Esti Hírlap, 1975. november (20. évfolyam, 257-280. szám)

1975-11-05 / 260. szám

MA November 5., szerda, Imre napja. A Nap kél 6.33, nyugszik 16.21 órakor. A Hold kél 6.43, nyugszik 17.51 órakor. 60 ÉVE halt meg Űjházy Ede színész, jellemkomi­kus, a realista színját­szás egyik úttörője. Sop­roni színtársulat karda­losaként kezdte. Pályá­jának további állomásai: Kolozsvár, majd Latabár Endre társulatában Kas­sa. 1870-ben lett a Nem­zeti Színház tagja, 1888- tól az Operaház játék­mestere is. 1910-ben a Nemzeti Színház örökös tagjává választották. Huszonöt éven át a Szí­niakadémia tanára volt. Sikereit természetes já­tékmodorának köszön­hette: érzelmes, meleg humorral ábrázolta az élet elesettjeit és kisem­mizettjeit HOLNAP LÉNÁRD NAPJA. A germán L enhard alak­­változatából, a rajnai­német Lenard névből származik. jelentése: erős, mint az oroszlán. Holnapi névnap még: Énok. BORULT, PÁRÁS IDŐ A Meteorológiai Inté­zet jelenti: Várható idő­járás Budapesten ma estig: Borult párás idő, eső nélkül. Gyenge lég­mozgás. A hőmérséklet kora délután 10, este 21 órakor 8 fok körül lesz. Rendelet szabályozza Tudnivalók a bejelentésről Milyen okmányok szükségesek Hol, mikor kell bejelen­teni a lakcímváltozást? So­kan máig sem tudják, pe­dig 1074. decemberül, óta rendelet határozza meg a tennivalókat. HOL? A múlt év utolsó hónapjától a lakcímbeje­lentéssel kapcsolatos tenni­valókat a tanácsi szervek intézik az országban min­denütt. Az ország területén állandó jelleggel tartózkodó minden magyar állampol­gár köteles állandó vagy ideiglenes lakóhelyre költö­zésekor — vagy kiköltözés­kor — lakcímét, vágj’' an­nak megváltozását az ille­tékes fővárosi, városi, kerü­leti tanács végrehajtó bi­zottságának igazgatási osz­tályán bejelenteni. Vidé­ken a megyei, a városi, a kerületi tanácsban, a köz­ségi tanács végrehajtó bi­zottsága szakigazgatási szer­veinél köteles jelentkezni. MIT KELL BEJELEN­TENI? Minden olyan he­lyiséget, ahol valaki tartós ottlakásra rendezkedett be. Az állandó lakhelyen kívül — annak megtartásával ideiglenes lakcímet bárki bejelenthet. Aki munkavég­zés, tanulás, üdülés, gyógy­kezelés, vagy látogatás miatt 15 napnál tovább tartózkodik egy helyen, kö­teles bejelenteni ideiglenes címét. MEDDIG KELL BEJE­LENTENI a címválto­zást? A lakcímváltozást a be- vagy kiköltözéskor, legkésőbb 48 órán belül kell KÜLFÖLDRE, DOLLÁRÉRT Keresik a rusztikust KÉZI MUNKA, NEMES FAANYAG Sokan vásárolják a dollárral fizető országokban az új­pesti Jövő Asztalosszövetkezet rusztikus stílbútorait. A mindössze 140 munkással dolgozó szövetkezet — folytat­va a szakma jó hagyományát — a múlt évben 23 mil­lió forint értékű bútort készített, s 16 millióért szállított a nyugat-európai piacra. A leghíresebb francia, holland és NSZK-beli üzletek­ben kaphatók a pazarul díszített, sok kézi munkával ké­szülő újpesti bútorok. Legkeresettebb és legértékesebb cikkük a nemes faanyagból gyártott danzigi szekrény. A szövetkezet itthon főleg a közintézmények bútorozására vállalkozik. Ők készítik a Szabadság Szálló most épülő 227 szobájának, valamint az új pécsi Pannónia Szálló bútorait. Politikai napilap Főszerkesztő: Kelen Béla Főszerkeszt ő-helyettes: Paizs Gábor Szerkesztőség: VIII., Blaha Lujza tér 3. Postacím: 1962 Budapest Telefon: 142—220* 343—100* Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Csollánv Ferenc Igazgató Kiadóhivatal: Budapest VIII Blaha Lujza tér 3. Postacím: 1959 Budapest Telefon: 343—100 Árusítja a Magyar Posta Szikra Lapnyomda Index: 25 002 • A CSALÁDON BE­LÜLI női egyenjogúságról tartott vizsgálat egyes ada­tait ismerteti a France Soir. A francia családok 95 százalékában férj és feleség közösen határozza meg a kiadásokat. A szabad idő eltöltéséről viszont a fér­jeknek csak 65 százaléka kérdezi meg az asszonyt. Nagyobb vásárlásoknál — ilyen például az autóvétel, vagy lakáscsere — a házas­párok 74 százaléka együtt dönt. A nők 74 százaléka ruhavétel előtt férje enge­délyét kéri. • KŐTELEZŐ. A személy­­gépkocsik műszaki vizsgája no­­vember l-től kötelező a Né­met Demokratikus Köztársa­ságban is. A rendelkezés értel­mében az autók állapotát két­évenként szakértők ellenőrzik. jelenteni. Tizennégy éven aluli gyermek ideiglenes la­kóhelyét csak három hóna­pon túli ottlakás esetén kell jelenteni. Az idényjellegű építménybe — nyaraló, hét­végi ház — költözést nem kell jelenteni, hacsak egy évnél hosszabb ideig bérbe nem adják. HOGYAN KELL BEJE­LENTENI? Mindig szemé­lyesen. A családot egy tagja is átjelentheti másik lakás-*" ba. Bejelentő lapot, szemé­lyi igazolványt. 14 éven alu­li gyermekeknek személyi lapot kell benyúj-tani. A helységnév, az utcanév, vagy a házszám változását jeleníteni nem kell. Ezt az illetékes szerv hivataliból elvégzi. • • Ünnepség Komócsin Zoltánnak, a magyar és a nemzetközi kommunista mozgalom ki­emelkedő vezetőjének ne­vét vette föl — bensőséges ünnepségen ma délelőtt — a KISZ központi iskolája. Az ünnepségen dr. Maróthy László, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a KISZ Központi Bizottságának el­ső titkára méltatta Komó­csin Zoltán életútját. • KISALFÖLD KÉPES­KÖNYV. Kisalföld cím­mel Győr-Sopron me­gyei képeskönyv je­lent meg. A Révai Nyom­dában készült reprezenta­tív kivitelű kötet színes fotókon és rövid ismerte­tő szövegben mutatja be a Kisalföld városainak, tá­jainak, lakóinak életét. • KÖRNYEZETVÉDEL­MI ANKÉTOT tartanak ma délután Sopronban, az Or­szágos Erdészeti Egyesület és az MTESZ környezetvé­delmi bizottságának rende­zésében. MELÓDIA-TÁJÉKOZTATÓ Hang az űrből — lemezen Ma délelőtt árubemuta­tóval egybekötött sajtótájé­koztatót tartottaik a Vörös­­manty-ífcéri Hanglemez Sza­lonban, a szovjet hangle­mezhét megnyitója allcal­­múból. A hainiglemezkiállá­­tás megnyitására a Szov­jetunióból Budapestre ér­kezett R. F. Kaljanko, a Mezsdunarodmaja Knyiga Külkereskedelmi Vállalat elnöklíblyettese, valamint I. D. Ananyjin, a Melódia Szovjet Hangiemezgyártó Vállalat vezérigazgatója. A magas művészi és technikai színvonalú szov­jet hanglemezek népsze­rűek Magyarországon. Majdnem négyszer annyi Melódia-lemezt adtak el ta­valy, minit öt évvel ezelőtt. Eiiég futólag átlapozni a mintegy 20 ezer felvételt tartalmazó katalógust, hogy elénk tűnjenek az olyan nevek, mint Richter, Ko­gan, Ojsztrah, vagy a fia­talabbak közül Mravinsz­­kij, Rozsgyesztvenszkij, Kondrasin, az énekesek so­rában Visnyevszkaja, Ar­hipova és Atlantov. Igen népszerűek a folklór ihle­tésű lemezek is, mint pél­dául áz Alekszandrov, a Pjatnyickij, a voronyezsi, szibériai, omszki népi együttes produkciói. Érde­kesek a prózai lemezek is. Hallható például a pilóták hangja az űrrakéták fedél­zetéről, egykorú és tech­nikailag felújított leme­zekről Lenin hangja, amit kortársak visszaemlékezé­sei egészítenek ki. Lemezen szólal meg Tolsztoj, Gorkij, Majakovszkij, Jeszenyin hangja. Egész színdarabok, teljes operaelőadások is ke­rültek lemezre. Sok Meló­dia-lemez kapott nemzet­közi nagydíjat. Mutatóban néhány Meló­dia-újdonság. Megjelenik Hacsaturján III. szimfóniá­ja, H. Grodberg orgonajá­tékával és Kirill Kondrasin vezényletével, ugyanennek a lemeznek a másik olda­lán a szerző gordonkára és zenekarna írt koncertrap­szódiája haffihaitó Rosztro­­povics közreműködésével. A. Naszedkin zongoramű­vész Csajkovszkij tizen­nyolc zongoradarabját szó­laltatja mag, más Csaj­­kovszkij-művekkel együtt egy kétlemezes albumban. Chopin-müveket zongorá­zik egy másik új szovjet lemezen B. Davidovvcs. A Moszkvai FEbarmon&usok Rudolf Barsaj vezényleté­­vel Beethoven III. és IV. szimfóniáját adják elő. Igor Ojsztrah közreműkö­désével megszólal Soszta­­kovics A-moll hegedűver­senye. Egy másik Soskta­­kovics-mű, a X. szimfónia is kapható. Schubert G-dúr vonósnégyese a Tanyejev vonósnégyes előadásában, hallható. A felsorolt szer­zőikön kívül még Szkrja­­bin-, Rahmanyinov- és Bi­­zet-művek hallhatók a Me­lódia újdonságain*. • ELŐADÁS. Hol tart ma a MÁV körnj’ezetvé­­delme címmel előadást tartanak délután a Közle­kedéstudományi Egyesü­letben, a Technika Házá­ban. • SOK ADÖ. Az éterben „helyet” kérő rádióadók szá­mát nem sikerült csökkente­niük a Genfben négy hete ta­nácskozó rádiós konferencia szakembereinek. A hullámsávo­kon csaknem tizenegyezer adó sugároz, 4400 műsora zavarja egymást. Az újrafelosztásban nem tudtak megállapodni, így javulásra nincs kilátás. MAR GAZDAJA IS VAN ... Új mederbe vezetik a Caprerá-patakot Cinkotán a Caprera-patak egyik szakaszát áthelyezik, hogy helyet kapjon a HÉV új végállomásának épülete. A patak új szakaszának egy részét lefedik. A patak át­helyezésére a BKV még tavasszal engedélyt kapott, az­zal a kikötéssel, hogy a lefedett szakasz kezelője a BKV legyen, a nyílt ároké pedig a Mélyépítő Beruházási és Üzemeltető Vállalat. Ezt a döntést a BKV megfellebbezte: patakmeder-kezelés nem tartozik feladatai közé ... Má­sodfokon ennek az érvelésnek helyt adtak —, a patak medrének egyetlen kezelőjéül a MÉLYBER-t jelölték ki. Előkészítő tanfolyam A Veszprémi Vegyipari Egyetem előkészítő tamfo­­lyamot indít Budapesten is az 1976/77-es tanévre a nahsEvegyipari és a vegy­ipari szervezőmémöki szakra, nappali és levelező tagozatra jelentkezők szá­mára. Tantárgyak: mate­matika és fizika. Jelentke­zési határidő: november 20. A jelentkezésihez szük­séges nyomtatvány besze­rezhető: Budapest, V., Bá­­thori utca 22. II. emelet. Felvilágosítás telefonon: 328—963. • TÖRPEVÍZMÜ. Ma délelőtt adták át a Komá­rom megjrei Mocsa község­ben a megye harmincadik törpevízművét. • NEM DOHÁNYZÓK KLUBJA alakult a Florida állambeli Hollywood város­kában. Három hónap alatt kétszázan iratkoztak be. Valamennyien szívesen vesznek részt füstmentes közös szórakozásokon. Tag­sági díj nincs. • NEMZETISÉGI NA­POT tartanak ma a So­mogy megyei Lakócsa köz­ségben. Ennek keretében délelőtt délszláv óvodát adtak át rendeltetésének. • BALESETMENTES VEZETÉS. Több mint száz gépkocsivezető kapta meg ma délelőtt Békéscsabán a Volán Vállalatnál a 250, az 500 és a 750 ezer kilométe­res balesetmentes vezeté­sért járó emlékplakettet. Délután a Debreceni Tej­ipari Vállalatnál adnak át emlékplakettet egymillió kilométer balesetmentes vezetésért. • KÉZMŰIPAR. Ez év első felében 151 új gyárt­mánnyal jelentkezett a ha­zai és a nemzetközi pia­con a Fővárosi Kézműipa­ri Vállalat. Különösen na.gy tetszéssel fogadta a nagj-közönség a színbőr és ötvös lakásdíszeket, vala­mint a borozott lakberen­dezési tárgyakat, köztük is a bárszekrényeket, sakk­asztalkákat, bőrdíszítésű ülőkéket. RITKA MADARAK KIÁLLÍTÁSA Itt a nimfapapagáj Ritka madarakból nyílik háromnapos kiállítás Szombathelyen. A Derkovits Művelődési Házba pápai, kőszegi és szombathelyi díszmadártenyésztők viszik el legszebb állataikat. Látható lesz sokféle papagáj, többek között a nimfa-, az amazon-, az auszt­ráliai rozella- és az állatkertekben is ritka csuklyás papagáj- Hasonlóan színes bemutatót ígér a díszpintyek és a díszfácá­nok csoportja. A kiállításon ré32t vesz a veszprémi állatkert is: flamingókat, koronás darvakat visz Szombathelyre. Pondeznek tombolát is, ahol a szerencsések papagájt és kanárit nyerhet­nek. Még a tél előtt Szóvá tettük: esős idő­ben a Batthány téren ki­csi a földalatti üvegháza. A buszra várók a zápor, vagy awihar elől ide­menekülnek, eltorlaszol­ják a mozgólépcső előtt a szűk teret, s megáll a forgalom. A megjegjrzésre a Fő­városi Tanács Közleke­dési főigazgatósága a következőket válaszolta: — A Batthyány tér a fő­város egyik legszebb ba­rokk tere. A rendezés alapvető feladata volt, hogy ne bontsák meg a helynek a régi Budát idéző hangulatát. Az üvegházzal valóban első­sorban a mozgólépcsőt fedték le. De megvizs­gáljuk az ügyet s meg­találjuk a módot is, hogy minden buszra váró utas fedélhez jusson. Úgy véljük: ha a bu­dai Várban megfér egy­más mellett a gótikus, a barokk és a XX. századi stílus, akkor megoldható az összhang a Batthyány téren is. De szükség van Üjpa­­lotán és másutt is fedett várakozó helyre — még a tél előtt. Mert ha le­hull a hó, lassul a köz­lekedés is. S a legújabb negyedekben állhat majd az utas fél órát is hóban, sárban. At EGY HALOTT, HÁROM SÉRÜLT Fának rohant a személyautó Hajdúsámson határában Miski Sándor Béla 27 éves főkertész, géberjéni lakos személygépkocsiját gyorsan vezette, kisodródott az út­ról, fának rohant és fel­borult. A gépkocsivezető a helyszínen - meghalt, utasa*, Lajti Ferenc 17 éves ipari tanuló ömbölyi lakos, élet­­veszélyesen, két másik uta­sa könnyebben megsérült'. • EMBER, MUNKA, VEZETÉS címmel kiállítás nyílik ma délután a Cse­pel Művek Munkásottho­nában. • A GISELLE címszerepé­ben debütált a moszkvai Nagy­színházban Nagyezsda Pavlova, a permi balett sztárja. A nagy sikerű bemutatkozás előtt né­hány órával tartotta esküvő­jét Vjacseszlav Gordejevvel, a Bolsoj balett szólistájával. A két fiatal táncos 1973-ban a moszkvai balettversenyen talál­kozott, ahol mindketten arany­érmet nyertek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék