Esti Kurir, 1932. február (10. évfolyam, 26-48. szám)

1932-02-17 / 38. szám

8. oldal A hétfő zenéje Hétfőn este válogathatott Budapest zenei közönsége a zenei eseményekben: az Opera­­mában, a Wagner-ciklus során. A bolygó hollandi­a került előadásra,, Erik szerepében Pilinszky Zsigmonddal. A Városi Színházban Cristi Solari és Tina Paggi a Traviatát éne­kelték. A Vigadóban tehetséges zongora­­művésznőnk, Bíró Sári közreműködésével Journet adott ária- és dalestet, a Zeneművé­szeti Főiskolán pedig a Budapesti Hangver­seny­zenekart vezényelte Hans Weissbach düsseldorfi főzeneigazgató, előadván többek között Mahler évtizedek óta nem hallott ötö­dik szimfóniáját. Ezen a hangversenyen Cse­­repnin bemutatta második zongoraversenyét és Vera de Villiers két Csajkovszky-áriát éne­kelt. Az impresszáriós konjunktúra fénykorá­ban sem volt részünk egy este több érdekes eseményben. A részletes beszámoló kötelezett­sége alól a krónikást fölmenti az a tény, hogy Pilinszky, Sóf­ári, Pagyi, Journet, sőt Bíró Sári is jól ismert szereplője a budapesti zenei életnek és hétfői szereplésük alkalmá­ból semmi kiemelkedő, új mozzanat nem kí­vánkozik tollhegyre. Meg kell azonban emlé­keznünk a Hangversenyzenekar hangverse­nyéről, amely egyike költ a legsikerültebbek­nek. Gserepnin versenyműve elgondolásában, hangzásban újszerű, felépítésében egységes, kitűnően tagozott, hatásos és lendületes kom­pozíció. A zongorarészt a szerző brilliánsan tolmácsolta. Mahler Ötödik Szimfóniájánál mi jobban szeretjük úgy azokat, amelyek e szimfónia előtt, mint azokat, amelyek utána keletkeztek, de hálát érzünk a kitűnő düssel­dorfi karmester iránt, amiért Mahlernek ezt a művét is megszólaltatta. Mert ez a szim­fónia is: Mahler mély, nagy lelkének egy da­rabja, amelyben visszatükröződik korának, a ferencjózsefi aranykornak érzés- és gondolat­­világa és megindító hangokban jut kifejezésre a­­ ma­hl­éri líra, amely, mintha csak megérezte volna, hogy a történelem egy lezáruló kor­szakának hattyúdalát énekli, egy elmerülő vi­lágét, amelynek ma, alig három évtized múl­tán, már a nyomait is csak alig tudjuk fel­leli­. A Szimfónia mintaszerű , előadásáért a közönség — a hangverseny befejezése után! — közel tíz percig ünnepelte a kiváló kar­mestert és diadalmasan előretörő fiatal zene­karát. f. gy. Holms­: A MŰVÉSZ SZÍNHÁZ megugrása! Zilehy Lajos: Tűzmadár A színházak körül... A Budapesti Színészek Szövetsége úgy határo­zott, hogy Hegedűs Gyula halálával megüresedett elnöki állást egyelőre nem tölti be, hanem ne­gyedik alelnöki állást kreál. Erre az állásra a Szülész Szövetség tegnapi választményi ülésén egyhangúan Béke­ff­i Lászlót választották meg. * Isonthy Hanna egyheti szanatóriumi pihenésre vonult.* Sándor József kitűnő színésznek, a Magyar­­országi Artista Egyesület elnökének művészi és egyesületi működése huszonöt éves jubileumát ün­nepük e hónap 20-án délután 3 órakor a Fővá­rosi Operettszínházban. A jubiláns ünnepséget díszes előadás keretében tartják majd meg. • Az állami színházakban két nap óta szakadat­lan koferenciák folynak. A kultuszminisztérium felszólította az Operaház és a Nemzeti Színház vezetőségét, hogy haladéktalanul készítse el a szanálási program kereteit. A­ tervek elkészítésére negyvennyolc óra határidőt adott a kultuszmi­nisztérium. A határidő holnap jár le és a kultusz­minisztériumban rögtön tárgyalás alá veszik az állami színházak szanálási tervezetét. * Tizenhat magyar dal. Ezen a címen gyűj­ tötte össze dalait két fiatal magyar zeneszerző, Gi­tting Kálmán és Gráber Béla. A dalok fino­mak, hangulatosak, elárulják a két fiatal zene­szerző tehetségét és hivatottságát. A síkigMUj- Kedd A MŰVÉSZ SZÍNHÁZBAN ma este már nyilvá­nos főpróbára kerül a sor. Bárdos Artúr keze két hét alatt vadonatúj színházat varázsolt a régi Új Színház helyére és ma megtörténik a színház­­avatás. A próbák sorrendjében két darab fut párhuza­mosan egymás mellett: Zilahi­ Lajos Tűzmadár című színműve és Pirandello Ki-ki a maga mód­ján című darabja. Ma délelőtt a Zilahy-darabból már csak könnyű emlék­próba volt, a Pirandello­­színdarab legnehezebb jeleneteit azonban ma is teljes gőzzel próbálták. A Pirandello-darab egyik legérdekesebb jele­nete az, amikor fölvonás közben a nézők a szín­pad előtti lépcsősorra fölmérnek és vitatkoznak a darabról. Ebben a tömegjelenetben, amelyet Baráti József rendez, mintegy félszáz főnyi cso­portot mozgat a rendezői kéz. Baróti igen szi­gorúan kezeli a tömeget, a statisztának és a szí­nészeknek percenként, sőt másodpercenként kell lépcsőre fel, lépcsőre lejönni, hogy a kép egy színielőadás szünetének mozgalmasságát mu­tassa. színházban új darabot próbálnak, ezt szokta mon­dani: — Szóval a régi megbukott. Most hát a direktorok kitalálták az ellenszert, az úgynevezett sugópróbát. A színészekkel, zené­szekkel megsugatják, egymásnak, hogy kezdődnek az új darab próbái. Budapesten egyelőre négy színházban tartanak sugópróbákat. ELTHILLEMT AZ EMKE KÁVÉHÁZBAN szalon-, azz- és cigányzenekara játszik FEDÁK ELLENE EKEIK­EK — a primadonna tudja, hogy szép számban vannak ilyenek — mostanában nagy az örömük. Az történt ugyanis, hogy az egyik debreceni újságban Zsazsa asszony egykori, most hetvennyolcéves dajkája nyilatko­zatot adott le, amelyben elmondja, hogy tizenhat­éves volt, amikor Beregszászra került dajkának a háromhónapos Fedők Sárika mellé. Nem kell nagy számtani tudomány ahhoz, hogy leszögezzük: ilyen eredményre Fedők leglelkesebb ellenzelei sem számítottak. Holnap:A művész színház­­ megnyitása! Zilah­y Lajos: Tizminár FEKETE MÉDIT, Fekete Józsefnek, a Bethlen­­en Színpad igazgatójának híres úszó kislányát a Magyar Úszószövetség az elsőosztályú gárda tagjai közé sorozta be. Amikor Fekete József, a boldog apa megtudta a hírt, mosolyogva szólott: — Bár már az ő tehetségével átúsztam volna én is a szezont.* GAÁL FRANCISKA tegnap este a színház és a publikum nagy örömére ismét játszott a Vígszín­ház színpadán Em­őd—Török és Komjáthy Fizes­sen nagyság című operettjében. A nézőtér publikuma nagy szeretettel fogadta a kis primadonnát és színpadra léptekor hangos tapssal köszöntötte. Gaál Franciska öltözőjében ezeket mondotta nekünk: — A betegség elszólított a színpadról, de, hála Istennek, már úgy amennyire egészséges vagyok, játszhatom. A betegséget, amely napokig lappan­gott bennem, ki kellett heverni. Az utolsó napok­ban már magas lázzal játszottam. A színésznőt azonban meg kell érteni. Csak akkor dől ágynak, amikor már nem tud a lábán állni. A gyengél­kedés még nem elég ok ahhoz, hogy ne lépjen a színpadra. Komoly betegségnek kell jönnie... Ma este jubilál a Fi­essen nagyság A Vígszínházban jubileumot ünnepelnek. Ma este huszonötödször kerül színre Em­ődy Török és Komjáthy Fizessen, nagysád című nagy s­i­k­er is zen­é­s j­át­é­k­a. Még mindig csak KASSNER vonz telt házakat mindennap délután és este a ROYAL ORFEUMBAN SUGÓPRÓBA... Ha elkészül az új színész­­lexikon, ez a magyarázat is adatként szerepelhet majd. A sugópróba valamikor azt a próbát jelentette, amikor a próbán már a súgó is megjelent és a színészek nem szerepkönyvvel a kezükben olvasták szerepeiket, hanem a súgó után mondottál­ el. Az új szezonban a sugópróbának egész más a jelentősége. Sugópróba ma annyit jelent, hogy a direkció megbízottai megsúgják a szereplők­nek, hogy holnap az új darabból próbát tartanak. Nálunk ugyanis a közönség nem jó szemmel nézi azt, amikor a színház új darabot tűz ki mű­sorára. Az új próba kiírása, az új próbák rendezői lapon való leszögezése az ép­pen szilire került da­rabokra árnyékot vet. Aki megtudja, hogy egy A Hamburgi menyasszony új borto­vánja — Tolnay A Városi Színház, Vincze Zsigm­ond Ham­burgi menyasszony című operettjét, amelyet vasárnap este díszelőadás keretében újított fel, tovább játssza. A nagy sikert aratott fel­újításnak új bonvivánja van: Tolnai­ Andor, aki ma este már fellép a Hamburgi meny­asszonyban. * Mégis!... Fiatal művészek és szerzők ezen a címen rendeznek estet a Zenakadémia kamara­­érmében február 24-én. Fellépnek Ascher Oszkár, Játó Elemér, Simon Zsuzsa, Andersen Felicia, abinyi István, Juhász László, akik Illés Gyula, Tábori Pál, Vajda János, Kati László, Szelényi­stván és Várnai László verseit szavalják. Az elő­­d­ást Pünküsti Andor vezeti be. v . Kedd, február 16. 4.06: Meseóra. — 5.06: Bura Sándor cigány­zenekarának muzsikája. — 5.50: Révész Béla elő­adása a gyermekmentésről. — 6.25: Az Opera­ház előadásának ismertetése, majd a Siegfried köz­vetítése. Utána Farkas Jenő és cigányzenek­arának mu­zsikája a Spolarieh-kávéházból. A Telefon Hírmondó műsora egész nap azonos a rádió műsorával. 5 csöves egyenáramú hálózati készít­ék Márton Pálnál IV. Városháza u. 1. Tel.: 801-16 Szerda, február 17. 9.15: Katonazene. — 12.05: Győri Vörös Misi és cigányzenekarának muzsikája. — 3.10: Morse­­tanfolyam. — 4.00: Divatelőadás. — 5.00: Mó­ricz Pál előadása. — 5.25: Hangverseny. — 7.00: Olasz nyelvtan. — 7.30: Lukinich Imre dr. elő­adása. — 8.00: Egyfelvonásosok a Stúdióból. — Utána: zalaegerszegi Horváth Rezső és cigány­zenekarának muzsikája a Bodó-kávéházból. A Telefon Hírmondó műsora egész nap azonos a rádió műsorával. A SZÍNHÁZAK, KABARÉK heti MŰSORA Minden este és vasárnap délután: Andrássy-úti Színház: Exhercegnő stb. (4­91 — Teréz­ körúti Színpad: Medgyaszay, Rózsahegyi, Kabos (4, 9). — Bethlen-téri Színpad: Nyári manőver (mindennap 6, 9). — Komédia Orfeum: Küry, Roti, Tábori (fél 5, fél 9). — P­oyal Orfeum: Kassner, a varázsló (fél 5, fél 9, vasárnap 3, 6, 9). — Steinhardt Színpad: Nászéjszaka (8/15, s/1 9). —• Jókai Színkör: Hétfő, kedd: Balról a harmadik (6), szerda Vidám est (8), csütörtök: Balról a harmadik (6). Opera (3, V£8) Nemzeti (3. 448) Kamara (1 4. 348) Város­ (3. 028) Víg Hit. 8) Belváros) (14, 8) Magyar (1/14, 8) Király (3, 8) F. Operett. (144,8) Művész Színház (4, 8) Kedd ..................... Siegfried Az egyetlen ! Gyöngykaláris K23 Víg özvegy Fizessen nagysád A torockói menyasszony­ Hawai rózsája Nyitott ablak— Szerda ..................... • János vitéz Légy jó mindhalálig­­ Porcellán Hamburgi menyasszony Fizessen nagysád Szépség vására-Hawai rózsája Nyitott ablak Tűzmadár Csütörtök ................. Szöktetés a szerály­­ból. Évszakok - Ember tragédiája Gyöngykaláris Rigoletto Fizessen nagysád Szépség vására-Hawai rózsája Nyitott ablak Tűzmadár Péntek ........................­Porcellán Fösvény (klassz, sor­, mérsékelt helyárak) Hamburgi menyasszony Fizessen nagysád A tororkói menyasszony-Hawai rózsája Nyitott ablak Tűzmadár Szombat .................. • Istenek alkonya Gyöngykaláris A Hableány-penzió Hamburgi menyasszony Fizessen nagysád Szépség vására-Hawai rózsája Nyitott ablak Tűzmadár Vasárnap délután . . . Pillangókisasszony Jégcsap A csodadoktor Víg özvegy Gyermekelőadás A torockói m­eny­asszony-A fehér ló Mara Tűzmadár Vasárnap este .... Köneny, Angelica nő­vér. G. Schicchi F. Hableány penzió Gyöngy-kaláris Hamburgi menyasszony Fizessen nagysád Szépség vására-Hawai rózsája Nyitott ablak Tűzmadár ! Szerda, 1932 február 17 GPIBMP Amerikai tragédia Az amerikai bíróság halálra ítél egy fiatal­embert, aki lelkében eltökélten elhatározta, hogy­ megöli megunt szerelmét. A gyilkosságra­­ min­dent előkészít. Csónakot bérel azzal a szándék­kal, hogy a tavon, mikor nem látja senki ,­ vízbe fullasztja a szerencsétlen nőt. Gyávaságból, avagy gyengeségből — de talán megbánás­ból, a tett­ elkövetése előtt meggondolja a dolgot. Ugyan­akkor azonban a leány egy szerencsétlen moz­dulat következményekép a csónakkal befordul a vízbe. A fiú is. A fiú nem siet a leány segítsé­gére, a leány oda pusztul — a fiú kiúszik... Ez az. Amerikai tragédia, amely fölött száz­ezrek és százezrek vitatkoztak, justizmord tör­tént-e vagy sem. És mindezek mögé a zseniális író odavetíti a szociális miliő remek rajzát, a társadalomnak azokat a kényszerítő erőit, ame­lyek ellenállhatatlan erővel presszionálják a fia­talembert a bűnnek ha nem is elkövetésére, de pontos kiter­­elésére. A rendezőnek, aki vállalkozott arra, hogy ezt az ezerfelé ágazó témát, ezt a hatalmas szociális vádiratot filmre viszi , nem volt könnyű dolga. Érezte ezt a Paramount is, amikor a legnagyobb rendezősztárra, Joseph von Sternbergre, a Mar­­­­lene Dietrich-filmek rendezőjére bízta az Ameri­kai tragédia elkészítését. És két egészen friss embert adott mellé a főszerepek eljátszására, két fiatal színészt, akik mentesek még minden ku­lissza-mozdulattól, hangtól és sóhajtól és csak egyetlen jogcímük volt a főszerepek eljátszására: a tehetségük. Ez a három ember: a rendező, Philips Holmes, a fiú és Sylvia Sidnett, a leány szerepében mű­vészi egészet adnak a közönségnek, amely a Bécsi, Omnia és Corso tegnapi bemutatóján nagy tetszéssel fogadta Th­eodor Dreiser világhírű re­gényének filmvariációját. Charlotte Susa, ez az erotikus szépségű, érdekes német film­primadonna, aki nemrég tűnt csak fel a mozi birodalmában, most mindinkább az élre tör és egymásután játssza el az új produkciók főszere­peit. Első sikereit kalandorfilm­ekben aratta, ké­sőbb aztán rájöttek, hogy kitűnő vígjátéki szí­nésznő és most már főleg ilyen szerepeket bíz­nak rá. Legújabb film­jét, a Házassági Kft.-t nem­régen fejezte be — a külföldi kritika azt mondja róla, hogy az érzéki szépségű, szőke német film-­­ primadonna legjobb szerepe ez az igen mulatsá- ■ gos házassági komédia. Ramon Novarro tíz éves jubileumát ünnepelték néhány nappal ezelőtt a Metró holly­woodi stúdiójában. Ezen a napon írta alá ünne­pélyes keretek között Ramon Novarro, a legnép­szerűbb amerikai filmsztár új szerződését és az, új Metró-szerződés aláírása egybeesik a kitűnő­­ filmsztár tízéves jubileumával is. Ramon Novarro első sikerét a Zendai fogoly­ ban aratta, pályája azóta a nagy sikerek sorozata egészen jubiláns filmjéig, Artúr Schnitzler Hajnali mérkőzés című regényének filmváltozatáig. Visszajön a Kadettkisasszony ! A legnagyobb sikert aratott Bolváry Géza­­filmet csütörtöktől kizárólagos joggal mutatja be a Palace Filmszínház. Jegyek már válthatók. ­ Templomi díszhangverseny a fiuárvaházban. Szerdán este fél 8 órakor rendezi meg a fiuárva­­ház nagy­ érdeklődéssel várt templomi díszhang­versenyét. A nagyszabású műsor keretében Gold­­mark, Bruch, Halévy, Banzalo ének- és zene­­kompozíciói, orgona, hárfa, hegedű, gordonka együttesében tesznek hallhatók a legkiválóbb művészek előadásában. A hangverseny elnöksége kéri mindazokat, akik jegyüket még nem vették át, hogy­ a torlódás elkerülése végett azt a fiú­­árvaházban (VIL, Vilma királyné-út 25, telefon 323—57.) mielőbb átvenni szíveskedjenek.­­ Fogalma sincs róla, milyen keresett a Diana­­fogkrém. Miért? Mert remek és olcsó, tubuson­ként csak 48 fillér. x Nincsen járvány! Mindenkinek kötelessége azonban, hogy elejét vegye a járványos, külö­nösen a meghűléses betegségek elterjedésének. A legszükségesebb óvintézkedések mellett ügyelni kell arra, hogy ne terjesszük az influenzát, nát­hát. Társaságban, villamoson, szóval ott, ahol több ember megfordul, köhögés útján terjednek a meghűléses betegségek. Nemcsak saját, hanem embertársai egészségét is óvja tehát, aki dr. Egger-mellpasztillát használ, mely a köhög­őt rögtön megszünteti, rekedtség és hurut ellen ki­váló hatású. Gyógyszertárakban és drogériákban kapható.­­ Túltengő hajszálait fájdalom nélkül egy perc alatt eltávolítja a kitűnő illatú Morisson depi­­látor.

Next