Esti Hírlap, 1987. november (32. évfolyam, 257-280. szám)

1987-11-21 / 273. szám

Eső, bő vár­ha­tó Átmenetileg átalakul Közép-Európa időjárá­sa. Dél felől enyhe, nagy nedvességtartalmú, északról hideg, száraz levegő áramlik a Kár­pát-medence területére. Ezért a viszonylag eny­he időt egy-két napra hidegebb váltja fel, s ez csapadékban is megmu­tatkozik; eleinte eső, később havazás formá­jában. Ma estig időnként megnövekszik a felhő­zet, ismétlődő esőre is számíthatunk. A hő­mérséklet a kora dél­utáni órákban 6, este 4 fok lesz. Lengyel népszavazás Varsó, november 21. A legfrissebb közvéle­­mény-kutatás szerint im­már a lengyelek 55 százalé­ka kíván részt venni a no­vember 29-i népszavazáson, ahol a gazdasági és politi­kai reformok tempójáról dönt a közel 27 millió sza­vazásra jogosult. Két héttel ezelőtt még csak 51 százalék volt a sza­vazni kívánók részaránya. NICARAGUÁBAN Politikai foglyokat bocsátanak szabadon Managua, november 21. Csaknem ezer politikai foglyot bocsátanak szaba­don Nicaraguában, össz­hangban a guatemalai bé­keterv előírásaival. Az amnesztiáról szóló tör­vényjavaslatot a mana­­guai nemzetgyűlés teg­nap délután fogadta el 70 szavazattal kettő ellené­ben. Dániel Ortega államfő november 4-én jelentette be, hogy a béketerv elő­írásainak megfelelően a sandinista kormány am­nesztiában részesíti a jobb­oldali lázadókat támogató személyeket. Az amnesztia nem vonatkozik az egykori somozista Nemzeti Gárda vezető tagjaira. Az amnesztiarendelet pontosan 984 politikai fo­golyra terjed ki. Holnap bocsátják őket szabadon a béketerv ellenőrzésére ala­kult nemzeti­­ megbékélési bizottság tagjainak jelenlé­tében. ­­á­s «A­z. XXXII. évfolyam, 273. szám , 1987. november 21., szombat NÉMETH KÁROLY PROGRAMJA Közös közlemény az uruguayi látogatásról Montevideo, november 21., Simó Endre, az MTI tu­dósítója jelenti: Az Uruguayban tartózko­dó Németh Károly ma magánlátogatásra a Monte­­videótól 120 kilométerre fekvő világhírű üdülőhely­re, Punta del Estébe uta­zik. Hétfőn kezdődő argen­tínai látogatása előtt a hét­végét pihenéssel tölti. Az Elnöki Tanács elnöke elutazása előtt, magyar idő szerint mára virradóra, a montevideói Victoria Plaza hotelban, fogadást adott vendéglá­tója tiszteletére. Sanguinetti elnök ott bú­csúzott el vendégétől, hi­szen ma Mexikóba utazik, hogy részt vegyen nyolc la­tin-amerikai ország állam­főjének acapulcói csúcs­tanácskozásán. Az uruguayi látogatás keretében Bányász Rezső kormányszóvivő tegnap saj­tóértekezletet tartott a Li­bériád palotában, a köztár­sasági elnöki hivatalban. Eredményesnek nevezte a látogatást és hagyományo­san jónak a két ország kapcsolatait. Magyar részről fontosnak tartják, hogy a gazdasági kapcsolatok bővüljenek és új együttműködést sike­rüljön találni a kereskedel­mi kapcsolatok szélesítésé­re — mondta. A látogatás hivatalos ré­szének befejeztével közös közleményt adtak ki. Esze­rint Magyarország és Uruguay kapcsolatainak szélesítése céljából ösztön­zi a vállalatok és in­tézmények közötti közvet­len együttműködés meg­teremtését az iparban, a mezőgazdaságban, a keres­kedelemben, a szolgáltatá­sok és a légiközlekedés te­rületén. A tárgyalásokon megállapították, hogy a külső adósság világméretű problémáját közös felelős­séggel, valamennyi érintett fél bevonásával, az adós és hitelező országok, a nemzetközi pénzügyi intézmények és kereske­delmi bankok közremű­ködésével kell megoldani. Ebben fontos szerepet kell kapnia a nemzetközi kap­csolatok igazságos átalakí­tásának. Az Elnöki Tanács elnöke hivatalos magyarországi lá­togatásra hívta meg Julio Sanguinetti elnököt, aki a meghívást köszönettel elfo­gadta. VETÉLKEDŐ A nagy októberi szocialista forradalom 70. évforduló­jára emlékezve rendeztek ma vetélkedőt a Hadtör­téneti Múzeumban. Az elődöntőkön a­­főváros 2700 úttö­rője vett részt, s közülük alakult ki az a 24 csapat, amely számot adott tudásából a versenyen. A kérdések, játékos feladatok a magyar internacionalisták szerepét elemezték a nagy októberi szocialista forradalomban. (Barcza Zsolt felvétele) SZOVJET-AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTERI TALÁLKOZÓ Shultz holnap indul Genfbe Washington, november 21. Holnap indul Genfbe George Shultz amerikai külügyminiszter, hogy Mi­hail Gorbacsov és Ronald Reagan két hét múlva ese­dékes csúcstalálkozója előtt még egy megbeszélést foly­tasson Eduard Sevardnadze szovjet külügyminiszterrel. Amerikai részről tegnap nyomatékosan hangsúlyoz­ták, hogy a miniszteri találkozót nem valamiféle válság­­helyzet­ indokolja, cél­ja mindenekelőtt az, hogy a két vezető diplo­mata végleges formába öntse mind a csúcstalál­kozó napirendjét, mind a közép-hatótávolsá­gú és hadműveleti-harcá­szati nukleáris eszközök felszámolásáról szóló szer­ződést. Bár a külügyminisztéri­um szóvivője azt mondot­ta, hogy az egyezmény végső formába öntése előtt még mindig vannak aka­dályok, hangoztatta, hogy a genfi találkozó célja „a legmegfelelőbb alapok ki­dolgozása minden kérdés­ben”. Sevardnadze és Schultz nemcsak a szerző­dés még nyitva lévő pont­jaival foglalkozik, hanem valamennyi kérdéscsoportot áttekinti. Várható, hogy a miniszterek már a hadá­szati fegyverek korlátozá­sának lehetőségéről is tár­gyalnak. A találkozót egyébként — mint azt Charles Redman szóvivő közölte —, Schultz javasolta és Sevardnadze „készsége­sen elfogadta az ajánla­tot”. Az­­ amerikai jobboldal változatanul igyekszik poltikai vihar, rá dagasztani azt a kér­dést, hogy felszólaljon-e Mihail Gorbacsov a kongresszus két házának együttes ülésén. Reagan elnök tegnap elis­merte, hogy ezt a lehető­séget nem a szovjet fél kérte, hanem a Fehér Ház vetette fel. Az elnök szó­vivője, Martin Fitzwater előzőleg elmondotta: az ötlet azért merült fel, mert Reagan fontosnak tartaná, hogy­ a kongresszus rati­fikálási vitája előtt Gor­bacsov személyesen ismer­tesse a Szovjetunió állás­pontját, elképzeléseit az amerikai törvényhozókkal. MA DÉLELŐTT KÉRDEZTÜK Megjött-e a műsorszóró műhold jele? Töltse az éjszakát Áriá­mnál! — javasolta nézői­nek a nyugati televízióban sugárzott hirdetés. Boross Ferenc, a Parabola Szövet­kezet elnöke megfogadta a tanácsot. Ez az éjszaka, a mára virradó, neki is, szö­vetkezetének is maradandó élményt jelentett: az Ari­­ane-rakétával — amint ezt egyenesben közvetítették — reggelre pályára állították a Tv—Sad­ közvetlen mű­sorszóró műholdat. A soka­dik, amelynek világba rö­pített jeleit képpé, hanggá alakítja a parabolaantenna, de az első, amelynek adása — külön engedély nélkül — Magyarországon is képer­nyőn fogható. ♦ Milyen műsorral kezd­te adását a legújabb­­ mű­hold? — kérdeztük ma dél­előtt a virrasztó elnököt. — A nyitány, az első öröm, ha visszajel érkezik. A műsorszórásra még, a ta­pasztalatok alapján, egy­két hónapot várni kell. Amíg a földi, központi ve­zérléssel, helyes irányba ál­lítják a műhold antennáit és energiaforrását, a nap­elemeket. ♦ A parabolaantennákat azért már megvásárolhat­juk? — A gyártáshoz szüksé­ges importfejek szállítása jelenleg akadálytalan, az antenna összeszerelése zök­kenőmentes, jövőre hat­­hétszázmillió forint érték­ben látjuk el a hazai pia­cot a Migép, a forgalmazó vállalat közreműködésével. Egy ideig azonban a meg­vásárolt antenna helyett csak a tulajdonjegyet adjuk át. Mivel az antennával a távközlési műholdak postai engedélyhez kötött adásai is foghatók, a berendezést a vásárlók csak a Tv—­Sati rendszeres műsorszórásá­nak megindítása után kap­ják meg. Akkor 30 napon belül. ♦ Szövetkezetük vállalja az antenna felállítását, fel­szerelését? — Szabad a piac, a sze­relést bárki elvégezheti. Mindenesetre szövetkeze­tünk mérnökei vállalják, hogy az érdeklődőket, a szervizek dolgozóit, a kis­iparosokat megtanítják a sajátságos ismeretekre.­­ Az új antennához új tévékészülék is kell? — Nem. A forgalomban lévőknél általában a színes vételhez is gyárilag beépí­tett mind a Paal, mind a Secam rendszer, a CCIR­­OIRT-normáknak megfele­lő hangvétel. A régebbi, fe­kete-fehér készülékek is át­alakíthatók. Ám, valamit nem árt tudni: a parabola­­antenna csak a világűrből sugárzott jeleket veszi, a földi adások vételéhez to­vábbra is a hagyományos antennák szükségesek. + Mit sugároz a Tv— Sad­? — Egyidejűleg négy kü­lönféle programot. A ta­vasszal felbocsátandó fran­cia közvetlen műsorszóró műhold ötprogramos lesz, egy év múlva tervezik a 16 programos luxemburgi mű­hold pályára állítását. (polgár) LEMONDÁS A PENTAGONBAN Frank Carlucci, az új amerikai hadügyminiszter eltávolította tisztéből a Pentagon egyik vezető hé­jáját. Frank Gaffney, a nemzetközi biztonsági ügye­kért felelős miniszterhe­lyettes, aki a közismerten szélsőséges Richard Perle közvetlen munkatársa volt, majd őt követte a tisztség­ben, "politikai nézetelté­résekre” hivatkozva le­mondott tisztéről. Gaffney elődjéhez ha­sonlóan ellenezte a lesze­relési megállapodásokat a Szovjetunióval. Mivel ő képviselte a Pentagont a különböző fegyverzetkorlá­tozási tárgyalásokon, jelen­tős nézeteltérései voltak a megállapodások elfogadását pártoló Carluccival. Au tósorszámok Trabant Limousine Hieb mat 1119, Trabant kombi Hicomat 321, Trabant Limousine Spe­­ciál 10 478, Trabant kombi 3213, Wartburg Standard 2801, Wart­burg Special 3761, Wartburg Special to­lótetős 10 598, Wartburg Tourist 2166, Skoda 105 S 11 613, Skoda 120 L 27 387, Lada 1200 47 647, Lada 1300 S 20 199, Lada 1500 15 593, Lada kombi 11 573, Moszkvics 384, Polski Fiat 126 2093, Dacia Limousine 7034, Dacia kombi 2605, Dacia TLX 2110, Zastava 18 420. PAUL EGÉSZSÉGES Jessica hazatért Washington, november 21, Hazatért otthonába Jessica Macdlure, az a texasi kisgyer­mek, akit egy hónapja, 58 órás kényszerű fogság után tudtak csak kimenteni egy szivattyús kút föld alatti acéltartályából. A kislány olyan helyzetben szorult a kútba, hogy egyik lábában a hosszú fogság alatt elhalt a vérkeringés, és eleinte attól tartottak, hogy le kell vágni a lábát. A gondos orvosi ápolás, a korrekciós műtétek eredményeként csupán egyik lábujját vesztette el. Jessica egy plasztikai műtétre is szorult: homlokán nagyobb területen cihált a bor, mert feje a kút fa­lához szorult — ezt is sikeresen pótolták az orvosok. Még egy kisgyermek, egy alig néhány hetes csecsemő is szerepelt m­a a hírekben az Egyesült Államokban: a világ leg­fiatalabb újszívese, Paul Holzról már születése előtt megálla­pították, hogy szívelégtelenségben szenved, s nem maradhat életben. Amikor császármetszéssel világra hozták, azonnal megkapta egy másik — agyi működésképtelenséggel született — csecsemő szívét. A kis Paul öt hét után most hagyta el a kaliforniai kórházat, s orvosai szerint tökéletesen egészséges.

Next