Esti Hírlap, 1987. október (32. évfolyam, 233-256. szám)

1987-10-23 / 249. szám

á * oá Pf XXXII. évfolyam, 249. szarni ' 1987. október 23., péntek f __ ___________ _ ELEKTROMOS MÜVEK Egymilliárd fejlesztésre A Budapesti Elektromos Művek a nagy őszi-téli áramszolgáltatási 1 jeladat előkészítéseként az idén csaknem egymilliárd forin­tot költött a fővárosi elekt­romos hálózat fejlesztésére és karbantartására. Így összességében biztonságosan kielégíthe­tik majd a legnagyobb egyidejű fogyasztáskor valószínűsíthető 1650— 1700 megawattos terhe­léssel járó áramigénye­ket is. A felkészülési és fejlesz­tési program alapján a 10-20 kilovoltos középfe­szültségű hálózatot 70 ki­lométernyi-új vezetékkel és 5 ti új transzformátorállo­mással bövitették. Befejez­ték több mint ezer transz­formátorállomás teljes át­vizsgálását, tervszerű kar­bantartását, a feltárt hi­bák kijavítását és a kiöre­gedett transzformátorok cseréjét. Buda nyugati ré­szén és Ráckevén 120/10, illetve 120 20 kilovoltos új transzformátorállomás üzembe helyezésével lénye­gesen növelték az energia­ellátás üzembiztonságát. Budán — a . télen nehe­zen megközelíthető hegyvi­déki területeken — csak­nem 200 kilométer hosszú­ságban szigetelt légkábelre cserélték a kisfeszültségű szabad vezetékeket. Ezzel sok üzemzavartól, áramkimaradástól men­tesítették az érintett te­rületeket. A. fővárosi vezetékhálóza­tot és a hozzá tartozó áramszolgáltató berendezé­seket védő automatikus kapcsolórendszereket és az információközi ő-hálóza­­tot is fejlesztették, csak­nem 30 millió forintos rá­fordítással. (MTI) 13-16 FOK A HŐMÉRSÉKLET Borongós idő A Meteorológiai Inté­zet _ jelentése szerint, várható időjárás Buda­pesten ma estig: túlnyo­móan borús, párás idő lesz. Kisebb esőszitálás várható. Napközben időnként megélénkül a keleti szél. A hőmérsék­let csúcsértéke 15-16 fok körül alakul, késő esté­re pedig 12 fok várható. Mi DÉLELŐTT Tájékoztatás a mezőgazdaság jövő évi terveiről Ma délelőtt a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyete­men a Mezőgazdasági Mi­nisztérium tájékoztatta az ágazat vezetőit és az újság­írókat a mezőgazdaság, az élelmiszeripar és a fagaz­daság 1988. évi feladatai­ról, valamint közgazdasági szabó ly ózó rend szerének módosításairól. Az élelmiszer-gazdaság fő feladata jövőre is a lakosság kiegyensúlyo­zott, jó színvonalú ellá­tása. Továbbra is fontos az ex­port növelése, a piaci kö­vetelményekhez való ru­galmasabb alkalmazkodás. A mezőgazdaság bruttó termelési értéke 5—5.5 szá­zalékkal haladhatja meg a meglehetősen alacsony idei Vakáción „Légi bolha” a Danubius csűcsdöntése oidai) - fagyiolunul • • (5. oldal) Kényszerű * * kórházi Kezdődik kísérlet a tornászsánc (3 oldal) (7. oldal) • • 0 • Felárral Kedvezményt árusított ígért, lebukott a telepvezető a csaló <*. oldal) (12. oldal) szintet. Növénytermesztés­ben a gabonatermelés sze­repe változatlanul megha­tározó marad. El kell érni. hogy 1988-ban legalább 15 millió 600 ezer tonna ga­bonát termeljenek a gaz­daságok. Kiemelt feladat a fehérjetakarmány-növc­­nyek vetésterületének nö­velése. A kertészeti ágazat­ban zöldségfélékből 2 mil­lió tonnás termeléssel szá­mol a terv. Az állattenyésztésben a fő cél — a termelés ki­sebb növelése melleit — a minőség javítása, a faj­lagos költségek csökken­tése. A sertéságazatban a ter­melés szinten tartása, illet­ve kismértékű növelése, a minőség javítása, a piacké­pesebb termékek előállítá­sa a feladat. (Lapzártakor a tájékoz­tató még tart.) Nyolc szakértői munkacsoport Ma délután sajtóértekezlet Gorbacsov—Shultz találkozó Moszkvában Moszkva, október 23. M. Lengyel László és Szántó András, az MTI tudósítói jelentik: Az éjszakába nyúló szak­értői tárgyalások után Mihail Gorbacsov főtit­kár és George Shultz külügyminiszter találko­zójával folytatódnak ma Moszkvában a szovjet— amerikai tárgyalások. Mint Geraszimov szovjet szóvivő a tegnap esti tájé­koztatóján elmondta, nagy­mértékben ettől a találko­zótól is függ, születik-e megállapodás egy újabb szovjet—amerikai csúcsta­lálkozóról. Eduard Sevardnadze és George Shultz eddigi meg­beszélésein az emberi jo­gok, a közepes és rövidebb hatótávolságú rakéták és a hadászati támadó fegy­verek kérdéseit tekintették át, s érintették a regioná­lis válságok problémáit is. Megbeszéléseikről érde­mi információk egyelőre nem állnak rendelkezésre. Charles Redman és Gen­­nagyij Geraszimov kül­ügyi szóvivők csupán a tárgyalások légkörének jellemzésére — komoly és tárgyszerű, é; ítő, a problémák megoldására összpontosító — és a program ismertetésére szorítkoztak. A két külügyminiszter és a munkájukat segítő szak- • értői csoportok az első na­pon megvonták a genfi tárgyalásokon végzett munka mérlegét. Áttekin­tették. hogyan sikerült elő­készíteni a két rakétaosz­tály felszámolására vonat­kozó szerződést, amelynek kidolgozásáról a legutóbbi washingtoni ^külügymi­niszteri találkozón jött lét­re elvi megállapodás. Sevardnadze és Shultz tárgyalásait összesen nyolc szakértői munkacsoport se­gíti. s ezek Gorbacsov és Shultz találkozója alatt is dolgozni fognak. Ma az amerikai fél ad ebédet a házigazdák tiszte­letére, majd a külügymi­niszterek folytatják tár­gyalásaikat. Várhatóan ké­ső délután sajtóértekezle­ten ismertetik a végzett munka eredményeit. VELAJATI NYILATKOZATA Teherán tanulmányozza az ENSZ-javaslatot Róma, október 23. Irán elvben elfogadta az ENSZ Biztonsági Tanácsá­nak az iraki—iráni háború befejezésére felszólító ha­tározatát — olasz diplomá­ciai források szerint ez hangzott el Ali Akbar Ve­­lajati iráni és Giulio And­reotti olasz külügyminisz­ter tegnapi római megbe­szélésén. Velajati úton Kubából hazafelé rövid időre állt meg Róma Leonardo da Vinci repülőterén, ahol mintegy másfél órán át tárgyalt az öbölbcli hely­zetről a Biztonsági Tanács soros elnöki tisztét betöltő And­­reottival. Olasz diplomáciai forrá­sok szerint Velajati közöl­te, hogy Teherán gondosan tanul­mányozza Perez de Cuel­lar új rendezési javas­latát és kérésének megfelelően a hónap végéig válaszolni fog arra. Július 20-án a BT 15 tag­ja egyhangúlag elfogadta azt a határozatot, amely egyebek mellett azonnali tűzszünetre szólít fel a már hét éve tartó háború­ban. A testület október kö-Lengyel videomagnók Varsó, október 23. Még az idén megkezdő­dik Lengyelországban a videomaqnetofonok gyártá­sa. A VHS-rendszerű be­rendezésből jövőre már 10 ezer összeszerelését terve-SALVADOR Vita a tűzszünetről Caracas, október 23. Nem közeledett a salva­­dori vezetés és a felkelők merőben eltérő álláspontja a salvadori polgárháború befejezésének kérdésében. Caraeasban szerdán újítot­ták fel a párbeszédet, amelyen egyfelől a Salva­dort kormányzat, másfelől a kormányzat ellen fegy­veres harcot folytató szer­vezetek képviselői vesznek részt. A közvetítő szerepet ezúttal is Arturo Rivera y Damas San Salvador-i ér­sek vállalta. A tegnap felfüggesztett megbeszéléseket az AFP értesülése szerint ma foly­tatják. Szintén ma a Fara­­bundo Marti Nemzeti Fel­­szabadítasi Frontnak és a Forradalmi Demokratikus Frontnak a caracasi tár­gyalásokon részt vevő kép­viselői sajtóértekezleten fejtik ki véleményüket a tűzszünet-lehetőségéről. zik. A teljes egészében lengyel konstrukciójú ké­szülékek ára 300 ezer zloty, azaz mintegy 55 ezer forint körül lesz. Ezzel egy időben dél­koreai alkatrészekből is megkezdik a videomagnók összeszerelését, amiből mintegy 4000 darab kerül már ebben az évben a len­gyel piacra. Becslések szerint Len­gyelországban ma mintegy félmillió videokészülék van a lakosság tulajdoná­ban. Ezek túlnyomó részét a dollárért árusító PEWEX- böltok irnportálták, a töb­bit a lakosság hozta be külföldi útjairól. FA TETEJEN LANDOLT Pilóta nélkül szállt a gép Az egyesült államokbeli Star I.ake-ben egy spnrtrepUlőgép pilóta nélkül emelkedett a levegőbe. Kétségbeesett gazdája ké­sőbb elmondta: a motor nem indult, s ezért kiszállt, bogy a propellert megforgatva beindítsa. Ez tűi jól sikerült, mert hiá­ba szaladt több mint ISO métert gépe után, az eltűnt a láthatá­ron. Az egymotoros gépet később egy fa tetején megtalálták, s most már csali az a gond, hogy miként szedjék ie. zepén ismételten felhatal­mazta a főtitkárt, hogy te­gyen erőfeszítéseket a tűz­szünet elérésére. Irak ko­rábban már közölte, hogy elfogadja a BT határoza­tát, de csak avval a felté­tellel, ha Irán is hasonlóan cselekszik. Marjai József hazaérkezett Spanyolországból Marjai József, a Minisz­tertanács elnökhelyettese befejezve hivatalos spa­nyolországi látogatását, ma kora hajnalban hazaérke­zett Budapestre. (MTI) Jól fizető négytalálatosok A Sportfogadási és Lottóigazgatóság közlé­se szerint, a 43. heti lot­tósorsoláson telitalálat nem volt. A négyesek 326 300, a hármasok 1870, a kettesek 56 fo­rintot érnek. A közölt adatok nem véglegesek, a nyeremények ellenőr­zése még tart. 8, 59, 62, 76, *1. TELEFONON LICITÁLT Gutenberg­biblia Rekordáron, 5,39 millió dollárért keit el tegnap a Christie’s cég New York-i árverésén a Gutenberg­­biblia egy példánya. A vi­lág első nyomtatott köny­vének jelenleg összesen 48 példánya ismeretes. A kö­tet, amelynek 4,9 millió dollár volt a kikiáltási ára, végül egy japán vásárló birtokába került, aki tele­fonon licitált a könyvrit­kaságra. A leghíresebb ős­nyomtatványból 14 van né­met területen, tizenegyet az Egyesült Államokban, nyolcat Nagy-Britanniá­­ban, négyet Franciaország­ban, kettőt pedig Spanyol­­országban őriznek. Kilenc további ország egy-egy példány birtokosa.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék