Esti Hírlap, 1980. március (25. évfolyam, 52-77. szám)

1980-03-20 / 68. szám

Ai telexe *ártelexe * NAPTÁR Március 20., csütörtök, Klau­dia napja. A Nap kél 5.47, nyugszik 17.57 órakor. A Hold kél 8.09, nyugszik 22.40 órakor. GYURI BÁCSI Földes György, a Ludas Matyi szerkesztője eltávo­zott közülünk. Egy teljes nemzedék ta­nult tőle szakmát és elkö­telezettséget. Az újságíró­iskola egykori gellérthegyi termeiben előadásai és cikkelemzései sokunk szá­mára jelentettek életre szó­ló indítást. Személyes öröm volt számára minden te­hetséges írás. Olyan peda­gógus volt, akihez tanítvá­nyai évekkel, sőt évtizedek­kel „az életbe kilépés” után is nyugodtan fordulhattak minden gondjukkal-bajuk­­kal. Ha feltűnt valahol, szá­jában az elmaradhatatlan pipával, biztosak lehettünk abban, hogy néhány dicsé­rő, vagy éppen humorosan korholó szót ejt legutóbbi cikkünkről. Mi pedig, ha egy-egy írá­sunk végére odatesszük az utolsó pontot, még sokáig azt kérdezzük majd ma­gunktól, sajt­os, már csak feltételes módban: „Mit szólna ehhez Gyuri bá­csi?”. (harmat) • EREDMÉNYHIRDE­TÉS. A kereskedelmi szak­mák tanulóinak országos versenye ma­ délután ered­ményhirdetéssel zárul Pé­csett a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmun­kásképző Iskolában. NAGYSZABÁSÚ REKONSTRUKCIÓ A CSOKOLÁDÉGYÁRAKBAN Húsvétin­ál­ tonna édesség Az édesipar­­elkészült a húsvéti ellátásra, megfelelő mennyiségű cukorkát, to­jásdrazsét, csokoládét és különböző méretű csokolá­défigurát adott a kereske­delemnek, összesen 810 ton­na mennyiségben. A cso­koládéfigurákból exportra is szállított a külkereske­delem, angol, NSZK-beli, kanadai és svéd édesség­boltokban állnak a polco­kon a Budapesten gyártott csokoládényulak és bárá­nyok. Az üzemek már a húsvéti szezon utáni hazai és külföldi rendeléseken dolgoznak. A kereslethez alkalmaz­kodva az édesipar a ter­melési struktúra átalakítá­sára törekszik, ennek megfelelően növeli a vi­szonylag olcsó áruk rész­arányát. A korábbi évek­nél több mártott, szeletes áru, nugárféle és olcsóbb dobozos bonbon kerül az üzletekbe. A rugalmas ter­mékváltás a vásárlókedv­ben is érezteti hatását. Az elmúlt évben két és fél százalékkal növeke­dett a lakosság fogyasz­tása édességfélékből. A gyártmányszerkezet átalakítása jelentős műsza­ki fejlesztést igényel. En­nek megfelelően néhány — nemzetközi összehasonlítás­ban is a legkorszerűbb­­ gép állt üzembe, új formá­zósorok, dúsított gyártóvo­nalak, drazségyártó be­rendezések, korszerű öntő, pörkölőgépsorok váltották fel az elavult, kevésbé ter­melékeny gépeket. Folyik a rekonstrukció a Csemege Édesipari Gyár­ban, a Budapest Csokolá­dégyárban és a Szerencsi Csokoládégyár diósgyőri üzemében. Várhatóan 1981-re fejeződnek be a munkálatok, s­­ennek nyo­mán jobb minőségű cso­koládék, desszertek készül­nek. A szerencsi és a bu­dapesti gyárban beállított gépsorokon néhány termék­nél — főként desszertek­nél, táblás csokoládéknál­­ máris jelentősen javult a minőség, finomabb szemcséjű, jobb ízű, olvadékonyabb cso­koládéfélék hagyják el a gyárat. A tervek szerint a diós­győri üzemben megkezdő­dik majd a cukorbetegek számára diabetikus táblás és tömör készítmények gyártása. A KOMMUNISTA MŰSZAK RÉSZTVEVŐIHEZ Hova utalják át a felajánlott munkabért? A Magyar Vagon- és Gépgyár budapesti Sziklai Sándor szocialista brigádjának felhívására országos t­­­­retű kommunistaműszak-akció bontakozott ki a párt XII. kongresszusa és felszabadulásunk­­35. év­fordulója tiszteletére. A Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottsága kéri a budapesti vállalatokat, szövetkezeteket, intézménye­ket, hogy a kommunista műszakok révén a budapes­ti gyermekintézmények­ fejlesztésére, a meglevők működési feltételeinek korszerűsítésére felajánlott munkabéreket az Országos Takarékpénztár Buda­pesti Kommunális Fiókjának 218—98969. számú MNB számlája javára, az ott vezetett „Fővárosi Ta­nács VB 4664 „Kommunistaműszak-akció­’ elneve­zésű számlára utalják át. Politikai napilap Főszerkesztő: Kelen Béla Főszerkesztő-helyettes: Lantos László Szerkesztőség: VIII.. Blaha Lujza tér 3. Postacím: 1962 Budapest Telefon: 336—130. 343—100* Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Budapest Blaha Lujza tér 3. 1959. Telefon: 336—130 343—100* Felelős kiadó: Till Imre igazgató Árusítja a Magyar Posta !óra Lapnyomda Budapest Felelős vezető: Csöndes Zoltán vezérigazgató Index 2­002 ISSN 0133—2201 • Az­­AK- és belvízvé­dekezés gépi felszereltségé­­nek fejlesztéséről lesz szó a Magyar Hidrológiai Társaság ma délutáni, az Országos Víz­ügyi Hivatalban megrendezés­re kerülő előadóülésén. • A „STÜTZLI-SZEX”, az egyetlen svájci, zürichi, meztelen képeket, lapokat árusító üzlet tovább árusít­hat. A városi tanács hóna­pok óta követelte, 1894-es tiltó törvényre hivatkozva, hogy a rendőrség zárassa be a népnyelven „Stiitzli­­szex”-nek becézett boltot. A kanton bírósága döntött: az üzlet maradhat, hiszen a televízióban, moziban kí­nálatánál intimebb, er­kölcstelenebb képek látha­tók. • FÁNAK ÜTKÖZÖTT. Békés megyében Gyula külterületén egy útkanya­­rulatban Kovács Zoltán 18 éves lakatos helyi lakos, motorkerékpárjával az út­testről kisodródott, egy fá­nak ütközött, s a helyszí­nen meghalt. A vizsgálat eddigi megállapítása sze­rint Kovács nem az útvi­szonyoknak megfelelő se­bességgel vezette járművét. Bányaomlás Komlón A mecseki szénbányák komlói Béta bányaüzemé­ben ma hajnalban 4 óra 40 perckor feltárás közben bányaomlás történt, s két bányász — Égető Mátyás és Kincses István — az omladék alá került. A bá­nyamentők már csak holt­testüket emelhették ki. A szerencsétlenség okait szakértők vizsgálják. (MTI) e A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EL­NÖKSÉGÉNEK ma délelőt­ti ülésén egyebek között a pályaépítéssel, a vonalvil­lamosítással kapcsolatos munkavédelmi feltételekről tanácskoztak. Elhunyt Kilián Tamás A Hazafias Népfront Budapesti Bizottsága mély megrendüléssel tu­datja, hogy Kilián Ta­más, a bizottság titkár­helyettese, a pártalap­­szervezet titkára, a fő­város XV. kerületi Ta­nácsa tagja, több kitün­tetés tulajdonosa, már­cius 19-én, életének 37. évében szívroham kö­vetkeztében elhunyt. Tíz éven át dolgozott a népfrontmozgalom­ban. Halála nagy vesz­tesége a budapesti nép­frontmozgalomnak. Ki­lián Tamást a Hazafias Népfront saját halottjá­nak tekinti. Temetéséről­ később intézkednek. A divatos ruhadarabok manapság ismét természe­tes anyagból készülnek. Di­vat a szövött, illetve a kö­tött kelme egyaránt. A szí­nek rafináltak. Divat a fe­kete, a fehér, a drapp, a sötétszürke és a barna minden árnyalata. De ked­velt a tűzpiros, halvány­kék, halványsárga, s ezek kombinációi is. Hódít az egyenes vonal, a tömött vállmegoldás. A ruha is­mét követi a test vonalát. Ennek bizonyításául vonul­tatta fel ma délelőtt az 1980—81-re ajánlott kollek­cióját a IWS, a Nemzetkö­zi Gyapjútitkárság, vala­mint a Hungarotex, a Duna Intercontinental Szállóban. Felvételeinken kényelmes, hangsúlyozott vállú, kötött együttes, ter­mészetes anyagból készült, felsőkabáttal kiegészített nadrágkosztüm, illetve egyenesvonalú ruha-kosz­tüm látható. (Wormser felv.) TV ELŐTT - A HORIZONTBAN Ma este lesz a Horizont filmszínházban a Cuba Que Linda ... című magyar—kubai koprodukciós film dísz­­bemutatója. A filmet Csenterics Ágnes rendezte, operatőr Szabados Tamás, Darvas Máté, Szilágyi Virgil. A film abból a célból készült, hogy a magyar közönség megis­merje Kuba derűs, vidám hétköznapjait, a szép tájakat, idegenforgalmi nevezetességeket — dallal, tánccal, sok zenével. Ennek megfelelően Csenterics Ágnes a filmben felvonultatja Kuba leghíresebb zenekarait, sztárjait, így például Farah Mariát, aki hamarosan Budapestre érke­zik, Alberto Herrero popsztárt, láthatjuk a Joh­n együt­test, amelynek vezetője találta fel a csacsacsát. Szerepel a filmben a Los Guaraperos karneváli együttes is. A fil­met napi két előadásban játssza a Horizont, majd április 6-án este lesz a tv-ben a Cuba Que Linda ... díszbemu­tatója. • a magyar Állami OPERAHÁZ igazgatósága köz­li, hogy Giuseppe Fatane meg­betegedése miatt lemondta az Operaházban tervezett két fellé­pését. Helyette március 21-én a D. bérletben a Falstaffot Med­­veczky Ádám, 22-én pedig a Komor Vilmos bérletben a Ma­non Lescaul-ot Pál Tamás ve­zényli. A megváltott jegyek érvényesek vagy kívánságra visszaválthatók. A felemelt helyárkülönbözetet, illetve a jegyek árát az Operaház jegy­pénztára az előadások kezde­téig téríti vissza. • ÉPÍTŐIPARI MUN­KAVÉDELMI konferencia kezdődött ma délelőtt a Fémmunkás Vállalatnál. • ESZTERGOMBAN ma délután leplezik le a vá­ros ezeréves évfordulója al­kalmából felállított Millen­niumi szobrot. • A TEXTILIPARI MŰSZA­KI ÉS TUDOMÁNYOS EGYE­SÜLET ma délutáni összejöve­telén az energiatakarékossági intézkedések hatását vitatják meg a Magyar Selyemipari Vállalatnál. • MARY, A LEGÖRE­GEBB, fogságban tartott fekete rinocérosz kimúlt a chicagói Brookfield állat­kertben. A 46 éves rino­­cérosszal belső vérzés vég­zett. Maryt 1935-ben Tan­­ganyinában ejtették fog­ságba. 1941-ben a világsaj­tó sztárja volt, utóda szü­letett. Mary kitömött bőrét múzeumban állítják ki.­­ A FOGORVOSOK ta­valy 31,8 tonna aranyat használtak fel a Német Szövetségi Köztársaságban, 666,1 millió márka érték­ben. Ebből mindössze 8 százalékot a biztosítóinté­zetek orvosai. Kérik, hogy vizsgálják felül a fogpót­lási célokra szükséges arany árát. O BALATONI KÖRNYE­ZETVÉDELMI konferencia kezdődött ma délelőtt Sió­fokon a dél-balatoni kultu­rális központban. O KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS nyílik ma a diósgyőri Vasas Galériában. SZOMB­A­TON Díjtalan műszaki szemle Szombaton ismét közle­kedésbiztonsági napot ren­deznek a Mozaik utcai vizsgálóállomáson a Buda­pest—Pest megyei közleke­désfelügyelet dolgozói. Kongresszusi műszakban vállalták, hogy tanácsadás­sal egybekötve, díjtala­nul, a hatósági műszaki vizsga előírásai szerint, műszerekkel ellenőrzik a személygépkocsik műszaki állapotát, elvégzik a leg­egyszerűbb javításokat, szükség esetén a követel­ményeknek megfelelően be­állítják a fényszórókat, s ellenőrzik a kocsik fogyasz­tását is. A közlekedési napon a megfelelő gépkocsi tulajdo­nosa — amennyiben amúgy is időszerű az autó köte­lező műszaki vizsgája — a vizsgadíj befizetésével kér­heti a forgalmi engedély meghosszabbítását is. A SPORTLOTTÓ NYERŐSZÁMAI A Sportfogadási és­­Lottó Igazgatóság közlése szerint a Budapesten megtartott tv-sorsoláson a 7. nemzet­közi olimpiai sportlottó nyerőszámai a következők: 1, 12, 51, 64, 81.

Next