Esti Kurir, 1925. augusztus (3. évfolyam, 171-194. szám)

1925-08-22 / 187. szám

W. oldal . SiZlNHftg. Marton Erzsi meghalt A szanatórium fehér ágyán, az élettől való önkéntes számkivetésben tegnap reggel fél hét órakor meghalt Marton Erzsi színésznő. Marton Erzsit a múlt hét szombatján szál­lították be a Pajor-szanatóriumba, ahol az orvosok veronálmérgezést konstatáltak nála. A színésznő hozzátartozói mindent elkövettek, hogy az öngyilkosság hírét a nyilvánosság szárnyra ne vegye, a titkolódzás azonban nem tarthatott sokáig, kedden reggel a fővá­ros művésztársadalmának tagjai egyébről sem beszéltek már, mint a gyönyörűszép művésznő öngyilkosságáról. Az orvosok már a beszállí­tás napján tudták, hogy a színésznő menthe­tetlen. Olyan óriási adag Veronáit vett be, hogy semmi remény nem volt ahhoz, hogy életben maradjon. Állapota azóta egyre sú­lyosbodott és az öngyilkosság pillanatától kezdve az orvosok minden fáradozása hiába­valónak bizonyult. A művésznő betegágyát temérdek tisztelő, ismerős, rokon akarta fel­keresni, az orvosok azonban senkit sem en­gedtek be a szobába és a látogatók szerete­­tüknek szimbólumait, a virágcsokrokat, Mar­ton Erzsi betegszobájának ajtaja előtt he­lyezték el, ahol a virágoknak valóságos tö­mege virított. Miután a színésznőt nem tud­ták kihallgatni, öngyilkosságának okáról senki sem tudott bizonyosat. Egyesek szerint az keserítette el, hogy nem tudott szerződést kapni és emiatt súlyos anyagi gondjai vol­tak, mások szerint az öngyilkosság mögött egy romantikus szerelem felhője vonult vé­gig, amely a színésznőt az öngyilkosságba kergette. Marton Erzsi, amikor a színésziskolából kikerült, több vidéki városban aratott sike­reket, ahol férje, Balla Kálmán társulatánál játszott, Győrött, Pozsonyban, majd kisebb vidéki városokban. A feltűnő szépségű szí­nésznő hamarosan nagy népszerűségre és hírnévre tett szert és hamarosan felkerült Budapestre, ahol a Magyar Színház tagja lett. Villányi Andor „Királynőm meghalok érted" és Szász Zoltán „Kedves mester" című darabjában lépett fel. A Magyar Színházból a Vígszínházhoz került, ahonnan rövidesen megvált, vidékre ment vendégszerepelni. 1920-ban elvált férjétől, Balla Kálmántól, Németországba költözött, ahol igen jelentős sikerei voltak különböző drámai színpado­­kon. Ezután filmszínésznő lett és egy­­gémet filmgyár több film vezető szerepét játszatta vele. Marton Erzsi az elmúlt esztendő telén ér­kezett meg Berlinből. Ismerőseinek már ak­kor feltűnt, hogy a művésznő régi jókedvé­ből semmi sem maradt meg, szép arcán ba­rázdák vonulnak végig, amelyek arról ta­núskodnak, hogy súlyos gondjai vannak. Társaságokba nem igen járt, inkább csak egy-két régi ismerősével ápolta a barátságot, akiknek nem egyszer mondta, hogy az új színházi esztendőtől kezdődően megint szer­ződést vállal Budapesten és most már itt maradt végleg. Úgy látszik azonban, nem bírta el a várakozást és szombaton veronál­­lal megmérgezte magát. A Pajor-szanatórium orvosainak jelentése szerint az öngyilkos színésznő csendesen halt meg és egy pillanatra sem nyerte vissza eszméletét. Temetéséről még nem történt döntés. * A Vígszínház megnyitója — szeptem­ber 5. A Vígszínház az eddigi tervek szerint szeptember 5.-én nyitja ki kapuit. A szín­ház első újdonsága Yvonne „Én, Te meg !“ című, Párizsban igen nagy sikert aratott operettje lesz. Az operett főszerepeit Biller Irén, Góthné Kertész Ella, Kertész Dezső és Góth Sándor játsszák, a zenekart Vincze Zsigmond vezényli. * Szerződtetések: Lázár Ödön, a Király- Színház igazgatója Gallag Nándort, a népszerű táncos komikust a Király-Színház tagjai sorá­ba szerződtette. Wertheimer Elemér a szeptem­berben megnyíló kabaréjához Faragó Sárit, az Apolló-Színház tagját szerződtette. * Behatások a Rákosi Szidi színésziskolá­­jába. Rákosi Szidi színésziskolájába a beh­a­tások már megkezdődtek. Jelentkezni lehet naponta délután négytől ötig. * Az Apolló-Színház tagjainak vendég­játéka a Budapesti Színházban. Az Apolló­ Színház tagjai tegnap este tartották első vendégfellépésü­ket a Budapesti Színházban.­­A kacagtaó műsor igen nagy sikert aratott, a közönség zajos tapsokkal szólította a füg­göny elé a magánszámok előadóit, valamint a­„Buckóné“, „Hány óra, Zsuzsi", a „Fog­orvos" és a „Vonós négyes" szereplőit. Se vége, se hossza nem volt az újrázásoknak és Medgyasszay Vilma, Dajbukát Ilona, Szőke Szakáll, Bársony István, Radó Sán­dor alig győztek hajlongani a függöny előtt, hogy megköszönjék a közönség zajos ová­cióját. * Rózsahegyi Kálmán, a Nemzeti Színház örökös tagja színész- és film-szabadiskolájá­­ban a beiratások szeptember 1.-én kezdőd­nek. Jelentkezni lehet d. u. 3­6-ig. Nép­színház utca 22., II. 3. sz. alatt. S­KSSSzombat, 1925 augusztus 22 A Ok^Bmy mc^cu Péntek MANAPSÁG, HA KÉT SZÍNÉSZ találkozik, azt kérdik egymástól: — Van már szerződésed ? Mert máma, a leépítés korszakában ez a legfontosabb kérdés, a szerződés kérdése. A legtöbb színházban már lassan-lassan be­fejezik a szervezkedést, mindazonáltal még mindig sok olyan színész van, akit a jövő esz­tendőre nem­ kötött le eddig egy színház sem. Igaz, hogy ezek között olyanok is vannak, akik nem hajlandók éves szerződést kötni, hanem csak úgynevezett szerepszerződést vállalnak. Nem kötött szerződést még Kolbay Ildikó, Viola Margit, Síró Anna, Hajdú Eta, Raskó Baba, László Andor, S­ülöp Sándor, az Apolló Színház tagjai, a Magyar Színház tagjai, akik­kel azonban rö­idesen megkezdődnek a tárgya­lások s a Belvárosi Színházak, akiket most hív be Bárdos direktor az irodába. Honthy Hanna viszont nem szedődik egy színházhoz sem. Ed­dig szerepre vállalkozott csak a Városi Színház­hoz és a Fővárosi Operettszínházhoz. Rövidesen azonban úgy hisszük, rendbe jön minden és a kenyérnélküliség réme nem fenye­get majd senkit a színésztársadalomban. S ZILAHY LAJOS megható meséjű „Rongyo­sok" című filmdrámájának felvételei most foly­nak Gaál Béla főrendező vezetése mellett Gö­dön. A kis Gödből valóságos világváros lett, a poros uccákat ellepik a filmstatiszták, minden bogárhátú kis házikóra esik egy-egy filmszínész­­lakó. Göd szóval egyszeriben „világváros" lett, amolyan amerikai filmváros. A jókedvű színé­szek ki is tettek egy táblát a falu határába: Pest-Pilis-Solt-Kiskunvárm­egye Váci járás Hollygöd­­ filmváros. * DERÉK SZÍNÉSZEINK természetesen egysze­riben nagy népszerűségre tettek szert a gödi benszülöttek között. Az aranyifjúságnak meg­dobbant a szíve, ha a „Rongyosok" valamelyik főszereplője feltűnt a főutcán. Persze Bajor Gizi hódított legjobban, akinek olyan udvara volt, mint valaha Pompadour asszonynak. Éjszakánként felzendü­lt a Jékey-villa ablaka előtt az éjjeli-zene s a szerelmes szívű lovagok a gödi éjszaka vak sötétjébe sírták bele szerel­müket, amikor a cigány muzsikája szóra nyílott, hogy „nyisd ki babám az ajtót", vagy pedig, hogy „csak egy kislány van a világon". Gödön éjszakánként kinyitottak a kis abla­kok és a gödiek elmerengve és álmodozón hall­gatták a sivó-rívó hegedűszót, amely a színész­kisasszonynak szállította a szerelmes ifjúság szívének dobbanását. Egy ilyen éjjeli­ muzsika alkalmával azután nagy zene­ bonára ébredtek a gödiek. Amolyan jóízű, magyaros szidalmak röpködtek a levegőben és már-már a derék ci­gányok hegedűjének ócska fája is ropogott a haragos ifjak kezében. Nem kisebb dolog történt ugyanis, mint az, hogy a nótaszóra a gyertya világa sugarában Bajor Gizi helyett a másik főszereplő, Pethes Sándor dugta ki álmos és borzas fejét az abla­kon. Igen ám, de akkor már a cigány elhúzta, hogy „nékem olyan asszony kell", meg, hogy „hét csillagból van a göncöl szekere", ami tudva­lévően Bajor Gizi nótája. Az ifjak ez egyszer Pethes Sanyinak adtak éj­jeli zenét, mert nekik senki sem jelentette be, hogy Bajor Gizi a délután folyamán az alsó Jékey-villába költözött... No de azért nem lett baj a dologból. A harag hamarosan elpárolgott. Kihúzták az ágyból Pethes Sándort és együtt mentek az alsó villá­hoz, amelynek zsalugáteres ablaka alatt újból felhangzott : „Csak egy kislány van a világon.. . A SZOLNOKI MŰVÉSZTELEPNEK van egy vendége, Pólya Iván, aki lassan-lassan már egé­szen megfeledkezik mesterségéről, a festésről és új pályának szenteli munkáját. Halász lett, a szőke Tisza legbuzgóbb halásza. A hajnali napot már ott köszönti a Tiszaparton és a lenyugvó nappal együtt tér be ő is Szolnok városába, de csak azért, hogy lepihenjen, mert másnap reggel újból kezdődik a „munka". Ecset meg paletta helyett, horoggal és háló­val keresi meg Pólya Iván nyári kenyerét, még pedig bőségesen, mert a minap is száztizen­­kilenc halat fogott egy nap alatt a Tiszában. — De ezt már meg kell ünnepelni — mond­ták a művésztelepiek és másnapra olyan ban­kettet rendeztek a város előkelőivel együtt, hogy bizony Szolnokon még hosszú ideig beszélnek majd arról. A háziasszony Pólyáné Kallós Sári volt, a jazz-band tagjait szintén a művésztelep adta. Udvaryné, szolnoki Czinóber Miklós, Zádor Ist­ván, Szük­e Péter és Moller Pál voltak a zené­szek, akiknek ragyogó muzsikája mellett a kora reggeli órákig volt együtt a díszes társaság. * DE NEMCSAK SZOLNOKON, hanem Balaton­­lellén is víg ám az élet a művészek között, ahol Iványi-Grüniwald, Kandó, Hermann Lipót meg Vass Elemér nyaral, így hát nem is csoda, hogy Ernszt Lajos, aki most épült fel nehéz betegsé­géből, Lelle felé vette az útját. Ernszt Lajos bizony szegény nem a leg­jobb színben érkezett meg a víg kompániába, amelynek két tagja, Iványi-Grünwaldné meg Tass Elemérné elhatározták, hogy majd segíte­nek ők a betegeskedő Ernszten. Neki is láttak a főzésnek és amit a konyha művészete produ­kálni tud, mindent feltálaltak ebédről-ebédre, vacsoráról-vacsorára az asztalra. Alig két hét telt el és Ernszt Lajos tizennyolc kilóval súlyosbítva érkezett meg Budapestre ... * A KIRÁLY SZÍNHÁZ kapuja még nem nyitott ki, de Lázár Ödön direktornak máris nehéz gon­dok ülnek a vállán. Mi legyen az új Vincze­­operett címe ? Néhány nap múlva már megkezdődnek a próbák és cím még nincs, pedig most már rö­videsen meg kell tartani a keresztelőt. Az Operett meséjét egy budai borkereskedő leánya bogozza-szövögeti, Vincze Zsiga hát ezt a címet adta: Budafoki hercegnő. Tihanyi Vil­mos szerint a Rizling kisasszony a jó cím, míg Somogyi Nusi a Promontori angyalka címet ajánlja. Lázár direktor még nem döntött, éppen azért, ha valaki tud egy jó címet, küldje be a Király Színháznak. Hátha ő lesz a keresztapja az új operettnek.* A LEGMEGRÖGZÖTTEBB SARKUTAZó sem utazik több csomagal, mint a szép Csathó Gitta, aki hétfőn újból megtelepszik a gyors­vonaton, amelyet csak néhány nappal ezelőtt hagyott el cs illa­berek, nádak-erek meg sem áll Párizs városáig. Most csak azért jött haza, hogy bevásároljon és miután a jövő esztendőre még nem szerződött sehová sem, megtoldja még egy hónappal a nyaralást­. Kilenc hatalmas bőrönd áll útrakészen Csathó Gitta lakásán. Téli holmik, nyári ruhák, átmenetiek, ősziek, mindenfélék, mert Csathó Gitta mindig egy egész esztendőre utazik el. — Sohasem lehet tudni — mondja nekem — mi történik az emberrel. Amióta egyszer a nyár kellős közepén elfogott a fagyot lehelő bóra az olasz tengerparton, vagy amióta egy alka­lommal a Spitzbergáknál forróság köszöntött rám, nem hiszek senkinek, semminek. Mindig úgy utazom, hogy se Afrikában, se az Északi sarkon ne legyen baj. Fü­rdőtrikót is viszek, de hóciplőről sem feledkezem meg. Ezért kell a kilenc bőrönd.* AZ EGYIK SZÍNÉSZÜNK a zöld asztalnál bi­zony elvesztette egész havi gázsiját. Nagy bú­san bandukolt végig a klub folyosóján, amíg végre egyik cimborája megszólította : — Kedves barátom, hogy nézel te ki ? Így nem mehetsz az uccára. Legalább a frizurádat igazítsd meg. — Hadd él, pajtás, — szólt lemondóan a szí­nész — ez az új zsetonfrizura. * Az „Orlov“ szereplői. A Fővárosi Ope­rettszínház első újdonsága Granichsteldten Brúnó és Marischka Hubert „Orlov“ című háromfelvonásos operettje lesz, amely a Theater an der Wienben már hónapok óta megy nagy sikerrel. A darab két főszereplő­jével, Lábass Jucival és Nádor Jenővel csak ma, a kora délutáni órákban sikerült meg­állapodnia a színház vezetőségének és így a darab főszereplői, Lábass Juci, Fejes Teri, Nádor Jenő, Halmay Tibor, Ujváry Lajos és Sarkady Aladár lesznek. Az új operettet Szabolcs Ernő igazgató rendezi, a zenekart pedig Marton Géza karnagy tanítja be. (*) Postás Kisasszony a cupringernél, a Szín­házi Élet e heti számának legérdekesebb riport­ja. A lap egyébként még a szokottnál is színe­sebb és gazdagabb. Szép Ernő, Zsolt Béla, Egyed Zoltán, Színi Gyula, Kodolányi János ragyogó írásain kívül a Színházi Élet közli Földi Mihály, Krúdy Gyula és Kálmán Jenő regényeit, Fodor László és Andersen György novelláit, Dupuy hí­res regényét, A Farkasok Csodáját, kottamel­­lékletül az Antónia négy magyar nótáját és egy pompás Buday—Harmat-számot, darabmellékle­tül Tóth Edének a Tolonc című színművét, egy külföldi és egy pesti vicclapot, rengeteg aktuá­lis és művészi felvételt és karrikatúrát. Egyes szám ára 8000 korona, negyedévi előfizetés 80.000 korona. Kiadóhivatal: Erzsébet körút 29. (*) Harmadik jubileuma felé halad „A nóta vége" vonzóerejének teljességében. Minden este táblás ház, a nézőtéren lelkes hangulat, a szín­padon a bemutató híres együttese: Honthy Hanna, Kiss Ferenc, Vigh Manci, Kabos Gyula, Simon Marcsa. (*) Kálmán Imre legszebb operettje, a Marica grófnő kerül színre vasárnap délután a Budai Színkörben. A helyárak mérsékeltek. (*) Vasárnap délután és este az Apolló Szín­ház művészei szenzációs műsorukat mutatják be a Budapesti Színházban. Tíz magánszám és öt remek kis kabarédarab szerepel a műsoron, ilyen pazar és dús műsort egészen olcsó hely­árakkal, jelenleg csak a Budapesti Színházban lehet látni. Jegyekről ajánlatos előre gondos­kodni. (*) Délelőtt elkeltek az összes jegyek az Apolló Színház legkiválóbb művészeinek ven­dégjátéka alkalmával tegnap a Budapesti Szín­házban. Oly szokatlanul nagy az érdeklődés a ma esti kíb órai, szombat, vasárnap délutáni és esti előadások iránt, hogy szinte ostromolják a jegyekért a Budapesti Színház pénztárát. Med­­gyaszai Vilma, Szőke Szakáll, Bársony István, Dajbukát Ilona, Kürthy Sári, Mimi Sharp, Radó Sándor, Fekete, Czobor, Tubay, Sándor, min­den számát viharosan megtapsolták. 50, 40, 30, 20, 15 és 10 ezer koronáért is már jó jegy kap­ható. REJTVÉNYEK. A mai nap feladatai: 86. Bethlen ne vegyen Kopeczkyt os 87. e e f 2 2 mmmmm■ mii aa—— tw S 88. S __________e__________ im ti 89. * E heti dijaink: 1. Egy darab „GLADIÁTOR" bontófésű, szál­lítja a Magyar Celluloid-gyár rt., Meder ucca 5. 2. Két személyre szóló belépőjegy a Budai Színkörbe a „Nóta vége" előadására. 3. RIVIÉRA toilette-szappanok. 4. CAPITOL fogkrémek. 5. ALBUS kézmosószappanok. 6. Ha nem előfizető a nyertes, egy hónapra ingyen kapja az ESTI KURIR-t. 7. A Kert-mozgóba két-kétszemélyes belépő­jegy­ 8. Félhavonként Kossak utóda, Komáromy udvari és kamarai fényképész, Kossuth Lajos ucca 12., művészi fényképet csinál jutalmul. A nyertesek a díjakat délelőttönként 10—11 óra között vehetik át a szerkesztőségben. P­énzét ma legjobban és biztosan gyümölcsöz­­teti a békebeli Mezey Bank és Pénzváltó Üzlet hitelosztályánál. IV., Magyar utca 3. sz (Kossuth Lajos utca sarok). Poloskairtást Gyórnál, garanciánál Tel.: 61-06.PAXVAU.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék