Esti Hírlap, 1976. április (21. évfolyam, 78-102. szám)

1976-04-13 / 88. szám

XVII. KERÜLET Új bölcsődék, rendelők A zárszámadás a tanácsülés előtt Ma a XVII. kerületi Tanács megtárgyalta a tavalyi kerületfejlesztő munkáról készített zárszámadást. Az eredményeken kívül bizonyos elmaradásokat is megálla­pítottak. A Vízművek kapacitás- és anyaghiány miatt a tervezett 15 kilométeres vezeték helyett csak 10,5 kilométer építé­sét végezte el. A Diadal úti óvoda építése 1974-ben in­dult meg, befejezése júniusban várható. A Heltai téri óvoda az év végére elkészül. A Pesti út 80. szám alatti általános iskola négytantermes bővítését augusztus 20-ra ■fejezik be. Nevelési központot szándékoznak a Piroska óvoda mellett létesíteni: itt 12 tantermes iskola és 60 sze­mélyes bölcsőde épül. A rendezési terv elkészítését a BVTV vállalta. Társadalmi tervezéssel indult a klub­könyvtár építése áprilisban; a befejezés az év végére várható. A Dormánd utcai 00 személyes bölcsőde építke­zése késik, az építkezés júniusig elkészül. Júliusra átad­ható a Péceli úti körzeti orvosi rendelő, az 525. téri or­vosi rendelő megnyitását május 1-re tervezik. ORVOS AZ ITTAS JÁRMŰVEZETÉSRŐL Más szóval:mérgezés Hatása az idegrendszerre ♦ Látászavar, bénulás Az ittas állapotban való járművezetés veszélyeiről és következményeiről ko­rábban a pszichológus és a büntető bíró beszélt. Mit mond az orvos? Soroza­tunkban ezúttal dr. Dallos György főorvos, igazság­ügyi orvosszakértő­ kap szót. A GÁTLÁSOK — Az alkohol hatását követő állapot, amelyet a hétköznapi szóhasználat­ban ittasságnak nevezünk, nem más, mint többé-ke­­vésbé súlyos mérgezés. Tü­netei többnyire az elfo­gyasztott alkohol mennyi­ségével arányosak, bár egyéb körülmények is hat­nak. A közlekedésbizton­ságban a káros idegrend­szeri tünetek a legveszé­lyesebbek: már a legeny­hébb befolyásoltság álla­potában is csökkennek a gátlások. Ennek tudható be a kezdeti látszólagos élén­kebbé válás, a reflexidő csökkenése, a gondolatok csapon­gása, a sok gyors és gyakran célszerűtlen moz­gás, a hadonászás, a sza­pora és kritikátlan beszéd. Mindezek a jelenségek azt a látszatot keltik, mintha az alkoholnak kis mennyi­ségben serkentő hatása lenne. — Tehát nincs? — Éppen ellenkezőleg ... Ezek is a bénító hatás kö­vetkezményei, azáltal, hogy elsőként a gátlások bénul­nak. A magasabb rendű idegrendszeri tevékenysé­gek közül elsősorban azok károsodnak, amelyek az agy legsérülékenyebb köz­pontjaival vannak össze­függésben. Ilyen a közleke­désben legfontosabb ítélet­alkotó képesség, amelyben nyír kevés alkohol is za­vart okoz. Ennek pedig az a következménye, hogy olyan, enyhe fokú alkoho­los állapotban, amikor az érzékszervek még kifogás­talanul működnek, a helye­sen értékelt jelenségek alapján nem megfelelő az elhatározás és a cselekvés. Egy gyakorlati példát em­lítve: ilyenkor fordulhat elő, hogy a forgalmi hely­zet helyes észlelése ellené­re, olyan előzésbe kezd va­laki, amelyet nem tud bal­eset nélkül végrehajtani. PUPILLAREAKCIÓ — Eddig az enyhe ittas­­sági tünetekről volt szó. Mi történik később? — Az ittasság előreha­ladtával következnek a tényleges bénulási tüne­tek: az egyensúlyzavar, a tántorgás, a mozgások las­sú és bizonytalan végre­hajtása, az akadozó, düny­­nyögő beszéd. Külön emlí­tést érdemel, hogy a pu­pillareakció meglassúbbo­­dik. Rendes körülmények között fény hatására a szembogár összehúzódik, sötétben pedig kitágul. Ez a szem egyik alkalmazko­dási módja a külső vilá­gosság mértékéhez. Éjsza­kai vezetés esetén különö­sen fontos, hogy az alkal­mazkodás zavartalan le­gyen. Az alkohol bénító ha­tása folytán viszont az em­lített folyamat elhúzódik, s ezért az ittas járművezető az esetleges szembevilágí­­tás, elvakítás után csak hosszabb idő után nyeri vissza látását, mint egy józan járművezető. A látás zavara megnyilvánulhat a két szem együttes működé­sének, a két szemmel való látásnak károsodásában is. Ez a jelenség a távolság becslését akadályozza, te­hát a közlekedésbiztonság­ban ugyancsak súlyos kö­vetkezményekkel járhat. Később, az alkoholmérge­zés súlyosbodásával az ál­talános bénulás a teljes magatehetetlenségig, az esz­méletlenségig fokozódik. Ilyen állapotban aktív köz­lekedésről már szó sem le­het —, a balesetveszély vi­szont egyáltalán nem csök­ken: a közlekedési balese­tek áldozata gyakran út­testen fekvő eszméletlen vagy alvó részeg. VESZÉLYES SÖR — Mitől függ az alkohol­befolyásoltság súlyossága? — Elsősorban az elfo­gyasztott ital szesztartal­mától, bár az ital minősé­ge sem hagyható figyelmen kívül. Mivel a szénsav elő­segíti az alkohol felszívó­dását, a szénsav tartalmú vagy szódavízzel együtt fo­gyasztott italok hatása gyorsabb és eredménye­sebb. Az alkohol leggyor­sabban a 10 százalék körü­li italokból szívódik fel — tehát elsősorban a borból — s viszonylag lassabban az ennél hígabb vagy­­ tömé­nyebb italokból. Mind­emellett a sör hatását sem a­jánlatos lebecsülni... Napjainkban, sajnos, elter­jedt az a tévhit, hogy a sör alkoholtartalma jelen­téktelen, ezért sokan isz­nak sört vezetés előtt vagy vezetés közben is. "Olyanok is, akik egy-két pohár bor vagy egy deci pálinka után már nem ülnének volán­hoz. Nos, két üveg sör al­koholtartalma éppen négy deci bor, vagy egy deci pá­linka alkoholtartalmával azonos. A hatása is. A következ­ménye is... Balogh László Kábelgyár A Csongrád megyei Kis­telek nagyközségben, az or­szág egyik legjelentősebb kábelkészítő üzemét hozza létre a Magyar Kábelmű­vek szegedi gyára. Az egy­kori gépállomás helyén fo­lyamatosan kialakuló üze­met nemrég vették át a HÓDGÉP-től, máris átala­kították és megkezdték benne a termelést. Első­sorban Szegedről odaszállí­tott gépekkel az év végéig már harmincmillió forint értékű gyengeáramú veze­téket, rugózó telefonzsi­nórt és hasonló cikket ké­szítenek. 130 községbeli dolgozót a szegedi gyárban képeztek át az új szakmá­ra. A kisteleki üzem a kö­vetkező néhány év alatt alakul ki nagy és korszerű gyáregységgé. A tervek sze­rint 10 000 négyzetméteres gyártócsarnokot építenek. Erre és a korszerű gépi be­rendezésre többszázmillió forintot fordítanak. Egye­bek között ott készítik az ország valamennyi kábel­gyárának a rézhuzalt, éven­te több mint 20 000 tonnás mennyiségben, s oda cent­ralizálják a kábeldobok gyártását és javítását is. (MTI) ABSZOLÚT OPTIMIZMUS (Várnai György rajza) BORRAVALÓÉRT ÁRULTAK Boltosok a bíróságon Előre értesítették a vesztegető kiskereskedőt Matyszkiewicz János, a Kék fényes építőanyag kis­kereskedő a most elkészült­­ vádirat szerint 1974-ben és 1975-ben ötmillió 600 ezer forint értékű csövet, csem­pét, fürdőkádat vásárolt ÁF­ÉSZ- boltok­ból, a VA­SÉRT, a Fővárosi Vas- és Edénybolt Vállalat üzle­teiből. Kiskereskedő nem vehet árut továbbeladásra a kiskereskedelemtől. A fö­lösleges közvetítés: üzérke­dés. LEVÁLTOTTÁK Matyszkiewiczet és meg­bízottját, Kiss Sándort két éven át mégis kiszolgálták a Dohány utcában, a Váci úton, a Hársfa utcai csősze­rel­vény-szak­üzlet­ben és másutt. Sőt, előre értesítet­ték bizonyos cikkek érke­zéséről, s a vevőket a ke­reskedő telepére irányítot­ták a boltosok. Borravaló­ért. A kiskereskedő 10 szá­zalék haszonnal adta el az építkezőknek a több mint ötmillió forintos készletet. Másfél millió forint értékű áru a Fővárosi Vas- és Edényből­­ Vállalat üzletei­ből származott. — A Kék fényből érte­sültem róla, hogy a Dohány utcában, egyik legnagyobb forgalmú üzletünkben visszaélések voltak — tájé­koztat dr. Szabadka Lajos, a vállalat főkönyvelője. — Leváltottuk az egész veze­tőséget. Treuer Antal üzletvezető­helyettes a vád szerint 300 ezer forint értékű árut adott el a kiskereskedőnek. A borravalót megfelezte Keszti Vince üzletvezetővel. Vele viszont Rónai József eladó felezett, mert megen­gedték neki, hogy rendsze­resen kiszolgálja a kiske­reskedőt. ELSIKKASZTOTT BEVÉTEL Lebukott Bajnai József, a Váci úti szerelvénybolt vezetője és Fejes-Tóth László helyettes is. A Hárs­fa utca 16. szám alatti üz­letből pedig két eladó ül majd a Matyszkiewicz-ügy­­ben a vádlottak padján. — Egy visszaéléssorozat­ból — még ha több boltot érint is — nem lehet álta­lánosabb következtetéseket levonni — hangsúlyozza a főkönyvelő. Ez igaz. De a Dohány utcai boltnak nem Matyszkiewicz volt az egyetlen illegális vevője. Amikor a Kék fényes bűn­ügy tavaly ősszel elkezdő­dött, akkor zárta le a Fő­városi Bíróság jogerősen Háy Miklósnak, a Dohány utcai üzlet eladójának pe­rét. Háy 1972 és 1974 kö­zött kötött szabálytalan szerződéseket kisiparosok­kal, kiskereskedőkkel. Más­fél évi börtönre ítélték. ha ez még nem minden. A Központi Kerületi Bíró­ság a minap hirdette ká a Nagymező utcai gumiab­­roncs-szaküzlet két veze­tőjének, egyik helyettesé­nek s egy árukiadójának ítéletét, őket többféle visz­­szaéléssel vádolták. Az ítélet szerint Dőry Ödön boltvezető például egyszer elsikkasztotta a napi bevé­tel felét: a megbízott kísé­rő éberségét kijátszva el­rejtette az egyik — 160 ezer forintot tartalmazó — pén­zeszsákot, s csak a másik­ban levő 180 ezer forintot adta postára. HOL A HIBA? Dr. Szabadka Lajos az esetek magyarázataként a hiánycikkekre hivatkozik. Bár — cáfolja meg önma­gát — 1968 óta sokkal ke­vesebb az ilyen áru, mint korábban volt. Egyébként sem fogadható el — mondja —, hogy azokban a boltok­ban, amelyek ritkán kapha­tó árukat adnak el, csak törvénysértően lehet keres­kedni. A kapzsiságon kívül — vélekedik — nincs más ok, hogy alkalmazottaik borravalót fogadjanak el: a vezetőknek és helyette­seiknek jutalékkal, részese­déssel öt-hét és fél ezer fo­rint a havi jövedelmük. Talán a személyzeti mun­kában, a boltvezetők kivá­lasztásában van a hiba? A főkönyvelő elgondolko­dik. — Az erkölcsi követel­ményeket — válaszol — mindig a szakmaiak elé he­lyeztük. Bizonyára így van. De akkor hogyan lehetséges, hogy a Nagymező utcai bolt sikkasztásért elmarasz­talt vezetőhelyettese most is üzletvezető-helyettes? A Hattyú utca 18. szám alatti üzlet helyettes vezetője pe­dig — dr. Lipper György jog­tanácsos adatai szerint — hasonló szabálytalanságo­kért került ide előző mun­kahelyéről — két villany­­bojler árának elsikkasztá­­sáért szigorú megrovást ka­pott. A Fővárosi Vas- és Edénybolt Vállalat nemrég körlevelet küldött a boltok­nak. Ebben a voltaképp 1959 óta ,érvényes felhívás­ban ismét figyelmeztet min­denkit, hogy „tilos árube­szerzésre megbízást elfo­­­gadni, pénzt átvenni”. „Vál­lalatunk az ilyen tiltott, pri­vát ügyletekért nem vállal felelősséget.” Ezt a bírósá­gon is hangoztatják. Mert van most a vállalatnak egy polgári pere is a Markó­ban. A Hattyú utcai bolt helyettes vezetője pecsétes elismervényért pénzt vett át a majdan megérkező villanybojlerekért. Amikor azonban az áru befutott, a vezetőhelyettes éppen beteg volt: a vevőt nem szolgál­ták ki. A vevő most a bí­róságon követeli a villany­­bojlert. FELELŐSSÉGET — Tipikus privát ügylet — mondja a vállalat jogta­nácsosa. — S hozzáteszi, hogy a felelősség elhárítása — a körlevél —, nevelő szándékú figyelmeztetés a vásárlóknak is: ne dugja­nak pénzt az eladók zsebé­be, mert előfordulhat, hogy nem kapnak érte semmit. Kérdés azonban, hogy a vevőszolgálat miért nem vesz fel előjegyzést? A ve­vőt kell-e nevelnie a válla­latnak? A Polgári Törvénykönyv szerint egyértelmű, hogy nem. Ennek rendkívül egy­szerű a magyarázata: ha már nem tudják megoldani az előjegyzés szerinti árusí­tást, olyan alkalmazottat s főként olyan üzletvezetőt kell kiválasztani, aki nem szegi meg munkaköri köte­lességét, s visszautasítja a borravalót. A vállalatnak — akár akarja, akár nem — vállalnia kell a felelősséget alkalmazottaiért. S akkor talán nem áll majd egyszerre tizenhárom dolgozója bíróság előtt. Kulcsár Anna Darabonként kapható, bármikor pótolható a Centrum Varia porcelán edély­zet, CSAK A CENTRUM ÁRUHÁZAKBAN!

Next