldozás című ba­lett, A katona törté­nete című melodrá­ma, a Pulcinella ba­lett, az Oedipus Rex oratóriumopera, a Tűzijáték, a Zsoltár­szimfónia és a Falusi lakodalom című ba­­lettkantáta. Nálunk? — Sztravinszkij már az első világháború előtt külföldre költö­zött. Előbb Párizs­ban, majd Svájcban telepedett le, később újra visszatért Fran­ciaországba. Egy ideig Olaszországban is működött. 1939-ben az Egyesült Államok­ba költözött. Nyolc­vanéves volt, amikor hazalátogatott szülő­földjére. A Szovjet­unió közönsége lelke­sen ünnepelte. A nagy zeneszerző két­szer járt Magyaror­szágon: 1926-ban és 1963-ban. Utóbb fer­geteges tapssal kö­szöntötte az Erkel .Színház közönsége: az idős mester Zsol­tár című szerzemé­nyét vezényelte. TAVASZI HÍR FÉRFIAK­NAK! Újból bő választókban, minden igényt kielégítően kaphatók az import bőrkabá­tok 2280 Ft-tól 3500 Ft-ig. Di­vatos bőrzakók ára 2040 Ft-tól 2300 Ft-ig. Keresse fel a RO­YAL FÉRFIRUHAHAZAT, VL. Lenin krt. 64. szám alatt, anoi bőr és szőrme ruházati cikke­ket mindig ragy választékban talál, (x) A NAP PROGRAMJÁBÓL ( RÁDIÓ ~) Április 8. csütörtök KOSSUTH: 13.57: Csendes Don. XXV. rész. — 15.00: Hírek. Időjárás. — 18.10: Zengjen dalunk! — 15.10: Kecskés Sándor klariné­­tozik és tárogatózik kisegyüt­tes-kísérettel. — 16.00: A vl­­lágeazdaság hírei. — 16.05: Fel­legi Adám zongorázik. — 16.29: Gondolatok filmekről..— 16.44: Paitachich Iván szerzeményei­ből. — 17.00: Hírek. Időjárás. — 17.05: Időszerű nemzetközi kérdéseik. — 17.15: Az Expressz együttes felvételéiből. — 17.35: T. Válásától — 10.00: Opani­cs illagok — operaslágerek. — 18.30: Népi zene. — 10.48: A költészet bete. Együgyű dal a feleségről. — 19.00: Esti Króni­ka. — 19.35: A MRT szimfoni­kus zenekarámiik hangverse­nye. — Közben: kb. 20.05: Lát­tuk, hallottuk. — Kb. 21.35: Bányászórdek — társadalmi ér­dek. — Kb. 21.45: Dzsessz. — 22.00: Hírek. Időjárás. Sport­hírek. — 22.25: Magnósok, fi­gyelem! — 23.10: Uürahívás. Charles Baudelaire müveiből, születésének 150. évfordulóján. — 23.40: Schubert műveiből. — 24.00: Hírek. Időjárás.*— 0.10: Gyöngy Pál operettjeiből. PETŐFI: Ifjúsági randevú kettőtől ha­tig... — Közben: 14.30, 15.30: Hírek. — 15.33: Tánczene. — 16.30, 17.30: Hírok. — 13.00: Hí­rek. Időjárás. — 18.10: Olvasó­terem ... — 18.30: Századunk kórusmüveiböl. — 18.53: Köz­vetítés a kaposvári Csíky Ger­gely Színházból. Handabaaa, vagy a fátyol titkai. — Köz­ben: 19.54: Esti mese. — 20.00: Esti Krónika. II. — 20.25: Uj könyvek. — 21.21: Asszony a karosszók ben. — 21.31: Népda­lok. — 21.50: Max Webet*: Ál­lam, politika, tudomány. Láng Rózsa könyvismertetése. — 22.00: Tavaszi parádé. Részle­­tsk Robert Stolz operettjéből. — 22.25: Beethoven kamaraze­néjéből. — 23.00: Híreik. Idő­járás. — 23.15: Nóták. — 24.00: Hírek, Időjárás. URH : . 18.00: Hírek. Időjárás. —16.10: ILattglemezparádiá. — 18.50: Su­chen: örvény. Opera hat kép­ben. — 20.54: Híreik. — 20.57: 2000 felé... — Az Ifjúsági Rá­dió folyóiratának , különszáma a korszerű műveltségmodellről. — 21.32: Uj lemezeinkből. — 23.00: Hírek. Időjárás. Április 9. péntek KOSSUTH: 4.30: Hírek. Időjárás. — 4.33 —7.59: Reggeli zenés műsor. — 8.00: Hírek. Időjárás. Műsor­ismertetés. Színházak éis mo­zik műsora. — 8.20: Maria Sta­der és Gottlob Frick énekel. — 9.00: Fiatalok Stúdiója. — Kiss Benedek; Gazdátlan érvek és Rózsa Endre: Kavicsszüret c. veneesköu tét bemutatja Z. Szalai Sándor. — 9.20: Kedvelt régi melódiák. — 10.00: Hírek. Időjárás. — 10.05: III. Nemzet­közi Rádiójáték Fesztivál gyer­mekeknek. Ezüstlő pont az égen. — 10.40; Édes anyanyel­vűnk. — 10.59: Lottóeredmé­nyek. — 11.00: Miiről ír a Tár­sadalmi Szemle legújabb szá­ma? — 11.10: Händel-müvek. — 112.00: Déli Krónika. Lottó. — 12.20: Ki nyer ma? — 12.30: Tánczenei koktél. — 13.15:- Né­pek zenéjéből. — 13.45: A ló. Részlet VasziMj Belov Ilyen az élet című regényéből. PETŐFI: 6.20: Torna. — 6.30—8.05: Azonos a Kossuth rádió műso­rával. — 7.15: Az izraelita fe­lekezet negyedórája. — 8.05: Nótacsokor. — 8.50:. Időszerű nemzetközi kérdések. — 9.00— 10.00: Ezeregy délelőtt. —10.00: A zene hullámhosszán. — Köz­ben: 10.59: Lottóeredm. — 11.00: Hírek. Időjárás. — 11.30: Rek­lám. — 11.45: Elődök dicsérete. Versek, — 12.00: Zeneikari mu­zsika. — 13.00: Hírek. Időjárás. — 13.03: Közérzet és ranglista. Egy ápolónő levele nyomában. — 13.23: Oralia Dominguez énekel. — 13.45; Időjárás- és víaállásj elöntés. TELEVÍZIÓ CSÜTÖRTÖKÖN: 17.33: Hírek. — 17.40: Buka­rest. szökőkútjai. Román kis­­ftlm. — -17.55: Tízen Túliak Társasága. — 18.45: Vajúdó fal­vak. Riportfilm. — 19.10: Rek­lámműsor. — 19.15: Esti mese. — 19.30: Tv-híradó. — 20.00: Minden kilométerkőnél... Magyarul beszélő bolgár film­sorozat. 1. Az uszály. — 21.00: Töltsön félórát kedvenceim­mel! Műsorvezető: Tardos Pé­ter. — 21.40: Variációk. Fiatal művészek műsora. — 21.55: Ta­nácskozik az SZKP XXIV. kongresszusa. A Tv-híradó kü­lönkiadása, — 22.10: Tv-híradó. 2. kiadás. Elektromérnök kisiparos, nyugdí­jas, mechanikai mű­szerészt keres fel­vételre. Érdeklőd­ni lehet: csütörtök kivételével du. 5-8- ig. Rákospalota, Au­lich Lajos u. 18. A Boy Szolgálat felvesz tárgyalóké­pes, ügyintézésben és adminisztrációban gyakorlott tisztvise­lőket. Budapest, V., Bajosy-Zs. üt 20. Tervező vállalat felvesz námet nyelv­tan érettél rendel­kező erősáramú vü­­tomosmámököket, valamint fiatal mun­kaerőt figurán* munkakörbe. Jelent­kezés: 880—108. Módszertani inté­zet felvételre keres képesített szakács­nőt, fózőnőt es konyhalányt. Jelent­kezés: Budapest, n., Lóozy Lajos utca 3. 10—14 óráig, aa élel­mezésvezetőnél. Pályázati felhívás! Főmérnöki állás be­töltésére közlekedés­­mérnöki diplomá­val, több éves gya­korlattal rendelke­ző — főleg sérült gépjárművek javí­tásának irányításá­val foglalkozó — dolgozót felvételre lóerősünk. Jelentke­zés „G-épjármükár­­rendeaés 11973” jel­igére a Felszabadu­lás téri hirdetőbe. Egy műszakos üzem felvesz üzem­­admlnlsztratív műm toakörbe gépász-, il­­letve^ közgazdasági technikumot végzett, vagy érettségizett Gépen író anyag­könyvelőt, gépko­csivezetőt, írógép­műszerészt és nyers­­eszitorgályost felve­szünk. Jeleoükezes: Műszerészek Iroda­­gépjavító Szövet­kezet, Bp. VI., Szív u. 14. Személyzeti vezetőnél: 210—454. 3—3 éves gyakor­lattal réndelkező ált. lakatost azonna­li belépésre, állan­dó munkára felve­szek. Szárónytoé, Bp. XVIII., (Pestlő­rinc), Bókay Árpád U. 38. Kőműves kisipa­ros kőművest, se­gédmunkást alkal­maz. Telefon: 312— 614. Nagy gyakorlatú építőipari segéd­munkást állandóra felvesz kisiparos. Egyszáznyolcvam­három-egyszáz­huszonnégy. Érettségizett, katonaviselt fiatal­embert szervezői muukára, kulturális területre, keresünk. Részletes életrajzot „Jó fellépés*’ jeligé re a József krt, 7., Olvasószolgálathoz kérjük beküldeni. Kisiparos állandó munkahellyel, dél­előttös takarítókat keres. Telefon: 213— 083. Országos Bánya­­gépgyúrtó Vállalat Mélyfúró Berende­zéseit Gyára azon­nali belépéssel fel­vesz vasraktári anyagkiadót. Je' lentkezós; Bp. X., Fertő u. 8., anyag­os áruforgalmi o. Fiatal autóbusz­­vezetőket és kezdő autószerelőket fel­vesz a Fővárosi Pa' tyolat Vállalat gep­­kocsigarázsa. Je­­lemjökeaés: naponta 7—17 óra között Bp. Vili., Dióezeghy S. u. 46. sz. alatti Autóbuszvezetőt felveszünk Ikarus 55. autóbuazhdí:. Me­zőgazdasági Tech­nikum, Budapest, XIV., Mogyoródi út 56—60. Takarítónőt fel­veszünk délelőttre. Jelentkezés: Bp. V„ Münnddh F. u. 32. Megbízható bejá­rónőt minden napra azonnal fölveszek. V., Vád u. 9. H. I. Kétéves gyermek mellé iskolázott be­járó gondozónőt ke­resek. Telefon: 266— 125. Szcrzámzáras fröccsgépet vennék. Négytizenhárujg» hétszázhúsz. Yashlca Super—8 garanciális filmfel­vevő ZOOM 8—40. igényesnek eladó. Telefon: este, 474— 682. Veszek női, férfi­ruhát, mindenféle tí­pusbútort, garnitú­rát, hagyatékot, vit­­riitttárgyuloat, régi­séget, tollat, sző­nyeget. Azonnal megyek. 135—677; 133 —028. NSZK gyermek­­kocsi igényesnek eladó. Ráday u. 26. H. 8. Nagy. Óriási összegeket fizetek ruhanemű­ért, szőnyegekért, hagyatékért, vitrin­­tárgyakért, ágytol­­l'ért. Készpénzzel megyek 495—709. 114—358. Figyelem! Magas összegeket fi­zetek férfi-, női ru­hákért, hagyatékért, ágytollért, szőnyege­kért, vitrintárgya­­loórt. Azonnal me­­gvek. Ili—350. női dolgozót, azon­nali belépéssel. Bu­dapest, xm., Petne­­házy u. 39/a. Intézmény felvé­telre keres: több éves gyakorlattal autószerelőket es személygépkocsi­­vezetőket. Válaszo­kat „Gyakorlott h 38893” jeligére a ki­adóba kérjük. Gépírónőt müsza­garázsban. Azonnali belépés­sel felveszünk érett­ségizett fiatalt köny­vesbolti munkára. Jelentkezés: Buda­pest, VI., Bajosy-Zs. út 17. Könyvesbolt. Telefon: 113—324. Felvételre keres vendéglátóipart vál­lalat karbantartó részlege villanysze­relőt, kőművest es kazánfűtőt. Jelent­kezés: Bp. XIV., Ál­latkerti út 2. RAFILM 100 W-OS erősítő, 3 csatornás keverő, 2x50 W-os hangfal, eladó. XVI., Arpf. Állás u. 57. lakatos. Fogászati fiiggő­­motor, új, 12 000-es, eladó. Telefon: 163— 382. 10 100-as eredeti, alacsony-magas sík­­kötő gép eladó. Bu­dapest, IX., Lenihos­­sék u. 10. fszt. 10. Szamaránazky. ki osztályra kere­sünk. Csak jó mun­kaerők . jelentkezé­sét kérjük. Minősé­gi Szobafestő Tapé­tázó Fényező Szö­vetkezet, Budapest, Vm., Pogány József u. 9. Kutatóintézet azonnal felvesz ' ta­karítónőt és könnyű munkára férfi se­gédmunkást. Buda­pest, XI., Dombó­vári út 5—7. . Anyagbeszerzőt felvesz V. kerületi vállalat. Jelentke­zés: ,-,Ipar 2379” jel­igére a Felszabadu­lás téri hirdetőbe. Betanított mun­kára megfelelő se­gédmunkást felve­szek üveges szakmá­iba. Jelentkezni: szombat kivételével, 8—5-ig. VII., Dob utoa 50. Karsa. Villamosmérnök állást változtatna. Érdekes, . önálló munkakör. „Gyen­geáraim H 39018” jel­igére a kiadóba. Azonnali belépés­sel felveszünk la­katost, szerkezeti lakatost, villanysze­relőt. Változó mun­kahely. Jelentke­zés: AGROTÁP. Bp., XIV., Lumumba u. 209. Telefon: 630— 985. *v l Modern parkett­csiszoló gép eladó. Megtekinthető dél­előtt. XVII., Ráikos­­csaba-újtelep. Os­­agárd u. 64. Veszek típusbú­tort, garnitúrát, hi­bás rekaimiót, 3 aj­tós kombináltál, ru­haneműt, hagyaté­kot, ágytollat: 333— 426. Pfaff bőrvarró­­gép eladó. Du. 5-7- íg. XIII., Frangepán u. 78/b. Kazán. Házilagos alumí­nium motorcsónak­­test háromezerért eladó. 143—764. Kitűnő állapotban 407-ea Moszkvics, új 403-as motorral sür­gősen eladó. Meg­tekinthető XV. kér. Jókai u. 8. délután. CH Skoda Octávia jő állapotban eladó. Érdeklődni 18—20 között 166—671. OJ 850-es Fiato­mat hasonló Wart­burgra cserélném „De Luxe előnyben 11941” jeligére a Felszabadulás téri hirdetőbe. Trabant 601, CR 98—20, kitűnő álla­potban elacló. Tel.: 353—162, délután 5- től._______________________ CZ-s Wartburg Li­mousine, fehér, rá­dióval 14 000 km-rel csak kp-ért eladó. 251—055 8—16-ig. Sár­kány. Garanciális Zapo­­rozsec sürgősen el­adó. Sándor, Bp. VI., Szív u. 47. U. ll/a. Cascós Steyr Fiat 750 cm3 újszerű ál­lapotban sürgősen eladó. Érdeklődni lch^g*147—926. Egész nap. Egy jó állapotban levő, most vizsgá­zott CE-s Trabant eladó. Érdeklődni- lü után Kispest, Irányi D. U. 52. Trabant 600-as ol­csón eladó. XTOI., Batthyány u. 145. Neumann. • Garanciális Re­nault R—4-t vennék. Telefon: 632—909. IB és BMW 700-as Coupe Sport, meg­egyezéssel is, csalá­di okok miatt sür­gősen eladó, érdek­lődni lehet: Bp. XIII,, Mautner S. u. 35. fszt. 1. Jó állapotban le­vő garazsirozott Re­nault Deauphine el­adó. XXII. kér. Nagytétényi út 2. Budafok, 3 órától. Oldalkocsis Pan­nónia eladó, megte­kinthető Bp. XVIII. kei*., Lakatos u. 4. szám. Cj Moszkvicsot vagy Wartburgot veszek. T.: 481—881, este. __ 850 Sport Fiat Coupe eladó. Wart­burgot beszámítok. 886—537. Opel Olimpia Ca­ravan jó állapotban eladó. Bp. XIX.. Hullay J. 62. Üjszerű állapot­ban levő Volga sze­mélygépkocsi eladó. Kiskunfélegyháza, Arany u. 1. sz. RENAULT—10, té­len leállítva, har­minchétezerötszáz kilométerrel eladó. 294—584. Este. Fiatal házaspár külön bejáratú al­bérleti szobát keres ideiglenes bejelentő­vel. „Április H 38 941” jeligére a kiadóba. Elcserélném budai, 'kertes, félkomfortos házfelügyelőségem félkomfortos vagy komfortos főbérlet­re. Tel.: négyszáz­huszonhét, kilenc­­százharminckilenc, Budán kertes ház­ban főútvonalon/ 43 * négyzetm. köz­ponti fűtéses, össz­komfortos, 1300 Ft j ö vedelmű, f ütéssel egybekötött házfel­ügyelőségemet fő­­bérleti-0 elcserélném! Egy szoba, vagy szoba, hallos, kom­fortosra, budai ré­szen, megegyezéssel. Szövetkezeti + OTP is érdekel. II., Vö­rös Hadsereg útja 102.______________________ Minden igényt ki­elégítő szobát kere­sek. Telefon, fürdő­szoba előnyben. 223 —473. 9—18 óráig. Két szoba, hallos, személyzetis, teljes összkomfortos laká­somat elcserélem egy szobával kisebb­re. 333—571, a kora délelőtti és esti órákban. Ötödik kerületben társbérletet kere­sek „Töltőtoll H 39 008” jeligére a ki­adóba. Egyedülálló, veze­tő állású, ötvenes tisztviselő külön be­járatú üres, vagy részben bútorozott albérletet keres für­dőszobahasználat­tal, csak. belterüle­ten, lehetőleg telefo­nos lakásban, vá­laszt. „Nyugalom 13 043” jeligére ké­rek Felszabadulás téri hirdetőbe. Külföldi állampol­gár keres több éves kiküldetésének idő­tartamára, legalább háromszobás, össz­komfortos lakást bútorozva, vagy anélkül, zöldövezet­ben, esetleg szigo­rúan vett centrum­ban. „Megegyezés 13 538” jeligére Fel­­szabadulás téri hir­detőbe;_____________ Kiadó külön bejá­ratú albérlet, fürdő­szoba, konyhahelyi­ségekkel Budaör­sön, 40-es buszhoz közel. „Megegyezés­sel 13 458” jeligéire Felszabadulás téri hirdetőbe.______ Két fiútestvér kü­lön bejáratú luxus albérletet keres. Apr. 15-től. Belterü­let előnyben. Tel.: 128—644.____________ 60 ooo kp. plusz OTP átvállalással, vagy havi részlet fizetéssel lakáslehe­tőséget keresek. „Üjpest 13 545” jel­igére Felszabadulás téri hirdetőbe.______ Keresek 2 szoba, komfortot. Adok bu­dai kertes villában földsz. egy szobát, esetleg konyhával, költségtérítéssel. Gál Vilmos, I. kér. Cza­kó u. 13._____. Szegedi két szpba, összkomfortos, er­­kélyes, termálfűté­­ses, napfényes, mo­dern főbérletemet budapestire cseré­lem. Budai kertes előnyben. 8—10-ijj. 115—279, 116—865. Nagy Tibor. ■_____ Kétszintes lakás emeleti része, két kis szoba, garderob­­bal, bútorozatlanul, ideiglenes bejelen­tővel, meghatározott időre kiadó. „I. ke­rület H 38 923” jel­igére a kiadóba. Befejezés előtt álló 37 négyzetm. terüle­tű, télen is lakható nyaraló 225 négy­szögöl telekkel Bp.­­től 35 km-re tópar­ton, Délegyházán olcsón eladó. 6 órá­tól 459—110. ________ Eladom Damja­nich utcai kétszo­bás, személyzetis, 79 négyzetm.-es örök­lakásom készpén­zért. Telefon: 424— 893, este 8 után. Leányfalun szép kilátású, telek eladó. Érdeklődni: 7 órá­tól. Dr. Király 316— 0Q0._____________________ Balatonszárszón ikerház építésére alkalmas, 150 n.-öl­­es telek eladó. „Központban 13 550” jeligére Felszaba­dulás téri hj^dető­be._________ Másfélszobás la­kás Mátyás király út 39. átadó 88 000 kp. Nyári kezdés: 314— 100/446 mellék._____ Azonnal beköltözhe­tően eladó XVII.. Itákoshegyen, 3 szo­ba, hallos, összkom­fortos családi ház 150 négyszögöl sző­lőskertben. Érdek­lődni: 183—108._____ Keresek 2 szobás szövetkezeti lakást 1.30 000 kp. + OTP. T.: 273—595. 17—19 óra között.__________ Óbudán 3 szoba, luxus öröklakás szuterén helyiség­gel »eladó. 886—537. Dobos zenekart keres, szereléssel. T.: 226—733, 6-tól. Figyelem! Sürgő­sen kiadó saját mű­helyrész 7x6 m szé­les, szövetkezetnek „Gépműhelynek is alkalmas. H. 38 949” jeligére a kiadóba. Külföldi exkluzív női. tavaszi kabát, szivacspongyola és lastexnadrág, kö­zépméretre eladó. Telefon: 407—509. Műhelyhelyiség a XII. kerületben, magánházban át­adó. Érdeklődés: 169—764, 353—645. Parkettcsiszolást* lakkozást vállalok közületeknek is, porelszívós géppel. 471—936. Gál._______ Tigriscsíkos boxer 3 hónapos, törzs­könyvezett, fülvá­­gottan, kitűnő szü­lőktől eladó. Tele­­fon: 4 után 331—791. Elveszett irsetter szuka nyakörvvel elsején, VIII., Mező Imre út környékén. Megtalálót kérjük, 160—604 telefonon je­lentkezzen;__________ Ablaktisztítást, ta­karítást végeztes­sen kisiparossal 635—637 (17 után). Tavaszi takarítást, falradírozást azon­­nalra is vállalok, közülettől is. Hor­­váthné kisiparos 140 —349, 137—316. Poloskairtás gáz­zal, vegyszerrel, diszkréten, kiköltö­zés nélkül, jótállás­sal. Rücker: 889— 232._________._______ Poloskairtás, mo­dem angol—svájci gázhatású szerekkel; garanciával. Hardy, 280—518. PÉNTEK DÉLELŐTT: 10.00: Szünidei matiné: 1. Füst a sziget felett. NDK-kis­­film (ism.). 2. Papa, szerezz kiskutyát! Szovjet rajzfilm (ism.). C SZÍNHÁZ ^ Operaház: Vémász (Ney bér­let, 9. el., 7) — Operaház Er­kel Színháza: Traviata (Főisk. béri. IX. sorozat, 6. el., 7) — Nemzeti Színház: Ivanov (7) — Katona József Színház: Ál­szentek összeesküvése (7) — Madách Színház: Kaviár és lencse (7) — Madách Kamara Színház: A bolond lány (7) — Vígszínház: Hotel Plaza (Komb, béri., 3. sorozat, 7. el., 7). — Pesti Színház: Az öreg (7) — Thália Színház: Kalevala (7) — József Attila Színház: A nagy hazugság (7) — Irodalmi Szín­pad: Hej, cigányok! (fél 7) — Egyetemi Színpad: Koncz Zsu­zsa • műsora (7) — Mikroszkóp Színpad: Aki néző a kai; lenni (fél 9) — Vidám Színpad: Pénz beszél (fél 8) — Zeneakadémia: A Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekara (vez.: Lamberto Gardelll. Közremű­ködik: a Néphadsereg Művé­szeti Együttese Énekkara. Rá­diózenekari bérlet, l. el., fél 8) — Kamara Varieté: Maxi show (6 és fél 9) — Fővárosi Nagycirkusz: Orosz trojka (fél 8). ( KÖZLEMÉNYEK ) A MOM „Szakasits Árpád” Művelődési Házban 9-én du. fél 5 órakor: MÉGISMERHE­­TÖ-E A KÜLSŐ NAPREND­SZER? Előadó: Schalk Gyula, (x) Express tánctanulás 2x2 öra alatt Farkas tánctanártól VIH., Gutenberg tér 3. Tel.: 33—86— 76 (Chicago beatet Is), (x) Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy BUDAPEST CENTRUMÁBAN, A CENT­RUM kalvin téri áru­házban bakfis- és leányka­­ballonkabátok rendkívül olcsó áron, 78 Ft-tél 320 Ft-lg kap­hatók. Amíg a készlet tart! (x) Értesítjük kedves vásárlóin­kat, hogy Lehel hűtőszekré­nyek OTP-re is kaphatók CSE­PEL CENTRUMÁBAN, a Cent­rum Csepel Áruházban. Gyor­sított OTP-ügyintézés! (x) „A modern lakás különleges növénydíszei” (művészi kom­pozíciók) címmel kiállítás nyílt a TIT Budapesti Központi Nö­­vénykedvelö Szakkör rendezé­sében a Természettudományi Stúdióban. XI., Bocskai út 37. Megtekinthető 9-töl 15-lg de. 10 órától dü. 19 óráig, (x) AZ ORSZÁGOS GUMIIPARI VÁLLALAT értesíti t. Ötféléit, hogy április 1-től ismét átveszi a vasúton vagv gépkocsin beszállított hulladék gumiabroncsköpenyeket a szokott helyen: OGV Heuréka Gumigyár. Vác, Derecske dűlő.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék