Esti Kurir, 1929. október (7. évfolyam, 222-248. szám)

1929-10-22 / 240. szám

6. oldal Kedd, 1929 október 22 ÍSXlKüBlR Megalakult az iparosok és keres­­kedők gazdaságpolitikai pártja Az iparosok cs kereskedők gazdaságpolitikai pártja vasárnap délelőtt tartatta alakuló vá­lasztmányi ülését a szabóiparosak helyiségében és a gyűlésen mintegy kétszáz ipartestületi ki­küldött jelent meg. Bittner János felsőházi tag vezette az ülést, amelynek napirendjén a nagy válaszmány megalapítása s a pártprogram meg­állapítása szerepelt. Bittner János elnök ismer­tette a súlyos helyzetet, amely, mint mondottá, kétszeresen súlyos az iparosokra és kereske­dőkre nézve. Javaslatára megválasztották a munkabizottságot, amelyben helyelfoglalnak azoknak a szakmáknak képviselői, amelyek gondoskodtak az ülésen való képviseletükről. Ezután Gábor Gyula ismertette a párt program­ját, .amelyet az ülés egyhangúlag magáévá tett. Steiner Gyula, a sütőkisiparosok igazgatója és Czimperstein Károly, a kárpitosok országos szövetségének tagja szólalt még fel. Az alakuló ülés*végül elhatározta, hogy novemberre nagy­gyűlést készít elő. — Az elvesztett ezer pengő ügye. Néhány nappal ezelőtt megírtuk, hogy egy földbir­tokos bejelentette a főkapitányságon, hogy elvesztett ezer pengőt, állítólag egy Gróf Zichy Jenő-utcai kézimunkaüzletben. Ebbe az ügybe Wildenauer Aranka neve tévedés­ből került, mert ő a kézimunkás bolt üzlet­­vezetőnője. — Zempléni Árpád emlékezete. A La Fontaine Irodalmi Társaság november 27-iki ülését Zemp­léni Árpád jeles iróiik és műfordítónk emlékeze­tének szenteli; Az Akadémián fog lefolyni az ün­nepi ülés, amelyen az elnöki megnyitó után Schöpflin Aladár tart előadást Zempléniről, G. J/aulusz Ilona Zempléniről, mint műfordítóról ér­tekezik, Vikár Béla Zempléni, az utolsó sámán cimen emlékezik meg a kiváló emberről s V. Medveczky Mária néhány verset szaval Zempléni műfordításaiból. Az ünnepi ülésen mindenkit szívesen látnak, belépődíj nincs. — Többíernielés az ország helyreállításának jelszava. Ahhoz, hogy többet tudjunk termelni, elsősorban a magunk munkaképességét, eleven erejét kell fokoznunk. Erre a legalkalmasabb a reggeli és uzsonnatejhez 2—3 kávéskanál Ovo­­maltlne. x Mindenki pénzhez jut, ha felesleges fcrfi­­ruháil, bútorait, szőnyegeit stb. Rottenberg­­nek eladja (VI., Paulay Ede-utca (Szerecsen-u.) 46. Telefon: L. 985—21. Hívásra jövök.). Ugyanott fenti dolgok olcsón beszerezhetők, úgyszintén frakk- és szmokingkölcsönzés és eladás. — A Royal pálmateremben minden délután- Budapesten először Steiner Böske müvész­­kvarteltjc uzsonna-hangversenyt ad. Kávéházi árak. — Menezer gallcrtisztitás vezet. Saját üzem. Telefon. Külön vidéki osztály. — Meghűléses betegségektől (nálha, rekedtség, torokgyulladás) mentesül, ha állandóan szopogat Anacot-pasztiilát. x Salamander Sport Club1—AutobuS SC. mérkő zése. Eredmény 2:3, félidő 0:2. Nívós játék, me­lyet a Salamander Sport Club mindvégig .nyílttá tudott tenni a cégcsapatok bajnokával szemben és csak az utolsó percekben sikerült a bajnok­csapatnak győzni, inig a Salamander Sport Club­nak egy jogos 11-esét a biró nem adta meg. Cs^“eg« szőrmeámk Prémbőrök 1, 2,3 pengő, nyakboák 3, 6, 25 pengő, női bundák 135 P-től feljebb. Doháuy-u. 1, sarok palotában A baloldal győzött a francia szenátorválasztáson Párizs, október 21. (Az Esti Kurír tudósitójának távirata.) Ma reggelig kilencvenhat kerületből érkezett be eredmény a tegnapi szenátusi választások kimeneteléről. Most már csak két gyarmati kerület eredménye hiányzik. A kilencvenhat megválasztott szenátor a Journal szerint a következő pártokhoz tartozik: Köztársasági párt (Marin, Maginol): 17 (eddig 18). Baloldali köztársasági párt (Poincaré): 11 (18). Baloldali radikális párt (Loucheur): 18 (14). Radikális szocialista párt (Herriot, Cail­­laux, Daladier): 35 (32). Köztársasági szocialista párt (Briand, Pain­levé): 12 (12). Szociáldemokrata párt (Blum): 3 (2). A baloldali radikális párt, a radikális szo­cialista párt és a köztársasági szocialista párt, mely a szenátusban egy pártot alkot: a demokrata baloldalt, hét mandátumot nyert, amelyet a „baloldali köztársasági" párttól bódilott el. A szociáldemokrata párt eggyel szaporította mandátumai számát. Ezt a mandátumot a szélsőbaloldali Mar in-cso­port veszítette el. A választás tehát a balol­dali pártok előrenyomulásával végződött. m m o w i Elemi iskolát, napközi otthont, tejkonyhát létesítenek az albertfalvi aj telepen Az albertfalvi kertváros elkészült 150 la­kásába november 1-én fokozatosan megkez­dődnek a beköltözések. A Társadalombiztosító Intézet a lakások nagy részét már kiutalta és a kérvényezőket értesítette a döntésről. Még e héten fog kiszállni Albertfalvára a köz­­igazgatási hatóság, hogy megadja a lakhatási engedélyeket. Ez előfeltétele annak, hogy a Társadalombiztosító átvegye a megépített la­kásokat, a ’ hatási engedély garancia az inté­zet számára, hogy az amerikai gyorsasággal felépített uj kertváros minden tekintetben megfelel a közegészségügyi követelményeknek. A lakók beköltözésével párhuzamosan indul meg a telep iskolaköteles gyermekeinek elhe­lyezése és az orvoskérdés rendezése. Az iskola­­kérdést úgy oldják meg, hogy az ott lakó gyermekek számára külön is­kolát létesítenek. Az előreláthatóan szükséges nyolc tanerő szá­mára megfelelő lakást tartanak fenn. A telep útjainak rendbehozását már meg­kezdték. A földművelési minisztérium díjmen­tesen be f ásít ja az egész telepet. A gyermekek egészségének biztosítása céljából a Stefánia Szövetséggel karöltve napközi otthon, tejkonyha, bölcsőde és szabad­téri gyermek fürdő létesül. Egyébként a most elkészült telep csak egy ré­sze az egész kertváros elgondolásának, amely­nek súlypontja a tavaszon épülő úgynevezett déli telepen nyugszik. A telepnek ez a része előreláthatóan kizáróan egy szoba-konyhás, az egzisztencminimumnak megfelelő, de a hi­giénikus követelményekkel is számoló mun­kás családi lakásokból fog állani. A déli tele­pen az eddigi tervek szerint 350—370 lakás épül, az egész lelep tehát 650 kertes házból fog állani. A déli telep megépítésével előreláthatóan legkésőbb júliusra végeznek és a 350 nj lakás augusztus 1-én lesz beköl­tözhető. A lakbéreket minimális összegben fogják meg­állapítani. Háborúság a Valéria-telep orvosa körül, aki főnöke szerint egy külö­nítménynél teljesített szolgálatot A vasárnapi megyeri versenyek Az Urlovasok Szövetkezetének tegnap, a borús idő ellenére is, úgy erkölcsileg, mint anyagilag sikerült napja volt. A Hadseregi akadályversenyt, Potya igen köny­­nyen nyerte Metropole ellen. A Nyeretlenek gátversenyében Nebuló kitűnői ■ papiresélyét vitte győzelemre Nanda és Rózsa­bimbó ellen. Az Urlovasok nagy gátversenyében Alamuszi és Satinette szép végküzdelmet hozott, melyből az előbbi került ki győztesen. Satinette lovasa szorí­tás miatt óvást is emelt, melyet azokban az igaz­gatóság elvetett. Boston a rövid oldalon még könnyen galoppozott, de útközben lesántult. Az Igazgatósági akadályversenyben Pravda számtalan hosszal járt az élen, azonban a kitűnő beosztással lovagolt Aranybogár az egyenesben beérte és megverte. A báró Eltz Hugó-emlékversenyben ifj. gróf Herberstein Neszét dicséretre méltó lovaglással vezette győzelemre. A Kétévesek hendikepjének tizenötös mezőnyé­ben egyideig Sopron járt az élen, a domb után azonban tömörült a mezőny s változatos lefolyás után, végül Sajó nyert. Bakter és Szirén előtt. A napot bezáró Rózsadombi hendikepben Kla­­pec az egyenesig vezetett, ott Elöljáró vallotta fel, a táv után azonban Adonis imponáló stílus­ban elhúzott a mezőnytől és igen könnyen nyert. Részletes eredmény a következő: I. futam. 1. M. kir. 5—6. honv. tüzérosztag Potyá ja (pari) Barcza, 2. jVfdropole (5) Muhr. lót.: 10:23. — II. futam. 1. Mihályi K. N'ebulo-ja (pari) Stecák. 2. Nanda (6) Frosch. 3. Rózsa­bimbó (8) Patáik. Tót.: 10:21; helyre: 10:14, 18, 29. — III. futam. 1. Petanovits J. Aiamuszi-ja (2>/í) Jeney. '2. Satinette (5) Tomka. Tót.; 10:36; 20, 26. — IV. futan*. 1. Szirmay S. gróf Arany­­bogár-ja (l’/z). 2. Pravda (pari) Kovács M. Tót.:; 10:26. — V. futam. 1. Petanovits J. Neszé-je( (2 Vz) Herberstein gróf. 2. Róna (1 Ve) Selmeczy. 3. Salvia (1V*) Radakovieh. Tót.: 10:35; 11, 11, 11- — VI. futam. 1. Horvát Á. Sajó ja (8) Fo­dor. 2. Bakter (10) Szumega. 3. Szirén (25) Dóczí, Tót. 10: 88; 35, 80, 115. — VII. futam. 1. Hódy R. Adonls-a (4) Csapiár. 2. Elöljáró (2) Kaszián. 3. Szellőlánya (20) Kizelka. Tót.: 10:63; 24, 19, 59, Bécsi versenyek. é I- futam, í. Poseidon (6:10 reá). Futottak mégj Helena, Epona. — II. futam. 1. Traunter (2 reá), 2. Darck Rock (l‘/s). Futottak még: Martinsberg, Rosencavalier, Eisberg, Rögtön. — III. futam. 1, Obrist (2%). 2. Szigetvár (4). 3. Dollár (2</.)!, Futottak még: Volat, Marschall, Sicglinde, Den­­noch, Hcuschrecke, Baltimore, MSrchenprinz, Orean. — IV. futam. 1. Oberwinter (4:10 reá). 4, Wotan (3). 3. Corvus (5). Futottak még: Gilpin, Sáfár, Kamerád, Lanson, Bcaurivage. — V. futam. 1. Wilhdmlne (3:10 reá). 2. Voiglánder (8). Fu­tottak még: Caruso II. és Saint Louis. — VL fu­tam. 1. Hop-Toy (1 és háromnegyed). 2. Hippo* (8). 3. Sirius (2%). Futottak még: Fantast, Carsn mia, Tirade, Mevista, Frauenlob, Lady HamiKon, — VII. futam. 1. Mavrikt (1%) 2. Lu (3). 3. Sára (4). Futottak még: Harmonie, Arabiam, Soft a, Toscana, Alhambra II., Schneerose, a a matracon, garnitúráit, soo 2 Iffti Ml zna jjif ronyok stb. Icgolcsébbar %jr áSm b HJt a ü i-zt Ö Tt ^ heti részletre is kaphatót Kárpitosnál,VI..Jókai-tér 9.(Mozsár-u. sarok matracok, garnitúrák, soo ronyok stb. legolcsóbban heti részletre is kaphatok Villa hatszobás, garageval, összkomforttal, télen-nyáron Jakható, Pasarét elején eladó. Ugyanott háromszáz négyszögöles villát elek eladó. Érdeklődni Dr. Pólyák Béla V. kerület Kálmán-utca 10. szám. A múlt év októberében elmozdították állá­­sóból Stöckl Rezső dr.A, a Társadalombizto­sító Intézet Valéria-telepi orvosát. A kilakol­tatást követő napon a telep tüntető felvonulást rendezett az orvos mellett. A Nemzeti Újság a tüntetésről a többek között azt írté, hogy Stöckl Rezső ár. távozásával a nyugalom és a rend helyre fog állni a telepen és meg fognak szűnni a személyi harcok és az intrikák. Stöckl dr. sajtó utján elkövetett rágalmazás vétsége címén indított pert a cikk szerzője, Kikindag László dr. orvos ellen, akit ma vont felelősségre a büntetőtörvény szék Schadl-ta­nácsa. ' " Elsőnek Rarla Szabó József dr.-t, a Társa­dalombiztosító Intézet igazgató-főorvosát hall­gatta ki tanúként a bíróság. Stöckl dr. — val­lotta a tanú — súlyos orvosi természetű mu­lasztások miatt fegyelmi eljárás alá került, s ennek eredményeképpen az orvost elbocsátot­tuk a Társadalombiztosító szolgálatából. Stöckl dr. abszolút összeférhetetlen természetű ember volt. Az Állami Gépgyárban is, ahol hivatali fő­nöke voltam, tapasztaltam, hogy kötelességé­nek nem tett eleget, » állandóan későn járt be a hivatalába, s rendszerint arra hivatkozott, hogy valami különítményben teljesít szolgálatot. Stöckl dr.: Miféle különitménynek voltam a tagja? Barla-Szabó dr.: Nem ttjdom. Nem is ér­dekelt a dolog, azonban fossznéven vettem, hogy egy orvos szlogálati mulasztásait ilyen dolgokkal akarja igazolni. Nem tudom, hogy a Británniában teljesitett-e szolgálatot, ezt a világért sem akarom állítani, de annyi bizo­nyos, hogy mulasztásait mindig ilyen dolgok­kal akarta igazolni. Szilágyi Jenő dr. orvos a következő tanú. Stöckl dr. — .vallotta — kitúrt az állásomból, s olyan fenyegető magatartást tanúsított ve­lem szemben, hogy kénytelen voltam véde­lemért a rendőrséghez fordulni. % Szentiványi Mihály dr.-t hallgatta ki ezután tanúként a biróság. Részletesen elmondta, hogy a közös rendelő miatt milyen differen­ciái támadtak Stöckl dr.-al. Biscliitz László dr. orvos előadta, hogy Stöckl dr, a háta mögött felkereste a betegeit és kezelte őket. Grosz József, MÁV titkár vallomása szerint a telep lakossága nagyon szerette Stöckl dr.-t. En mint a keresztény gazdasági párt elnöke tudom, hogy Stöckl dr. sohasem zavarta meg a telep nyugalmát, mondta a tanú. Egész sereg Valéria-telepi lakost hallgatott ki tanúként a biróság. A tanuk elmondották, hogy Stöckl dr. a szegény betegeket ingyen kezelte s a telep lakossága szerette és becsülte. A tanuk kihallgatása után Schadl elnök megkérdezte a feleket, hogy most, miután mindkét fel mellet telhangzottak a tanúvallo­mások, nem lehetne-e az ügyet békés utón el­intézni. Kikindag dr kijelentette, hogy nem haj­­landósem bocsánatot kérni, sem sajnálkozását kifejezni, mert igaza van, ellenben kijelenti, hogy Stöckl Rezső dr.-t nem akarta becsületé­ben megtámadni, a sértő szándék távol állott tőle. StöckI dr. ezt a nyilatkozatot elégtételül elfogadta a vádat elejtette, mire a törvényszék a további eljárást megszüntette. A gáz megölt egy hét tagú családot Newyorkban New York, október 21. (Az Esti Kurír tudósitójának távirata.) A newyorka munkásnegyed egyik bérházában tegnap reggel holtan találták az egyik lakás bérlőjét, egy munkásembert és hat gyermekét. | A hétszeres Laláit a világitógáz okozta. A gáz­­; vezeték csöve megrepedt s a kiáramló gáz az éjszaka megölte a héttagú családot. — A magyar klr. osztálysors játék föárusltó’I kérik mindazokat, akik a részükre beküldött sorsjegyet átvenni nem óhajtják, szíveskedjenek azt mielőbb visszaküldeni, mert máskülönben a főárusitóknak nagy kárt okoznak. — Beke Manó előadása a Cobden Szövetségben. A Magyar Cobdpn Szövetség szemináriumában í. hó 22-én, kedden este 7 órakor Beke Manó ny. egyetemi tanár „A gép győzelme" címmel előadást tart. A nagy érdeklődéssel várt előadást a Magyar Kereskedelmi Csarnok (V., Szabadság-tér 12) elő­adótermében tartják és pontosan 7 órakor kezdik meg. — A szivárvánnyal vetélkedett szinpompájábao az a páratlanul változatos és friss hangulatú matiné-műsor, melyet vasárnap délelőtt nyújtott a Sternberg Hangszergyár Gramofon és Rádió­müveinek hangversenye, ahol a gépi bemutatás mellett egyúttal a gramofonmíi vészek személye­sen is felléptek. A közönség gyakorlott fülét is dilemmába hozta a lemezfelvételek tökéletessége: nem tudták megkülönböztetni, hogy mikor ját­szik a zenekar és mikor a Sternberg-féle Megamo­­fon. x Vitám indus, iz- és szagnélküli a Zoltán-féle csukamájolaj. x A Magyar Vasművek és Gépgyárak Országos Egyesülete tagjai részére Pillilz Dezső főmérnök ur világítástechnikai előadássorozatot tart. Első előadás október hó 22-én este fél 6 órakor a Vi­lágítástechnikai Állomás helyiségében (VIII., Jó­­zsef-körut 6. I. Technológia épületében) lesz meg­tartva, a többi előadások ugyanott, három egy­másután következő keddi napon, a jelzett időben. Érdeklődőknek szivesen ad felvilágosítást Kele­men Móric főtitkár ur (Vasművek). x Figyelmet érdemlő értesítés. Az uj m. kir. osztúlysorsjáték első osztálya nyereményhuzásai már október bó 26-án kezdődnek. A Tőrök A. és Társa bankház rt. (Budapest. IV., Szervita-tér 3.) ezuton kéri fel t. olvasóinkat, hogy a rendelést immár haladék nélkül megküldjék, hogy még idejekorán elintézhető legyen. Rendelés posta­utalványon, levelezőlapon vagy levélben történ­hetik. Sorsjegyárak: Egész P. 24.—. Fél P. 12.—. Negyed P. 6.—. Elérhető legnagyobb nyeremény ötszázezer pengő. x A Mercur-kávépörkölde, Nyár-utca 15., —■ mint értesülünk — megkezdte üzemét és kiszol­gálásban, gondosságban, előzékenységben verse­nyen felül ált. Olcsó fénykép, szép fénykép Faludi műteremtől V., Vilmos császár-út 14 j. .................... , ^NIUMANN*. ne «9Ái*vi w.»7. * • ' Butorhitel StyfKk Évtizedek óta közismert bútoráruházunkban Raj hálószobák, ebédlők, uriszobák nagy választék- §1 bán legkedvezőbb fizetési feltételek mellett kaphatók p; „BOG-HUL" Kereskedelmi Rt. ezelőtt BALÁZS ÉS B? TÁRSA bntoráruház, Budapest, VL, Vilmos csészár-ut 43. $ Köztisztviselőknek legnagyobb kedvez.mé ny! p STM tömött ÍZLÉS Födmaniezky-uíca 27. szám. wBnMBBn. (Tgréfekórtít-sarpká-„

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék