Esti Hírlap, 1996. február (41. évfolyam, 27-49. szám)

1996-02-19 / 41. szám

s­t :4­0­ HORN GYULA EZÚTTAL ELFOGADTA A LEMONDÁST * 338 | B­okros is elmegy A tegnapi kormányülést pénzügyminiszter szaksza­­követően Bokros­­Lajos ún, információnk szerint pénzügyminiszter benyújt kézzel írt levélben tudatta a tetta lemondását Horn miniszterelnökkel, hogy Gyula kormányfőnek. A nem látja lehetségesnek az államháztartási reform megvalósulását, ezért feb­ruár 29-i hatállyal kéri fel­mentését a miniszteri poszt alól. A kabinet ülése utáni sajtóértekezleten a minisz­terelnök közölte, hogy saj­nálattal, de tudomásul vet­te a pénzügyminiszter dön­tését. Horn vázolta, hogy Bokros már többször kilá­tásba helyezte lemondását, így legutóbb február 1-jén, de négyszemközti beszélge­tésük után azt visszavonta. A miniszterelnök hangsú­lyozta, hogy az elmúlt egy év során a sorozatos táma­dások ellenére támogatásá­ról biztosította Bokrost és az általa vezetett tárcát, de most nem tudja vállalni, hogy folyamatos bizonyta­lanság legyen a pénzügyi kormányzat élén. Horn kijelentette: a távo­zó pénzügyminiszternek je­lentős érdemei vannak a stabilizációs program vég­rehajtásában, amit a kor­mány tovább folytat, s megkezdi az államháztartá­si reformot. A miniszterel­nök felhívta a figyelmet, hogy a leendő új pénzügy­­miniszter személyéről a megfelelő koalíciós egyez­tetések után később dönte­nek. A brüsszeli rádió megle­pő gyorsasággal reagált ar­ra a hírre, hogy Bokros La­jos pénzügyminiszter be­nyújtotta a lemondását, amit Horn Gyula kormány­fő el is fogadott. Az Euró­pai Unió politikáját közel­ről és alaposan ismerő bel­ga külpolitikai hírmagyará­zó megjegyezte: a magyar pénzügyminiszternek tá­voznia kellett, mert — bár az EU normáinak, a rendel­kezésre álló formák és lehe­tőségek arányában eleget tett — következetesen hátat fordított a szociális köve­telményeknek, nem számít­hatott a lakosságba válasz­tó- és adófizető tömegek tá­mogatására. Bokros Lajos miniszter­nek éppen az EU példájá­ból kellett volna a megfe­lelő tanulságot levonnia. A Tizenötök családján belül a szociális háló elvékonyo­­dása okozza a legtöbb vi­tát. A „szent írásnak” te­kintett „híres” maastrichti egyezmény éppen ebben a kérdésben hiányos. A nyu­gati Európa-politikusok már vagy két éve rádöb­bentek erre a hibára, és van bátorságuk ahhoz, hogy az egyezmény úgyne­vezett Fehér ■ Könyvén rö­vid időn belül a megfelelő kötelező módosítást végre­hajtsák. (Folytatás az 5. oldalon) on) -15 i£ A pénzügyminiszter, még hivatalban, a róla készült poszt­modern szobor fotójával a kezében mosolyog . FOTÓ: SCHILLER ZSUZSA f/H­ i­0­f­rUb L/) i­­2 P­c LlS 5 Ma Paksra érkezik rá­ az atomvonat Ma hajnalban elindult az észak-németországi Greifs­­waldból az a különleges vas­úti szerelvény, amelyen nukleáris fűtőelemeket szállítanak Magyarország­ra. A Greenpeace környe­zetvédelmi szervezet, amely azt állítja, hogy a paksi erőmű nem eléggé biztonsá­gos és ezért az elmúlt he­tekben több tiltakozó akci­ót szervezett a szállítás el­len, ezúttal nem próbálta megakadályozni a vonat in­dulását. A szerelvényt biz­tosító német határőrség mai tájékoztatása szerint a nuk­leáris fűtőelemeket szállító vonat a reggeli órákban za­vartalanul haladt a cseh határ felé. — Senki ne várja tőlem, hogy eláruljam az atomsze­relvény érkezésének idő­pontját — felelte ma reggeli érdeklődésünkre Kováts Ba­lázs, a Paksi Atomerőmű Rt. tájékoztatási főmérnöke. — A bankok sem hozzák nyil­vánosságra pénzszállító au­tóiknak pontos útvonalát, s éppígy titok a fűtőelemek érkezésének módja és bizto­sítása is. A televízió tegnap esti A Hét című műsorában el­hangzott, hogy a Németor­­­szágból hozott, részben ki­égett fűtőelemek hasznosí­tása indokolatlanul nagy előnybe hozza a Paksi Atom­erőművet a többi hazai energiatermelővel szemben. — Ezt a vad dolgot magam is hallottam — közölte Kováts Balázs. — A magyar törvé­nyek szerint az energiater­melők az ezredfordulóra kö­telesek gondoskodni straté­giai készletük felhalmozásá­ról. Az ország érdeke, hogy a külföldi alapanyag-szállí­tóknak ne legyünk kiszolgál­tatva. A greifswaldi fűtőele­mek felhasználása lehetővé teszi, hogy kevesebb új fűtő­elemet kelljen a paksiaknak vásárolniuk a megkövetelt kétévnyi készlet kialakítá­sához. Kováts cáfolta, hogy a mostani vásárlással extra­­profithoz jutnának. Mind­össze arról van szó, hogy a 2020-ra tervezett erőműleál­lítás utolsó éveiben már nem kell új nukleáris energiahor­dozó alapanyagot vásárolni­uk a paksiaknak. A most emlegetett előny így legfel­jebb 25 esztendő múlva je­lentkezik — közölte a fő­mérnök. bálint A KÉSZÜLÉKÉBEN VAGYUNK □ DQ Az Ön csatornája: UHF 47 , ,,1 mm*) ÁRA, XLI. ÉVFOLYAM, 41. SZÁM 61­ . SZÁM I. B­UDAPEST, NAPILAP­ . ­­Szabad út nyílhat az önkéntes pénztáraknak Elhárítanak néhány aka­dályt a közeljövőben az ön­kéntes alapon szerveződő biztosítók elől. A parla­ment elfogadta, hogy kivé­teles sürgősségi eljárással kezeljék a nyugdíj-, az egészségbiztosító és az ön­segélyező pénztárakról szó­ló, 1993-ban született tör­vény módosítását, így el­képzelhető, hogy egy hónap múlva a végére járnak e munkának. Az Országgyűlés elé ke­rülő jogszabálytervezet egyik fontos eleme, hogy tisztázza a nyugdíjkorhatár fogalmát. (Folytatás az 5. oldalon) élő­ ­MI& Ki tisztázza a nyugdíjkorhatár fogalmát? FOTÓ: NÉMETH GABRIELLA SZTÁR LETT PORTUGÁLIÁBAN A1­96 lipcsei nem jön haza Idehaza az év labdarúgó­ja, az elkövetkezendő évek válogatottjának alapembe­re, Portugáliában az első számú bajnokesélyes — mellesleg ősszel még Euró­pa legjobb nyolc klubja kö­zé sorolt — Porto ünnepelt sztárja. A mindössze 24 eszten­dős Lipcsei Péterről tehát igazán nem állíthatjuk, hogy rossz passzban lenne mostanában. Nem véletlen, hogy a fe­rencvárosi szurkolók mel­lett új együttesének fanati­kusai is végérvényesen a szívükbe zárták. Szombat este is hosszasan skandál­ták a nevét, miután az utol­só percben egy parádés fe­jessel pontot mentett a vá­rosi rivális, a tabella máso­dik helyén álló Boavista otthonában. — Gratulálunk a góljá­hoz! Nemcsak szemet gyö­nyörködtető találat volt, hanem nagyon fontos is... — Köszönöm. A mérkő­zés 91. percében 0-1-nél a nem sokkal azelőtt becse­rélt Joao Manuel Pinto fel­ugrott egy védővel, s az on­nan éppen felém pattanó labdát jó 12 méterről, erő­ből fejeltem meg. Pont befért a jobb felső sarokba, aztán már csak ar­ra emlékszem, hogy a tár­sak egymás után ugrottak a nyakamba, még Víor Baia is kirohant hozzám a kapu­jából. Valóban a legjobbkor jött ez a gól, már középkez­désre sem maradt idő. (Folytatás a 10. oldalon) 'fi­' szt. A­ ­ SZÁM NEM AKART G­YILKOLNI AZ ÍR­A ? Rosszul időzített merénylet Londonban Városi tömegközlekedési járművön, a 171-es — New Cross és King’s Cross városrészek között közlekedő­ — járaton robbant tegnap éjfélkor az a pokolgép, amely ma hajnalig meg nem erősített hírek szerint három ember életét kioltotta, és súlyos anyagi károkat ■­/. ^ okozott a strand környékén. Itt található egyebek mellett a BBC rádió Világszolgálata, il­letve a Covent Garden opera is (Folytatás a 9. oldalon) .'­­ FOTÓ: REUTERS . ' ' ,-C _________________-mAHSLpiy^ NTZV Cba­n' & -'P y­­M ¥ óvá­sji ÉVENTE HÁROM-NÉGY ÁTÜLTETÉST VÁLLALNAK­­ Hű­ncs péni a smsekésiekre ! A magyar csoda sem tar­tott három napnál tovább. A hazai szívátültetések kö­zül az első jelentett igazi szenzációt, közben a hazai szívsebészek már túl vannak a 13. sikeres transzplantáci­ón. A kezdeti lendület azon­ban alábbhagyott. Évente mindössze három-négy szív­­átültetést hajtanak végre a Semmelweis Orvostudomá­nyi Egyetem Ér- és Szívse­bészeti Klinikáján, holott vagy százhúszra lenne szük­ség. Dr. Bodor Elek pro­fesszor, a szívsebész munka­­csoport vezetője szerint az alacsony műtétszám a klini­ka és az OEP hibája. (Folytatás az 5. oldalon) hív". Szőke herceg Szőke herceg és népszerű művésze, 9v Richard Clayderman W­. olvasható. 1 ...... A romantikus muzsi- ----------j^—rpp*i ka világszerte ismert m ^ tegnap este két koncer­ rje ez alkalommal nem jel- JgdS

Next