Esti Hírlap, 1986. december (31. évfolyam, 281-305. szám)

1986-12-16 / 294. szám

// TELEXE * AZ TELEXE * AZ NAPT/Í­R ________ NYILAS. Decem­ber 16., kedd. A JA ___Nap kél 07.26 óra-A7H kor, nyugszik 15.54 JSIS^y órakor. A Hold­a­­ kél 15.32 órakor, ----------— nyugszik 07.59 óra­kor. A sokévi átlaghőmérsék­let ezen a napon 1,1 fok. ETELKA Eredetére kétféle ma­gyarázat ismert. Az egyik szerint — hason­lóan az Adélhoz — a német adel, nemes szó­ból származik, a másik szerint viszont sajáto­san magyar név és az Attila — Etele megfe­lelőjének tekintendő. E tetszetős magyarázat el­lenére az ősi magyar nevek között nem buk­kant fel, meghonosodá­sa Dugonics András 1788-ban megjelent re­gényének köszönhető, amelynek az Etelka cí­met adta. • ajándékkosár címmel vidám műsor zár­ja — Bodrogi Gyula rende­zésében, sok neves művész felléptével — 20-án, szom­baton délután 5 és este 8 órakor azt a kiállítást és vásárt, ami naponta dél­előtt 10-től este 7-ig a Vi­gadó előcsarnokában és első emeletén 25 cég kü­lönleges kínálatával várja a közönséget. ÉJSZAKA A PESTI UTCÁN Többször fordultak a hóekék (Folytatás az 1. oldalról.) Az első havazás óta éjjel-nappal tizenkét órás váltásokkal dolgozik a Fő­városi Közterület-fenntartó Vállalat. Központi ü­gyele­tük munkatársai az öt körzeti telephelyel együtt­működve irányítják az egész városban a hóeltakarítást, az utak szórását, síkosság­mentesítését. Este tíz órakor az ügye­letén Szabó Sándor, vezető ügyeletes tájékoztat: — Száztizenhat gépünk 1832 rendkívüli hómunkás dolgozik az utakon. A Kör­út, Népköztársaság útja, Rákóczi út már kész. Aztán kocsiba ülünk.­ URH-n érdeklődünk, mi a helyzet a város különböző pontjain. A Kerepesi úton nagy a gond. Átok ül az odairányított gépeken. Egy­más után meghibásodtak. Nincs más lehetőség, a mű­ködő hóekéknek többször kell fordulniuk, míg a mű­szaki segélyszolgálat meg nem javítja a többit. Éjfélre jár, mikor ismét „városnézésre” indulunk. Először a főutakon hala­dunk. Szabó Sándor be­lenéz a főbb mellékutcák­ba is, s ha kell, intézkedik. Nem igazi parancsok ezek, inkább csak végrehajtandó kérések. Az URH túlolda­lán ülők azonban egy-egy szavából, hangsúlyából ér­tenek. Egy óra körül meg­élénkül az éter, újabb fő­utak „feketék”, a gépek újabb útfelület tisztításá­hoz látnak. Időközben elmúlt két óra. Csendes az URH. Fél háromig „ebédszünet” van. Utána újra útrakelünk. Többnyire a hegyvidéki utakat vizsgáztatjuk. Néhá­nyat újra szórni kell. Az éterből egyre sűrűbben hallani a telephely-ügyelő­(Wormser Antal felvétele) tesek hangját. — Bejött egy gép, hová küldjem? Mindegyiknek akad mun­ka, több is elkelne. Öt óra: lassan megélén­kül a forgalom. Az egy órá­ja elhangzott jelentés sze­rint az első lépcsőben meg­tisztítandó utak kilencven százaléka járható, a többin még dolgoznak. Nagy mun­ka az egész város kitaka­rítása. Nappalra is marad belőle. (rimóczi) Folyik a téli „nagytakarítás" ELŐKESZÍTŐ TANÁCSKOZÁS Honismereti konferencia Negyedik konferenciájá­ra készül a budapesti hon­ismereti mozgalom. A jövő év végére tervezett rendez­vény előkészítéséről tanács­kozott a napokban a Haza­fias Népfront Budapesti Bizottsága­­ mellett működő honismereti munkabizott­ság. A konferenciával egy idő­ben mutatják be a kerü­leti helytörténeti gyűjte­mények válogatott anya­gát a Budapesti Történe­ti Múzeumban. Jelenleg 11 budapesti kerü­let rendelkezik helytörté­neti gyűjteménnyel, ebből válogathatnak a kiállítás rendezői. A konferenciát előkészí­tő megbeszélésen többen javasolták, hogy szekció­üléseken vitassák majd meg az aktuális honisme­reti kérdéseket. Az előzetes terv szerint külön-külön szekciót kap majd az is­kolai helytörténet, a mód­szertan tudományos meg­közelítése, a gyűjtés kér­désköre, s külön csoport­ban beszélhetik meg ta­pasztalataikat az üzemtör­­téneti krónikák írói is. A megbeszélésen szóvá tették: ne csak a hivatá­sos, hanem az amatőr történészek is szerepel­hessenek előadóként a konferencián. A múlt évek munkájáról a konferencia idejére részle­tes beszámolót készítenek a kerületi helytörténeti, honismereti munkabizott­ságok. Politikai napilap Főszerkesztő/ Paizs Gábor Főszerkesztő-helyettest Komornik Ferenc, Lantos László Szerkesztőség: Vili., Blaha Lujza tér 3. Postacím: 1962 Budapest Telefon: 336-130, 343-100* Telex: 22-70-40 Esti H. H. Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Budapest Blaha Lujza tér 3. 1959 Telefon: 336-130, 343 100* Felelős kiadó: Till Imre vezérigazgató Terjeszti a Magyar Posta. Előfi­zethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a hírlapkézbesí­­tőknél, a Posta hírlapüzletetben és a Hírlapelőfizetési ás Lapellá­tási Irodánál (HELIR), Budapest V­, József nádor tér 1. 1900, köz­vetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215—96162 pénzforgalmi jelző­számra. Előfizetési díj egy hóra 43 Ft, negyedévre 129 Ft, egy évre 516 Ft. Szikra Lapnyomda, Budapest Felelős vezetői Csendes Zoltán vezérigazgató ISSN 0133-2206 Index: 25 002 Ma: Stúdió '80 A ma esti műsor tudósít a Queen együttes budapes­ti fellépéséről készült film világpremierjéről, amelyet a Budapest Kongresszusi Központban rendeztek, va­lamint két színházi be­mutatóról, Dumas­ Sartre Kean, a színész című da­rabjáról, amelyet a Madách Színház, és Gsurkovics Ti­bor Fekvőtámaszáról, ame­lyet a veszprémi színház tűzött műsorára. Beszélge­tés hangzik el a Stúdióban dr. Domán Imre szarvasi műgyűjtővel és dr. Botka Ferenccel, a Petőfi Irodal­mi Múzeum főigazgatójá­val, aki a Reneszánsz és a barokk kora című új ki­állításukról nyilatkozik. A ma esti adást Érdi Sándor szerkesztette és vezeti. VAN EGY PERCE?---------------------------­Csenterics Ágnes — Úgy tudjuk, éppen utazni készül. — A kubai televízió meghívására a latin-ame­rikai filmek fesztiváljára utazom, amelyen idén először tévéfilmek is szerepelnek. Mi kettővel ne­veztünk be. Az egyik a Cuba que linda (A szépséges Kuba) című zenés film, a másik A kubaiak mind a barátaim című dokumentumfilm, amely Heming­way kubai tartózkodásáról szól. — Igaz a hír, hogy életében először színházi rendezést vállalt? — Igen, Léner Péter hívott meg a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházba. Eisemann Fekete Pé­ter című operettjének rendezésére. Izgalmas munka éppen amiatt, mert ez az első színházi rendezésem. De megkönnyíti a dolgomat, hogy kedves és tehet­séges gárdával kerül­jem össze. — S miért éppen operettet vállalt? — Nem hiszem, hogy az operett elavult. Hiszen mi lehet elavult egy kedves bohóságon? S úgy gon­dolom, hogy a zene — főként a jó zene — soha nem avulhat el. — Bemutató? — Január 4-én. Kállai Katalin • KOSZORÚZÁS. Oláh István hadsereg­tábornok, volt honvédelmi miniszter, a forradalmi munkásmoz­galom harcosa születésének 80. évfordulója alkalmából ma délelőtt koszorúzási ün­nepséget tartottak a Mező Imre úti temetőben. • AZ MTESZ BUDA­PESTI SZERVEZETE ma elnökségi ülésen értékeli a szervezet idei munkáját, és megvitatja az 1987. évi munkatervét. • SZOBORAVATÁS. Ma délelőtt felavatták Gyulán a húsz éve elhunyt Kohán György festőművész szobrát. változatlan áron Karácsonyi bejgli ötven mázsa diós és má­kos bejglit küld — elsősor­ban saját üzleteibe — a Rákóczi Sütő- és Édesipari Szövetkezet. A keresett ka­rácsonyi süteményt házi jellegűen készítik, s bár a mák és a dió a tavalyinál drágább, a szövetkezet vál­tozatlan áron kínálja ha­gyományos ünnepi termé­két. A szintén karácsonyi „kellék”-ből, a habkariká­ból, az idén külföldre is küldenek, kilencvenkétezer dobozt­­ szállítanak belő­le Ausztriába. Egyetlen nap kivételével az ünnepek alatt is teljes a nagyüzem a szövetkezet­nél, így mintegy 30 mázsa kalácsot és naponta 320 mázsa kenyeret sütnek majd, elsősorban a fővá­rosiaknak. (MTI) N­incs többé lehetetlen Érdemes volt eddig élnem, hogy ezt megél­hettem! Mikor 1909-ben Blériot repülőgépét a földről felemelkedni láttam, meghatottsá­gomban sírva fakadtam, mert úgy éreztem, az eddig hihetetlen való­sult meg szemeink előtt. Most pedig, mint 77 éves öregember, hal­lom a szenzációs hírt, hogy ember utazott a világűrbe. Ami mese volt, most valóság. Nincs többé lehetetlen az ember előtt. Az emberiség törté­nelmének legfényesebb távlata nyílt meg a mai nappal. Majdnem káprá­­zik a szemünk, ha ebbe a fénybe tekintünk. És ha ennek a páratlan eseménynek következ­ményeire próbálunk gondolni, még fantázi­ánk sem tud úgy röpül­ni, hogy első percekben felfogjuk, merre vezet ezentúl az emberiség út­ja. De büszkék és bol­dogok vagyunk, hogy kortársak lehetünk. Péterfi István CSÚCSFORGALOM Ferencvárosi randevú Ma délután a IX. kerü­leti József Attila-lakóte­­lepen a Toronyház utca 3. szám előtt várja hallgatóit a Petőfi rádió zenés, köz­lekedési műsora, a Csúcs­­forgalom. A kerület közle­kedésbiztonsági vetélkedő­jének résztvevői mellett a műsorban szót kapnak a hallgatók is. Hogyan vál­tozott a helyi és az át­menő forgalom a múlt évek során. Milyen hatáso­­sal jelentkeznek az újon­nan átadott utak — erről szólnak a mikrofon körül állók a műsor két órájá­ban. A stúdió a 343-732-es telefonon hívható. CSALÁSSAL VÁDOLJÁK Fél évig taxizott vállalata pénzéből — Biztos voltam benne, hogy­ vezető állást betöltő, fontos ember — válaszolta a taxisofőr, amikor a rend­őrségen azt firtatták, mit gondolt arról a fiatalem­berről, aki 80—120 forin­tos számlára rendszeresen — visszatérő utasként — ötven­ száz forint borrava­lót adott és taxicsekkel fi­zetett. A gáláns utas, a 21 éves Gaál Csaba, a Budavox Rt. pénzügyi osztályának dolgozója ugyan nem töltött be „vezető állást”, azonban nem is saját pénzéből volt nagy­vonalú. Még januárban emelt el a pénzügyi osztályról néhány kitöltetlen taxicsekktöm­­böt, így autózott fél éven át a vállalata számlájára. Az első száz csekk máju­sig elfogyott, hol a munka­helyéről taxizott haza Rá­kospalotára, hol barátját, barátnőjét vitte haza az esti összejövetelek után Óbudára, Kispestre. Beleszokott a taxizásba, ezért a készlet fogytával újabb hét tömböt lopott ki. Nem volt nehéz dolga, a tömbökhöz bárki hozzáfér­hetett. Igaz, érvényesíté­sükhöz pecsét és egy, a taxi igénybevételére jogo­sult, vállalati dolgozó alá­írása is kellett, de ez sem okozott gondot. Pecsétet szerzett, és a vállalat ve­zetői nevében alá is írta a csekkeket. Gaál taxizott, a vállalat pedig fizetett. Nem is keveset, augusztusig több mint 23 ezer forintot. Csak ekkor tűnt fel, hogy valami nincs rendjén, nem azok használták a taxikat, akiknek az aláírása a csek­keken szerepel. A Budavox feljelentette volt dolgozó­ját, aki időközben katonai szolgálatra vonult be. A kárt szülei térítették meg, az ügyészség pedig csalá­sért emelt ellene vádat. Ügyét hamarosan tár­gyalni kezdi a Pesti Köz­ponti Kerületi Bíróság, dr. Lassó Gábor tanácsa. Az eset azonban vélhetőleg az ugyancsak ,,nagyvonalú'’ vállalat számára is meg­szívlelendő tanulságokat hordoz... (k. g. t.)

Next