Esti Kurir, 1935. augusztus (13. évfolyam, 173-197. szám)

1935-08-28 / 194. szám

■ n­i­Mnv JJfeUnAggzi A BALATONI STRANDON megjelent a kitűnő színésznő, természetesen a modern idők jelme­zében, világoskék shortban. Más semmi egyéb nem volt rajta, csak a short és temérdek ék­szer. Az aranyifjúság, amely vidáman csapkodta körülötte a habokat, a fürdőhely egyik nyaraló ékszerészét hívta meg az ékszerek felbecsülé­sére. Az ékszerész hozzákezdett a vizsgálathoz és kiderült, hogy a művésznőn a shorton kívül semmi se valódi.★ RÁDAY IMRE elment a Nemzeti Múzeumba és megnézte a régiségtárat. Egy őskori kancsó előtt megállott és hosszasan nézte a feliratot, amely azt hirdette, hogy a bronzkancsó négy­ezer éves. Azután előhúzta zsebéből ceruzáját és a négyezer évhez hozzáírta: «és nyolc hónapos*. — Uram — sietett elő az őr — mit csinál ön? összefirkálja a tábláinkat? — Nem kérem — védekezett Ráday —, én csak az igazságot szeretem. Ezelőtt nyolc hó­nappal voltam itt utoljára és akkor is az állott a táblán, hogy a bronzkorsó négyezer éves. Elmaradt a IX. Szimfónia Tegnap este az állatkerti szabad színpadon Beethoven IX. Szimfóniáját hirdették. A hang­verseny megkezdése előtt komor fellegek gyü­lekeztek az Állatkert felett. A felhők egyre fe­ketébbek lettek és a helyzet egyre veszedelme­sebbé vált. Röviddel a hangverseny megkezdése előtt azután úgy döntöttek, hogy a IX. Szimfónia előadását nem tartják meg. Éjjel-nappal próbálnak a Vígszínházban . A Vígszínház a jövő szombaton, szeptember 7-én mutatja be Bús-Fekete László Szerelemből elégtelen című színdarabját. A próbák a szín­házban éjjel-nappal folynak. Délelőtt és este a szereplő színészek próbálnak, éjszaka pedig a díszletek felállítására és a világítási effektusok elhelyezésére kerül a sor. Technikai igazgató: Ormos László Új magyar karrier híre érkezett New Yorkból, ahol most mutatják be a Broadway egyik szín­házában A sors asszonya című drámát. A szín­­lap szerint, az előadásra kerülő darab technikai igazgatója Ormos László, aki nemrégien még mint újságíró működött Budapesten, majd Pá­­risba került, ahol Korda Sándor mellett dol­gozott. Páris után Amerika következett, ahol a fiatal magyar újságíró úgy látszik pompásan megtalálta elhelyezkedését. Mától kezdve már este is próbálnak a Magyar Színházban A Magyar Színházban erősen készülődnek Brúnó Frank Pityu című színdarabjára. Mától kezdődően már este is próbálnak. Amíg az esti próbák tartanak, a darab főszereplője, Fedők Sári bent lakik a városban. Elhelyezkedtek a dizőzök A dizőzöknek nagyszerű a konjunktúrájuk: divatban vannak. Legalább is ezt bizonyítja az a körülmény, hogy valamennyije, kicsije, nagyja egyaránt, elhelyezkedett. Szeptembertől kezdő­dően dizőzeink itt hallhatók. Bristol: Sólyom Janka. Dunacorso-kávéház: Keglevich Marietta, Flórián-bár: Vécsey Dorris, Hangli: Herendy Manci, Negresco: Rácz Valéria, Parisette: Vörös Anikó és Barabás Sári, Prince of Wales: Ádám Piri, Spolarits-bár: Kertész Ila, Tarján-bár: Grethe Dorin, Vigszinház-grill: Fellegi Teri, Vigszinház-söröző: Türk Berta. Színpadon egyetlen ditezünk hallható csak: Nagykovácsi Ilona. Jeritza Párisban Jeritza Mária férjével Párisba érkezett Ame­rikából. A nászutaspár inkognitóban szállt meg Páris egyik legelőkelőbb szállodájában, ötszö­ges lakosztályt foglaltak le számára. ­ Roboz Aladár: Az évek elrepültek fölöttünk, de a kis színház fiatal maradt Szombaton, e hónap 31-én nyitja ki kapuit a kis Terézkörúti Színpad, teljesen újjáalakítva. A színpadot átépítették, a legmodernebb világí­tási effektusokkal látták el, a nézőtérre új szé­keket helyeztek, az előcsarnokot pedig a régen nélkülözött dohányzóvá alakították át. A kis színház, amely mindig legkorábban zárja kapuit és egyben legkorábban kezdi szezonját, erősen felkészült az új szezonra, amelyről Roboz Ala­dár, a színház igazgatója a következőket mondja: — A Terézkörúti Színpad élete tizennegyedik esztendejébe lép igazgatásom alatt. Minden igye­kezetem az, hogy a napi élettel haladjak és ne színházat játsszam, hanem a való életet vigyem a közönség elé. Úgy is mondhatnám, nem szín­házat csinálunk, hanem egy vidám napilapot, tele aktualitásokkal, tréfákkal, vidám ötletekkel. A színészek a szerkesztőség tagjai, maga a pro­gram pedig az újság, amelyet a közönség a né­zőtér kényelmes székeiről pompásan élvezhet. Az elmúlt tizennégy esztendő alatt nem egyszer előfordult, hogy egy-egy hangulatot, szelíd, eset­leg könnyekkel teli jelenést vittünk ki a szín­padra. Ettől az esztendőtől kezdve azonban csak nevettetni fogunk. Az évek elröpültek fö­löttünk, de a kis színház megmaradt fiatalnak, mozgékonynak, rugalmasnak, amely nem marad el a napi események mögött. — Szombaton megnyílik a színház. Tagjaink, Pest kedvencei: a konferanszié Béke­ffi, továbbá Vaszary Piroska, Salamon Béla, Rajna Alice, Nagykovácsi Ilona, Gárdonyi, Komlós, Kőváry, aki egyúttal a színház rendezője is, László Mik­lós, Peti Sándor, Bodó Ica, Sass Oly és Mihályi Ernő. Karmesterünk Erdélyi Patai Leó, a ki­tűnő muzsikus. A szerzők pedig, akik egész esz­tendőben dolgoznak nekünk, Nagy Endre, Bé­­keffi, Nóti, Vadnay, László Miklós, Lőrincz Mik­lós, Em­őd, Vaszary János, Vaszary Gábor, Lu­­zsenszky Anna, Kőváry Gyula és a kiváló kom­ponista, Reinitz Béla. Jean Parker, a vadállatokat szelídítő szép amerikai filmprimadonna, leopárd helyett szívesebben ül kis kutyájával a fotografáló gép elé A sziniiskolák reformálására készül Németh Antal Beavatott helyről úgy informálják az Esti Kurir munkatársát, hogy Németh Antal dr., a Nemzeti Színház igazgatója, a kultuszminisz­terhez beadvánnyal fordult, amelyben a Buda­pesten m­ű­ködő sziniiskolákat akarja megrefor­málni. A sokoldalú Németh Antal, aki bámula­tos energiával tevékenykedik a színházművészet minden ágazatában, a színészképzést meglehe­tős egyszerűen akarja megoldani: a kultusz­miniszternek a színiiskolák eltörlését indítvá­nyozta. A beadvány szerint csak a Színművészeti Fő­iskola maradna meg, amely kapna két mellék­szakot. Ott tanítanák az operettet és a film­játszást is. 11935 Vik­. 28. SZERDA Sxiibox- és rádió­műsor a 43. oldalon Megvannak a Király Színház énekesei A Király Színház főként énekes darabokat mutat majd be, így elsősorban az énekes szí­­ nésznők-színészek szerződtetéséről gondosko­­dott. Ott lesz Honth Erzsébet, Kertész Gábor, László Andor, Tompa Béla (Kolozsvárról) és Endrődy Mihály (Pécsről). Leszerződött továbbá­ Pataky Juci, a kiváló táncosnő, akinek neve elé bátran odaírhatjuk a „világhírű" jelzőt. Pataky Juci a «Hugos» duett tagja volt, akinek világ­­viszonylatban is jelentős sikerei voltak. Hogyan öltöznek a filmsztárok Hollywood divatdiktátora, Adrién mester­ most tette közzé az induló új szezonról szóló­ horoszkópját. A divatdiktátor pontosan beszá­mol arról, milyen lesz az elegáns hölgy divat­­viselete az 1935—36. szezonban. Adrién mester, mint mindig, úgy beszámolóját most is érdekes csevegésekkel és megjegyzésekkel tarkítja. Mos­tani beszámolójában például a hollywoodi film­sztárok öltözködési módjáról beszél és elmondja, hogyan szeretnek öltözni az egyes sztárok. Iggi például az isteni Garbó valóságos szerelmese az öv viseletének. Csak öves ruhákat hord. Igen gyakran maga készíti az övét ruháihoz. Juan Crawford a nehéz szöveteket szereti és estélyi ruháira sok ólomgombot varrat, hogy a ruha megfelelő ráncokat vessen. Jean Harlow soha­sem vesz fel új keztyüt, mindig régieket tisztíttat ki és azt állítja, hogy ezáltal a keztyűnek pa­tinás színezete lesz. Norma Shearer a kalapokért rajong és a hollywoodi kalapdivat diktátor­, nője. Ma sajtóteát ad Hans Bartsch Hans Bartsch, az ismert amerikai színházi menedzser, Palásthy Irén férje, Budapestre ér­kezett. Ma délután a Ritzben sajtóteát rendez. Jókai és Petőfi Velencében Velence, augusztus 27. (Az Esti Kurir tudósítójától.) Az Ufa, nagyi meglepetésre, az idén, nem tudni mi okból, nek­i vett részt a velencei filmversenyen. De azért egy­­érdekes véletlen folytán, ha nem is a verseny hi­vatalos mozijának vásznán, mégis csak volt itt egy különös í7/a-bemutató, amelynek magyar vonatkozásai is vannak. A Lido nagymozija, amely függetlenül a film­­versenytől, egész szezon alatt a fürdővendégek rendelkezésére áll, szombaton a Cigánybárót hir­dette, ezt az új í7/a-filmet, amely tudvalévően Jókai Mór regényéből készült és az operettből inkább csak Johann Strauss halhatatlan muzsi­káját vette át. Viszont benne a regény minden szépsége és valamennyi érdekes fordulata. A filmverseny ugyanakkor egy svéd drámát mu­tatott be. És megtörtént az a furcsa eset, hogy 1, a Lido mozija tele volt, a filmversenyen ugyan­akkor bőven akadt még hely ... A Cigánybárónak, de különösen annak a fel­vonásnak, amely úgyszólván elejétől végig nem­ más, mint egy bravúrosan felépített csárdás­­kompozíció, nagy volt a sikere. A szereplők kö­zött pedig a Petőfi maszkjában megjelenő Adolf Wohlbrück tetszett nagyon a közönségnek. Hiába nyitották meg Szent Istvánra kapuikat a mozik, valljuk be őszintén, nem igen akad még publikum. Nagyon meleg van, az esték fülledtek, inkább a Szabadba vágynak az em­berek. Érdekes viszont, hogy egy kulturfilm az, amely a legnagyobb érdeklődést mutathatja ki kasszarapportjaiban. Az egyik erzsébetvárosi moziban Palesztináról készült filmet forgatnak. Nincs benne semmi összefüggő cselekmény, csak néhány képsorozat arról, hogyan kezdődött és mivé fejlődött ott minden ötven esztendő alatt. És közben néhány régi felvétel is, a világháborúból, meg azokról a történelmi eseményekről, amelyek állomásai voltak az új állam keletkezésének és fejlődésé­nek. Van néhány nagyon szép kép közöttük és bár szerelem semmi, — mégis itt van a legtöbb publikum ma...

Next