Esti Kurir, 1931. szeptember (9. évfolyam, 197-221. szám)

1931-09-23 / 215. szám

Szerda, 1931 szeptember 23 20.000 ember kap mun­kát a meginduló útépí­téseknél a kereskedelmi miniszter szerint A kereskedelmi minisztériumban ma dél­előtt több rendkívül fontos tanácskozást tar­tottak. Kenéz miniszter előbb a szakszerve­zetek kiküldötteivel folytatott megbeszélést a munkahiány enyhítése, a munkanélküliek támogatása és a közüzemek megszüntetése ügyében, majd a Gyáriparosok Országos Szövetségének vezetőivel tanácskozott a nyers­anyagbeszerzés megkönnyítése és a deviza­­nehézségek enyhítése ügyében. Ez utóbbi kérdés szerepelt annak az ankétnek a napi­rendjén is, amelyet Tury Gergely kereske­delmi államtitkár tartott a textilgyárak kép­viselőivel. A szociáldemokrata szakszervezetek kép­viseletében Peyer Károly, Kábák Lajos, Kertész Miklós és Malasits Géza jelentek meg a kereskedelmi miniszter­­előtt és megbeszélé­seik eredményéről a következőket mondot­ták az Esti Kurír munkatársának: " Mindenekelőtt aziránt érdeklődtünk, hogy a kormány miféle közmunkákkal kí­vánja enyhíteni a munkahiányt. A kereske­delemügyi miniszter kijelentette, hogy "­a legközelebb meginduló útépítési mun­kálatoknál húszezer munkást fognak a tél folyamán alkalmazni. Tervbe vették a MÁV beruházási munkála­tok folytatását is, de az előbb még az anyagi fedezet előteren­léséről kell gondoskodni. Ami a munkanélküliek segélyezését illeti, a jövedelmi szükségadóból olyan bevételre­­­ámít a kormány, amelynél­ segítségével bizonyos mértékig enyhíteni lehet a helyze­t­. Kijelentette a miniszter, hogy a munka­nélküliek megsegítése, a mai viszonyok kö­zött feltétlenül szükséges. Kertész Miklós azt a kérést terjesztette elő, hogy minél előbb gondoskodás történjék a magánalkalma­zott­at. jogviszonyainak rende­zéséről és ennek során a felmondási idő megh­­­oszzabbításáról, a végkielégítés összegének emeléséről kit'izenösen idősebb alkalmazottak­nál. A kereskedelmi miniszter kijelentette, hogy teljesen egyetért felfogásunkkal, de most olyan primer, olyan rendkívül sürgős gazdasági intézkedésről van szó, hogy ezt az utóbbi problémát egyelőre pihen­tetni kell. Ígéri viszont, hogy olyan intézkedésekhez, amelyek rosszabbítanák a helyzetet, semmi esetre sem járui hozzá. Az Esti Kurír munkatársa, a szakszerveze­tek kiküldötteinek, majd a GyOSz vezetőinek távozása után beszélt Kenéz Béla kereske­delmi miniszterrel, aki tárgyalásainak eredmé­nyéről és legközelebbi intézkedéseiről a követ­kezőket jelentette ki: — Elsősorban saját tárcám körébe tartozó problémákról tárgyaltam­, mert hiszen fu­takí­nos gazdasági program előterjesztése nem az én feladatom. A szociáldemokrata szakszer­vezetek vezetői előtt kifejtettem, hogy a mun­kahiány enyhítése terén a minisztertanács hozzájárulásával az lesz az első lépés, hogy végrehajtjuk az útépítő program­mot, első­sorban a dű­lőutak rendbehozatalával. E munkálatok húszezer embernek adnak majd a téli hónapokban kenyeret. "óhajtásom ma is az, hogy minél előbb megkezdhessük a Dumi-hidak építését, egyik legközelebbi feladatom pedig biztosítani gyá­rainknak, különösen textilgyárainknak nyers­anyagbeszerzését, a devizanehézségek enyhí­tésével. A szakszervezetek vezetői közölték velem elgondolásukat a munkanélküliek ke­nyérhez juttatása ügyében. Ezt az elgondo­lást nagy megértéssel fogadtam, kijelentet­tem viszont, hogy a segélykiosztásnál individualizálni kell, meg kell akadályozni, hogy arra nem jogo­sultak vigyék el az ínségesek kenyerét. Na­gyon meg kell fontolni, hogy a kiosztás he­lyi munkáját kire bízzuk. A pénzbeli segély­nél megvan az az aggodalom, hogy a család­fő nem viszi haza családjának a pénzt, de a természetbeni segélyezésnél is előfordul az, hogy értéken alul elkótyavetyélik a termé­szetbeni segélyre szóló utalványt. Itt tehát nagy gondossággal kell a segélyezés rendsze­rét megszervezni, mégpedig a népjóléti mi­niszterrel teljes egyetértésben. A kereskedelmi miniszter nyilatkozata bi­zonyára erősíti az optimista hangulatot. Mégis, miután a tervbe vett munkálatok anyagi fedezetéről a nyilvánosság semmit sem tud, aggodalommal kell kérdeznünk, nem fog-e ez a miniszteri ígéret is azoknak a nagyszámú ígéreteknek a sorsára jutni, amelyekkel az előző kormány tagjai annyi­szor biztatták az országot? A legjobb VALUVAL az egy életre készített B­ÚTOR Minden igényt kielégít a Magyar-Amerikai Faipar Zlt. GYÁRI LERAKATA A japán és a kínai delegátus vitája Genfben Genf, szeptember 22. (Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) A népszövetségi tanács kedden délelőtt nagy érdeklődés mellett megkezdte a japán-kínai konfliktus tárgyalását. Sze dr., a nankingi kormány megbízottja fel­olvasta kormánya táviratait, amelyekben arról van szó, hogy a japán csapatok tovább folytatják Mandzsúriában hadműveleteiket, a mandzsúriai kormány tagjait foglyul ejtet­ték, a vasúti anyagot lefoglalták s az elfoglalt városokban fosztogatnak. Jorjiszaiva japán delegátus kétségbevonta Sze dr. állításainak valóságát. Szerinte Kína már évek óta szítja Mandzsúriában ez ellen­séges hangulatot Japán ellen, amelynek nagy érdekeltségei vannak Japánban. A konfliktus további kiterjedését úgy le­hetne a leghat­­alosabban megakadályozni, ha a két érdekelt kormány közvetlen tárgya­lásokat kezdene egymással. Ezért arra kéri a népszövetségi tanácsot, napolja el az ügy megvitatását a legkö­zelebbi ülésszakra. Sze dr. kínai delegátus elfogadhatatlannak mondotta a japán indítványt. Küldjön ki a Népszövetség vi­zsgál­ó b­i­zottságo­t, amelynek természetesen pártatlan politikusokból kell állania. Robert Cecil lord közvetítő indítványt tett. Intézzenek mindenekelőtt felszólítást a kínai és a japán kormányhoz, hogy ne tévesszék szem elöl cselekedeteikben a népszövetségi szellemet. A második lépés az lesz, hogy a népszövetségi tanács a kormányokon kívül a japán és a kínai hadvezetőséget is felszólítja, ürítsék ki haladéktalanul az ellenségeskedések óta elfoglalt idegen területeket és szüntessenek be minden további ellensé­geskedést. Lerroux elnök félbeszakította az ülést és szünetet rendelt el, hogy időt adjon a tanácstagoknak az angol javaslat egymás­közti megvitatására. 1919-ben Svájcban nagy üzleteket bonyolított le, főleg a gabonaszakmában. Geiger, mint ez már egy polgári per során már tisztázódott, fölkereste Bálint igazgatót és elmondotta neki, hogy van egy körülbelül 280.000 már­kás követelése a berlini Leu & Co. cégnél, ezt a követelést Bálintra cédál­ja, ha sürgő­sen ad neki 22.000 svájci frankot. Geiger Richárd ezt a pénzt megkapta, de sem a márkát, sem a svájci frankot nem fizette vissza. Bálint Zoltán ekkor beperelte Geiger Richárdot a 22.500 svájci frankért és a több esztendei elmaradt kamatokért. Ez év elején Bálint Zoltán megnyerte a pert a Kúrián és hogy behajthassa az összeget, le­foglalta a Star-filmgyárnál Geiger Richárd fizetését és különböző bankoknál lévő követe­léseit. Ez a b­etiltó rendelet azonban mit sem használt, ezért Bálint ekkor lefoglaltatta Geiger Vörösmarty­ utcai la­kását. A foglalókat a lakásban nagy meglepetésre Geiger Richárd édesanyja várta, aki kijelen­tette, hogy a lakás­­ház nem a fiáé, hanem az övé, utóbb pedig kiderült, hogy Geiger Richárd a lakást és berendezést eladta. Bálint Zoltán ekkor megbízta dr. Krausz Gá­bor ügyvédet, hogy tegyen feljelentést Geiger Richárd ellen és pedig hitelezési csalás miatt. A főkapitányság a feljelentés nyomán meg is indította ebben az ügyben a nyomozást és megállapították, hogy Geiger Richárd, aki egyébként hosszabb idő óta Berlinben él, való­ban eladta a lakás értékesebb berendezési tár­gyait, így a rendőrség megállapítása szerint is Geiger hitelezési csalást között el. Geigert ki akarták hallgatni, azonban több­szöri idézésre sem jelent meg. A budapesti fő­kapitányság m­ost figyelteti, hogy mikor lépi át az ország határát. Amint Geiger visszatér Magyarországra, nyomban felelősségre vonják. Páll József. Hitelezési csalás miatt eljárás indult Geiger Richárd kormányfőtanácsos, az ismert filmvállalkozó ellen A budapesti főkapitányság napok óta ér­dekes ügyben folytat nyomozást. A rendőri nyomozás egy szépen indult és magas lendü­lettel felfelé törő karrier összeomlását jelenti. Geiger Richárd kormányfőtanácsos, a ma­gyar filmszakma egyik legtekintélyesebb tagja ellen folyik a rendőri eljárás. Geiger Richárd ellen bűnvádi feljelentést tet­tek és a nagytekintélyű filmember, a pesti társaság közkedvelt tagja, az aránylag elég fiatal kormányfőtanácsos fényes karrierjének egyes szakaszai most a rendőri nyomozás adataivá váltak. Geiger Richárd a világháború alatt textilkereskedő volt szép vagyont szerzett és megvette a Star Filmgyár részvényeit és így ő lett a vállalat vezetője. Nemsokára a Staré lett a Kamara­ mozgó, majd a Corvin­­filmszính­áz is. Geiger tekintéllyé emelkedett a filmszakmában, filmkölcsönzéssel is foglalko­zott és sikerült bekapcsolnia vállalatába az Ingatlanbankot is. Ekkor már dúsgazdag embernek ismerték Geiger Rikárdot, akinek a Vörösmarty­ utca 58. számú házban pazarul berendezett lakása volt. Geiger azonban túlméretezte vállalatát, aminek az lett a következménye, hogy végül is egymás után el kellett adni a Star mozi­jait. Geigernek pedig távoznia kellett a Star filmgyár éléről s Berlinbe ment. Mialatt Geiger Rikárd Berlinben fáradozott egy új élet megalapításán, idehaza Budapes­ten megindult a perek lavinája Geiger Richárd ellen, aki úgy látszik, nemcsak a Start, hanem saját magát is válságos anyagi helyzetbe döntötte pazar életmód­jai­val. A perlők között Bálint Zoltán igazgató 5. oldal Hűvös, esős idő A Meteorológiai Intézet jelenti szeptember 22-én délben 12 órakor. Egész Európában változékony, szeles, Kö­­zépeurópában esős is az idő. A hőmérséklet az évszakhoz képest igen alacsony. Hazánknak főként déli és délnyugati vidé­kein volt eső. A hőmérséklet átlagosan 7—8 fokkal alacsonyabb az évszaknak megfelelő értékeknél, Budapesten 22-én délben a hőmérséklet 11 fok Celsius, a tengerszintre átszámított lég­nyomás pedig 758 milliméter. Várható időjárás a következő 24 órára: Hű­vös idő, északi légáramlás és (legalább is a keddi nap folyamán) még sok helyütt eső. Csilléry távozása Csilléry András, a Társadalombiztosító Intézet főorvosa, aki már hónapok óta sza­badságon van, újabb hathónapi szabadságot kapott, ezúttal már fizetés nélkül. Ez azt je­lenti, hogy Csilléry —­ mint az Esti Kurír már hónapokkal ezelőtt megírta — nem tér többé vissza állásába és az OTI-nak ezt az egyik igazgató-főorvosi állását végleg meg­szüntetik. a VV­­­vv fényes helyiségeinkbe, IV, Rossiffe­iajts-1. 8 szám alá. Tekintse meg minden kötelezettség nél­kül állandó kiállítási termeinkben Mar­­coni konstrukciójú »HIS­mATER’S VOICE« 521. sz. rádió-gramophonunkat, egyéb rádió-típusainkat, hangszó­róinkat és beszélőgépeinket. Lemezeink árát lesz­állítottuk ! KÉRJEN ÍRJEGYZÉKET! THE GRAMOPHONE Co. LTD. magyarországi vezérképviselősége.

Next