Esti Kurir, 1925. szeptember (3. évfolyam, 195-219. szám)

1925-09-08 / 201. szám

6. oldal Froreich Ernőné szegényjogon válik a férjétől Vt/l/l/tP*­ Az ügyvédi kamara ingyen védőül Sándor Lászlót rendelte ki Egyedi Artúr meggyilkolása miatt tudva­levőleg a soproni törvényszéken nemrégiben négy évi fegyházra ítélte dr. Froreich Ernőt, Egyedi vejét. Froreich még ma is súlyos be­teg és nem is valószínű, hogy fel tudják szál­lítani Budapestre, ahol nemsokára tárgya­lásra tűzik ki sikkasztási ügyét, amit Bárczy miniszteri titkár sérelmére követett el. Felesége a súlyos szerencsétlenségben sem hagyta el Froreich Ernőt, de úgy látszik, va­lami nézeteltérés támadhatott időközben férj és feleség között, mert Egyedi Mariska most válni akar Fro­­reick Ernőtől. Nemrégiben arra kérte a főváros egyik elöl­járóságát, hogy adjon neki szegénységi bizo­nyítványt arra a célra, hogy a válópert in­gyen folytathassa le. Igazolta, hogy a nevén semmiféle ingatlan, keresti forrása nincs és ép ezért ki is állították neki a szegénységi bizo­nyítványt. Ezzel Froreichné a budapesti ügyvédi kamarához fordult, amelyet arra kért, hogy rendeljen ki részére a per vitelére ingyen ügyvédet. A kamara teljesítette Froreichné kérését és kirendelte számára ingyenes ügy­védként férje védőjét, Sándor László dr., volt főkapitányt. Hogy Sándor László vál­lalja-e ezt a pert, azt még nem lehet tudni, de valószínűnek tartjuk, hogy mint Fro­­rr­ich Ernő védője, visszautasítja azt a sze­repet, hogy védence ellen akárcsak polgári perben is ellenfelet képviseljen. A hír, hogy Froreichné, aki egyik örököse az Egyedi-féle 5000 hol­das birtoknak, szegénységi bizonyít­ványt kapott, érthető fe­m­és­­kelt, bár az ügyben nin­csen semmi feltűnő, mert hisz az örökrész még nincsen felosztva és így Froreichné nevén csakugyan nincs még semmiféle bir­tokrész bekebelezve. o­ft Nagyváradi autóval Kolozsvárra szökött Lambing József gazdászati főhadnagy, a milliárdos debreceni sikkasztó —­------—7/In~­­­­ Másodszor sikkasztott dollárokat vitt magával a gazdászati főhadnagy — Barátnőjének előre bemondta szökését Debrecen, szeptember 7. (Az Esti Kurír tudósítójától.) Csak most alakult ki megdöbbentő arányaiban az a sik­kasztás, amelyet a debreceni körletparancs­nokság gazdászati főhadnagya, Lambing Jó­zsef követett el. Ma már megállapítást nyert, hogy az eltűnt gazdászati főhadnagy egy milliárdot meghaladó összeget vitt magával. A nyomozás adatai szerint 1110 milliót vett fel postán a katonai pénzekből, továbbá a hivatali pénzszekrényből kétszáz lengyel zlotyt, kilencszáz svájci frankot és három­­százötvenkét dollárt lopott, ezenkívül elvitte azt az 50 millió korona és hatvan dolláros letétet, amelyet külön bűnjelként őriztek egy Chamilla nevű főhadnagy korábbi sikkasz­tásából. Más adatok szerint a Chamilla-féle pénz 352 dollárt tett ki. Chamilla volt tiszt már régebben sikkasztotta el ezt az összeget és azután Varsóba menekült, ahol elfogták és a nála talált pénz, mint bűnjel, visszake­rült a debreceni körletparancsnokság pénz­tárába, így Lambing most olyan pénzt is sikkasz­tott, amelyet egyik elődje már egyszer sikertelenül sikkasztott el. Az eddigi adatok szerint Lambing mintegy 1200 millióval károsította meg a pénztárt. Megállapították azt is, hogy tulajdonképpen az 1.-én kifizetésre kerülő összes tételeket vitte el magával, még­pedig olyképpen, hogy az adóhivatalnál egyedül jelent meg az 1.-ére esedékes kincstári pénzek felvételére s már előre gondoskodott, hogy megfelelő helyen autó várja, amelybe azonnal beült a nála lévő pénzestáskával és többet senki sem látta. Ma már kiderült, hogy szeptember 1.-én délelőtt 10 és 11 óra között a Hungária előtt egy nagyváradi jelzésű automobil állott, ebbe ült be a sikkasztó gazdászati tiszt és ezzel az autóval szökött át a határon. Lambing német ajkú, szász származású ember volt, aki mint közlegény került a kö­zös hadseregbe. Továbbszolgáló altiszt lett és a háború elején őrmesteri rangban volt. Ebben az időben a továbbszolgáló őrmeste­reknek kezelői vizsgát kellett letenniök, hogy gazdászati tiszt lehessen belőlük. Lambing őrmesterből így lett gazdászati hadnagy, majd utóbb gazdászati főhadnagy. Felesége tőle elváltan Temesvárott lakik és Lambing Debrecen környékén több nővel kötött isme­retséget, így bizalmas viszonyban volt egy nyíregyházai nővel, akit menyasszonyának mondott. Barátnőjét sűrűn látogatta és ma már a detektívek a ba­rátnő kihallgatása után megállapították, hogy Lambing ezzel a nővel előre közölte tervét. Azt mondotta, hogy sokat veszített hadikölcsönön és ezért ő kárpótolni fogja magát. Barátnőjének megmondotta azt is, hogy szökését gondosan elő fogja készíteni és kezeskedik, hogy mire rájönnek majd tet­tére, már túl lesz a határon. A szökevényt természetesen a sikkasztás kiderülése után egész sereg detektív vette ül­dözőbe. Határozottan megállapították, hogy a nagyváradi jelzésű autóval szökött el, de a szökést követő napon szerdán délelőtt 9­.—10 órd® között még Nyíregyházán látták a vasúti állomás éttermében, ahol borjúpörköltet evett és egy pohár sört ivott. Hogy hol szök­hetett át a határon, azt nem lehetett megál­lapítani, de a rendőrségre érkezett jelentés szerint már szeptember 2.-án átlépte a román határt és este Nagyváradon volt. A következő napon már Kolozsváron látták a sikkasztó főhadnagyot. Természetesen, in­tézkedés történt, hogy Romániában tartóz­tassák le. Nem valószínű azonban, hogy Lambing Romániában kézrekerü­l, mert ma már fölmerül az a gyanú, hogy Lambing kémszolgálatokkal jelentkezik a román hatóságok előtt. Tárgyi bizonyíték ugyan eddig nem merült fel arra vonatko­zóan, hogy Lambing kémkedett volna, nem is igen érthető, hogy miféle titkokat árulható­na el, hiszen az antant ellenőrző bizottsága úgyis ellenőrzi a hadsereg ügyeit és így Lam­bing sem szerezhetett olyan adatokat, ame­lyek alkalmasak lehetnének a kémkedésre. Viszont kétségtelen, hogy bizonyára koholt titkokkal fog előállni Romániában, hogy me­nekülését elősegítse. Az eddigi megállapítások szerint teljesen egyedül követte el a sikkasz­tást, bűntársai egyáltalában nincsenek. Olaszország tisztázni akarja a hadi adósságok kérdését Róma, szeptember 7. (Az Esti Kurír távirata.) Volpi pénzügymi­niszter az Associated Press római tudósító­jával hosszabb beszélgetést folytatott az olasz-amerikai adósságrendező tárgyalások­ról. Többek között kijelentette, hogy az olasz adósságrendező bizottság csupán oly javasla­tokat tehet Washingtonban, amelyek Olasz­ország fizető­képességét nem haladják meg. Olaszország a legrövidebb időn belül tisztáz­ni akarja hadiadósságainak kérdését. C. Volpi, mint üzletember nézi az adósságok kérdését s ugyanígy bizonyos abban, hogy Mellon államtitkár szintén reálisan tudja a helyzetet megítélni. Reméli, hogy Amerika figyelembe veszi azt, hogy Belgium anyagi helyzete jóval kedvezőbb, mint Olaszországé. I üsletillarosgép és Ker WrftrusiSz Állandó nagy raktár minden rendszerű varrógép és kerékpár alkatrészek­ gyári lerakata ben, valamint gramofon és villany­, , _100T , , 0 világítási cikkekben, szakszerű Budapest,­­ III. Baross tér 3. javítóműhely Wodianer báró helyett Wimmersperg államtitkár vezeti az osztrák-magyar kereskedelmi tárgyalásokat Ma délelőtt előzetes megbeszélést tartottak a delegáció tagjai . Vass József miniszterelnökhelyettes is részt­vett a megbeszélésen Vass József népjóléti miniszter pénteken az Esti Kifr­­nak adott nyilatkozatában kije­lentette, hogy a magyar osztrák tárgyalások, amelyek végleges kereskedelmi szerződés meg­kötését célozzák, 9.-én kezdődnek Bécsben, ezt megelőzőleg pedig a delegáció tagjai és az érdekelt minisztériumok vezetői közös meg­beszélést tartanak a népjóléti miniszter elnök­lésével abból a célból, hogy a tárgyalások fel­tételeit és módozatait megbeszéljék. Ezt az előzetes tanácskozást a magyar—osztrák ke­reskedelmi tárgyalások kérdésében ma délben tartották meg. Az értekezleten, amelyen Vass József nép­jóléti miniszter elnökölt, részt vett Bod Já­nos pénzügyminiszter is, aki ma szakította meg először hosszú balatonalmádi nyaraid­at. Az értekezleten megjelent Mayer János földművelésügyi miniszter is és még a kö­vetkezők: Szabókiy Alajos pénzügyminiszteri államtitkár, Kemeshegyi Tibor dr. pénzügy­miniszteri m­ini­szteri tanácsos, Barcsa Ernő földművelésügyi miniszteri tanácsos, Wim­­mersperg Frigyes báró kereskedelmi állam­titkár és Ferenczy Izsó kereskedelemügyi miniszteri tanácsos, valamint több szakrefe­rens. Pénzügyi és gazdasági körökben híre járt, hogy a magyar-osztrák provizórikus tárgyalá­sok meghiúsulása miatt a magyar dele­gáció tagjait kicserélik, vagyis a végleges kereskedelmi szerződésre vonatkozó tárgyalásokat már egy másik ma­gyar bizottság fogja letárgyalni. Ez a hír nem bizonyult igaznak, amennyiben — mint a mai értekezleten résztvevők névsorából is ki­tűnik — ugyanazok fognak tárgyalni a vég­leges kereskedelmi szerződésről is, akik legutóbb a provizórikus tárgyalások során szerepeltek. Csak annyi változás történt, hogy a delegáció névleges vezetőjének megmaradt ugyan Wodianer Rudolf báró rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, a tárgya­lásokat azonban lényegben Wimmers­­perg Frigyes báró kereskedelmi állam­titkár fogja vezetni. Éppen ezért feltűnést keltett, hogy a mai tanácskozásokon Wodianer Rudolf báró nem is jelent meg. Hogyan avatkozott be a rendőrség Lidy, az uszkárkutya filmszereplésébe A szerződésszegő uszkár csaknem meghiúsította egy milliárdos film befejezését . Lidy, miután lenyírták bozontos bundáját, kosztümben mégis végigjátszotta szerepét Néhány nappal ezelőtt a főkapitányságon so­kat foglalkoztak egy szép uszkárkutya film­­szereplésével és az ekörül keletkezett őrületes bonyodalmakkal. A kutyát is, meg a gazdáját is előállították a főkapitányságra, ahol majd­nem fél napon át tanakodtak azon, hogy Lidy, az uszkárkutya, köteles-e filmen játszani vagy sem. Az történt ugyanis, hogy Fodor Miklós igazgató állami támogatás mellett most készíti el a Rongyosok című nagy filmdrámáját, amelyhez szüksége lett volna egy okos kutyára, amely­nek játszania kellett a darabban. Napokon át tárgyalt idomítókkal, ügynökökkel, míg végre megtudta, hogy egy Vilmos császár úti ház­mesternek­­ van egy nagyszerűen idomított Lidy nevű magyar uszkárkutyája, amely attrakció­kat is tud végezni és majdnem olyan okos, mint egy ember. Az igazgató maga ment el a házmesterhez, megnézte a kutyát, amely meg­tetszett neki és rögtön alkudozni kezdett a tu­lajdonosával, hogy mennyiért engedi át pár heti használatra. — Ha kifizeti a kutyám adóját, 480.000 ko­ronát az úr, hát nem bánom, odakölcsönzöm, — mondta ez. Megegyeztek és megállapodtak abban, hogy pár nap múlva kiviszik Gödre Lidyt. Meg­ígérték, hogy úgy bánnak vele, mint a hímes tojással. Amikor elkövetkezett a nap, hogy a kutyát elviszik, a házmester kijelentette, hogy nincs az a pénz a világon, amennyiért odaadná kedvenc kutyáját, amely nélkül sem ő, sem felesége élni sem tudnak. Az igazgató dühön­gött, majd végül is újabb megállapodást kötöt­tek egymillió koronában, amit nyomban le is fizetett a házmesternek. Lidyt azután elvitték Gödre és ott nagyszerűen eljátszotta a reá ki­osztott szerepet. Közben plainair-felvételek következtek, mialatt a kutya kipihente előző napi fáradalmait. A házmester e közben be­állított Fodor igazgatóhoz és kérte, hogy pár napra hadd vihesse haza a kutyát, mert mióta elvitték tőlük, azóta sóhajtozásból áll az egész életük. — Hát jól van barátom — mondta Fodor — három napra elviheti a kutyát, de aztán megint szükségünk lesz rá, mert a darab végjeleneteiben ismét szerepelni fog. A három nap eltelt, de a házmester most már komolyan semmi pénzért sem volt hajlandó ki­adni a kutyát. Az igazgató dühöngött, mert Lidy nélkül nem lehetett befejezni a darabot, amely több, mint egymilliárd korona költségbe került. Hiába átkozódott, hiába fenyegetődzött, a ház­mester nem engedett. Az igazgató erre panaszt emelt a rendőrségen s a panasz ott nagy fejtörést okozott. Elvégre a házmester mégsem követett el büntetendő cselekményt, már pedig a rend­őrség enélkül nem avatkozhat bele ebbe a kutya­históriába. Mégis megpróbálták az ügyet barát­ságosan elintézni s egy detektív előállította ku­tyával együtt a házmestert. Az ügyeletes tiszt megpróbált a lelkére beszélni, ámde minden ka­­pacitálás, minden érv hajótörést szenvedett a házmester makacsságán. Órákig tartottak a tárgyalások, miközben Fodornak eszébe jutott, hogy egyszerűen el­lopja a kutyát s aztán, ha a házmester emel ellene panaszt, ez az ügy napokig elhúzódik miközben a filmfelvételeket be tudja fedezné Ámde mégsem merte ezt megtenni, hanem új­ból alkuba bocsátkozott a házmesterrel. Ez végül is, miután többször kijelentette, hogy nincs az a pénz a világon, amennyiért csak­ napokra is megválna Lidyjétől, 500.000 korona lefizetése ellenében haj­landó volt újból kikölcsönözni a kutyát. Másnap elmentek a kutyáért és az igazgató majd hanyatt esett ijedtében, amikor látta, hogy a szép, bozontos Lidy tövig kopaszra van nyírva.­­ ' — Mit csinált, ember, — ordított rá a ház­mesterre — hiszen a kutya eddig szőrösen szerepelt a darabban, hogy állítom be most ezt a dögöt így meztelenül ? A kutyát mégis elvitte. Hirtelen mentőöttet jutott az eszébe. Megváltoztatta a darab szce­­náriumát, kosztümbe öltöztette a Lidyt és egy komikus jelenetben játszatta el vele a szere­pet, így azután mégis csak eleget tett Lidy szerződésének és a drága filmet szerencsésen befejezték. ■JLm'­ 9$ Kedd, 1925 szeptember 8 4 PÁRISI KALITKA Telefon: 83 74. (ezelőtt Parisien Grill) VI., Szerecsen ucca 33 Esténként Billy Arnold nagy sikert aratott amerikai jazzbandje Ma záróra 11 órakor reggel

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék