Esti Kurir, 1926. június (4. évfolyam, 121-144. szám)

1926-06-06 / 125. szám

Vasárnap, 1926 június 6 7. oldal íiiurj ÁLLANDÓ HALÁLVESZÉLYBEN FOROGNAK A KOPLALÓMŰVÉSZEK Legfőbb ideje, hogy a rendőrség megakadályozza a koplalóművész-járvány továbbterjedését - mondja Farkas Géza professzor, az Élettani Intézet vezetője Állandó szakorvosi felügyelet nélkül nem lehet tudni, melyik negyedórában követ­kezik be a praemortalis állapot, amely az éhező biztos halálát jelenti — Letargia, amelyből soha sincs felébredés — Megdöbbentő orvosi vélemény a gombamódra szaporodó koplalóművészek jövőjéről A koplalás! düh egyre jobban terjed Buda­pesten. Az egyik művész napról-napra meg­hosszabbítja a szerződésben kikötött terminust, a másik szerződést szeg, 60 nap helyeit 20 napi koplalás után megszökik. Mindezek azonban csak külsőségek, a sok herce-hurcában elsikkad a lényeg : össreegyeztethető-c az élettan tudo­mányos törvényeivel a hónapokig tartó kopla­lás ? Valóság-e ez, vagxj svindli ? Megenged­hető-e a koplalás, vagy pedig hasonlatos az ön­­gyilkossághoz, amelyet a hatóságok kötelessége megakadályozni ? Éppen ezért az Esti Kurír munkatársa felke­reste Farkas Géza dr. egyetemi tanárt, az Élet­tani Intézet vezetőjét, aki a következőket mon dolta: Farkas professzor nyilatkozata r — A legelső mondat — kezdi a professzor amit erről a kérdésről szólni lehet, az hogy elérkezett a legfőbb Ideje annak, hogy a rendőrség beleavatkozzék a koplaló­művész-járvány továbbterjedésébe. Meg kell érteniök az embereknek, hogy ilt nem babra megy a játék, hanem minden egyes esetben, hacsak egy hétig is koplal a: illető „művész“ vagg „művésznő“, az élete a legkomolyabb veszélyben forog. És utó­­végre a társadalomnak nem szabad öngyilko­sokat nevelnie. Mint ahogy a hídon álló ren­dőrnek, vagy akármelyik járó-kelőnek er­kölcsi kötelessége, hogy akár tulajdon élete veszélyeztetésével is megmentse az öngyilkos jelöltet és valamint az elmegyógyintézetekben mesterséges úton táplálják az enni nem akaró bolondokat, — épp úgy nem vol­na szabad megengedni, hogy lepecsételt üvegfalak mögött kerge emberek ját­szanak a biztos halállal. De, ha már mindenáron koplalni akar va­laki és ebben a kínlódásban a népnek belépő­díjjal súlyosbított gyönyörűsége támad, ak­kor ezt csakis a legszigorúbb orvosi felügye­let alatt tehesse. Állandó orvosi, még pedig szakorvosi felügyelet alatt, mert az nem elég, hogy doktor X. vagy Y. med. univ. napjában háromszor megtapogatja a koplaló ütőerét és megvizsgálja a hőmérsékletét. A legpre­cízebb kémiai vizsgálatnak kell a koplalót alávetni, úgyszólván minden órában, mert nem lehet tudni, melyik pillanat­ban lép fel a halált megelőző úgyneve­zett preamortális állapot. Nem lehet tudni, melyik pillanatban kezdő­dik meg a nitrogénkiválasztás nagymérvű fokozódása, ami a nemsokára bekövetke­zendő halál biztos jele és ha a következő negyedórában az illető nem szakítja félbe a koplalást, akkor menthetetlenül vége van. — De a praemortalis állapoton kívül ren­geteg olyan betegség is léphet fel az éhezés következményeként, amelyek szintén a biz­tos halál szekerét tolják. Az éhezés legtipi­kusabb kísérőtünete az acidózis, a túlzott MIMDEMÜTT KAPHATÓ! Magyarországi vezérképviselet: Rávisz Én® és Tina Bssstfyx:. savtermelés, nemkülönben a kómák fellé­pése. Ezek azután olyan letargiát eredményeznek, amely­ből soha többé nincs felébredés. És a legkülönösebb az egészben az, hogy nem lehet megállapítani, hány napos kopla­lásnál van a határ, mert minden ember szer­vezete más és más. A szigorúan tudományos alapon végzett állandó szorgos orvosi felügyelet mellett le­folytatott koplalás rekordját az olasz Succi állította fel, aki 30 napig bírta. A harminc­­egyedik napon fellépett nála is a praemortá­­lis állapot és az orvosoknak hihetetlen erőfeszítésbe került, amíg meg tudták az életnek menteni. Az orvostudomány ennél hosszabb, tudo­mányos alapon végzett biztos koplalást nem ismer. Hogy aztán mi történik a különböző üvegkalitkák hátterében, azt senki sem tudja. Én nem akarok senkit sem meggyanúsítani, de a legnagyobb kétkedéssel kell fogadni minden olyan hírt, amely többhónapös kop­lalásról számol be. Hiszen oly kevésre van szüksége egy embernek ahhoz, hogy az éleiét íováLbvigye: i Kilenc deka zsír elegendő ahhoz, hogy a test súlya ne csökkenjék, már pedig kilenc deka zsír a legkisebb szellőző nyilason Is könnyűszerrel befér. A csodatevők áldozatai sir Még egyszer hangsúlyozom, legfőbb ideje, hogy a rendőrség beleavatkozzék a koplaló­művész-düh továbbterjedésébe, mert nagyon hamar találkozhatunk a becsületesen koplalni akarók koporsójával. A háború utáni lelki­forradalmak okozta lelki járványok napról napra szedik áldozataikat. A delejes csoda­doktorok és a Bicsérdyk sikereit sírhantok' szegélyezik, amelyek lakói az ö munkálko­dásuk eredményekép kerültek idő előtt a föld alá. Gátat kell vetni minden nem tudo­mányos alapon álló hisztérikus csodatevés­nek, mert i nem egészséges korszak az, ha az el- í romlott órát lakatoshoz és a vakbélgyul­ladásost, akit egy óra múlva operálni kellene, a delejesasszonyhoz visznek. És nem szabad a társadalomnak tétlenül nézni a koplalóművész álnév alatt rejtőzködő biztos öngyilkosokat — tenni kell, cselekedni, amíg nem késő. * A pesti hirdelőoszlopokon pedig továbbra is csak gyűlnek a nevek : . . . Linden-eck a végkimerülésig, Agrippa ta­nár, Leő, a koplaló fenomén, Grele, az elsőj koplaló nő, Alberti 60 napig ... Tessék besétálni!.., Király Miklós, a kisfarcsaí gyár igaz­gatójának fia, halálos motorkerék­­párszerencsétíenség áldozata lett •Z-l/i/l/Vva A motorkerékpár másik utasa sértetlen maradt — Király Andor igazgatót Belgrádból hívták haza fia temetésére Megdöbbentő szerencsétlenség történt teg­nap délután hat órakor a Kistarcsa felől Bu­dapestre vezető országúton, amelynek áldo­zata egy fiatal, előkelő családból származó, 22 éves fiatalember, aki a szerencsétlenség pillanatában holtan maradt az országút po­rában. Király Miklós, Király Andornak, a Kis­taresai Gép- és Vasúífelszeretési R. T. vezérigazgatójának 22 éves fia a bor­zalmas katasztrófa halálos áldozata. Király Miklós tegnap délután hat órakor, mint a gyár tisztviselője, hivatalos munkájá­nak befejeztével D. ,,fíad“-jelzésű, külföldi gyártmányú motorkerékpárjára ült, hogy dr. Torma nevű rendőrfogalmazó barátjával együtt Budapestre jöjjön. Király Miklós, mint régi motorkerékpáros, nagy sebességgel haj­tott Kistarcsa félő! Budapest felé, mikor Mátyásföld határában váratlanul egy szénásszckérrel találkozott. A szekér kocsisa idejében észrevette a motor­biciklit és igyekezett is kitérni a robogó ke­rékpár elől. Maga Király is fékezett, úgyhogy a találkozás pillanatában csak súrolta a motorkerékpár kormá­nya a szénásszekér oldalát. Á súrlódás azonban, úgy látszik, oly erős volt, hogy a motorkerékpár* kormánya ki­ugrott a fiatalember kezéből, az első kerék defektet kapott, úgyhogy a szerencsétlen fia­talember hatalmas ívben leröpült a kerékpár vezetői üléséről. Anélkül, hogy a motorkerékpár pótülésé-Aiitófelszerelések Autópneumatik legolcsóbb bevásárlási forrása pneum.V.iís í*s auíéfelszerelésl szakttzlet Budapest, VI., Vörösmarty ucca 33. Andrássy út sarok. Tel.: L. 983—63. | ben iilő dr. Torma rendőrfogalmazó és a parasztszekér kocsisa észrevette volna, hogy komolyabb baj történt, Király Miklós már holtan feküdt az országút árkában. A 22 éves fiatalember , koponyaalapi törést cs csigolyatörést ; szenvedett, úgy hogy a szerencsétlen zu­hanás következtében azonnal meghalt. Mire maga Torma dr., a motorkerékpár másik utasa és a paraszíszekér kocsisa az árokhoz ért, a fiatal Király Miklós vértől bontottan, holtan feküdt a bokrok alján. Torma dr. azonnal telefonált a kistarcsai gépgyárba, ahonnan néhány perc múlva au­tomobil érkezett, de ugyanakkor már meg­jelent a szerencsétlenség helyszínén a má­tyásföldi orvos is, de segíteni már nem le­hetett a szerencsétlen fiatalemberen. A bor­zalmas katasztrófáról telefonon értesítették Király Miklós szüleit. A vezérigazgató maga üzleti tárgyalások miatt külföldön, neveze­tesen Belgrádban tartózkodik, úgy hogy a hírt először Király Miklós édesanyja és test­vérei kapták. Király Andorné a borzalmas hír vétele után összeesett, úgy hogy csak or­vosi segítséggel sikerült a megtört és idegro­hamokkal küzdő asszonyt eszméletre téríteni. Még tegnap este táviratilag értesítették Király Andor ve- < zérigazgatót a szerencsétlenségről, aki ma reggel érkezett Belgrádból Buda­pestre, hogy Miklós fiának holnapi temeté­sén személyesen is megjelenhessen. Mii ni! Saját készítményt finom nyergem ing utánzat 175.000 korona LÜSTIG EDE Budapest, Rákóczi út 2 Alapíthatott 1876

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék