Esti Hírlap, 1996. szeptember (41. évfolyam, 177-197. szám)

1996-09-17 / 188. szám

1996. szeptember 17., kedd GÉNIUSZOKAT NEVELNEK Aláás vagy átok (Folytatás az 1. oldalról) Nagy súlyt helyeznek a ta­nulók egyéni, önálló tevé­kenység útján történő okulá­sára, továbbá a csoportos is­meretszerzési technikák megismertetésére és elsajátí­tására is, és lehetőséget biz­tosítanak a tanulóknak arra is, hogy a tanítási idő bizo­nyos szakaszaiban saját ma­guk válasszák ki, melyik tantárgy, milyen anyagrészé­vel kívánnak foglalkozni. — Igen ám, de a tudomány mindmáig nem véste kőbe az intelligencia mibenlétét. Ta­lán William Stern meghatá­rozása tűnik a leghelyesebb­nek, aki az új helyzetekhez való sikeres alkalmazkodás képességével, a gondolati úton belátott helyes végkö­vetkeztetéssel hozta szoros összefüggésbe a problémát. Joggal vetődik hát fel a kér­dés: ha az intelligencia pon­tos definícióját sem ismer­jük, hogyan tudjuk meghatá­rozni, ki a zseni? — Való igaz, különösen gyermekkorban nehéz eldön­teni, kiben mi lakozik — is­meri el Mirche Márta, a Ge­nius Iskola szakpszichológu­sa. A zsenialitás mégis létező fogalom, leginkább az erede­ti ötletekkel, az eredeti gon­dolkodás­­ képességével függ össze. A zseni valami olyat tesz a világhoz, amire más egyszerűen nem képes.­­ Ezzel azonban sebezhe­tővé is válik. Norbert Wie­ner, századunk egyik legna­gyobb tudósa, a kibernetika megteremtője például saját zsenialitásáról, s a géniuszok helyzetéről így nyilatkozott: „Nemkívánatosak vagyunk a társadalomban... ” —, Csakugyan, nera könnyű zseniként élni a mai társadalomban — állapítja meg Erősné Tóth Márta. A köznapi iskolákban előfor­dul, hogy a tehetséges gyere­kek maguk zárkóznak el kortársaiktól, mivel érdeklő­désük, felfogóképességük, gyorsaságuk eltér a többie­kétől, és ezért idegesíti őket a többiek nehézkessége. Mégis gyakran kifejezetten az ő sorsuk nehéz. Az órák alatt sokszor nyugtalanok, állandóan kérdezni vagy vá­laszolni akarnak, és mivel ez még az iskolák többségében nem lehetséges, közbekiabál­nak, esetleg agresszívvá vál­nak. Akadékoskodásukra, állandó nyüzsgésükre vá­laszképpen rendreutasítják őket, amiből később azt szű­rik le, hogy a kíváncsiság, a tudnivágyás szinte bűn, kör­nyezetük nem szíveli azt. — A zsenialitás áldás vagy átok? — Nem akarok szerényte­lennek tűnni, de az a nyolc­van gyermek, aki hozzánk jár, védett burokban érezheti magát. Itt minden értük tör­ténik. Számukra a tudás, a tehetség valóban áldás. A többség viszont súlyos ke­resztként viseli, átoknak érzi zsenialitását. Mindenkin persze mi sem segíthetünk, de úttörő tevékenységünk ta­lán elősegítheti a többiek boldogulását is. Ez ugyanis egy tehetséges ország, kár lenne veszni hagyni szellemi értékeinket. — Milyen módszerrel vá­logatták ki a tanári kart? — Jelenleg huszonnégyen tanítanak nálunk, mindegyi­küknél alapfeltétel volt a nagy tudás, a tolerancia és a markáns személyiség. — Könnyű volt rájuk találni? — Sajnos nem. A hazai oktatást jobbára közepes tu­dású, gyenge személyiségek jegyzik. Márpedig tehetséges tanárok nélkül nincsen te­hetséggondozás. ___Szabó Zoltán Attila Kis zsenik, akiknek az intelligencia hányadosa 120 fölött kezdődik Németh Gabriella felvétele Erősné Tóth Márta igazgatónő: elzárkóznak a kortársaiktól NÉMETH GABRIELLA FELVÉTELE ÉVENTE 220 ELŐADÁS KÖTELEZŐ Kié lesz a Vidám Színpad? A Főpolgármesteri Hivatal indoklása szerint az állam­­háztartás növekvő terhei mi­att az önkormányzat is keve­sebb pénzből kénytelen gaz­dálkodni. Ennélfogva immár elodázhatatlan a budapesti színházak struktúrájának átalakítása. A legutóbi köz­gyűlés ezért döntött a Vidám Színpad — mint költségveté­si intézmény — jogutód nél­küli megszüntetése mellett. Mindez persze korántsem jelenti azt, hogy ezentúl a Révay utca környékére sem érdemes mennie a humorra, a könnyed bohózatokra vá­gyó pesti publikumnak. Ar­ról ugyanis szó sincs, hogy a népszerű teátrumban való­ban végleg legördülne a füg­göny. Ahhoz azonban, hogy a Vidám Színpad hatéko­nyabban, egyben magas szinten lássa el közfeladatait, megérett az idő a változta­tásra. Legalábbis­ a város­atyák döntése ezt sugallja. Hogy mi lesz most? Nos, a régi színház romjain új, köz­hasznú társasági formában működő teátrum jön létre. Az utóbbi évek tapasztalata alapján ez a működtetési forma rugalmassabban il­leszkedik a piaci viszonyok­hoz és nyitott az esetleges kultúrapártoló mecénások tőkebefektetési szándéka előtt. Ugyanakkor a feladat ellátásáért felelős önkor­mányzat számára megfelelő befolyást biztosít a közszol­gálati feladatok kőbe vésett feltételeinek pontos megha­tározására. A hivatal tulajdonosi bi­zottsága a Vidám Színpad Kht. vezetésére a napokban pályázatot írt ki. Eszerint 1997. január elsejétől érvé­nyes a teátrum ügyvezetőjé­nek feladatkörét képező fel­adatokat, jogokat és köteles­ségeket megszabó közszol­gálati szerződés. Az alapfel­tételek közé a büntetlen elő­élet, a magyar állampolgár­ság, a felsőfokú végzettség és a kulturális területen szerzett legalább ötéves ve­zetői gyakorlat tartozik. Egyben ismertetnie kell a pályázó pontos üzleti tervét, figyelembe véve, hogy éven­te 220 előadás és 3 bemutató megtartása a kötelező. De a tervek szerint a pá­lyázat még arra is lehetősé­get ad majd, hogy a direktor megszerezze akár a többségi tulajdont is. Ha azonban a kinevezett igazgató (aki ko­rántsem biztos, hogy a Vi­dám Színpad korábbi első embere, Bodrogi Gyula lesz) nem kívánja a többségi tu­lajdonrészt megvásárolni, automatikusan a fővárosra száll át ez a jog. Igaz, a fővá­rosi önkormányzat akkor is megőrizheti befolyását, ha a pályázat nyertese a többségi tulajdon megvásárlása mel­let döntene. Szabó Z. A városatyák szerint megérett az idő a változtatásra NÉMETH GABRIELLA FELVÉTELE DEMSZKY GÁBOR BÖLCSŐDÉBE MEGY Kudarc nélkül az iskolába Demszky Gábor ma Bu­dafokon vendégeskedik. A délelőtt során a Leányka utca összes nevezetességét meglátogatta, így megte­kintette a helyi bölcsődét, az óvodát, majd a Tompa Utcai Sporttagozatos Álta­lános Iskolát és a Budai Nagy Antal Gimnáziumot is. Lapzártánk idején pedig ünnepélyes fogadáson vesz részt a XXII. kerületi vá­rosházán. A programválasztás per­sze aligha volt véletlen. A vendéglátók mindent meg­­pintatnak, ami dicséretre méltó. A Leányka utcai bölcsőde nemcsak a teli pó­lyákról és a pelenkákról ne­vezetes. Az elismert intézmény­ben a Bölcsődék Országos Módszertani Intézete (BO­­MI) például több oktatófil­met is forgatott az utóbbi esztendőkben. Ráadásul az itt dolgozó pesztrák több szakmai kutatási program­ban is részt vesznek, külö­nösen figyelemreméltó a fo­gyatékos gyermekekkel kapcsolatos integrációs tö­rekvésük. De a Leányka utcai óvo­da pedagógusai is méltán büszkék a két éve indított kudarc nélkül az iskolába elnevezésű fejlesztőprog­ramjuk eredményeire. A gyakorlat olyannyira sike­resnek számít, hogy a So­ros Alapítvány támogatá­sával működő tanintéz­ményben idén már tovább­képző tanfolyam indításá­ra is vállalkoznak. A Tompa Utcai Sportta­gozatos Általános Iskola ez évben ünnepli huszadik ju­bileumát, tanoda jó köz­lekedési adottságok mel­­­lett,­ számítógépes felsze­reltség és a beiskolázási eredmények tekintetében ugyancsak nem áll rosszul. De a Budai Nagy Antal Gimnázium kollektívájá­nak sincs különösebb oka a szerénykedésre, elvégre el­ismerten magas szakmai munka folyik a házon be­lül, ráadásul a gazdag fel­­szereltségű szertárak és az új fizika-szaktanterem mellett bőséges a könyvtár kínálata is. Demszky Gábor tehát minden bizonnyal elégedet­ten távozik majd a kerület­ből, minthogy csupa szépet és jót láthat, hallhat. Kér­dés persze, hogy a helyi (kenyér)gondokról, a szo­ciális kérdésekről, egyálta­lán a mindennapi élet kese­rűségeiről, nyűgeiről ki tá­jékoztatja őt. Őszintén re­méljük, akad(t) azért egy bátor személy... Sz. Z. A. JATSZOSZER-KIÁLLITAS A FENEKETLEN-TONAL Játszani is engedik... (Folytatás az 1. oldalról) Itt a mozgássérült és a vak gyerekeket is „engedik játszani”, speciális játszó­szerekkel gondoskodva ró­luk. A harmadik megújuló játszóhelyen, a feneketlen­tavinál pedig szeptember 12-e óta játszószer-kiállítás is található. A kiállított tár­gyakhoz nemcsak hogy hozzányúlni szabad, hanem az este 10 óráig tartó tárla­ton mindenfajta csuda do­log kipróbálható kicsiknek, nagyoknak egyaránt. E já­tékok egy része ott marad rögtön a helyszínen, ahol is ezek után már csak magát a teret kell rendezni. Szeren­csére nem csupán e három játszótér újul-szépül meg. A főpolgármester program­jához az önkormányzatok nagy része csatlakozott: Budapest-szerte vásárol­­ják-építik-felújítják a ját­szótereket, játszószereket. E játékos munkálatokban a kerületek közül a XIII. és a XIV. jár az élen. A megszé­pült és bekerített játszóte­rek rendjére, biztonságára őrző-védő szolgálat ügyel. A térre kutya nem teheti be a lábát. A játszóparkok nö­vényzetére is gondoltak; beépített öntözőhálózat biztosítja e területeken a megfelelő mikroklímát. Olyan új és izgalmas játék­­lehetőségek is várják az ap­ró emberkéket, mint példá­ul a Köztársaság téri vizes játszóhely, ahol pancsolni és sarazni is lehet. fővá­rosi önkormányzat a prog­ramsorozat keretében ötlet­­pályázatot is hirdetett új tí­pusú játszóterek, köztéri játszószerek és drága esz­közöket nem igénylő közös­ségi játékok kitalálására. A játszóterek évének lezárá­sául decemberben konfe­rencián értékelik ki az eredményeket, amelyen egyben ajánlatokat is tesz a főváros önkormányzatok­nak és játékkészítőknek egyaránt , hiszen nem­csak 1996-ban kell játszani is engednünk a gyerekeket. Marton Gabriella Decemberben játszótér-konferenciát tartanak SCHILLER ZSUZSA FELVÉTELE PESTRŐL • BUDÁRÓL 1r£) EI A LOMTALANÍTÁS MÁR FOLYIK Őszi nagytakarítás A Fővárosi Közterület­fenntartó Részvénytársa­ság a köztisztasággal kap­csolatban kimért feladat­nak tekinti az 1956-os for­radalom és a Köztársaság kikiáltásának évfordulója alkalmából rendezendő ünnepségek helyszíneit. Az őszi közterületi mun­kákat szeptember 15-től október 31-ig végzik a szakemberek. A tervbe vett feladatok között szerepel a lombhullásból származó falevelek és az utak men­tén összegyűlt kövek, dara­bos szemét összegyűjtése, elszállítása, a téli síkosság­mentességi és hóeltakarítá­si munkák előkészítése, melynek keretében kihe­lyezik a hintőanyagot tar­talmazó műanyag tartályo­kat. A másfél hónap alatt sor kerül még a lakótelepek nagytakarítására, a dunai hidak lemosására, a gyalo­gos-aluljárók vegyszeres tisztítására, valamint a ki­helyezett hulladékgyűjtők javítására, lemosására. Ugyancsak erre az idő­szakra esnek az egyes ke­rületekben végzendő la­kossági lomtalanítási mun­kák,­­illetve a hulladék­­gyűjtő udvarok kialakítá­sa, ahol a papír-, üveg-, szárazelem- és fémitaldo­­boz-hulladékokat fogad­nak el. Budapesten a IX., X., XL, XIII. és a XV. ke­rületben hoznak létre ilyen telephelyeket. A tisztaság elől nem me­nekülhetnek a szalagkorlá­tok és a főútvonalak opti­kai vezetőoszlopai sem. Az illegális lerakásból eredő szemeteket, sitteket és tör­melékeket is elszállítják. Az őszi közerületi mun­kákat a Fővárosi Közterü­let-fenntartó Részvénytár­saság a kerületi önkor­mányzatokkal, a Fővárosi Kertészeti Részvénytársa­sággal és a Fővárosi Közte­rület-felügyelettel együtt­működve végzi el. Balogh Ákos TALÁLKOZO A HÁZASSÁGKÖTŐ TEREMBEN Seprűre, magyari Seprűre bizony. No nem meglovagolni kell e takarí­tói alkalmatosságot, ha­nem férfiasan megmarkol­ni és söpörni, és söpörni, és söpörni. Kisöpörni a sze­metet a világból, az or­szágból, Budapestről. A szeptember 21-i Takarítási Világnap alkalmából a II. kerületi önkormányzat tárt karokkal várja a kulturált, tiszta környezetért csele­kedni is hajlandókat. A munkálatokban részt ven­ni szándékozók szeptem­ber 17-én 13 órakor a Pol­gármesteri Hivatal házas­ságkötő termében beszél­hetik meg egymással és a környezetvédelmi albizott­sággal a teendők menetét és helyszíneit. Az önkormányzat nem­csak egyesületekre, szerve­zetekre vagy iskolákra szá­mít. Rengeteget jelentene már az­ is, ha a kerület la­kosai szokásos bevarlásuk, sétájuk, szombati kirándu­lásuk közepette egyszerűen lehajolnának a földön he­verő szemétért, és elvin­nék azt a legközelebbi ku­káig. De ha valaki legalább ezen az egyetlen napon nem szemetel, már azzal is sokat tesz. A szemétgyűj­téshez zsákot és kesztyűt szeptember 21-én 7—12 óra között a Tölgyfa u. 14., a Hűvösvölgyi út 12., a Felhévízi u. 8. és a Mária­­remetei út 80. szám alatt adnak. A Pilisi Parkerdő­­gazdaság Budapesti Erdé­szete pedig a Budakeszi út 71-ben várja 7—16 óra kö­zött a parkerdőgazdaság területén serénykedni óhajtókat. A résztvevőket arra kéri az önkormányzat, írják meg levelezőlapon a környezetvédelmi albizott­ságnak a nevüket, a címü­ket és az általuk elvégzett munkát. Szeretnék ugyanis mindenkinek megköszönni a segítséget, másrészt a szemétszedők között ki­­sebb-nagyobb ajándékokat sorsolnak ki. marton A kacsa A környékbeli faluból szirénázva érkezett a mentőautó a főváros szélén álló kórházba. Alacsony, sovány, rémült bácsikát vittek fel a hordágyon a belgyógyászatra. Sze­gény odahaza kapott szívrohamot, s az osztályra érkezve­­ azonnal ágyba fektették. Orvosok, nővérek sürgölődtek körülötte, injekció, EKG, infúzióspalack és -állvány, min­den, ami ilyenkor szokásos. Semmi esetre sem szabad fel­kelni az ágyból — mondta a nővér, majd így folytatta: Most megyek és hozom a kacsát. A bácsinak, akinek alig volt ereje, most egy pillanatra összeszedte magát, s kezét a fiatal lány karjára téve azt suttogta: Ne fáradjon, ked­veském, azzal a kacsával. Odahaza már ebédeltem. (a)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék