Esti Hírlap, 1972. február (17. évfolyam, 26-50. szám)

1972-02-12 / 36. szám

Édes enyhülei, a lélek balzsama Álom, álom... Évezredes rejtély ♦ Felébresztették a diákokat Optikai mérlegek. A hódmezővásárhelyi mér leggy úrban sorozatban készülnek* a korszerű, elektronikus mérle­gek. Több típust gyártanak, ezek egyike az úgynevezett szalagmérlcg. Ezek segítségével a szállítószalagon haladó anyag súlyát menet közben mérik. Újdonság az optikai mérleg, amelyen matt üvegre kivetített számok mutatják a mért mennyiséget. (MTI futó — Bajkor /elv.) TÁRSADALMI ÖSSZEFOGÁSSAL Új óvoda Ma reggel Sashalmonrle­­rakták a Könyvtár utcai óvoda alapkövét. A XVI. kerületben is nagy gond az óvodáskorú gyermekek el­helyezése. Ezéit most a ke­rületi tanács társadalmi segítséggel épít új 100 fé­rőhelyes óvodát. A felaján­lott munka értékét másfél­millió forintra becsülik. A gyermekintézményt novem­ber 7-re kívánják átadni. Fal, cserép Tolna megyében épül a bátaszéki Cserép- és Vázke­­rámiagijár. A program szerint az új üzemben 45 millió kis méretű téglának megfelelő mennyiségű fala­zóanyagot, 51 millió csere­pet állítanak majd elő évenként. A recept: egy kevés őz-, vaddisznó- és bárányhús capribogyóval és szerecsen­dióval ízesítve, beborítva vörösboros palacsintával, s már tálalható is áfonya­mártással e XVI. századbe­li közkedvelt erdélyi cse­mege ... Ilyen és ehhez hasonló ételkülönlegességekkel szol­gálnak a Szent István kör­úti Modern bisztró és étte­remben. ITT PAPRIKA, o rr bors Holnaptól két héten át Mai ételek, régi fűszerek, új ízek elnevezésű, kiállí­tásai egybekötött élelbc­­mutató, teakóstoló lesz itt. Több mint félszáz olyan hagyományos ételt mutat­nak majd be, amelyet fű­szernövénnyel ízesítenek. Lesz egyebek közt gyömbé­­res eigánymarhasült, kor­hely halászlé, savanyú vetrece, kapros düb­­bencs ... A levesek legked­veltebb ízesítőjeként a sáfrányos szeklicét, a darált húsokba és hurkafélékbe a bazsalikomot és a majorán­nát, a vadhúsokhoz csipke­bogyót, áfonyát, kakukkfül vet, tárkonyt, köretekhez főként kaprot és zsályát használnak. A Modern -étterem a Herbáriával közösen rende­zi e vendéglátó napokat. KERESIK A KAMILLÁT Az ételízesítő fűszernö­vényeket már az ősidőkben ismerték, kedvelték. E ha­gyomány ápolása nemcsak ízesebbé teszi mindennapi ételeinket, egészséges táp­lálék is. A világszerte hasz­nálatos fűszernövények mellett országonként más­más a legelterjedtebb nem. zeti ízesítő: Magyarorszá­gon például elsősorban o paprika, Németországban es - . Lengyelországban a majoránna, Kínában a sáf­rány, Romániában a bors, Amerikába» u bazsali­kom . w Az ember élete egyhar­­madút — hatvanéves át­lagéletkort számítva, mint­egy húsz esztendőt — al­vással tölt el. Ennyi időre volna szüksége a szervezet­nek a regenerálódáshoz? S miért álmodunk alvás köz­ben? Mi az álom jelentősé­ge? , Különféle elméletek Az alvás és az álom rej­télyei évezredek óta fog­lalkoztatják az emberisé­get, Arisztotelész több mint kétezer évvel ezelőtt így nyilatkozott: „Az al­vásnak az a feladata, hogy az élet fenntartását szol­gálja.” Euripidész édes A fűszernövények: gyógynövények. Gyógynö­vény mindaz, amelynek gyökerét, levelét, virágát a benne levő hatóanyagtaria­­lomért — drog — felhasz­nálják. A fűszernövények ezeknek csak egy része. A legtöbb gyógynövényt vi. lágszerte a gyógyszeripar dolgozza fel. Egyebek közt atropint tartalmaz a nad­ragulya, macskagyökérből készülnek a nyugtatósze­rek, köztük a Valeriána. Értékesítésükkel hazánk­ban a Herbaria Gyógynö­vényforgalmi Vállalat fog­lalkozik. — Csaknem 250 féle ha­zai és ötven import drogot árusítanak szaküzleteink, valamint a drogériák és a gyógyszertárak — mondják a vállalatnál. — Évente mintegy 800—1200 vagony­­nyi. árut értékesítünk. Csaknem valamennyi or­szágba exportálunk, a ten­gerentúlra is. A legkere­settebb exportcikk — a ka­millán kívül — újabban a majoránna, a csipkebogyó, a csipkedara. enyhületnek tartotta. Shakespeare a lélek bal­zsamának nevezte. A tudomány történeté­ben a legkülönfélébb el­méletekkel magyarázták az alvás és az álom keletkezé­sét, A kémiai elméletek szerint az oxigén megfo­gyatkozása, valamint a szénsav felhalmozódása és a tejsav okozza az alvást. Az anyagcsere-termékek jelentősége az alvásban kí­sérlettel is bizonyítható: alvó állatok vérsavójával éber állatot el lehet altat­ni. Ma az alvás és az álom az orvostudomány komoly kutatási területe. A Szovjetunióban, az Egye­sült Államokban és Fran­ciaországban sok, erre a célra felállított, kutatóla­boratórium működik. Hol tart ma a tudomány, mennyit tudnak napjaink kutatói erről az izgalmas kérdésről? — kérdezzük dr. Tomka Imrét, az Or­szágos Idegsebészeti Tu­dományos Intézet osztály­­vezető főorvosát, aki több mint egy esztendőt töltött Franciaországban, Mont­­pellier-ben, s nemrég tért haza Passuant professzor intézetéből. Hipnotikus szakasz — Ma már mindinkább ismert, hogy a tudati álla. pótnak három stádiuma van — mondja a szakem­ber. — Az ébrenlét! szint, az álom nélküli alvás és végül az a szakasz, amelyet álomlátás is kísér. Az éb­­renléti és a mély alvás kö­zötti átmenetet hipnotilcus szakasznak nevezzük. Elal­­váskor és ébredéskor egy ideig az idegrendszer min­dig ilyen hipnotikus álla­potban van. A tudósok megtalálták már az ideg­­rendszernek azokat a te­rületeit, amelyekhez az alvás kötődik. Meghatá­rozták már azokat a bioké­miai anyagokat Is, amelyek ezeket a területeket irá­nyítják. Az alvás és az álom élettani funkciója azonban továbbra is rej­tély. A pihenés önmagában még nem elegendő magya­rázat a napi több órás al­vásigényre. Hihetetlennek tűnik, hogy ennyi időre len­ne szüksége az idegsejtek­nek és a szervezetnek a re­generálódáshoz. A kutatásban nagy előre­haladást hozott az elektro­­encefalográfia megjelenése, amely az agy bioelektro­­mos áramát méri. Az alvó ember EEG -görbéje eltér az ébren levő ember agyá­nak működésétől, sőt, az álomlátás is követhető’. Ki­derült a kísérletek közben, a normális alvásnak mindig velejárója az álom, még ak­kor is, ha valaki ébredés után úgy érzi: egész éjsza­ka nyugodtan aludt, és semmit nem álmodott. — Montpellier-ben — egyebek között — érdekes kísérleteket végeztünk 12 önként jelentkező diákkal. Egy héten át minden éjsza­ka többször felébresztet­tük őket az álomlátó perió­dusban. Az eredménv; rendkívüli fáradtság és '7- meríiltség. Mindebből arra következtethetünk, hogy az álofnnak valószínűleg nagy jelentősége van a regene­rálódásban. Hang, íz ritkább — Milyen elméletekkel magyarázzák a tudósok az álomlátást? . — Az emberi agy kiber­netikai berendezéshez ha­sonlítható. Két angol tudós véleménye szerint az álom az emlékképek törlése^ vagyis: agyunk szabadulni igyekszik a fölösleges em­lékképektől, hogy helyet­tük úja.hat fogadjon be. Az álomban főként vizuális él­mények szerepelnek, han­gok, szagok, ízek ritkábban fordulnak elő. Néhány pil­lanat alatt hosszú idősza­kok eseményeit élhetjük át, s az álomképek gyakran minden logikai lánc nélkül követik egymást. Az egyes események közötti össze­függést csak ébredés után „látjuk’’. BÁCS-KISKUN KÖLTSÉGVETÉSÉBEN Művelődési központ, új iskolák Ezekben a napokban dol­goznak Báes-Kiskun me­gyében a városi tanácsok és a járáshivatalok az idei költségvetések összeállítá­sán. Kecskeméten új mű­velődési központ épül és Dusnokon, valamint Szak­mát on is új művelődési házat emelnek. Több iskola épül a me­gyében, Kecskeméten ket­tő, Kiskunhalason és Csen­gődön egy-egy új taninté­zet épületének alapjait rakják le. Filléres „Kossuth" cigaretta Debreceni újdonságok A Debreceni Dohánygyár­ban nemrégiben üzembe helyezett korszerű gépekkel és felszerelésekkel fokozot­tabban kielégítik a filteres cigaretták iránti keresletet. Az év elején kezditek meg az úgynevezett acélát filte­res ,;Feeske” gyártását, s most újabb filteres cigaret­ta gyártását tervezik. Az erősebb cigarettákat kedve­lők számára az év közepén megkezdik a „Kossuth” ci­garetta filteres változatán nak készítését. (MTI) Halász Júlia — Kvázi, ma jó napom van! — Valóban, vagy csak mondja? — Örülök, mert kiszabadultam. — El sem ítélték, honnan kellett volna kiszabadulnia? — Kvázi úr, engem már régen bekerítet­tek. — Mikor és hol ? — Egyik éjszaka, a saját házamban. — És ezt maga nem vette észre?... — Reggel, mikor fölébredtem, látom, hogy be vagyok kerítve. Drótkerítés, nagy, nagy területen. — Adhatok egy jó tanácsot: ne nézzen, ne olvasson annyi sok krimit és akkor majd rendben lesznek az idegei. — Semmi baj az idegeimmel! ' — Ma lehet, hogy semmi baj, de akkor...’ — Tiszta és világos volt előttem min­den. Ott állt körben a kerítés, belül a házikóm, sehol egy kapu, egy rés, amin legalább kibújhattam volna, hogy elmondjam valakinek a pana­szomat. — Nem vétett maga senkinek, miért kel­lett bekeríteni? — Nem messze az én magányos házi­kóm tói. egy nagy vállalat működik. .Jól prosperál, új csarnokot, raktá­rakat építenek és áhhoz kell a hely. Igényelték azt a területet és megkap­ták. Velem együtt. Ha megvan a te­lek. első a kerítés. — És hogy tudott kijönni? — Elballagtam az üzemig és a portással kinyittattam a kaput. Kaptam egy ki­lépőcédulát és jogot arra, hogy vísz­­szatérhessek otthonomba. — De miért nem kért kulcsot f — Idegen nem kaphat kulcsot üzemi te­­: rületre, meg aztán ígérték, hogy előbb, k Vagy utóbb lakásom lesz. csak , tűre­­lem. — Jó, jó, de* mennyit gya­logolt oda­­vissza? — Két kilométer oda, kettő vissza. — Egészséges életmód! — Egy év után már annyira egészséges voltam, hogy untam az egészet. És akkor barkácsoltam egy kétágú lét­rát, egyik fele ide, a másik oda, azon mentem át a kerítésen. Reggel ki, este be. És megtörtént a baj. — Összetört a létra. 1— Eltűnt. Mire hazatértem, elvitte az éj­jeliőr. Megkerültem az egész telepet, mire megtaláltam. Először azt hitte, üzemi tolvajt fogott, végül sikerült megértetni vele a helyzetemet. A lét­rát nem adta vissza, egy tizes ellené­ben beengedett aúüáíamhoz, de figyel­meztetett, ilyesmi többé ne forduljon elő. ■— Hogy csak tízest kap borravalóul? — Ne másszak létrával a kerítésen. — Mondja Uszkve, hol kószált égés* nap? — Jártam a hivatalokat. A tanácshoz már nem tartozott az ügy, a vállalat a rendészeti szabályokhoz ragaszko­dott — mit tehettem, ástam egy fu­tóárkot a kerítés alatt. — Miért nem csináltatott kiskaput? — Nem volt rá keret. Jó volt nekem a futóárok, fél évig kitűnően szuperált. És akkor megtörtént a baj. Eltűnt. Reggel kibújtam rajta, este sehol. — Azt is elvitte az éjjeliőr? ;— Amikor fölfedezték a lyukat, kivoá nult az építőbrigád és betemették; Még fűmaggal is beszórták a helyét. — Hogy tudott kijönni most? — Segített^ az a jóságos szél: ledöntötte jfc kerítést. t De mi lesz, ha újból visszaállítják? ► Attól nem félek, ki törődik náluhk/ r egy kerítéssel?!... 1U.GI FŰSZEREK. ÚJ ÍZEK Levesbe legjobb a sáfrányos szeklice KÜLÖNLEGES RECEPTEK • MIBŐL LESZ A DROG (cs. benfcő) MEGJELENT A FEBRUÁRI SZAMA A tartalomból: TESZTEK faházak, ébresztőórák, pelenkák^ önkiszolgáló éttermek minősítésé Aggtelek, Jósvafő Telekrendeletek Családi pótlék Áruismertetés, új cikkek A KAPHATÓ AZ ÚJSÁGÁRUSOKNÁL E sti p,e$ti

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék