Esti Hírlap, 1973. április (18. évfolyam, 78-100. szám)

1973-04-02 / 78. szám

XVIII. évfolyam, 78. szám 1973. április 2., hétfő MA A PARLAMENTBEN átadták az Állami és Kossuth-díjakat Ma délelőtt a Paria- a Minisztertanács titkár-­lyettese köszöntötte, majd ment kupolacsarnokában ságának vezetője. átadta a kitüntetéseket, átadták az Állami és a A megjelent vendégeket (A kitüntetettek névsorát Kossuth-díjakat, a Kivi,G SS&ST és Érdemes Művész kitün­­­­tető címeket. A kitüntetések átadá­sakor megjelentek: Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke, Aczél György, az MSZMP Központi Bizott­ságának titkára, a Politi­kai Bizottság tagjai, Ilka Pál művelődésügyi mi­niszter, dr. Dimény Imre mezőgazdasági és élelme­zésügyi miniszter, Keserű Jánosné könnyűipari mi­niszter, dr­. Szabó Zoltán egészségügyi miniszter, dr. Szekér Gyula nehéz­ipari miniszter, Erdei- Grúz Tibor, a Magyar Tu­dományos Akadémia el­nöke, Gál László, a SZOT titkára, dr. Gál Tivadar. SHARM EL SHEIK SORSA Szadat-nyilatkozat New York, április 2. Anvar Szadat egyiptomi állam- és kormányfő inter­jút adott a Newsweek cí­mű amerikai hetilapnak. Ebben kijelentette, hogy egész Egyiptomot mozgó­sítják az Izrael elleni harc felújítására, amely — mint mondta — elke­rülhetetlen. Arnaud de Borchgra­ve, az interjú készítője ehhez hozzáfűzte, hogy Szadat ta­nácsadói bizalmas beszél­getés során elmondták ne­ki: az elnök elsősorban tüzérséggel támogatott kommandóakciókra gon­dol, amikor a harc felújítá­sáról beszél. Szadat vádolta az ameri­kai vezetőket, amiért to­vábbra is feltétlen támoga­tásban részesítik Izraelt, s nem hajlandók nyomást gyakorolni rá a békés ren­dezésért. Hangsúlyozta, hogy elégedett azzal a tá­mogatással, amelyet a Szovjetuniótól kap. Sharm el Sheik sorsával kapcsolatban Szadat közöl­te, hogy hajlandó belemenni olyan megoldásba, amely­nek alapján az ENSZ- csapatok, vagy más sem­leges erő ellenőrzése alá helyeznék a vörös-tengeri hajózás szempontjából stratégiai f­itosságú erődöt, de sem­miképpen nem nyugszik bele, hogy az örökre izraeli fennhatóság alatt marad­jon. SAIGON „SZAVATOSSÁGOT" SZERETNE Ma kezdődnek Nixon és Thieu tárgyalásai San Clemente, április 2. Thieu saigoni elnök a Hawaii-szigeteken töltött egynapos pihenő után teg­nap este megérkezett Los Angelesbe, s onnan nyom­ban továbbutazott Nixon el­nök San Clemente-i rezi­denciájára. A tárgyalások ma kezdődnek. A saigoni—amerikai csúcsértekezleten a Thieu-rezsimnek adan­dó amerikai politikai, ka­tonai és gazdasági segít­ségről lesz szó. Thieu — a DPA washing­toni értesülése szerint — személyére és rendszerére nézve afféle szavatossági nyilatkozatot követel az Egyesült Államoktól, vala­mint ígéretet kért rá, hogy az amerikai légierő „szük­ség esetén” felújítja táma­dásait Vietnamban. A nyu­gatnémet hírügynökség hozzáfűzi, hogy amerikai kormánykörökben „szkep­tikusan ítélik meg a saigo­­ni elnök kívánságait”. Ami a gazdasági és a ka­tonai segélyt illeti, az 1974-es pénzügyi évre — amely júliusban kez­dődik — az Egyesült Ál­lamok csaknem kétmil­liárd dollár katonai se­gélyt és 500 millió dollár gazdasági támogatást vett tervbe. A katonai segély keretében az amerikaiak hivatalosan a Dél-Vietnamban visszaha­gyott és a tűzszüneti megál­lapodás szerint kicserélhető fegyverzetet kívánják pó­tolni, gyakorlatilag vállal­va a saigoni hadsereg fegy­verzetének állandó moder­nizálását. Újjáéled a Life Új formában adják át a Life magazint, melynek utolsó száma decemberben jelent meg — írja a Newsweek tegnapi száma. Egy-egy számot az aktuális helyzetnek szentelnek, az elsőt például Izrael fenn­állása 25. évfordulójának. A második szám az „év végi kiadás” lesz, amelyet a Life minden évben kará­csonykor jelentet meg. WOLFGANG RAUCHFUSS BUDAPESTRE ÉRKEZETT Ma reggel Budapestre ér­kezett Wolfgang Rauchfuss, az NDK minisztertanácsá­nak elnökhelyettese. Fogadására a Ferihegyi repülőtéren megjelent dr. Tímár Mátyás a Miniszter­­tanács elnökhelyettese és Siegfried Balon, az NDK budapesti nagykövetségi ta­nácsosa. (MTI) Felszabadulásunk évfordulóján Koszorúzások Hazánk felszabadulásának 28. évfordulója alkalmá­ból ma délelőtt megkoszorúzták azoknak a katonahősök­nek a sírjait, emlékműveit, akik a második világháború harcaiban életüket áldozták szabadságunkért. Harkány­ban a bolgár­ Rákosligeten a román, Pécsett a jugoszláv, Solymáron a lengyel, az angol s a kanadai, a fővárosban a Budaörsi úton az amerikai katonák emlékműveit, sír­helyeit koszorúzták meg a néphadsereg díszőrségeinek tiszteletadásával. APRÓ ANTAL VEZETÉSÉVEL MSZBT-kü­ldöttség utazott a­­Szovjet mniuiba Ma reggel Apró Antal­nak, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának, az MSZBT elnökének vezeté­sével a társaság hattagú küldöttsége utazott a Szovjetunióba, hogy részt vegyen hazánk felszabadu­lása évfordulójának ünnep­ségein. A küldöttséget a Ferihegyi repülőtéren Nagy Mária, az MSZBT főtitká­ra és Tóth József, a Kül­ügyminisztérium főosz­tályvezetője búcsúztatta. Ott volt V. J. Pavlov, a Szovjetunió magyarorszá­gi nagykövete. (MTI) MA KEZDŐDIK KOSZIGIN MINISZTERELNÖK LÁTOGATÁSA SVÉDORSZÁGBAN Stockholm, április 2. Pável József, az MTI ki­küldött tudósítója jelenti: A világsajtó képviselőinek stockholmi jelenléte vitat­hatatlanul jelzi: élénk nem­zetközi érdeklődés kíséri Alekszej Kosziginnek, a Szovjetunió Minisztertaná­csa elnökének hivatalos svédországi látogatását. A szovjet kormányfő Palme miniszterelnök meghívására ma érkezik a svéd főváros­ba. Koszigin ezúttal — régi ismerősként — másodszor látogat el a skandináv or­szágba, amelyet először 1968. júliusában keresett fel. Olof Palme miniszterelnök­ként 1970-ben járt a Szov­jetunióban. A rendszeres magas szintű tanácskozások keretébe illeszkedik bele Koszigin mostani útja is, amelynek fő célja: tovább­fejleszteni a svéd—szovjet kapcsolatokat, és kölcsönö­sen előnyös együttműkö­dést. Ez a baráti szándékú törekvés svéd részről hang­súlyozottan kedvező fogad­tatásra talál. Az együttműködés fej­lesztésére irányuló további lépéseket különösen a ke­reskedelemben nagy mér­tékben megkönnyíti, hogy a felek jó alapról indulhat­nak: az 1971-ben kötött szovjet—svéd hosszú lejára­tú kereskedelmi egyezmény kereteit mindkét fél igyek­szik dinamikusan kitölteni. Az acéláruinak egyhar­­madát a Szovjetunióba exportáló hatalmas John­­sson konszern nemrég nyitott Moszkvában ál­landó képviseletet. Mint Nurlin, a cég alelnöke kijelentette, ily módon a fel­merülő kereskedelmi prob­­(Folytatás az 5. oldalon) Új adó Angliában London, április 2. Stanley Levinson telefon­jelentése: Nagy-Britanniában mától életbe lépett az új fogyasz­tói adórendszer, amelyet a szigetország közös piaci csatlakozása nyomán vezet­tek be. Az úgynevezett ér­­tékkiegészítéses adó (az an­gol elnevezés — Value­­added tax ( rövidítése alapján VAT) kevés kivé­tellel minden árucikket és szolgáltatást magában fog­lal. Általánosan 10%-os fo­gyasztói adót vezettek be, amely a régi 33,3 százalékos adó helyébe lépett, de úgy, hogy a korábbihoz képest jelentősen kiterjedt az adó alá eső árucikkek és szol­gáltatások köre. Megfigye­lők szerint több árucsoport­ban jelentős áremelkedés várható Angliában. Bissaui sikerek Dakar, április 2. A Guinea (Bissau)-i Fel­szabadító Hadsereg egysé­gei folytatják támadó had­műveleteiket a portugál gyarmatosítók megerősí­tett körzetei ellen az or­szág déli és északi részén. A hazafiak légvédelme március 23. és 25. között öt portugál repülőgépet lőtt le. Zágrábi vásár Április 9-től 15-ig rende­zik meg Zágrábban a nem­zetközi tavaszi vásárt, ame­lyen 25 országból több mint 1400 kiállító mutatja be ter­mékeit. SZOMORÚ ÁPRILIS ELSEJE ULSTER­BEN: Tíz lakóházat vetett szét a pokolgép Belfast, április 2. Tegnap a késő esti órák­ban Belfastban és Newry­­ben az Észak-Írországban állomásozó brit katonai egységek fegyveres össze­ütközést provokáltak a he­lyi lakossággal, s több sze­mélyt megsebesítettek. Tűzpárbaj volt London­­derryben is, ahol a kato­nák — terroristák keresé­sének címén — házkutatá­sokat rendeztek, s több em­bert letartóztattak. Az első áprilisi vasárna­pon végbement rombolás szomorú mérlege: U Ism­er­ben tíz lakóházat vetett szét a pokolgép, megrongá­lódott három filmszínház, két kávézó, több garázs. Az év első három hónapjá­ban Észak-Írországban 85 áldozatuk volt az összeüt­közéseknek. A rendőrség szóvivője minden részletadat mellő­zésével bejelentette, hogy tegnap éjjel letartóztatták a betiltott Ír Köztársasági Hadsereg (IRA) ideiglenes szárnyának egyik „fontos tagját”. Robbanás Cincinnatiban Cincinnati, április 2. Gázrobbanás következté­ben összedőlt egy három­­emeletes épület az amerikai Ohio állambeli Cincinnati­ban. A rendőrség eddig a tegnapi robbanás öt halálos áldozatát találta meg, de feltehetően még két ember vesztette életét. A robbanás huszonöt sebesülést is oko­zott. Indiában az indonéz kü­lü­sgymin­iszter Új-Delhi, április 2. Adam Malik indonéz külügyminiszter tegnap öt­napos látogatásra Új-Delhi­­be érkezett. Tárgyalni fog Szvaran Szingh külügymi­niszterrel és találkozik V. V. Giri köztársasági elnök­kel, valamint Indira Gandhi miniszterelnökkel. Kínai részvétel Tokióban bejelentették, hogy a Kínai Népköztársa­ság első alkalommal vesz részt az Egyesült Nemzetek Ázsiai és Távol-keleti Gaz­dasági Bizottságának (ECAFE) ülésén. A Tokió­ban április 11-én kezdődő 29. közgyűlésen 14 tagú kül­döttség képviseli Kínát.

Next