Esti Kurir, 1925. október (3. évfolyam, 220-246. szám)

1925-10-08 / 226. szám

Márffyék bombapörét november 5.-én tárgyalja a Tábla­ ­Az Erzsébetvárosi bombaperben tudvalevő­leg a Tábla a nyári szünet alatt befejezte az el­rendelt bizonyítási kiegészítési eljárást. Szá­mos tanút hallgatott ki, iratokat szerzett be és most a Nyirő- tanács már ki is tűzte a fel­lebbezési ügy főtárgyalását, mely november 5.-én lesz, amikor is Sachár előadó-bíró is­mertetni fogja, a plénum előtt a lefolytatott bizonyítás eredményét. A perbeszédek elhang­zása után meghozza az ügyben a másodfokú ítéletet. A székesfehérvár-rohonci országúton felborult automobil valamennyi utasa megsebesült Székesfehérvárról jelenti az Esti Kurír tudósítója. A székes­fehér­vár-rohonci ország­úton történt autószerencsétlenség részleteiről csak most érkeznek pontos jelentések, mi­után a fehérvári kórházba szállított sebesül­teket ki lehetett hallgatni. Ezek szerint a Vörösvárról Torony felé haladó automobilt, — mely Erdödy Gyula grófok tulajdona — hivatásos soffőr vezette. Az automobilban a fiatal Széchényi Miklós gróf egyetemi hall­gató és Varasdy Sándor dr. orvos ültek. Mi­kor az automobil Torony község határához ért, az út közepén egy fadorongokkal meg­rakott szekér haladt. A kocsis egy ház kapu­ján akart behajtani, a kapu azonban csuk­va volt, úgyhogy a nehéz szekér az úttest közepén maradt. A soffőr észrevette a veszedelmét, lek­or­mányzott az út szélére, a szerencsétlenséget azonban már nem lehetett elkerülni. A gerendásszekér lovai ugyanis megbok­rosodtak, a nehéz gerendákkal teli szekeret hátralökték, úgyhogy az autó utasait a gerendák majdnem felnyársalták. Közben az autó vezetője hirtelen leféke­zett, úgyhogy a gépkocsi teljes erővel egy­­fának vágódott. Az autó utasai: Széchenyi Miklós gróf és Varasdy Sán­dor dr. a szélvédőüvegén át zuhantak­­­­ egy árokba. Az automobil hátsó része teljesen összetört és a gerendásszekér is darabokra zúzódott. Miközben a szerencsétlenül járt utasok az útszéli árokban feküdtek, váratlanul­­ egy automobil érkezett, melyen Keller Nándor szombathelyi nagytrafikos és felesége ültek. Kellerék Széchenyit, Varasdyt és a megsebe­sült soffőrt felvették az automobilra és mindhármukat a székesfehérvári kór­házba vitték. Itt azonnal orvosi kezelés alá vették a sebe­sülteket és megállapították, hogy, bár külö­nösen Széchenyi gróf sebesülése elég súlyos, de egyike sem életveszélyes. A szükséges műtét végrehajtása és a kötözések után mindhárom utast elengedték a székesfehér­vári kórházból. Zenemívkereskedés feloszlik Rendkívül olcsó árak IV. Korona ucca 1. Váczi ucca sarok lísvi­kl­ ebédlők bámulatos olcsón Lu 10 át 11 l a­kácsnál BsmfnlílSZKI! U. 39. (Hernád MMIVfa u. sarok) Vétel, csere, eladás Értesítés ! Weinberger Fivérek fehérneműgyár köteléké­ből békés megegyezéssel kiléptem. A vállalat ki­zárólagos tulajdonosa Blumenthal András, VI., Rózsa ucca 96. szám). Fehérneműek készítését egyelőre alábbi címen folytatom. Budapest, 1925 október 6. Weinberger Elemér fehérneműkészítő V., Korál ucca 9., földszint 3. Ányos Laci a legnépszerűbb dalköltő és zeneszerző szombattól minden este a Park Szálloda Kávéházában Vili., Baross tér 10 Nyári Gyula zenekarával énekel és muzsikál ístiKlIsS 2. oldal Csütörtök, 1925 október 8 Bethlen, Bud és Popovics újabb tanácskozása a valutareformról .........­ Kormánykörök szerint a 20.000-es osztószámot vezetik be . Csak a jövő heti minisztertanácson döntenek A pénteki minisztertanács a státusrendezés problémájának megoldásán kívül véglegesen fog dönteni a valutareformról is- Az erről szóló törvényjavaslatot ugyanis Bod János pénzügyminiszter már elkészítette és így pén­teken a minisztertanács, jövő szerdán pedig a nemzetgyűlés elé kerülhet. A kormányhoz közelálló helyen legvalószínűbbnek a húsz­ezres osztószámon alapuló megoldást tartják, annál is inkább, mivel Popovics Sándornak, a Magyar Nemzeti Bank elnökének kijelentése szerint legalább egy esztendőre lesz szükség, amíg a teljes pénzforgalomhoz szüksé­ges új bankók és váltópénzek elkészül­nek. Erre való tekintettel 1926 január 1.-től 1927 január 1.-ig fakultatíve lehet majd a régi és az új pénzt használni. A húszezres osztószám hívei ezzel kap­csolatban rámutatnak arra, hogy a régi pénzekkel együtt semmiesetre sem lehet majd az aranykoronát használni, mert hi­szen az átszámítás ebben az esetben szinte leküzdhetetlen nehézségeket okozna. El­­kerülhetetlennek tartják tehát, hogy a kor­mány törvényjavaslata ne a húszezres osztó­szám életbeléptetéséről intézkedjék. A kor­mány mindenesetre fontosnak tartja, hogy a valutareformról szóló javaslat mennél előbb tető alá kerüljön és ezért egészen bizonyosra vehető, hogy ezt a javaslatot még az új költségvetés előtt fogják kitűzni a Ház napirendjére. A törvény életbeléptetésének időpontja min­den körülmények között január elseje lesz. Teljesen beavatott helyen szerzett értesü­lésünk szerint a valutareform ügyében tegnap este bizalmas tanácskozás volt a Nemzeti Bankban, ahol Bod János pénzügymi­niszter, Popovics Sándor, a Nemzeti Bank elnöke, és hír szerint maga Beth­len István gróf is megjelent. A pénzügyminiszter sietteti a valutareform ügyében a döntést, mert már november else­jétől kezdve munkába akarják állítani a bankjegy­nyomdát, hogy december végére a váltópénzek és a bankjegyek készen legye­nek. A pénzügyminiszter egyébként szüksé­gesnek tartja, hogy a valutareform ügyében meghallgassa még a kisebb érdekeltségeket is, s így megtörténhetik, hogy a valutare­formról szóló törvényjavaslat ezen a héten még nem kerül a minisztertanács elé, a végleges döntést tehát csak a jövő heti minisztertanács fogja meghozni, sőt mivel a pénzügyminiszter a nemzetgyű­lés első üléseinek egyikén mindenesetre elő akarja terjeszteni a javaslatot, szó van ar­ról is, hogy a jövő hét elején rendkívüli mi­nisztertanácsot tartanak a valutareformról szóló törvényjavaslat letárgyalása céljából. A Ecclesia­rt Váci uccai padlásán találták meg Línder Béla elrejtett ira­­tokkal teli ládáját A budapesti­­főkapitányság politikai osztálya még a kommunista összeesküvés előtt tudomást szerzett arról, hogy Linder Béla volt Károlyi­ kor­­mánybeli hadügyminiszter, aki kitűnő össze­köttetésekre tett szert Jugoszláviában, Belgá­d­ban egészen különös politikai misszióba kevere­dett. Az volt a rendőrség értesülése, hogy Linder a pécsvidéki bányák környékén titokban agitált, homályos célzatú akciók végrehajtására. A rend­őrség politikai osztályának azokat a detektívjeit, akik alkalmasak ne­hezebb fizikai munkára is, leküldték a pécsi bányaterületekre. A Budapestről kiküldött detektívek felöltenek az egyszerű szurfos bányászruhákat és heteken át a legkeményebb bányászmunkát végezték, el­vegyülve a pécsi tárnákban a bányászok között, így sikerült a bányászok szervezkedésének min­den titkát felfedni. Missziójuk befejezése után visszaérkeztek Bu­dapestre és a főkapitányság politikai osztályá­nak vezetőjénél jelentést tettek. A detektívek visszaérkezésének első eredménye az volt, hogy tegnap házkutatást tartottak, mert megtudták, hogy Linder Bélának Budapesten két iratokkal teli ládája van elrejtve. A nyomozás kiderítette, hogy ezek a ládák a Váci utca 59. számú ház padlásán vannak. A detektívek tegnap kimentekk ebbe a házba, amelyben az Ecclésia Egyházmű­vészeti és Áru­forgalmi r.-t. templomberendező osztálya van. Ennek az osztálynak a vezetőjénél jelentkeztek a detektívek és felkutatták írásbeli meghatal­mazásukat, s megkezdték a házkutatást. Az Ecclesia készséggel engedett át a kuta­tásra minden helyiséget. Így kerültek fel a detektívek a padlásra is, ahol megtalálták a két keresett ládát. A ládákat lefoglalták és be­szállították a főkapitányságra, ahol a politikai osztályon felbontották. A két ládában meg­találták Linder Béla különféle könyveit, leg­nagyobbrészt katonai vonatkozású munkákat, iratait, fényképeit és térképeit. A fényképek között van az a nagy tabló, amely Linder Bé­lát ábrázolja, amikor az Országház téren ki­hirdeti, hogy nem akar többé katonát látni. Az iratok között azonban nem sok jelen­tős aktát találtak, főleg nem lelték meg azokat a holmikat, amiket a rendőrség a titokzatos csomagokban remélt. Mégis arra való tekintettel, hogy a ládákban fontosabb iratok és fényképek voltak, a ren­dőrség lefoglalta azokat. Munkatársunk érdeklődött az Ecclesia Rész­vénytársaság templomberendező osztályánál, hogy miképpen kerültek oda a ládák. Sem a vezérigazgató, sem az igazgató nem tartózko­dott a helyiségben és az alkalmazottak felha­talmazás nélkül nem mertek felvilágosítást adni. Valószínű, hogy ezek a ládák már esz­tendők óta hevernek az Ecclesia helyiségében. A ládákat állítólag Linder Béla testvéröccse, aki pécsi lapszerkesztő, helyezte el az Eccle­­siánál, amellyel összeköttetésben állott. Az olasz fasiszták folytatják a vérengzéseket (Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) A firenzei vérengzés óta Olaszország számos vá­rosában újra kitörtek a fasiszta és fasisztaellenes csoportok közt a harcok. Tegnap este Rómában is tüntetés volt, amely­nek során Nobili ügyvéd lakását feldúlták. A tömeg a szabadkőműveseken kívül a katolikus néppárt helyiségeit is megtakarta támadni, eb­ben azonban megakadályozták.­Paeto városából jelentik, hogy ott a parasz­tok, akik fasisztaellenesek, egy gépkocsin ér­kező fasiszta­ csoportnak, útját állották, heves küzdelem fejlődött ki köztük, amelyben a parasztok vasvillával, a fasiszták pe­dig revolverrel harcoltak. A­­ fasisztáknak sikerült magukat átvágniuk; a parasztok közül többen megsebesültek. A parasztság körében egyre jobban terjed a fasisztaellenes áramlat. Étkezés után és gyomorégésné­l SHIP- szódabikarbonát kéz- és arcbőr finomítására Rakovszky belügyminiszter Miskolcra utazik. Rakovszky Iván belügyminiszter ma délelőtt részt vett a rendőrtanfolyam meg­nyitásánál, amelyet a Mária Terézia laktanyá­ban tartottak meg. A miniszter ma délután Miskolcra utazik és megjelenik az ottani aga­­rászversenyen. Az Esti Kurír munkatársának értesülése szerint a belügyminiszter csak va­sárnap este érkezik vissza a fővárosba.­­ A Városi Újság, új száma Szilágyi Hugó dr. szerkesztésében igen érdekes tartalommal a városi politika minden kérdését felölelő cikkek­kel és tudósításokkal jelent meg. A liberális polgárságnak ez a közismert városi hetilapja, amely a nyári hónapok alatt szünetelt, most is­mét nagy harci készséggel és lendülettel lát hi­vatása teljesítéséhez. A Ravasz püspököt nem engedik be Ro­mániába. Aradról jelentik. Az Erdélyi Hír­lap értesülése szerint Ravasz László dr. buda­pesti református püspököt, aki személyesen részt akar venni a kolozsvári református teo­lógián, bár szabályszerűen kiállított útlevele volt, a határon nem engedték be Romániába. Aki előfizetőt szerez az Esti Kurír­nak, a szebb jövőért küzdő har­cos liberalizmus táborát erősíti Gróf Zichy Ágost, volt főrend és főudvarmester és a delegáció volt elnöke meghalt. A NEMZETI BANK MAI DEVIZAÁRFOLYAMAI­­ Angol font 345500—346500 Jeh korona 2103—2121 Dinár 1250—1264 Dollár 70885—71605 Francia frank 3297—3327 Zloty 11760—11960 Lei 337—343 Léva 517—523 Líra 2863—2883 Német kir. márka 16880—17016 Schilling 10036—10084 Hollandi forint 28465—28665 Svájci frank 13756—13832 Dán korona 16980—17136 Svéd korona 18960—19070 Norvég korona 13775—13925 Helga frank 3188—3212 Belgrád 1264—1268 Berlin 16980—17036 Bukarest 343—345 Brüsszel 3208—3218 London 345500—346500 Milánó 2868—2880 New York 71335—71555­­Párizs 3297—3311 Prága 2113—2121 Szófia 521—523 Stockholm 19160—19220 Varsó 11960—12010 Wien 10056—10090 Zürich 13756—13802 Bemutatták a megindult magyar filmgyártás egyik legjobb darabját Magyarország filmgyártása tudvalevően majd­nem teljesen megszűnt. A kormány rendeletek­kel akarná ismét életrekelteni ezt a még pár év­vel ezelőtt is virágzó iparágat. A rendeletek, mint ismeretes, nem jártak sok eredménnyel, ellenben akadt egy mű­pártoló társaság, amely meg akarta mutatni, hogy a magyar film van olyan életképes, mint akármelyik világhírű kül­földi filmgyár remeke. A műpártoló közönség megbízásából Fodor Miklós igazgató összeállí­tott egy nagyszerű művésztársaságot, megíratta Zilahi Lajossal a „Rongyosok“ című vidám tör­ténetet, amelynek a Corvin-színházban szép­számú meghívott közönség előtt ma volt a be­mutatója. A darabban a főszerepet­ Ba­jor Gizi, a Nem­zeti Színház tagja és Csortos Gyula, a Magyar Színház tagja játszották Gaál Béla rendezésében. A közönség gyönyörködve nézte végig a szebb­nél szebb jeleneteket, a szcenárium azt lehetne mondani érdekfeszítő témáját, a világos és szép felvételek fotográfiáit, amelyek csakugyan vete­kednek akármelyik amerikai filmmel is. A kö­zönség között ott volt a kormány több tagja is. A darab láttára eszünkbe jut, hogy milyen súlyos gazdasági és kulturális erő veszett kárba akkor, amikor elhanyagolták a magyar filmet, amelynek pedig még a háború előtt külföldön is szép sikere volt már. Remélhető, hogy a „Ron­gyosok" sikerének példájára újból erőre fog kapni megint a magyar filmgyártás. GOODRICH - AUTÓGUMI leggazdaságosabb SZILÁRD BÉLA Lázár ucca 14 Telefon: 131—28 BRETT SAROLTA nőikalap divatterme IV., Párisi u. 2 EV., Váci u. 9 Legújabb párizsi modelkalapjai megérkeztek, melyek kópiái már 5—600 ezer koronáért kaphatók.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék