Esti Kurir, 1929. június (7. évfolyam, 121-145. szám)

1929-06-25 / 141. szám

4. oldal Kedd, 1929 janius 25 A BELÜGYMINISZTER NYILATKOZIK ŐSZI PROGRAMJÁRÓL-'Ai\í\5\5\5\r^'— A belügyminiszter kijelenti, hogy a vidéki törvény­hatósági választásokat még ebben az évben meg­tartják, de a fővárosi javaslat még el sem készült Ősszel külön törvényjavaslat kerül a Ház elé az egyesülési és gyülekezési jogról — A fővárosi javaslat ügyében a belügyminiszter előbb még meg akarja hallgatni a pártokat — Megszüntetik a kerületi főkapitányságokat Scitonszky Bein belügyminiszter ma délelőtt a felső ház folyosóján kijelentette, hogy való­színűen. mrfr holnap, vagy holnapután meg­kezdi nyári szabadságát. Néhány apróbb hi­vatalos dolgát kell még elintéznie és ezután a franciaországi Vichybe utazik. Megkérdeztük a belügyminisztert, hogy mi­nisztériumának van-e különösebb nyári pro­gramja, készitenek-e elő javaslatokat az őszi parlamenti kampányra, mi van a fővárosi tör­vényjavaslattal és mikor tartják meg a vidéki törvényhatósági választást? A belügyminiszter először a legutolsó kér­désre válaszolt: — A közigazgatási törvény végrehajtási uta­sítása már elkészült. A választásokat még ebben az esztendő­ben mindenesetre megtartjuk. — Megvan erre a technikai lehetőség? — kérdeztük a belügyminisztertől. — Igen, — válaszolta — megvan, a válasz tás az ősszel mindenesetre meglesz. A fővárosi javaslat még nem készült el ' —_ És a fővárosi választás? — hangzott a következő kérdésünk. A belügyminiszter mosolyogva válaszolt: Ki beszél most a fővárosról? — mondta. — Majd az ősszel. .. A törvény még nem készült el egészen, még magunknak is el kell dönteni bizo­, nyes kérdéseket. A javaslat benyújtása előtt meg akarom hall­gatni a pártokat is. — Azt beszélik, — mondtuk most a bel­ügyminiszternek —, hogy a belügyminiszté­riumban már tárgyalások folytak az állítólag készülő uj választási törvénnyel kapcsolat­ban. Azt is beszélik, hogy a kormány elhatá­rozta volna a részleges titkos választói jog bevezetését. E hírek szerint az ipari városok­ban és általában a tizezer lélekszámnál na gyóbb helységekben titkos választást fognak bevezetni. Igazak ezek a hirek? — Ez titok — válaszolta a belügyminiszter és megint mosolygott. — Igaz vagy nem igaz, kegyelmes uram? Most igy válaszolt a belügyminiszter: — Én erről nem tudok. Velem nem közöl­ték ezeket a híreket. Törvényjavaslat az egyesülési és gyülekezési jogról A belügyminiszter ezután készülő törvény­javaslatairól nyilatkozott. — Az őszi ülésszak alatt a Ház elé terjesz­tem a fővárosi törvényjavaslatot, a háztartási és rendőri törvényjavaslatokat. A rendőrségi törvényre azért van szükség, mert az állam­­rendőrség helyzete tulajdonképen törvényben máig sincs rendezve. Erre pedig igazán szük­ség van, hiszen az államrendőrség most fogja megülni tiz éves jubileumát. A javaslat első­sorban szervezeti módosításokat tartalmaz és személyi ügyekről intézkedik. Sző van a vidéki, illetve kerületi főkapitányságok megszünteté­séről. Ehelyett országos rendőri felügyelőség felállítására gondolunk, amely éppen úgy, mint a csendőség felügyelősége, a belügymi­niszter fenhatősága alatt működnék. Hangsú­lyozom, hogy nem országos főkapitányságról, hanem országos felügyelőségről beszélünk. El­készült az idegenrendészeire vonatkozó rende­letéin is, de a megjelenése késik, mert közben uj szisztémát tanulmányozunk. A lényeg a», hogy az állami érdekek megóvása mellett a nagyközönség érdekeit biztosíthassuk. Törvényjavaslat készül a gyülekezési, és egyesülési jogró! is, még pedig mindket­tőről kiilön-kiilön törvényjavaslat. A gyülekezésről intézkedő törvény előbb jön, mindenesetre még ez ősszel a.képviselőház elé kerül. Az egyesülési törvényjavaslat már sók­kal nehezebb probléma, egyelőre alig hozha­tom a Ház elé. Nagyon nehéz kérdés ez, éppen ezért kellelt a gyülekezési javaslattól elválasz­tani. Az egyesülési törvényt már az uj polgári törvénykönyv alapján szeretném megol­dani. Ezután a közel jövőben kiadandó film­­rendelet Aigya került szóba. — A filmgyártásra vonatkozó rendelet már elkészült — mondta Scitovszky —-, az utolsó simításokat most végzik rajta a belügyminisz­tériumban és a rendelet valószínűen még a szabadságom előtt nyilvánosságra kerül. — Pe hiszen Exeellenciád már egy-két nap múlva elutazik — mondtuk a belügyminiszter­nek. — Annyi tény — válaszolta —, hogy nem fog soká késni a rendelet kiadása. Hogy mi van a film rendeletben, arról nem beszélhetek, mert a minisztertanács még nem tárgyalta le. A belügyminiszter végül a közlekedési kó­dex rendelkezéseiről beszélt. Kijelentette, hogy a kódex intézkedései nemcsak a fővárosra, ha­nem az egész országra vonatkoznak. A gyalog­közlekedés kérdésével -— mondta •— Budapes­ten külön kell foglalkozni. Általában Budapest forgalmának megrcndszabályozása, ha az autóforgalom a mostani tempóban növekedik továbbra is, rendkívül nehéz lesz a villamosok miatt. — A villamos-probléma is súlyos — fejezte be szavait a belügyminiszter. — Rövidesen összeülünk és újból megtárgyaljuk a buda­pesti közlekedéssel kapcsolatos legsürgősebb kérdéseket. A Magyar Színház uj bérlőjétől erkölcsi garanciát is követelnek Eddig négy pályázat érkezeit a színház kibérlésére — Faludi Jenő nincs a reflektánsok között — A jövő héten meg­kezdik a tárgyalásokat az ajánlattevőkkel A Magyar Színház társulata — mint ismere­tes -— pénteken bezárta a színház kapuit, mert a konzorcium nem tudott megküzdeni azokkal a nehézségekkel, amelyekkel a szinházvezetés jár és lemondott a reményről, hogy sikert ér­jen el a Szeretem a feleségem című operettel a Magyar Szinház színpadán. A színház kapui pénteken bucsuzkodtak és másnap délelőtt már csak az irodák voltak nyitva, ahol a kon­­zorciális társulat még függőben lévő ügyeit in­tézték el. A bezárásit követő nap délelőttjén, szombaton uj funkcionáriusok kezdtek mű­ködni, a Magyar Színházban: a leltározók. Megkezdődött a színház leltározása. Amikor ugyanis a Magyar Színházat bérlő részvény­­társaság, Neumann Dezső és Faludi Jenő bér­bevették a Magyar Színházat a csődbekerült Unió részvénytársaságtól, a leltárban renge­teg ingóságot vettek át, aminek értéke megha­ladja a százhúszezer pengőt. Molnár Dezső, az Unió csödtömeggondnoka most pontos leltárt vesz fel ezekről az ingósá­gokról és megállapítja, hogy azok olyan álla­potban vannak-e, mint ahogy annakidején át­adták a bérlőknek. Az esetleges hiányokért természetesen felelősséggel tartozik Neumann Dezső és Faludi Jenő. J A bérlet ügyében a tárgyalások csak akkor kezdődnek meg, amikor a leltározással ké­szen lesznek. Ennek a munkának befejezése a hét végére várhígó és igy az Unió csődtö­mege, valamint a Magyar Színház részvény­­társaság, amelynek tulajdonában van a szín­ház épülete, a jövő hét első napjában megkezdheti a tárgyalásokat azokkal, akik a jövő esztendőre bérbe akar­ják venni a színházat. Eddig négy komoly pályázat érkezett Molnár Dezsőhöz, az Unió csődtömeggondnokához. A négy pá­lyázó hajlandó mindazt megadni a szinház bérletéért, amit a csődtömeg követel, A csőd­tömeg azonban — értesülésünk szerint — a tapasztalatokon okulva, mostmár nemcsak anyagi, hanem erkölcsi garan­ciát is kér azoktól, akiknek kezébe leteszi a szinház bér­leti jogát. A csődtömeg nem akarja magát ki­tenni még egyszer annak, hogy a szezon vé­geztével két színháza is gazda nélkül marad­jon, mint ebben az esztendőben: a Belvárosi Szinház és a Magyar Szinház. Garanciát fog­nak kérni arra, hogy abban az esetben sem szüntetik meg a bérletei, lia az eredmények nem érik e! azt,' amit a bérlő a bérlettől vár. A szinészszövrlség egyébként ebben az ügy­bén gyűlést akar tartani. A gyűlésen erkölcsi garanciákat fognak követelni az uj bérlőktől. Becsben — mint ismeretes — a színház bér­lőjének háromhavi fizetést kell letenni és csak úgy nyithatja meg üzemét. Ezt a három­hónapi fizetésösszeget minden hónap elején ki kell egészíteni, hogy az összeg mindig meg­legyen a maga teljes egészében és biztosítékot nyújtson a szinház személyzetének egziszten­ciájára. Nálunk is ehez hasonlót szeretne a szinészszövetség. Az uj bérlőnek egyébként negyvenezer pengő kiticiót kell letennie és igazolnia kell, hogy legalább hatvan­­nyolcvanezer pengővel rendelkezik, amellyel vezetni tudja a színházat. Csak áz összeg lefizetése után tárgyal majd a Magyar Színház részvénytársaság és az Unió csődvá­lasztmánya a bérletről, amelynek ez alkalom­mal a komolyságát is mérlegelni fogják, nem­csak a bérbeadók, hanem a szinház szem­pontjából is. Molnár Dezső, az Unió Rt. csödtömeggond­noka, az Esti Kurír munkatársának a követ­kezőket mondotta ebben az ügyben: — Eddig pontosan négy pályázat érke­zett a Magyar Szinház bérletére. Azok a ne­vek, amelyek ezzel kapcsolatosan felmerül­tek, nem egyebek puszta kombinációnál és híreszteléseknél. Én magam is újabb és újabb neveket hallok napról-napra, sőt, — bőgj' tovább menjek, — óráról-órára, ezek a nevek azonban részint önkéntes jelölések, részint kombinációk. A csődválasztmány, valamint a Magyar Szinház részvénytársa­ság nagyon meg fogja gondolni, hogy ki­nek adja oda a színházat, nehogy mégegy­­szer előálljanak olyan esetek, mint az idén. Csak azok jöhetnek számításba, akik a leg­teljesebb erkölcsi és anyagi garanciát nyújt­ják arra, hogy a színház üzemének menetét biztosítani tudják. Arra a kérdésünkre, hogy a színház volt bérlcjje, Faludi Jenő uj bérleti ajánlatot be­nyújtott-e, Molnár Dezső ezt feleli: — Nem, eddig semmiféle bérleti ajánlat nem jött Faludi Jenőtől. Sőt olyantól sem, aki Faludi Jenővel bármilyen kapcsolatban áll. Egy bécsi táncos hetvennégyórás táncával megdöntötte a távtán­colás világrekordját Bécs, junius 24. (Az Esti Kurír tudósitójának távirata.) Gaguwczuk Willy 19 éves láncos, aki csütörtök este óta egyfolytában táncolt a Contmental­­' szálló dísztermében, vasárnap este 11 órakor befejezte produkcióját, miután 74 órás sziinetlcn táncával megdöntötte a tűvtáncoiás 72 órás amerikai világ­rekordját. A 74 órás tánc után megfürdött, megracsorá­­zott, majd lefeküdt és mély álomba merült. Produkciója egyébként nagy anyagi kudarccal végződött, miután a távtáncolás iránt csak minimális érdeklődés jelentkezett. A három­napos produkció alatt alig nyolcezren nézték meg a fiatal táncost s igy a bevétel alig fedezi a kiadásokat. NAPIREND 1020 junius hó 25, kedd. 1 .L M. ­Rom. kát. Vilmos. Gör. I'ebr. és ts. Prot: Vil­mos. Izr. Szíván 17. A nap kél 4 óra 4 perckor, nyugszik 8 óra 1 perckor, a hold kél 10 óra 11 perckor, nyugszik 5 óra 36 perckor. A'ijiívalevő múzeumok: Nemzeti Muzéum régi­ságtára nyitva 9—2. Mezőgazdasági Muzeum (Szé­chenyi sziget) nyitva 10—1. Szépművészeti Mu­zeum (Aréna-ut 41) fégi képtára, közép- és újkori szobrászata nyitva 10—fél 2. Iparművészeti Mú­zeum (Üllői-ut 331 textil, kerámia nyitva 10—fél 2. Erhst-muzéum (Nagyemzö-ulca 8) nyílva 9—4. Er­zsébet királyné emlékmúzeum (Királyi palota)' nyitva 9—1, 3—5. Széchenvi-szoba (Akadémia); nyitva 10—12. Vörösmarty-szoba (Akadémia); nyitva 10—12. Földtani Muzeum (Stefánia-ut)?. nyitva 10—t. Fővárosi Muzeum ' (Stefánia-ut| nyitva 4—7. Aquincumi Muzeum fSzentendifei-üt- 3) nyitva 9—12, 3—6. Ráth György Muzeum (Vilma királpiő-ut 12) nyitva 9—fél 2. Hopp Fe­renc keletázsiai Muzeum (Andrássy-ut 103) nyitva 10—1. Népegészségügyi Muzeum lEötvös-utca 3) nyitva 11—1. Néprajzi Muzeum (Hungária-körut" 347) nyitva 9 fél 2.,Királyi Várpalota termei meg­­tekinthető' 9—4. Nyiivalevő könyvtárak: Fővárosi nyilvános kvt. (Gróf Károlyi-utca 8) nyitva 9—7. Akadémia kvt. (Akadémia-utca 2) nyitva 3—7. Egyetemi kvt. (Ferenciek-lere 5a) nyitva 9—2. Egyetemi olvasó­terem (Ferenciek-tcfe 5a) nyitva 9—7. Iparművé­szeti kvt. (Ullöi-ut 33) nyitva 10—1, 3—8. Keres­kedelmi és Iparkamara kvt. (Szemerc-utca 6) nyitva 9—2. Ráday kvt. (Ráday-utca 28) nyitva 4— 6. Statisztikai hivatal kvt. (Keleti Károly-uíca 5— 7) nyitva 10—1. Széchenyi kvt. (Muzeum-körut. 14) nyitva 9—4. Technológiai olvasóterem (József­­körut 6) nyitva 9—1, 5—8.Vakok kvt. (Ida-utca 6); nyitva 8—2. Erzsébet Népakadémia kvt. (Szent­­királyi-ut 7) nyitva- 5—8. Természettudományi Társulat kvt. és olvasóterme (Eszterházy-utca 14—16) nyitva 9—12, 3—7. Mezőgazdasági kvt. (Széchenyi sziget) nyitva 10—1. Nyitvalevő kiállítások: A Nemzeti Szalonban a tavaszi tárlat nyitva 9—2. Az Iparművészeti Mú­zeum (Állandó kiállítása, Andrássy-ut 69) nyitva 9—fél 2. Miniszterek fogadnak: Miniszterelnök, külügy­miniszter, pénzügyminiszter, gazdasági miniszter és a népjóléti miniszter előzetes bejelentés alapján. Honvédelmi miniszter 12—2. Földmivelésügyi mi­niszter 12—2.KereskedeImi miniszter 5—7. Belügy­­csiitörtökön. miniszter keddi előzetes bejelentés alapján 12—2 — 32-esek nagygyűlése a régi képviselnház­ban. A volt 32-esek emléktábla-leleplezésének Ün­nepi előkészületeit beszélték meg vásárnap dél­előtt az ezred tagjai a régi képviselőház üléster­mében, amelyet zsúfolásig megtöltöttek az ezred volt lisztjei és katonái, a budapesti bajlársak. A gyűlést vitéz Spondnlungai Metz Rezső altábor­nagy. a Mária Terézia-rend •lovagja nyitotta meg, majd tinódi Vargha Sándor tábornok, a szobor­bizottság elnöke lendületes szavakkal hívta fel a bajtársakat, hogy ne feledkezzenek meg a hősi halott hajtársak emlékéről. Monszpart János kul­tuszminiszteri főtanácsos, a bizottság főtitkára beszámolt a bizottság eddigi működéséről és az augusztus 18-iki ünnepség programjáról, majd Miklóst) Antal ezredes, (linder István, Mutter György és Steiner János szólaltak fel. — Művészt menyasszonyi felvételek Rozgonyi­­nal jutányosán készülnek. Calvin-tér 5, üllői-ut 34. ggMinÉIc és utazási cikkek lepleiéit! JK bevásárlási forrása! 1 Sirandkaxeiiák ........................... P 2.50 I Berettdazeíí bőmeszeszer, césjeBís reklámja P 25.— Fővárosi Börönriház Etadaps&i, V!!.f ErxsóEjsf-'-iörul 27 Jvait Gamhdnus) és Kfráiy-u. 44. Tej.: 464-74

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék