Esti Hírlap, 1976. április (21. évfolyam, 78-102. szám)

1976-04-13 / 88. szám

Szovjet-lengyel együttműködés Varsó, április 13. Varsóban aláírták az 1977. évi szovjet—lengyel gazdasági együttműködésről szóló jegyzőkönyvet, amely a Szovjetunióból Lengyelor­szágba irányuló komplett berendezések, gépek, anya­gok és pótalkatrészek szál­lításának jelentős növelését irányozza elő az idei évhez viszonyítva. Bővül a szak­­emberek kölcsönös cseréje is. Kétdolláros bankjegy Tíz év után ezen a hé­ten újra forgalomba ke­rült a kétdolláros bank­jegy az Egyesült Államok­ban. 1906-ban „népszerűt­lensége” miatt vonták be a kétdolláros bankót. Mos­tani visszatérése nem any­­nyira népszerűségének fel­támadását jelzi, hanem in­kább a hajdan legendás amerikai pénz felhígulását: már idén 400 millió két­­dollárost nyomnak — és egyidejűleg fokozatosan csökkentik az egydolláros bankjegyek számát. A kétdolláros — 1966-os értékével összehasonlítva — ma 1 dollár 15 centet ér. Egy dollárért napjainkban egy kiló (gyengébb minő­ségű) kenyeret vagy két metrójegyet lehet vásárol­ni. Újabb provokációk A „Zsidó védelmi liga" huligánjai tegnap újabb provokációs gyűlést ren­deztek a Szovjetunió állan­dó E­NSZ-képviseletének épülete előtt.­Suhancok egy csoportja szovjetellenes jelszavakat ordítozott, fe­nyegette a New York-i szovjet intézmények dolgo­zóit. Ugyancsak tegnap egy másik cionista csoport több órán át botrányos jelene­teket rendezett az Aeroflot képviselete előtt. OLASZORSZÁG: Előbbre hozott választások? Gino Pallotta telefonje­lentése: A hét végéig eldől: fel­oszlatják-e Olaszországban a törvényhozás két házát, és 1977 júniusa helyett az idén megtartják a válasz­tásokat. A kereszténydemokrata jobbszárny általános tá­madásba lendült Moro el­len, s előfordulhat, hogy a mi­niszterelnöktől megvonják a bizalmat. A párt vezető­sége tegnap este tanácsko­zásra ült össze, ám ma reg­gelig nem­ adtak ki kommü­nikét az ülés döntéséről. Lehet, hogy elképzelésük megerősítését a holnapra összehívott országos ta­nácstól várják. Az OEP vezetőségének állásfoglalása a helyze­tet rendkívül súlyosnak ítéli. Véleménye szerint a tör­vényhozás feloszlatása is­mét elodázza néhány alap­vető törvényjavaslat tör­vényerőre emelését, ami to­vább fokozza a szétzilált gazdasági élet válságát. A szocialisták nem gördítenek akadályt az előbbre hozott választások elé. Állásfog­lalásukban a helyzet elmér­gesedéséért minden fele­lősséget a keresztényde­mokratákra hárítanak. SZÁZMILLIÓS VESZTEGETÉS Belgrád, április 13. Az elmúlt hetekben kez­dődött meg Koperben a sezanai Jadran Vállalat volt vezetőinek pere. A vádirat százmillió dinár el­tulajdonításával vádolja a volt igazgatót és társait. A vádlottak a tárgyaláson több kormánytisztviselőt is név szerint említettek, akik elfogadták a nagy összegű vesztegetési pénzt, és sze­met hunytak a vállalat ve­zetőinek egyre nyilvánva­lóbb csalásai felett. A ko­­peri bíróság vizsgálatot in­dított a vádlott tisztvise­lők ügyében. A koperi bíróság a sajtó útján a napokban­­tudatta a közvéleménnyel, hogy eddig egyetlen emberre, a jugoszláv piac- és árügyi titkárság alkalmazottjára bizonyult rá a vesztegetés. Állásából ezért elbocsátot­ták és bűnvádi eljárást in­dítottak ellene. A százmil­lió dináros csalás ügyében a napokban hoz ítéletet a bíróság. (nyárádi) Túrós csusza és felezővonal Mit meg nem tesz az ember a gyomráért, főleg, ha jó házi véres­hurkáról, teper­tős túrós csuszá­ról, szalonnával sült krumpliról, vagy libazsíros kenyérről van szó? Mindezeket a finomságokat ugyanis az Újvi­dékből Belgrád­­ba vezető Kő­ös út mentén, egy újonnan felállí­tott kis étterem- Iten árulják. A jó falatoknak, a házi kosztnak hamar híre ment Újvidéken is, ahonnan csapa­tostul érkeznek a vendégek. Csak­hogy a vendéglő a benzintöltő ál­lomás épületé­ben van, az út­test másik olda­lán. A jugoszláv szabályok tilt­ják az út fele­ző vonalán való áthaladást — eb­ben az esetben —, a megfordu­lást. A legköze­lebbi fordulási lehetőség pedig 50 kilométerre van... A gyomrukat szerető újvidé­kiek szívesen le­szaladják azt az „ötvenest” a jó falatok remé­nyében. A szo­morú az egész­ben csak az, hogy mire visz­­szaérnek, már rendszerint min­den asztal fog­lalt. Az ügyeseb­bek ugyanis ott helyben megfor­dulnak, legfel­jebb az ebéd ára megnő egy szá­zassal, ennyit kér ugyanis a szabálytalan for­dulásért a ben­zinkút mögött szorgalmasan várakozó közle­kedési rendőr. Terror Thaiföldön Szorhkid Szriszangkhom, a Thaiföldi Szocialista Párt elnöke az április 4-i parla­menti választások utáni helyzetről, a Bangkok Post című lapnak adott nyilat­kozatában kijelentette, hogy a választások a pél­dátlanul erős szélsőjobbol­dali fegyveres terror körül­ményei között zajlottak le. Ennek a terrornak esett áldozatul a szocialista párt főtitkára is. Mint mondta, a balod­ali pártok tevékenységét meg­bénító jobboldali terror mö­gött a hadsereg, a nagytőke és a kormány jobboldali elemei húzódnak meg. BEFEJEZŐDTEK AZ OSZTRÁK-EGYIPTOMI MEGBESZÉLÉSEK Szad­at elutazott Szadat egyiptomi elnök, befejezve­ bécsi tartózkodá­sát, ma elutazott Ausztriá­ból. A mai osztrák lapok beszámoltak róla, hogy a kétszer meghosszabbított bécsi tartózkodás csak részben hozott eredménye­ket Egyiptom számára, el­sősorban gazdasági vonat­kozásban. A nem hivatalos látogatá­son megbeszéléseket foly­tattak a két ország gazda­sági együttműködésének fejlesztésére. Elvi megálla­podás jött létre, hogy oszt­rák—egyiptomi közös válla­latot alapítanak, közel két­milliárd schilling alaptőké­vel. Ennek feladata lenne a Szuezi-csatorna övezeté­ben levő területek gazdasá­gi fejlesztésének elősegíté­se. A tárgyalásokon részt vevő szakminiszterek beszá­moltak a sajtó képviselői­nek arról, hogy ezenkívül több gazdasági vonatkozású tervről tovább folytatják megbeszéléseiket. Politikai vonatkozásban Kreisky osztrák kancellár és Szadat elnök elsősorban a közel-keleti válságot vi­tatta meg. Mindketten a genfi békeértekezletet te­kintik olyan fórumnak, amelyen a tartós és igazsá­gos rendezés létrejöhet. , Oltványi Ottó Arany Sárkány Japánban a hatalmon levő Liberális Demokrata Párt jobb­oldali eleminek támogatásával mozgalom bontakozik ki annak érdekében, hogy a kormány áll­sa vissza a második világhábo­rút követően megszüntetett Arany Sárkány-rendet, amellyel an­nak idején a császári hadsereg tagjait tüntették ki. Az 1­890-ben létesített kitüntetéssel 1947-ig bezárólag — amikor az amerikai megszálló hatóságok utasítására nemcsak hogy megszüntették a kitüntetést, hanem vissza is vonták birtokosaiktól — összesen 820 ezer japárt jutalmaztak. A kitüntetettek közül körülbelül félszázezer ma is életben van. Az Arany Sárkány-rend különféle kiváltságokkal járt, köz­tük azzal, hogy viselője életfogytiglani évjáradékot kapott az államtól. A japán ellenzéki pártok határozottan tiltakoznak a militari­zmust jelképező Arany Sárkány-rend visszaállítása ellen. Rámutatnak a Liberális Demokrata Párt az „ötlet** felvetésével nem utolsó sorban arra törekszik, hogy a soron levő parlamenti választásokon biztosítsa magának az idősebb korosztályok sza­vazatait. mm P­OLITIKAI KOFIL A New York-belit kivé­ve, eddig minden előválasz­táson James Earl Carter, az 51 éves, egykori (1970-től 74-ig) georgiai kormányzó nyerte meg a demokrata párti előválasztásokat. Jú­liusig, a demokrata párt­nak a New York-i Madison Square Garden-ban meg­rendezendő elnökjelölt-je­lölő kongresszusáig ugyan még hátra van több hónap, és több előválasztás, de az eddigi eredmények alap­ján most már mind komo­lyabban­ számolnak Jimmy Carter jelölésével. Sőt: a mind sűrűbben nyilvános­ságra hozott közvélemény­kutatási adatok között márciusban már olyan is akadt, amely szerint Car­­ternek arra is lehet esélye hogy a — minden valószí­nűség szerint — republiká­nus párti jelöltet, a hivatal­ban levő Gerald Ford el­nököt is legyőzze. Plains a neve annak az ezernél kevesebb lakosú te­lepülésnek, ahol Carter született. Már ez is, akár, életrajzának többi adata, kitűnően meglovagolható, a korteshadjáratban, mert olyan, mint az évszázada mindig hamisnak bizonyuló, de annál inkább hajszolt, úgynevezett „amerikai álom”. Gyerekkorában alig hatszáz lélek lakta Plainst, az egyszerű falusi házban, ahol ,felnőtt, se villany, se folyóvíz nem volt, a kis Jimmy — így­ a krónikák — már ötéves korában rá­kényszerült, hogy apja sze­rény amerikaimogyoró-ter­­mését árulja. De a bátor és becsvágyó „amerikai anya”, Jimmy mamája kiharcolta, hogy a fiú, mint elsőszülött, továbbtanulhasson. Fel­veszik az annapolisi ha­ditengerészeti akadémiára, tiszt lesz belőle, majd Ri­­ckover admirális mellett nukleáris problémákkal foglalkozó hadmérnök-fi­zikus. Ez a karrier apja ha­lálával félbeszakad, Jimmy hazamegy megnagyobbíta­ni, felvirágoztatni a plain­­si amerikaimogyoró-farmot. • Már sikeres üzletember, amikor vonzáskörébe fogja a politika. Ügyes kampányt folytat, hogy Georgia kor­mányzójává válasszák. Négy évet tölt el e hiva­talban. Népszerű, a déli államok konzervatív gon­dolkodásának maradvá­nyait ugyanis akképpen szolgálja ki, hogy közben progresszív is tud lenni, elsősorban a feketék kérdé­sében. Ez a jó híre most, az elnökjelöltségért vívott kampányában bőven kama­tozik: nemcsak Délen, de az északi államokban eddig megtartott előválasztásokon is tömegesen nyerte el a feketék szavazatait. Hogyan harcol, mivel ér el államról államra eleinte nem várt, most azonban már meglepetést sem okozó sikereket ez a helyenként már ezüstbe vegyülően sző­ke hajú, magas, egyszerre harminckét fogával mo­solygó, ambiciózus demok­rata politikus? Ami a kül­politikai kérdéseket illeti: e téren óvatos, minél keve­sebbet mond. Egy élesnyel­vű publicista úgy fogalma­zott, hogy a világpolitikai problémákhoz Carter körül­belül annyit ért, mint Mu­hammad Ali Beethoven Missa Solemniséhez. Ez ta­lán túlzás, de az kétségte­len, hogy Carternek rop­pant kevés a tapasztalata a nemzetközi politikát ille­tően, nem is sokat utazott a világban. Igazán a belpolitikával szeret foglalkozni és sokak szerint sikerének ez a tit­ka. Azt mondja: elsősorban erkölcsi válság mutatkozik az országban, az ideálok és a nemes jellemtulajdonsá­gok krízisével állunk szem­ben. Ez pedig sokaknak nem tetszik, mert ez is a nagy illúzió, az amerikai álom része. S mivel indo­kol? Azzal, hogy a korrupt, hazug, manipuláló és mani­pulálható, megvesztegető és megvesztegetett washing­toni maffia, a hivatásos politikusok hada s a mögöt­tük álló még­ sötétebb sze­mélyiségek juttatták ide az országot. Hová? Hát például a vietnami háborúba is a ra­vasz hivatásos politikusok döntötték be hazugságaik­kal az országot. És Water­gate, amely már nem is csak egy washingtoni épü­lettömb neve, hanem való­ságos jelkép. A hazugság, a betörés, a kémkedés, a kor­rupció jelképe. Carternek egyenest a kezére játszik, hogy épp most mutatták be a Watergate-botrányról szó­ló filmet, és hogy a múlt napokban jelent meg a Wa­­tergate-ügyet elsőként le­leplező két Washington Post-riporter, Woodward és Bernstein újabb szenzá­ciós leleplezéseket tartal­mazó könyve Nixon utolsó heteiről. Ezzel szemben ő, mármint Carter — hivalkodik vele álszerényen és öntudatosan — soha nem volt szenátor vagy képviselő, mindig tá­vol állt ettől az országron­tó washingtoni boszorkány­­konyhától. Hozzáteszi: nem úgy, mint konkurrensei, Henry Jackson és Morris Uddall, vagy az egyelőre háttérben várakozó főve­­télytárs, Hubert Horatio Humphrey. 1505 szavazatra van szük­sége a leendő elnökjelölt­jelöltnek a demokrata párt júliusi kongresszusán. Megszerzi-e Carter ezt a többséget már az első for­dulóban? Sokan biztosra veszik, hogy sikerülni fog neki. Mások szerint a sza­vazatok annyira megoszla­nak majd Carter, Jackson és Uddall között, hogy vé­gül majd, kompromisszu­mos megoldásként, az egyetlen előválasztáson sem induló Humphrey sze­nátort indítják Ford ellen­jelöltjének és reménybeli legyőzőjének. A kompro­misszum második lépcsője, hogy Humphrey Cartert venné maga mellé alelnök­­jelöltnek. És amennyiben a Humphrey­ Carter kettős győzne Fordék ellen, Car­ternek jót tesz majd a négyévi alelnökjelölti gya­korlat, hogy tapasztalatok­kal felvértezve, legközelebb ismét ő harcoljon az elnöki poszt elnyeréséért. Hiszen akkor sem lesz még több ötvenöt évesnél. B. T. M plains! m­ogyoróárus KEDVEZMÉNYES ÜDÜLÉS A SIÓFOKI ELŐSZEZONBAN, ÁPRILIS 16-TÓL Szobafoglalás az ideiglenesen elköltözött ■ben Budapest VII., Rákóczi út — Lenin krt. (EMKE) sarok.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék