Esti Hírlap, 1988. augusztus (33. évfolyam, 182-206. szám)

1988-08-03 / 183. szám

□ A LISZT FERENC KAMARAZENEKAR — hangversenymester Rolla János — koncertet ad ma este a Pest Me­gyei Tanács díszudvarában. Közreműködik Kostyál Kálmán, Tfirst Zoltán és Hara László. (Esőnap 4-én.) □ WILHELM KÁROLY festményeiből látható kiál­lítás augusztus 5-től szep­tember 4-ig a Vigadó Ga­lériában. A tárlatot 5-én, pénteken délután 5 órakor Sváby Lajos festőművész nyitja meg. A SPANYOL NÉPI EGYÜTTES érkezik ha­zánkba. A badajozi ének-, Zene- és táncegyüttes be­mutatója 18-án, csütörtö­kön este 8-kor kezdődik —­­a Táncfórum szervezésében­­— a Petőfi Csarnokban. Folklór repertoárjukon vá­logatás szerepel Spanyolor­szág valamennyi tájegysé­gének táncaiból, zenéjéből, dalaiból. Hazájukon kívül 32 országban mutatkoztak be eddig. Előadás után spanyol táncház kezdődik az ifjúsági szabadidő-köz­pontban. NEM SZABAD TUDÁLÉKOSKODNI A régi zenéről Beszélgetés Anneke Boekével Az idén nyáron negyedik alkalommal rendezték meg Sopronban a régi zenei na­pok nemzetközi fesztivált. A mesterkurzust is tartó világhírű vendégművészek — Jos van Immerseel (csembaló, Belgium), An­neke Boeke (furulya, Hol­landia) és Jan Boeke (kó­rusgyakorlat, Hollandia) — közül Anneke Boekével, a hazánkban hanglemezekről és rádiófelvételekről is jól ismert furulyaművésznővel beszélgettem a soproni rendezvényről és a régize­­ne-játék érdekességeiről. — Ön volt a legelső professzor, aki a soproni régi zenei napokon mester­­kurzust vezetett. Milyen változást tapasztalt a kez­detek óta? — Az első két év na­gyon nehéz volt. Sokan jöttek kis falvakból, óriási lelkesedéssel, de anélkül, hogy életükben hallottak volna a régizene-játékról, sőt mindenféle alaposabb zenei képzettség nélkül. Az akkori kemény, bázisképző munkának később érett meg a gyümölcse. Azok, akik valóban tehetségesek voltak, és akiknek sikerült felkelteni az érdeklődését a barokk zene iránt, visz­­szatértek, és nagyon sokat fejlődtek. Rengeteget gya­korolnak, mindent meg­tesznek azért, hogy meg tudják csinálni, amit taná­csolok. Nagyon élvezem a tanítást, és úgy látom, hogy egyre jobb, szorgal­masabb és érdeklődőbb növendékek foglalkoznak a furulyázással. Én azokkal a növendékekkel tudok leg­eredményesebben dolgozni, akik megtanulnak mindent, amit csak lehet, de van saját elképzelésük is, akik nem követik szolgai módon a tanárt, hanem egyedül is továbbmerészkednek a megmutatott úton. — Magyarországon elég ritka, hogy egy muzsikus éppen a furulyát választja hangszeréül. — Magyarországon még egyelőre igen, de sok or­szágban, például Hollan­diában, ahol fölnőttem, ez óriási divat. Amikor én diák voltam, senki sem foglalkozott komolyabban a furulyával. Akkor Franz Brüggen előállt ezzel a rég elfeledett instrumentum­mal, és sokakat lázba ho­zott. Az én indíttatásom is tőle származik, bár a régi zene terén otthonról is sokat kaptam: édes­apám, Jan Boeke, aki idén először tartott Sopronban kórusgyakorlatot, a régi zene nagy értője, ő kizá­rólag a Bachig terjedő ze­netörténeti korszakkal fog­lalkozik. Veszélyes . Sokan azt tartják, hogy a régizenésznek egy­ben tudósnak is kell len­nie. Valóban, mi alapján dönti el egy művész, hogy egy interpretáció mitől vá­lik stílusossá, eredetivé? — Ez nagyon veszélyes dolog. Sokan épp azzal követik el a hibát, hogy túlságosan sokat foglalkoz­nak a részletekkel, elvesz­nek abban, hogy egy-egy apró díszítést, hajlítást ho­gyan kell játszani „korhű” módon. Ez pontosan olyan, mint amikor valaki, aki felolvas egy szöveget, min­den betűre külön-külön odafigyel, közben is azon gondolkodik, hogy egy a betűt a-nak ejtsen-e vagy á-nak, és így tovább. így azután épp a lényeg tűnik el, elfelejtkezik arról, hogy az, amit fölolvas, ér­telmet hordozó szöveg. A régizene-játék elsajátítása ugyanolyan, mint a nyelv­­tanulás. Jól meg kell ta­nulni a nyelvtant, de ké­sőbb már nem szabad ál­landóan arra figyelni, ha­nem beszélni a nyelvet, és kifejezni valamit a segít­ségével. A közvetített ér­zelmek, gondolatok a lé­nyegesek. Hogy a régize­nész tudós-e? Hogy a nyelvhasonlatnál marad­junk, hadd kérdezzek vissza: attól, hogy ön ma­gyarul, az anyanyelvén be­szél, tudós? — Sokan azért nem sze­retik a régi zenét, mert úgy gondolják, hogy az száraz, érzelmileg keveset nyújt. — Az, hogy így gondol­ják, éppen azzal függ ösz­­sze, amiről az imént be­széltem: az előadók egy részének egyfajta tudálé­kos szemléletével. Harnon­court például, akit én őszintén csodálok, a régi zenének igazi szakértője, de ugyanakkor produkciói­ban mindig ott van az egyéni invenció és bizo­nyos általános muzikalitás. A muzsikus egyénisége, szuggesztivitása a régi ze­nében éppen olyan döntő, mint a klasszikus, a ro­mantikus vagy a modern zenében. Különleges­ ­ Zenészkörökben is hallottam olyan véleményt, hogy az kezd el régi zené­vel foglalkozni, aki egyéb­ként nem állja meg a he­lyét. Például egy hegedűs, aki nem képes a Pagani­­ni-caprice-okkal brillíroz­ni, áttér barokk hegedűre. — Ebben volt némi igaz­ság, de az első generáció esetében sem általános ér­,­vénnyel. Ma már itt Ma­gyarországon is megfigyel­hető, hogy egyre tehetsége­sebb, a régi zene iránt egyre elkötelezettebb mu­zsikusok foglalkoznak a zenének ezzel a speciális ágával. — Mennyire számít ma még különlegességnek a régi zene? — Angliában például, ahol jelenleg családommal — magyar férjemmel és két kisgyermekünkkel — élek, ez a muzsika a zenei élet szerves részévé vált. Itt Magyarországon talán még egyelőre csak egy ré­tegé, de azok a tehetséges fiatalok, akik olyan inven­­ciózusan és intenzíven dol­goznak (idesorolnám a Concerto armonico együt­test is, amely többször is fellépett ezen a fesztivá­lon), véleményem szerint el fogják érni, hogy a szé­lesebb koncertlátogató kö­zönség is jobban érdeklőd­jék iránta, nagyobb él­ményt, több örömöt je­lentsen a számára. Ebben egy ilyen fesztivál, mint a soproni régi zenei napok is sokat segíthet. FELVESZI A TELEVÍZIÓ IS Iglesias — kazettán Julio Iglesias szombat esti budapesti hangverse­nyét — Csenterics Ágnes rendezésében — megörö­kíti a Magyar Televízió is. — A mintegy háromórás műsorról hatvanperces anyagot állítunk össze — mondja a rendezőnő. — A vezető operatőr: Bodó Já­nos. A világhírű művész­ a múlt hét végén Tel-Avív­­ban, egy ottani hatalmas Szabadtéri színpadon adott koncertet, amelyen — a budapesti fellépést rendező Multimédia és az egyik szponzor, a MALÉV jóvol­tából — Bodó János és Mi­hály György, a Multimédia képviselője társaságában én is részt vehettem. Sőt, alkalmam volt beszélgetni Iglesiasszal, aki negyven­főnyi stábjával látogat hozzánk, kilenctagú zene­kar, és háromtagú női vo­k­át kíséri. A többiek: a műszaki gárda emberei. Mint mondotta: fokozott izgalommal és érdeklődés­sel készül Budapestre, hi­szen ez az első szocialista ország, ahol a közönség elé lép és azokban a váro­sokban, ahol még nem járt, úgyszólván kezdőnek érzi magát, mert meg kell hó­dítania személyesen is az új nézők tízezreit. Csenterics Ágnes a for­gatás előkészületeihez se­gítséget kapott Szilviától, a magyar származású tur­némenedzsertől, aki Cara­­casban született, kivándo­rolt magyar szülők gyer­mekeként, és immár tizen­két éve szervezi Iglesias koncertjeit szerte a vilá­gon. — Mennyit fizet a Tele­vízió a koncert felvételéért, sugárzásáért? — Az egyórás műsorról sztereóhangzású kazetta is készül, amelyet külföldön a Multimédia és maga Ig­lesias hoz forgalomba. En­nek fejében a művész le­mondott a televíziós köz­vetítés jogdíjáról és tévés gázsijáról. Az összeállítást a tervek szerint a közeljövőben már láthatjuk a képernyőn. (g­­t.) Csenterics Ágnes és Julio Iglesias Tel-Avívban NiÍRBÁ TORBAN Vendégművészek Zenei napok Kezdődnek augusztus 5-én Nyírbátor­ban. Az immár huszonket­tedik alkalommal sorra ke­rülő nyírbátori zenei na­pok programsorozata au­gusztus 27-én zárul. A köz­reműködők között ott lesz — a hazai művészeken kí­vül — Yoichi Yamashita és Takayosi Koizumi, a Toya­­mai Ifjúsági Zenekar, Te­­rom­bo Tsuboshima, Kazuo Osava karnagyok, a Rze­­szowie Filharmónia zene­kara és énekkara, a Varsói Operaház szólistái, Josef Radwan karmester. FILMBEMUTATÓ Hajsza szárazon és vizen Mint az annak idején példaként elénk állított is­kolai dolgozat (bevezetés, tárgyalás, befejezés), há­rom részre tagolható ez a szovjet film is. Sajnos, az első és a harmadik része nagyon gyenge, még a ka­landfilm szintjén is túlsá­gosan naiv, és meséje min­den hitelt nélkülöz. Igazi sodrása csak a középső résznek van. Itt kedvünk­re izgulhatunk, tanúi lehe­tünk egy hármas autós ül­dözésnek, amelyben az amerikai kém nyomában nemcsak ifjú hősünk, a ha­tárőr-zászlós ered, egy fris­siben eltulajdonított taxi­val, hanem egy ugyancsak a katonaságnál szolgáló, bár civilbe öltözött csinos ifjú hölgy is lelkesen részt vesz a hajszában. Ennél több jót, sajnos, képtelen vagyok elmonda­ni erről a filmről. Itt már a hajsza után vannak Szökevényvonat Egy szovjet rendezőnek kellett Hollywoodba ér­keznie ahhoz, hogy megú­juljon az ősidők óta lénye­gében azonos síneken futó amerikai kalandfilm. Kon­­csalovszkijnak hívják ezt a rendkívüli tehetségű ren­dezőt, s mint ismeretes, édestestvére a nála is na­gyobb formátumú rendező­kollégájának, a külföldön (is) dolgozó, de még mindig változatlanul moszkvai il­letőségű Nyikita Mihalkov­­nak. Igazából nem újította meg az amerikai kalandfil­met Koncsalovszkij, csak éppen magas színvonalra emelte a műfajt, mert egy kiemelkedően jó darabját készítette el —, és ez azért nem olvania „csak”. Kon­csalovszkij ugyanis nem ki­agyalt és mesterkélt, nem „legyen benne azért ilyes­Tari Emőke mi is” — alapon forgatott olyan kalandfilmet, amely lélektani dráma is. Nem. Az alaszkai szuperkegyet­len börtönből való kitörést, a két rab szökésének mód­ját, a vezető nélküli vona­ton való száguldását a ka­landfilm műfaji törvényeit megtartva, tehát az izgal­mat állandóan fokozva, itt csakugyan úgy adják elő, hogy közben hiteles em­beri jellemeket, valódi lé­lektani problémákat, több­­dimenziós, körüljárható embereket is ábrázolnak. Kétségkívül van kényes pontja is a filmnek, de mert ez eltér a szokvány­tól, mert az izgulnivaló mellett ad egy kis gondol­­kodnivalót is, voltaképpen örülhetünk neki. Arról be­szélek, hogy a börtönéből kitörő főhős — akit kitűnő­en elevenít meg a nagysze­rű Jon Voight, kit már első nálunk játszott filmjében, az Éjféli cowboyban meg­csodáltunk és megszeret­tünk — bírja rokonszen­­vünket. Ez azonban némi lelkiismeretfurdalást is okoz. Mert miközben azért szurkolunk, hogy sikerül­jön a szökési kísérlete (per­sze, szívünk mélyén tud­juk, hogy nem fog sikerül­ni, mert nem sikerülhet sem fizikailag, sem a dra­maturgia törvényei szerint), hasadóban a lelkünk. Hi­szen hősünk, Manny, nem véletlenül és nem igazság­talanul került a nehéz fiúk szigorított börtönébe. Ha voltak is enyhítő körülmé­nyei, de mégiscsak­­bankot rabolt és közben embert ölt. Szabad akkor szurkol­nunk érte és neki? Koncsalovszkij valahogy feloldja érzelmi válságun­kat. Egyrészt: Manny­vel egy olyan minden embersé­géből kivetkőzött, szuper­kegyetlen, a legvadabb SS- tisztekre emlékeztető, ha­talmával notóriusan vissza­élő börtönparancsnokot ál­lít szembe, hogy annak sem lehet, annak aztán végképp nem lehet szur­kolni. Másrészt — de a to­vábbiakban nem illik el­mondani, hogy a néző kel­lően izgulhasson a film be­fejezésén. Elég annyit róla, hogy a film valamiféle is­teni-emberi-dramaturgiai igazságszolgáltatással vég­ződik. Barabás Tamás HÁROMSZOR A DÓM TÉREN Csíksomlyói passió­­ A Szegedi Szabadtéri Já­tékok Dóm téri színpadán holnap, pénteken és szom­baton a Csíksomlyói passió előadásaival folytatódik a nyári program. Az 1981-es ősbemutató óta nemcsak hazai, hanem számos kül­földi színpadon adták elő nagy sikerrel. A szegedi előadások iránt is nagy az­­érdeklődés: a jegyek több­ségét elővételben megvásá­rolták. A történet az előadások helyszínétől, időpontjától függően az elmúlt években módosításokkal, több válto­zatban került a közönség elé. A mához igazodik a szegedi előadás is. A Dóm téren játszott változatot ad­ják majd elő terveik sze­rint jövőre egy hónapos olaszországi turnéjukon is. G­YERMEKRAJZOK Cirkuszban a cirkuszról Gyermekra­jz­-kiállít­ás nyílt a Városligetben a Fő­városi Nagycirkusz első emeleti előcsarnokában. Bohócok, légtornászok, zsonglőrök képei díszítik az alkalmi tárlat falait, s az alkotók­ tíz-tizennégy éves úttörők. Kompozícióikhoz az ötletet valamennyien a cirkusz világából merítet­ték. A Magyar Úttörők Orszá­gos Szövetsége és az Orszá­gos Pedagógiai Intézet ál­tal még tavaly meghirdetett ■egyéni pályázat több ezer munkájából válogatott a zsűri, s a döntőbe jutott harminchat versenyzőnek ezt a témát adták feladatul. A legjobbnak ítélt tíz pá­lyamunkát a Csillebérci Úttörőtáborban arany pla­ke­ttel jutalmazták.

Next