Esti Hírlap, 1983. január (28. évfolyam, 1-26. szám)

1983-01-07 / 6. szám

t­ermészetesnek tartjuk, hogy melegít, hogy folyik és elfo­lyik, hogy szállít, szó­rakoztat, összekötte­tést teremt és lehetősé­get nyújt a felüdülésre. Természetesnek tart­juk, hogy ha mindenből valami nem úgy van, ahogy megszoktuk, ak­kor szidjuk,­ levelet írunk, megbántódunk, megkongatjuk a vész­harangot. összeállításunkban a főváros közmű- és köz­ismert szolgáltató vál­lalataitól kérdeztük: az idénre mit terveznek a budapestiek, mindnyá­junk mindennapi ellá­tásának fejlesztésére? Távbeszélő Igazgatóság Pozsonyi Vilmos igazga­tó: Múlt év végi adattal kezdem: Budapesten 369 ezer távbeszélő főállomás működik. Az előfizetésre várakozók száma 194 421. Az idén 5 ezer újabb főál­lomást kapcsolunk be. A lakossági szolgáltatást te­kintve igen jelentősnek tartom, hogy ebből 300-at közterületen, nyilvános állomásként szerelünk fel. Kiemelve az idei lehető­ségből néhány területet: bővítjük a telefonhálóza­tot a XVII. kerületi város­rész-központban, Csepel kerü­letközpontjában, a Bé­kásmegyer új épületeiben, az Egyesült Izzó IV. kerü­leti, a XIII. kerületben a Szegedi, Országbíró utak, a kispesti, a II. kerületi Tö­rökvész úti és a XVI. kerü­leti Ond vezér úti lakótele­pein. Rekonstrukciós mun­káink idei legfontosabb­ja a budai városrész föld fe­letti hálózatának felújítá­sa, csak a minimális igényeit elégíthetjük ki. Az arány csökkentésére törekedve a különféle feszültségű — százhúszezer. Volttól lefelé a 10 ezerig — földkábelek­ből ás a szabad vezetékek­ből több száz kilométert építünk ki, 200 új transz­formátorállomást helye­zünk üzembe, a legna­gyobb teljesítményűt Bu­daörsön. Számolunk azzal is, hogy a még szabad, de az igényekben­­gyarapodó körzetek egyre inkább telí­tetté válnak. Ezért is, hogy a magánerős építkezések­nél az áramellátást nem mindenütt tudjuk a kívánt mennyiségben biztosítani. Ami a közvilágítást illeti: az idén befejezzük a fővá­rosban az ötéves korszerű­sítési program munkáit. A 216 ezer fényforrás utol­­só hagyományos ezreit is modernre, gazdaságosra cseréljük át, összességében a leromlott hálózatok mű­szaki állapotának javításá­ra az idén is mintegy 200 millió forintot költünk. Fürdőigazgatóság Nagy Árpád főmérnök: Beruházásaink idei befe­jezése remélhetően üdí­­tőleg hat a fürdőket és uszodákat kedvelő buda­pestiekre. A várhatók kö­zül hármat emelnék ki. A közeli hetekben nyílik meg a Szabadság-strandon az új, 25 méteres téliesí­­tett úszómedence, tavasztól újra látogatható a Gellért­­fürdő hullámmedencéje. Az idén elkészül a Rudas­fürdő homlokzata, tető­szerkezetének felújítása, ezt követi az úszómeden­ce átépítése, ami azonban már a jövő év teendője. Közlekedési Vállalat Kiss Jenő vezérigazgató­helyettes: Feladatunk sok, célunk egy: a tömegközle­kedéssel a közvélemény le­gyen elégedett, az elért színvonalból egy „járat­nyit” sem engedünk. Pénz­ügyi lehetőségeinket a jár­műpark bővítésére, kor­szerűsítésére fordítjuk. Az idén 400 új autóbuszt állítunk forgalomba, Dél- Pesten új autóbuszgarázst építünk, a trolibuszokat is figyelembe véve ezzel e két járműtípus korszerűsí­tését befejezettnek véljük. A csehszlovák gyártmá­nyú villamosokból az idén újabb harminc darab köz­lekedik majd Budapesten, ezzel a korábbi 42 típusú villamosból mindössze há­rom típus marad haszná­latban, megkönnyítve a javításokat, az alkatrészek beszerzését és cseréjét. A budapestieket leginkább szolgáló fejlesztésünk jú­liustól érezhető: a Bat­thyány tér és Békásme­gyer­­ között közlekedő HÉV-vonalon 15, egyen­ként háromkocsis szerel­vénnyel gyorsítjuk a tö­megközlekedést. Megkö­zelítve a metró menet­rendjét: az elővárosi vonat szerelvényei háromper­cenként indulnak. Csatornázási művek : Vörös Ferenc igazgató: A fővárosi közcsatorna­hálózat együttes hossza 2800 kilométer, benne na­­ponta 1,2 millió köbméter szennyvíz és csapadékvíz gyűlik össze, és áramlik tovább. A szennyvíztisztí­tás 85 százalékban csak mechanikus, csupán 6­ 7 százalékban biológiai. Az arányon jelentősen változ­tat majd az észak-pesti tisztítómű elkészülte, a be­ruházás tervezett összege 2 milliárd 190 millió fo­rint. Építésére az idén csaknem másfél mill­árd forintot tervezünk felhasz­nálni, zömében tanácsi tá­mogatásból, kisebb rész­ben saját fejlesztési ala­punkból. További idei fej­lesztéseink: a Pók utcai és a káposztásmegyeri fő­gyűjtő megépítése, a bé­kásmegyeri átemelő építé­sének befejezése. Idei fel­adatunk Csepel csatorna­hálózatának bővítése és új szivattyútelep építése. Legnagyobb rekonstruk­­ciós munkánk a VII. kerü­leti Wesselényi utca alatt húzódó főgyűjtőcsatorna felújítása. Gázművek Dr. Vida Miklós műszaki igazgató: A szó és a szá­mok játékával élve ben­nünket a félmilliók, a fél­­milliárdok jellemeznek. A fővárosi gázfogyasztók szá­ma tavaly meghaladta az 500 ezret, szolgáltatásunk fejlesztésére az idén fél­­milliárd forintnál­­többet fordítunk. Részletezve a ráfordítást: a 2300 kilomé­ter összhosszúságú veze­tékhálózatot 31 kilométer­rel bővítjük. A hosszú tá­vú programnak megfelelő­en folytatjuk a városi gázt használó berendezések át­állítását a biztonságosabb földgáz használatára. Szük­ség szerint cserélve a veze­tékeket, a készülékek tar­tozékait. Az idén a VII. kerületben 13 ezer, a XIV-ben 6 ezer, a VI-ban 1800, a VIII-ban 700 fo­gyasztónál várható az át­állítás. A fővárosban ez év­ben 14 ezer új „fogyasztói bekapcsolást” tervezünk, ennek zöme a gázfűtésre értendő. Feladatunk nehe­ze a XIII. kerületnek és a Kispestnek egyes városré­szeit érintő gázszolgálta­tás: az ismert nagy építke­zések fejlesztő szándékuk megvalósítását lassítják. Feladatunk öröme, hogy a helyi,­magánerővel kezde­ményezett hálózatbővítés iránti kérelmek­­ növeksze­nek. Tavaly a fővárosban három és fél kilométer gázvezeték épült ezen mó­don, az idénre az igénybe­jelentések meghaladják a 40 kilométert. nyadi mozi építése, Kis­pesten. A munka az idén kezdődik, két évig tart. A Vörösmarty és a Felszaba­dulás mozi rekonstrukció­ja jövőre fejeződik be. Fejlesztések Budapesten 1983 tan­közmvek,­­ szolgáltatások Budapest legkorszerűbb filmszínháza lesz a felújított­­Vá­ci úti Kossuth mozi Buda, vízellátását javítja az I. kerületi főnyomóvezeték építése Hamarosan ismét megnyílik a Gellért-fürdő újjáalakított hullámmedencéje Három típusú villamosszerelvény marad a koráb­bi 42 tí­pusból, egyike a „prágainak” becézett Elektromos Művek Molnár József üzemvi­teli főosztályvezető: Fel­adatunk egészét kevesen ismerik, a főváros, öt kör­nyező város és hetven Pest megyei község áramellátá­sáról gondoskodunk. A fo­gyasztók száma és megosz­lása: közel 1 millió a ház­tartásokban, 15 ezer a na­gyobb ipari, 2 ezer a me­zőgazdasági üzemekben és 70 ezer a kommunális in­tézményekben. Idei fejlesz­tésünk céljai: a hálózatok és a közvilágítás üzem­készségének növelése, a zárolt körzetek számának csökkentése, a fogyasztói igények kielégítése. A vil­­lamosenergia-felhaszná­­lásban az idén átlagosan 4,5, ezen belül a lakos­ság részéről több mint 10 százalék növekedésre ké­szültünk fel. A­" fővárosi transzformátorkörzetek 8 százaléka zárolt, itt a tel­jesítményt nem fokozhat­juk, az új fogyasztóknak is Mozgóképüzemi Vállalat Stefán Sándor főmérnök. A főváros 66 mozijának előadásait naponta 40—50 ezren látogatják. A felújí­tás miatt bezárt mozik kö­zül az első félévben meg­nyílik a Váci úton a Kos­suth, 400 személyes néző­térrel és 60 személyes ka­marateremmel, jogot for­málva a Budapest legkor­szerűbb filmszínháza rangjára. Megnyílik a Mártírok útján az 1930-as években épült Május 1. mozi, eredeti állapotában helyreállítva, kárpitozott mennyezettel és oldalfa­lakkal, valamint külön né­zőtéri területtel, a rok­kantkocsikkal érkező moz­gássérülteknek. Nyártól ismét fogadja közönségét a Rákóczi úton a Honvéd mozi: kéttermes lesz, 130, illetve 80 személyesek. A felújítások közé sorolom a Corvin előcsarnokának rendbehozatalát, ez azon­ban a vetítéseket nem aka­dályozza. Vállalatunk leg­­­újabb beruházása a 400 személyesre tervezett Hu­ Távfűtő Művek Koncz Ferenc igazgató: Jelenleg 188 ezer fővárosi lakás fűtéséről gondosko­dunk, továbbá fűtéssel lá­tunk el 3538 közintéz­ményt és 345 ipari fo­gyasztót. A távfűtés szol­gáltatásaiba bekapcsolt lakások száma az idén 199 900-ra emelkedik, s mintegy 200-zal növekszik a közintézmények száma. Feladatunk tehát a jelen­legi 356 kilométeres távhő­­vezeték bővítése 380 kilo­méterre, újabb 60—70 hő­központ építése. Fejleszté­sünk minden mozzanata alapos megfontolást kíván, hiszen a távfűtés nem tar­tozik az olcsó szolgáltatá­sok közé. Feladataink kö­zé soroljuk a magánerős lakásépítkezések távfűté­sét, melegvíz-ellátását is, amennyiben az építkezés jellegében tömbszerű, és a főváros által fejlesztésre kijelölt körzetben történik. Vízművek Frommer Miklós főmér­nök: Budapest és közvet­len környékének, kétmil­lió-százezer lakosnak víz­ellátása, hosszú idő óta ki­egyensúlyozott. Köszön­hető ez a korábbi évek tervszerű fejlesztésének. A vezetékhálózat 5 ezer kilo­méter hosszú. Hozzászá­mítva a berendezéseket is, a felelősségünkhöz tartozó állóeszköz értéke 12 mil­liárd forint. Ebben a fővá­ros százéves vízműtörté­­netének megannyi koros és fiatal műtárgya egyaránt megtalálható. A hálózat fejlesztésére évente 300 millió forintot fordítunk, saját szakmunkásgár­dánkkal látva el a felada­tot. Beruházásaink közül az idén befejezzük Pesten a Lakatos utcai víztároló és a rákoskeresztúri lakó­telep hálózatának, Budán, a Hattyú és a Batthyány utcák főnyomó-vezetéké­­nek, a Csatárka úti lakó­telep fővezetékének építé­sét. A jövő esztendőre is áthúzódó, nem kis felada­tunk a Ráckeve határában telepített víztermelő- és -tisztítóberendezés, a ha­lásztelki vízmű és a cse­peli víztároló megépítése. A Vízművek a napi 1 mil­lió 300 ezer köbméteres fo­gyasztást is biztonsággal elégíti­k ki, törekvéseinket csak a Duna, tőlünk füg­getlen vízállása befolyá­solhatja. Összeállította: Polgár Tamás Fotó: Wormser Antal

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék