Esti Hírlap, 1987. október (32. évfolyam, 233-256. szám)

1987-10-22 / 248. szám

AI Cartful TELEXE * AI TELEXE * AI GBifírt^ TELEXE NAPTÁR ___________ MÉRLEG. Október 22., csütörtök. Előd i-i-ii napja. A Nap kél ’X V AT 06.12 órakor, nyug­szik 16.46 órakor. | A Hold kél 05.47 1---------------- órakor, nyugszik 16.24 órakor. A sokévi átlaghő­mérséklet ezen a napon 9,9 fok. Holnap: Gyöngyi. VASÁRNAPTÓL A MALÉVNÁL Itt a menetrend • MUNKAVÉDELEM. Ma délelőtt ülést tartott az Országos Munkavédelmi Bizottság. A testület a Me­zőgazdasági és Élelmezés­­ügyi Minisztérium munka­­védelmi irányító tevékeny­ségéről szóló tájékoztatót vitatta meg. • MŰVÉSZKLUB. MA DÉLELŐTT KÉRDEZTÜK Miként épül lift magánerőből?------MA------100 éve született John Reed amerikai író-pub­licista. Neve mellé a vi­lág közvéleménye azon­nal társítja a nagyszerű könyveimet: Tíz nap, amely megrengette a világot. Ez a tíz nap az októberi forradalom „dekádja” volt, s attól vált maga a könyv is megrendítővé, mert a szó szoros értelmében a testmeleg közelségéből volt képes úgy bemutat­ni az események mene­tét, hogy minden olva­sója úgy érezhette: ma­ga is jelen van a sors­fordító nappalok és éj­szakák. viharos esemé­nyeinek színhelyén. Mi, az utókor, döbbenten ol­vassuk, hogy a Nyevsz­­kijen, a Téli Palotától száz-kétszáz méterre, járnak a villamosok, amikor a matrózok már a nevezetes rohamra készülnek, de miközben a leghétköznapibb em­beri gesztusok szemta­nújává tesz Reed, ő ma­ga is érzi-érezteti, hogy itt valóban egy világ kezd kifordulni a sar­kaiból. írt többet is, mást is John Reed, de nem tiszteletlenség, ha úgy érezzük, ma már mindent a Tíz nap ... fényében látunk, s em­lékezünk rá nagy elis­meréssel. (bernáth) Ma délelőtt sajtótájékoz­tatón ismertették a Malév 1987—88-as téli menetrend­jét, amely október 25-től lép életbe és március 26-ig tart. A Malév 28 ország, 33 városába indít menetrend­­szerinti járatot. Újdonság a heti három Budapest— Prága—Lipcse és a Buda­pest—Szófia—Bukarest já­rat. Az előző évi téli me­netrendhez viszonyítva he­ti kettőről egyre csökken az algíri járatok száma, a vasárnapi londoni útvona­lat pedig — közös megálla­podás alapján — az angol British Airways repüli. A mérsékelt igények mi­att szüneteltetik a szerdai szófiai és a csütörtöki isz.­­tambuli járatot. Megmarad viszont a müncheni napi járat, így Berlinbe, Frank­furtba, Münchenbe és Zürichbe közlekednek na­ponta Malév-gépek. A téli menetrend csúcsidőszakai­ban hetente 12 Malév-járat indul Ferihegyről. A tranzitforgalom növe­lésére a reggeli órákban a Közel-Kelet irányából ér­kező Malév-járatok csatla­koznak a Nyugat-Európa felé ágazó légi utakhoz, il­letve a délutáni órákban visszaérkező Malév-gépek igazodnak az esti órákban startoló közel-keleti gé­pekhez. Annak érdekében, hogy a Malév utasai ké­nyelmesen szállhassanak át a külföldi légitársaságok tengerentúli járataira, a HATMILLIÓ DOLLÁR A „titokzatos” gyémánt Hatmillió 380 ezer dol­lárt fizettek egy 65 kará­tos gyémántért tegnap New Yorkban a Christie's cég árverésén. Ez a leg­nagyobb összeg, amit nyil­vános árverésen valaha is kifizettek egyetlen gyé­mántért. „Ez egy titokza-Politikai napilap Főszerkesztő: Paizs Gábor Főszerkesztő-helyettes: Komornik Ferenc, Lantos László Szerkesztőség: Vili., Blaha Lujza tér 3. Postacím: 1962 Budapest Telefon: 336-130. 343-100* Telex: 22-70-40 Esti H. H. Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Budapest Blaha Lujza tér 3. 1959 Telefon: 336-130, 343-100* Felelős kiadó: Vágner Ferenc vézerigazgató Terjeszti a Magyar Posta. Előfi­zethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a hírlapkézbesí­tőknél. a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellá­tási Irodánál (HELIR), Budapest V., József nádor tér 1. 1900, köz­vetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelző­számra. Előfizetési d-íj egy hóra 43 Ft, negyedévre 129 Ft, egy évre 516 Ft. Szikra Lapnyomda, Budapest Felelős vezető: Csöndes Zoltán vezérigazgató . ISSN 0133-2201 Index: 25 002 • • • . • tos kő” — jelentette ki a Christie’s szóvivője, mond­ván, hogy nemigen ismerik a gyémánt „előéletét”. Annyit tudnak csupán, hogy Dél-Afrikéból szár­mazik. Az előző árverési rekordot egyébként egy 41,28 karátos kő, az Észak csillaga tartotta, amely ötmillió dollárért kelt el 1981-ben. • KATALÁN KONYHA. Má­tól kezdve október 28-ig kata- Ián vacsoraesieket tartanak a Flamenco Szálloda La Bodega spanyol éttermében. A Costa Brava-i Aradi étterem különle­ges ízliarmóniájú katalán konyhája mutatkozik be a pes­ti vendégeknek. • OPERA. Október 30—Sí­én olasz nyelven párhuzamos szereposztásban Boschán Daisy rendezésében és Nagy Ferenc vezényletével mutatják be Ma­gyarországon először Mozart: Az álruhás kertészlány című háromfelvonásos operáját, amelynek díszlet- és jelmez­tervezője Makai Péter. Az Er­kel Színházban holnap a János vitézt Doman Katalin, 31-én a Carment Cser Miklós vezényli — először. A holnapi János vitéz Iluskája Decsi Agnes, Bagója pedig ötvös Csaba tesz, 29-én a Don Carlos új Ebolija Jász Klári, Tebaldója Dénes Kata­lin főiskolai hallgató. 30-án a Trubadúr Luna grófja Kovács Pál, Azucenája Farkas Éva, Fernandója Bárány-Paál László lesz. • KÉK HÍREK. A televízió Képújsága ma 16 óra 59 perc­kor a 2-es, 18 óra 25 perckor az 1-es, majd 23 óra 10 perc­kor ismét a 2-es műsorban je­lentkezik, és egyebek közt su­gározza a BRFK híreit, infor­mációit is tartalmazó Kék hí­reket. vállalat összehangolja saját menetrendjét partnereivel. A téli idényben tovább bővül a Budapestre járato­kat közlekedtető külföldi légitársaságok köre. Az Air Algerie heti egy alkalom­mal az Algír—Budapest— Moszkva, a dél-jemeni Alyemda Légitársaság pe­dig ugyancsak hetente egy­szer az Aden—Damaszkusz —Larnaca—Budapest útvo­nalon indít menetrendsze­rinti járatot. (b. a.) MAGYAR—NSZK FILM Valódi, bambuszból és pálmalevelekből épített Srí Lanka-i cirkuszsátor áll Cinkotán, a Csobaj homok­bányánál — ebben forgatja új filmje néhány jelenetét a Gyöngyössy Imre—Kabay Barna rendezőpáros. A ZDF nyugatnémet televí­ziós társaság, a Satellit Film GmbH és a Mahir koprodukciójában készülő alkotás címe: Cirkusz a holdon'. A történet Hanna, egy európai asszony Cirkusz a holdon elnevezésű társula­tának vándorlásáról szól a harmadik világban. A történet főszereplője egy nyolcéves kisfiú, Ádám — az ő szemszögéből, barát­ságain keresztül látják majd a nézők az esemé­nyeket. A gyerekek mese­filmként is nézhetik a tör­ténetet, hiszen Ádám ba­rátai az artisták mellett az állatok is: a medve, az elefánt. A filmben válta­koznak a látványos és a groteszk, a megható és a kalandos jelenetek. Nagykanizsán ma délután tartja alakuló ülését a Ka­nizsa Művész Klub. O BARÁTSÁG. Szege­den ma délután magyar— NDK, Pécsett magyar—ko­reai barátsági napot ren­deznek, Barcson a magyar —kubai szolidaritás jegyé­ben nagygyűlést tartanak. • KIÁLLÍTÁS. Idősebb Szabó István Kossuth-dí­­jas szobrászművész alko­tásaiból nyílik kiállítás ma délután Székesfehérvárott. A külső felvételek a nyá­ron Srí Lankán készültek, hazánkban a belső jelene­teket forgatják. Ehhez te­lepítették Cinkotára a Srí Lanka-i cirkuszt. A szerep­lők közül többen szingalé­­zek, tamilok. Ádámot, a ki­lencéves szingaléz I shrath Ismail alakítja. Hannát a nemrég feltűnt NSZK-beli színésznő, Hannelore Eis­ner személyesíti meg. (MTI) T úlfőzött tea Rossz tréfát űzött tegnap este több teaszerető pesti­vel az Artunion. A japán Urasenke teabemutatójára hívott vendégeket a Fészek klubba, ám az aromás tea­illat helyett zárt ajtók fo­gadták az odacsalogatott pestieket. Mi történt? Túl­­szervezés. Több vendéget hívtak meg, mint amennyi a hely. Az Artunion túlfőz­­te a teát, mielőtt feltálalták volna, s csak a rossz szájíz maradt. Cirkusz a holdon SZŐLŐHELYZET Szüret után Hogyan lehet liftet sze­reltetni a három-négy eme­letes öreg házakba — az IKV tervein felül — a la­kók segítségével? — erről tudósított többek között a Terézváros című lap idei 6. száma a minap. A tömör híradás közli a feltételeket, elsőként: „A lakóközösség egységesen akarja és pénz­ügyileg támogassa a lift építését”. Nem félreértés, számítanak a földszintiek­re is anyagilag? — Természetesen nem volna ésszerű a földszinti lakókat anyagilag is bevon­ni a liftépités ügyébe, vi­szont elvi hozzájárulásukra szükség van — válaszolta Fülöp Géza, a VI. Kerületi Tanács V. B. műszakiosz­­tályvezető.-helyettése. — A liftszerelés és beruházás költségének ötven százalé­kát kell egy-egy lakóközös­ségnek összegyűjtenie, amelybe ki-ki saját anyagi erejének megfelelően járul hozzá. + Mennyibe kerül egy lift? — Az összes költség csak a műszaki vizsgálatok után határozható meg, az épüle­tek jellegétől függ. Az biz­tos, hogy a Ganz-MÁVAG sok százezer forintért adja el a járószéket. + Hányán jelentkeztek eddig? — Négy terézvárosi álla­mi tulajdonú lakóház kö­zössége. + Mennyi idő alatt ké­szül el egy lift az anyagi­ak rendezése után? — Ez is a házak adottsá­gain múlik. Nincs két egy­forma eset. + Segít-e az OTP? — Első tárgyalásunk eredménye: elvileg meg­oldható OTP-hitel felvéte­le, de minden egyes konk­rét esetben tisztázni kell a részleteket. Pálffy Judit • KÖRNYEZETVÉDE­LEM. Az energiagazdálko­dás és a környezetvéde­lem összefüggéséről, bemu­tatókkal egybekötött két­napos tanácskozás kezdő­dik ma délután Oroszlány­ban. « MÁV MŰSZAKI KÖNYVNAP. Ma délelőtt a MÁV Vezérigazgatóság konferenciatermében a vasút szakkönyvtárának százéves évfordulója és a műszaki, közgazdasági könyvnapok alkalmából műszaki könyvnapot nyi­tottak. « L GYÓGYSZERELLÁ­TÁS. A gyógyszertári köz­pontok vezetőinek orszá­gos értekezlete ma reggel megkezdődött Szombathe­lyen. Témája a gyógyszer­­ellátás és a gyógyszerészet problémái. • KISTENY6SZTÖKNEK. a Hazafias Népfront Budapesti Bizottsága, az Afészek Buda­­pesti Szövetsége és a Főváro­si Tanács szervezeteinek közös rendezésében ma délután 5 órakor a HNF Budapesti Bi-PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A KISZ Központi Bizott­sága kulturális osztálya pá­lyázatot hirdet egy olyan új kulturális intézmény elne­vezésére, amelynek alapítá­sát a jövő év elejére terve­zik. Az új intézmény az el­képzelések szerint a fiatal művészek, az amatőr mű­vészeti csoportok támoga­tására, egyes csoportok fenntartására, hazai és kül­földi menedzselésére vál­lalkozik. A fiataloknak szóló művészeti, szórakoz­tató rendezvények, koncer­tek szervezését végzi, és vállalkozik az ifjúság ér­deklődésének megfelelő ki­adványok, kulturális ter­mékek terjesztésére, szol­gáltatások szervezésére. A fantázianév magyar legyen. Jelezze az intézmény leírt feladatkörét, és kívánatos, hogy a nemzetközi haszná­latban is' jól csengjen, könnyen kiejthető legyen. A legjobb fantázianév meg­­allcótóia ló 090 forintos díj­ban részesül. A pályázatot a KISZ KB kulturális osztálya címére (Budanest XIH.. Kun Béla rkp. 37—38. 1133) 1987. no­vember 10-ig kell bekülde­ni ! A szüret után is van még munka a szőlőben — figyelmeztet az időszerű tennivalókra a MÉM Nö­vényvédelmi és Agroké­miai Központja. Az idén ugyanis több körzetben megjelent a szőlőperonosz­­póra. Ez az idei termésre már nem volt hatással, de rendkívül sok fertőző spó­ra kialakulását segítette elő, s így nagy a veszély a jövő évi termés szempont­jából. Most tehát, a szüret befejeztével, de még az első fagyok előtt szükség van rendkívüli permete­zésre. A szőlőperonoszpóra szaporítói nagyon érzéke­nyek a rézre, ezért a mun­kához olcsó, réztartalmú szereket javasolnak. Lassan itt az ideje az őszi gyümölcs- és szőlőte­lepítésnek is, amelyre na­gyon oda kell figyelni. A gyümölcsfákat és a szőlőt lehetőleg tápanyagban gazdag területre telepít­sük, ahol pedig a föld nem megfelelő, gondoskodni kell a talajjavításról. Vi­gyázzanak arra is, hogy mély fekvésű, „fagyzugos” helyre ne ültessenek, mert minden évben ki lesznek téve annak, hogy lefagy a virág. Fontos szabály az is, hogy a termesztők csak megbízható helyről szár­mazó, jó termőképességű, vírusmentes csemetéket vásároljanak. (MTI) Néhány napja olvastam, éppen saját lapunkban, az Esti Hírlapban, hogy a Boy Szállítási és Szol­gáltató Leányvállalat: ki­lónként 12 forintért ház­hoz viszi a krumplit, csak meg kell rendelnni a 325- 523-as telefonon. Lelkesen a telefonhoz ro­hantam, és ekkor ért az első meglepetés. Kereske­delmi ügyletnél ilyet még nem pipáltam: üzenetrög­zítőbe kellett bemondanom a nevem, címem, megren­delésem mennyiségét és a szállítási napot. Nem cso­da, hogy ezek után szo­rongó izgalommal vártam azt a bizonyos tárgynapot, hiszen visszajelzésem nem volt, ki tudja, „vették-e” a vállalat ismeretlen boly­góján az üzenetemet? zottsága székházában (VI., Népköztársaság útja 125.) ta­nácskozást tartanak, amelynek témája a baromfitartás helyze­te a fővárosban. A vitát beve­zető előadások foglalkoznak az állategészségügyi feltételekkel és a baromfitartás fővárosi sa­játosságaival. A tanácskozás * nyilvános. És ekkor jött a második meglepetés. Azaz, nem is volt ez már meglepetés, inkább valóra vált szoron­gás, vagyis éppen az a rossz, amit vártám. Az általam egyoldalúan meg­beszélt, „üzenetrögzített” napon huszonnégy órás ügyeletet tartottam a la­kásomon. Kiszolgáltatot­tan és megalázottan vár­tam, de egy deka burgo­nya és egy fia boy sem ér­kezett. Bámulatosan érdekes új módszerekkel fejlesztik napjainkban a kereskedel­mi szolgáltatásokat. Éljen a kezdeményező Boy és Szolgáltató Leányvállalat! (Ha már boy létére girl — azaz leány). (bt) • ÁTTÉRT A BAL OL­DALRA. Cegléden Papp Sándor 18 éves létavértesi lakatos személygépkocsi­jával áttért az úttest bal oldalára, és összeütközött egy pótkocsis teherautóval, A személygépkocsi vezető­je a kórházban meghalt, utasa könnyebben megsé­rült. A vizsgálat szerint Papp Sándor figyelmetle­nül vezetett. • MOZDONYNAK ÜT­KÖZÖTT. A Szabolcs-Szat­­már megyei Dombrádon egy vasúti átjáróban Sza­bó Edit 17 éves helyi al­kalmi munkás kerékpárjá­val nekiütközött egy vonat mozdonyának. A figyel­metlenül közlekedő Szabó Edit a helyszínen meghalt. • KERÉKPÁROSHA­­LÄL. A Somogy megyei Fonyódon egy személygép­kocsi elütötte a kerékpáro­zó Kovács Lajos 49 éves helyi MÁV-dolgozót. A férfi a helyszínen meg­halt. A vizsgálat szerint a kerékpáros megsértette az elsőbbségi szabályt. BRAVÓ, BOY

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék