Esti Kurir, 1931. szeptember (9. évfolyam, 197-221. szám)

1931-09-10 / 204. szám

Csütörtök, 1931 szeptember l(f % oldd 6LOSSZÁK * Póló Azt mondják: a lovaspóló egyike a leg­szebb sportoknak. Nem tudom. Annyi azonban biztos, hogy egyike a legdrágább, tehát legexkluzivebb mulatságoknak. Ra­kovszky Ivánnak az előadásából, amit az előzékeny rádió juttatott el a publikum szé­les rétegeihez, megtudhattuk ugyan, hogy ez az exkluzivitás csak látszólagos, mert a póló­klubnak tagja lehet bárki, aki a szükséges leiszerelést magával hozza: két hátaslovat és egy fehér bricscsznadrágol, már pedig ■— ínpndotta Rakovszky Iván — fehér bricse'sz minden háznál akad. Áme akármilyen furán hangzik is: e sorok írójának házánál a leg­szorgosabb kutatással sem lehetett fehér brícsesznadrágot találni, sőt mi több: számba vévé összes ismerőseit, kiderült, hogy effek­­tiv bricsesze egyiküknek sincs — legfeljebb átalakítani lehetne az idősebb korosztály cgyikének-másikának régimódi és tősgyöke­resen magyar ruhadarabját olyasvalamivé, ami egy fehér bricseszhez hasonlít. Kényte­lenek voltunk tehát csúnya konoksággal meg­maradni amellett, hogy ismerünk a lovas­pólónál demokratikusabb sportot is. De végtére: mindez nem fontos. Aki lo­vaspólózni szeret és Rakovszky receptje sze­rint talál a ház körül egy fehér bricseszt és két hátaslovat, az csak pólózzék, nem lehet ellene kifogása senkinek. Az ügy ott kezd köz­érdekűvé lenni, mikor a pólózó urak lovacs­kái nem a ház közül kerülnek elő, hanem az i— állami ménesből. S amikor a drága pá­lyát s egyebet, ami ehhez a sporthoz tartozik, nem az urak tartják fenn, hanem megint csak a polgárság, amelynek ilyen, vagy olyan pén­zéből a póló nevezetes segélyeket élvez. Azt mondják: az idegenforgalom szempont­jából fontos a pólózás. Lehet. Nekünk más a nézetünk. Mi azt hisszük, hogy az idegen, aki idejön látogatóba, a gyönyörű Budapestet akarja megnézni s nem a pólót, amelynél — minden tiszteletünk mellett is a magyar pó­­lózók kiválósága iránt — odahaza gyakran kü­lönbet láthat. De ez mellékes is. Ám pólózzon, akinek kedve és anyagi tehetsége van hozzá. A közönség csak azokra a nyílt kérdésekre szeretett volna választ kapni, amelyeket az Esti Kurír már többizben felvetett. Nevezete­sen: igaz-e, hogy a pólózást bánni formában köztámogatásban részesítik akkor, amikor például a hadikölcsönösöknek igazságos ké­résére nincsen pénz, amikor a nyomorúság ínőttön nő, amikor a polgárság vállára már elviselhetetlen terhek nehezednek, amikor sidópótlék, illetékemelés, fizetéscsökkentés teljesen lerongyolja a nemzetfenntartó réte­geket? Erre szeretnénk választ kapni. De nem ka­punk. * Lillafüred Ez a szerencsétlen Lillafüred, bármily ké­nyelmetlen is, elhisszük, a volt földmi­­vclésiigyi miniszter urnák, csak nem tud le­kerülni a napirendről. Most megint a zár­számadás teszi aktuálissá, az után a büszke kijelentés után, amelyet néhány nap előtt Mayer János tett egy hírlapíró előtt, hogy tudniillik ő vállalja Lillafüredért a felelőssé­get, ami viszont — ugyebár — annyit jelent, hogy mindent rendbenlevőnek érez, ami Lillafüreden, vagy Lillafüred körül történt. A zárszámadás is foglalkozik Lillafüred­del. Többek közt: kitünteti azt az összeget is, amibe Lillafüred berendezése és garázsépit­­kezésc került. Am amit mi ezzel kapcsolat­ban szóvá akarunk tenni, az nem maga az összeg. Azt már mindenki tudja, hogy a lilla­füredi álomkép jó néhány milliójába került a polgárságnak, — képzelhető, hogy a ga­rázs és berendezés igen tekintélyes sorszá­mot kap az elköltött pénzek listáján. Inkább a volt földművelésügyi miniszter ür agrár­­cs kisgazda-politikájának jellemzésére (hi­szen kisgazda-politikája még most is aktuális) említjük fel, hogy erre a berende­zésre és garázsépítésre a fedezet honnan került. Mert volt rá fedezet. Volt. No lám — mondja erre rögtön a Lillai'iired-hivő —, ; Lát akkor mit keresgélnek csomót a kákán, ha egyszer megvolt rá a fedezet? Igen ám. Csakhogy. Először: ezekről a fe­dezetekről fájdalmasan kiderült, hogy csak papiroson voltak meg — a gyakorlat azután deficit formájában mutatja be őket. Másodszor: a zárszámadás szerint abból a tételből került elő fedezet Lillafüred be­rendezésére cs garázsépítésre, amelyet a költségvetés — földmivcsiskolák létesítésére Vett számba s azután nem használtak fel. A volt földművelésügyi miniszter ur bizo­nyára ezért külön is vállalja a fe­lelősséget. De jellemző úgy gazdasági, mint íöldmüvespolilikájára, hogy mikor kisgaz­dáink a legsúlyosabb krízisben élnek, mikor a földművelés átszervezése életérdekükké lett s mikor csak tanítással, tanáccsal s ne­veléssel kellene segítségükre sietni, akkor a földművelési kormányzat az előirányzott földmüvesiskolakot nem állítja fel, hanem — Lillafüredet rendez be, garázst épit ezen a pénzen. * (b. i.) Elhalasztották a magyar kérdést a népszövetség pénzügyi bizottságában A népszövetség pénzügyi bizottsága csü­törtökön délután kezdi meg tanácskozását. A bizottság napirendjén rendkívül sok fontos tárgy szerepel, melyeknek megvitatása hosz­­szabb időt vesz igénybe. Ilyen körülmények közölt teljesen bizonytalan, hogy a népszövet­ségi pénzügyi bizottságában mikor kerül sor a magyar kérdés tárgyalására. Általában úgy számítják, hogy pénteken délután vagy szombaton délelőtt kerülhet na­pirendre a magyar kérdés és addig megérke­zik Genfbe Jakabb pénzügyi államtitkár és •Imrédíj, a Nemzeti Bank igazgatója, akik mindenekelőtt Walkó külügyminisz­ternek mutatják be a magyar gazdasági és pénzügyi helyzet kimerítő ismerteté­sére alkalmas teljes anyagot. A pénzügyminisztériumban és a miniszter­­elnökségen szünet nélkül folyik most ennek az anyagnak az összeállítása, ami unnál na­gyobb gondot igényel, mert hiszen a Népszö­vetség pénzügyi bizottságát teljes részletes­séggel és adatszerű pontossággal kívánják a magyar helyzetről tájékoztatni. Valószínűnek látszik, hogy az adatgyűjtés munkája ma estig nem fejeződik be , és ebben az őseiben Jakabb államtitkár és Imrédy igazgató nem is ma este, hanem csak holnap délben utaznak el Genfbe. Az európai államszövetség és a regionális szerződések kérdése a Népszövetség előtt Gróf Apponyi Albert, Briand és Curtius a Népszövetség őszi közgyűlésének alelnökei között Genf, szeptember 9. (Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) A népszövetségi közgyűlés kedden délelőtt meg­választotta tisztikarát. Megválasztották többek között Apponyi Albert grófot is az egyik alelnöki tiszt­ségre. Összesen hat alelnököt választottak, még pe­dig: Briand francia külügyminisztert negyven­négy szavazattal, Róbert Cecil lordot negyven­­három szavazattal, Yoshisawa japán delegá­tust negyvenhárom szavazattal, Curtius dr. német külügyminisztert negyvenkét szavazat­tal, Apponyi Albert grófot harminckilenc sza­vazattal és fíestre^o kolumbiai delegátust har­minckét szavazattal. A szavazás titkos volt s a jelenlévő ötvenkét delegáció közül negyven­­nyolc vett részt benne. Apponyi gróf és Cur­­iius német külügyminiszter megválasztását a közgyűlés többsége lelkes éljenzéssel fogadta. A közgyűlés ezután határozati javaslatot fo­gadott el, amelyben meghívja a mexikói kor­mányt, csatlakozzék a Népszövetséghez. A délutáni ütésen mindenekelőtt kiáltványt szavaztak meg az emberiség­hez, amelyben felhívják a világ figyelmét a kínai árvízkatasztrófa okozta óriási nyomorra és felszólítják a népeket, siessenek sürgősen Kina segítségére. A közgyűlés ezután áttért a Népszövetség múlt évi működéséről szóló főtitkári jelentés általános vitájára. Belaerts van Bloekland holland külügyminiszter unnak a nézetének adott kifejezést, hogy a gazdasági válság kive­zető útja nem hosszú konferenciákban és technikai szakértők tárgyalásaiban keresendő. Regionális szerződéseket kell kötni s ebből a szempontból példának lehetne venni a Hollandia, Luxemburg, Belgium és a skandináv ál­lamok között létrejött miéi megállapo­dást. A holland külügyminiszter azzal fejezte be beszédét, hogy a Népszövetség tagjainak most már végre tel jesiteniök kellene az alapszabá­lyok nyolcadik szakaszában vállalt kötelezett­séget, amely a leszerelésről szól. Érdekes és nagy feltűnést keltő indítványt terjesztett be ezután Észtország delegátusa, Busta. Az indítvány felszólítja a Népszövetsé­get, bízza meg az európai tanulmányi bizott­ságot az európai államszövetség megvalósítá­sának előkészítésével. Grandi beszéde — az ülésszak szenzációja Genf, szeptember 9. (A: Esti Kurír tudósítójának távirata.) Grandi tegnapi beszéde, amelyben amellett foglal állást, hogy már a mostani népszövetségi ülésszakon fontos lépések történjenek a leszerelés érdekében, az ülésszak szenzációja. A francia delegáció körében a beszéd kedvetlenséget idézett elő, de a franciák mérséklik magatartásukat, mert az az érzésük, hogy Grandi mögött Amerika és Anglia kere­sendő. Wilson amerikai nemhivatalos megbízott, aki Genfben tartózkodik, máris kedvezően nyi­latkozott Grandi eszméjéről. A német delegáció is leplezetlenül he­lyesli Grandi akcióját. Ifir szerint ilyen diplomáciai hadállás mel­lett a franciák nem szándékoznak abban a kérdésben, vájjon Grandi javaslatát a Nép­szövetség elfogadja-e vagy sem, erőpróbát provokálni, hanem azzal az indítvánnyal, hogy Grandi javaslatait részletesen kell ki­dolgozni és véleményalkotásra képessé kell tenni, a javaslatot mintegy megobstruálni készülnek. A mai ülés Genf, szeptember 9. (Az Esti Kurir tudósítójának távirata.) A népszövelségi közgyűlés szerda délelőtti ülése Mitter indiai delegátus beszédével kezdődött, aki a leszerelési törekvések tetterős támogatá­sát kérte, majd a Népszövetség ázsiai műkö­dését méltatta. Joshizaum japán delegátus szintén a leszerelési kérdésről beszélt. Japán őszintén óhajtja a leszerelést és erről a was­hingtoni és londoni flottaegyezmények meg­kötésével is tanúbizonyságot tett. Guthrie kanadai delegátus annak a remé­nyének adott kifejezést, hogy a leszerelési konferencia sikerrel fog végződni. Ghyca herceg román külügyminiszter szin­tén sikert kivan a leszerelési konferenciának. I tBIM KflUÉHflZ 1 KURINfl SIMI teljes zenekarával hangversenyez! A közgyűlés ezután félbeszakította az álta­lános vitát és folytatását csütörtök délelőtt^ halasztotta. A németországi látogatás Genf, szeptember 9. A német és francia delegátusok között élénk eszmecsere folyik a francia miniszterek németországi látogatása ügyében. Francia részről eddig még nem adtak pozitív választ. megfelel-e Lavat miniszterelnöknek és Briand külügyminiszternek a német kormány meg­hívólevelében közölt szeptember 26. és 27, dátum. A francia delegáció erre vonatkozó­lag Laval miniszterelnöknek tartotta fenn a döntést. A német és a francia delegátusok ez­­időszerint a berlini weekend alkalmából sző­nyegre kerülő témák megvitatását készítik eíő. Lassú hőemelkedés A Meteorológiai intézet jelenti szeptember 9-én délben 12 órakort Az időjárás Középeurópában az évszakhoz viszonyítva általában hűvös. Nagyobb csapa­dékok egy a Balkán felé tartó esőfront h*­­tása alatt Olaszországban fordultak elő. Hazánkban tegnap a nappali felmelegedés csak 16—20 fokig terjedt, az éjjeli lehűlés pedig igen erős méreteket öltött, úgy hogy ma reggelre különösen az ország északi felé­ben sokhelyütt dér keletkezett. A tegnapi esőzés főként az ország keleti részeire szo­rítkozik, a legtöbb csapadékot (10 millimé­tert) Debrecenből és Izsákról jelentették. Budapesten 9-én délben a hőmérséklet 1(1 fok Celsius, a tengerszinre átszámított lég­nyomás pedig 763 milliméter. Várható időjárás a következő huszonnégy órára: Ma az ország déli felén esőre hajló idő, egyébként az éjjeli lehűlés csökkenése és lassú hőcmelkcdés várható. Az ottfelejtett brilliáns­­gyürük A rendőrségen ma délelőtt megjelent Bárdi Heurík, a Deák Ferenc-utcai tiienensioie cég egyik tulajdonosa és bejelentette, hogy az esie felesége a Dunakorzó-káveház mosuóhelyisé­­gében felejetette három brilliánsgyürüjét. Amikor nájuíny perc múlva visszasietett, a gyűrűknek inár hűlt helyét találta. Az egyik gyűrű értéke 8000 pengő, a másik keltőjé ezer-ezer pengő. A rendőrség mcginditotla a nyomozást, hogy a rövid idő alatt ki járha­tott a mosdóhelyiségben s vihette el a gyűrű­ket. Bárdi Henrik egyébként magas jutalmat tűzött ki a nyomravezetőnek. Megtalálták a nemzeti-szocialista Heister gyilkosát Berlin, szeptember 9. (Az Esti Kurir tudósítójának távirata.) Kölnből jelentik: A Heister Albert nemzeti szocialista pártfunkcionárius ügyében meg­indított vizsgálat tegnap tartott újabb ház­kutatás adatai alapján megállapította, hogy, Niksch 19 éves munkás, a kommunista párt tagja volt az, akinek golyója Heistert meg­ölte. Dürivardt, az eddigi főgyanusitott, szin­tén vizsgálati fogságban marad, mert való­színű, hogy valamiképen Niksch segítségére volt. — Egy százados balesete. Ma délelőtt a Ki­rályi Pál-utca 11. számú ház előtt haladt el vitéz Szépkuthy Károly honvédszázados. A1 háromemeletes ház tetejéről egy darab tégla levált és lezuhant. A tégladarab a százados fejére esett. A mentők részesítették első se­gélyben, majd kívánságára lakására szállítot­ták. — Elhunyt újságíró. Hosszas szenvedés után ma reggel meghalt Kondor Artúr hírlap­író, aki hosszú ideig munkatársa volt egy német napilapnak. Temetése pénteken délben egy órakor lesz a rákoskeresztúri izraelita te­metőben s ezen képviselteti magát a Magyar­országi Újságírók Egyesülete is, amely szóno­kot küld ki az elhunyt ujságiró érdemeinek méltatására. — Elhájasodásnál, köszvénynél és cukor­betegségnél a természetes „Ferenc József** keserüviz javítja a gyomor és a belek műkö­dését és előmozdítja az emésztést. Az anyag­­cserebántalmak gyógyító eljárásainak több kutatója megállapította, hogy a Ferenc József viz-kura nagyon szép eredményre vezet. A Ferenc József keserüviz gyógyszertárakban, drogériákban és iüszerüjdelckben kapható., ^

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék