Esti Kurir, 1936. január (14. évfolyam, 1-25. szám)

1936-01-16 / 12. szám

­ Honthy Hanna Miskolcon Honthy Hanna, a kitű­nő primadonna, a mis­kolci színházban vendégszerepelt a Bécsi tavasz című romantikus operettben. Honthy Hanna vendégszereplésének sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az operettet öt egymásután következő este adták és a jövő héten Honthy Hannának ismét vissza kell utaznia Miskolcra, hogy vendégfellépéseit folytassa. 8 *5 A Warrenne mesterségében, Lady Windermere legyezőjében és a Brasbound kapitányban lép fel Fedák Sári Bécsben Ismeretes, hogy John direktor, a bécsi Deutsches Volkstheater igazgatója tárgyalásokat kezdett Fedák Sárival bécsi vendégszereplésről. Ezek a tárgyalások most már olyan előre­haladott stádiumba jutottak, hogy Jahn di­rektor a bécsi lapoknak ma nyilatkozatot adott, amelyekben a következőket közli: " — Fedák Sárit, a kiváló magyar művész­nőt több darab főszerepének eljátszására, hosszabb bécsi vendégszereplésre szeretném megnyerni, így a többi között fel akarom őt kérni Shaw «Warenné mestersége» és «Bras­­hnund kapitány» című darabjai, to­vábbá Wilde «Lady Winderm­ere legye­zője »­­című­ darabja főszerepének eljátszására. A­­terv kivitele előtt jelenleg még néhány aka­dály van, Fedák Sári ugyanis most nagy si­kerrel játszik a Royal Színház Ezüstmeny­­vis­­zony című­ operettjében, azonkívül pedig azt az óhaját közölte velem, hogy mielőtt Bécsbe jönne, szeretné­m felfrissíteni német tu­dását. — Mindezektől függetlenül meg vagyok róla győződve, hogy Fedák Sári vendégjátéka február végén, vagy március elején meglesz. Készül a Kosáry Emmi filmje A Hunnia filmgyárban néhány napja folyik már Kosáry Emmi első hangosfilmjének felvé­tele, a dupla műteremben Az okos mama dísz­leteit állították fel. A nagy színházi jelenetet forgatják két nap óta, a statiszták százai hul­­lámzanak újra és újra el a felvevőgép előtt. Az okos mama két férfiszerepét Törzs Jenő és Kabos Gyula játssza, a rendező: Martonffy Emil. S­íler. ­­­jttm. ISXM atát,­­ hogy a bécsi Szent István Egyesület szom­baton rendezi hagyományos bálját, amely a bécsi társaságok legelőkelőbb báljai közé tartozik. A bált, mint minden évben, a magyar követség bankgassei dísztermeiben tartják meg. .A jóté­­konycélú bál védnökségét Batthyány-Strattmann Mária Terézia hercegné és Rudnay Lajos magyar követ és meghatalmazott miniszter vállalta, hogy az egyik dunaparti bár fiatal dizőze és a zenekar dobosa között ostromállapot van. A dobos haragjának úgy ad kifejezést, hogy a dizőz sanzonjait túldobolja. A különös háborúskodás­nak persze sok a hallgatója. hogy Jerabek Boriska, akit Fedők Sári Amerikából hozott magával, holnap elutazik Budapestről, haza, Amerikába. hogy Hont Ferenc, a kiváló színpadi ren­dező, az első szegedi Ember tragédiája játék ren­dezője, péntek este nyolc órakor Színház és tár­sadalom címen előadást tart a Magyar Könyv­es Zeneműkereskedő Alkalmazottak Országos Egyesületében, Erzsébet­ körút 41. sz. alatt, hogy egyik kis színházunkban tegnap este, miután az egyik szereplőt egy másik színháznak kellett kölcsönadni, a világosító játszotta az egyik szerepet. Nagy sikere volt, még autogramot is kértek tőle, hogy Rü­kk Marika pénteken, 17-én érkezik haza Berlinből. Színésznőt ilyen nehezen még nem vártak Pesten: egy színház megmentését akarják rábízni, hogy a pesti szépasszonyt, aki barátnői kö­rében arról híres, hogy a kozmetika eszközeit túlságosan igénybe veszi és erősen festi magát, megkérdezték, az olasz vagy a holland iskolához tartozik-e , mint festő. A Színész Szövetség erélyes lépésre készül adásaival szemben Annak idején az úgynevezett jó konjunk­túrában ragyogóan ment a színházaknak és így természetesen a színészeknek is. A Szí­nész Szövetség tagdíjai az utolsó fillérig be­folytak és a szövetség vagyonát még gyara­pították a különböző előadásokon, főpróbá­kon befolyt összegek is. A Budapesti Színész Szövetség akkoriban egyike volt az ország leggazdagabb társadalmi egyesületeinek. Később a viszonyok rosszabbodásával a színészek kereseti lehetőségei is csökkentek és ekkor többen, köztük nem egy legelsőrangú kiváló művész a Színész Szövetséghez fordult a köl­csönért. A kölcsönt meg is kapták. Ezer pengőtől öt­ezer pengőig utaltak ki egyik-másik művész­nek segítséget azzal, hogy a kapott összeget bár részletekben, de rövid időn belül vissza­fizetik. • A művészek legtöbbje azonban megfeled­kezett a kölcsön visszafizetéséről, sőt több­szöri felszólításra és az üléseken elhangzott elkeseredett kifakadások után sem fizették vissza a baráti kölcsönt. A szövetség most meglehetős rossz helyzet­ben van. Az úgyszólván napi kenyérért hoz­záfordulókat sem tudja segélyezni. Elhatá­rozták hát, hogy erélyes lépéseket tesznek a szövetségnek azokkal az adósaival szemben, akik ma is a legjobb viszonyok között élnek, színházaiktól a legmagasabb gázsikat kapják, ezzel szemben azonban a kölcsönt nem fize­tik vissza, hogy a visszatérített összegekből a szövetség segélyezhesse azokat, akik a mai nehéz időkben kenyér nélkül álla­nak. Szó van arról is, hogy amennyiben a szö­vetség adósai az erélyes közbelépésre és fi­gyelmeztetésre sem hajlandók a kölcsönka­pott összeget visszafizetni, neveiket közgyű­lési határozatból nyilvánosságra hozzák és így kényszerítik majd az összeg visszafizeté­sére. Egy perce megállott a Bodnár Lujza próbája a Vígszínház színpadán Kegyeletes ünnepség volt ma délelőtt a Víg­színház színpadán Szomory Dezső Bodnár Lujza című színdarabjának próbája alatt. A próbát féltizenegykor kezdték meg és már ja­vában folytatták, amikor pontban tizenegy óra­kor Góth Sándor, a színház kiváló művésze, a Bodnár Lujza egyik főszereplője arra kérte a darab rendezőjét és a szereplőket, hogy egy percre fügesszék fel a próbát. — Ebben a pillanatban van huszonöt eszten­deje annak, — szólt — hogy a Nemzeti Szín­házból a Nagyasszony és A rajongó Bolzay-lány után Szomory Dezsőt a Vígszínház szín­padán köszönthettük. Huszonöt esztendővel ez­előtt a Györgyike, drága gyermek első próbá­ján, ebben a pillanatban mondotta el először Szomory szavait — Varsányi Irén. A próba megadott. A nézőtéren ülök, — az igazgatóság tagjai, valamint a Bodnár Lujzá­ban szereplő művészek közül azok, akiknek ép­pen nem volt jelenésük — fölállottak és a szín­ház mélységes kegyelettel adózott Varsányi Irén felejthetetlen, soha el nem tűnő emlékének... „Ez az igazság!"- mondja Karácsonyi Ily bécsi primadonna a tárgyalás előtt Karácsonyi Ily, a bécsi Stadtith­aler prima­donnája, a Cirkuszhercegnő címszereplője né­hány nap múlva felperesként áll Salm gróffal szemben a bécsi törvényszék előtt. Erről a per­ről sok mindent beszélnek művészi körökben. Karácsonyi Ily hozzánk küldött levelében így világítja meg az ügyet: «A gróf ,Salm-féle forrásból többféle hír jele­nik meg velem kapcsolatban. Az igazság az, amit én most elmondok. Annak idején Salm gróf egy kis társulattal Bécs­­ből külföldre indult. Miután Bécsben nem talált primadonnát, lejött Pestre és engem szerző­dte­­tett. Első állomásunk Zürich volt, ahol német nyelven bemutattunk egy Ter­it, amelyet nyolc nap alatt kellett betanulni. A gázsi pontos volt, a színház zsúfolásig megtelt két hétig. Ezután azonban szomorú napok virradtak rám. Zürich két hétnél tovább nem bír el egy programot, ezért négy nap alatt kellett betanulnom az új revüit. Az én szerepemet meghúzták, ami annyit jelen­tett, hogy kilenc szám helyett csak hatot éne­keltem, ami nem lett volna baj. Ugyanekkor azonban Salm gróf a gázsimat is meg akarta rö­­­vidíteni. A zürichi premier napján kellett volna az elmaradt gázsit kifizetni. Mivel azonban erre Salm gróf nem volt hajlandó, én a békés elvá­lást felajánlottam. A gróf azonban inkább a botrányt választotta és nem fizetett, én viszont a premiert otthagytam, mert semmi kedvem nem volt Salm társulatában működni gázsi nélkül.* «Most Bécsben bíróságot fordultam olta­lomért. Elmaradt gázsimat követelem Salm gróftól.* A zongoraverseny fejlődése II. estje A „Zongoraverseny fejlődése» hangverseny­­sorozat második estjén két érdekes vendégmű­vész szerepelt­ tegnap este a Zeneakadémia nagy­termében. Az egyik régi ismerősünk, Hoehn Alfréd, aki Brahms d-moll zongoraversenyét adta elő a tőle megszokott kitűnő technikával és lendülettel a Budapesti Szimfonikus Zene­karral. A másik érdekes vendég egy kis vörös­­hajú, tizenötéves bécsi lányka volt, Daisy Guth, az osztrák zenei élet legújabb felfedezettje. Daisy Guth Schumann egyik igen erős technikai felkészültséget kívánó zongoraversenyét, az a-moll op. ci-et játszotta finom technikával és képzeltséggel. A közönség hosszan és melegen ünnepelte a kis bécsi zongoraművésznőt. Befe­jezésül Hoehn Alfréd játszotta el Schumanntól a szimfonikus etűdöket. A Szimfonikus Zene­kart Fritz Jali, a bécsi Volksoper karnagya vezényel le. (g­ő.) Hatvanéves a Rienzi A Városi Színház jubiláris operaelőadásainak során Wagner Rienzi című operájának előadá­sára készül. A Rienzi (teljes címe Cola Rienzi, az utolsó néptribun) hatvan évvel ezelőtt került szilire a budapesti Nemzeti Színházban Szigligeti igazgatása alatt, Böhm Gusztáv fordításában. Első előadása 1842-ben volt a drezdai operaház­ban, ahol a Wagner-művet Liszt Ferenc aján­lására illesztették a műsorba. t. 1936 1.16, CSÜTÖRTÖK ■» Egy új sztár és egy régi sztár Többnapos szakbem­utatója során az Ufa most hozza az érdekeltek elé szezonja második felé­nek­­nagyágyúit... A délelőtti előadásokon óriási az érdeklődés, marcona jegyszedőket kellett a kapukba állítani, hogy senki illetéktelen ne kés­zőhessen a nézőtérre. Tegnap egy régi és egy új sztár filmjét kap­tuk. Az új sztár egy új tenorista, Alessandro Ziliani, a milánói opera tenoristája. Minden jog­címe megvan arra, hogy hamarosan Gigli és Kiepura konkurrense legyen a film vásznán —, hangja érces, játéka kellemes. A női főszereplő a szimpatikus Karola Höhn és markáns epizód­figurája az együ­ttesnek Paul Hörbiger zene­bohóca. A­­régi­ sztár, akit a­­szakbemutató másik filmjében kaptunk, Lil Dagover. ő játssza a női főszerepét a «Felsőbb parancs» című kém­filmnek, amely háttérnek Napóleon idejét vetíti az érdekes és fordulatos mese mögé. A decens, mindig finom Lil Dagover partner® Kari Ludwig Diehl, és természetesen, mint ahogy egyetlen kémtörténetből sem hiányzott eddig, most is egyik vezető szereplője a pro­dukciónak Theodor Loos. Esterházy Ferenc gróf operájának partitúrájával ma megjelent az Operaházban Annak idején az Esti Kurír jelentette első­nek, hogy gróf Esterházy Ferenc Fóthy János szövegkönyvéhez operát írt. Az opera az elmúlt héten teljesen elkészült és Ester­házy Ferenc gróf Fóthy János társaságában ma délben megjelent az Operaház igazgatói irodájában, ahol Márkus Lászlónak, az Operah­áz igazgatójának lezongorázta "a par­titúrát. Az Este­rházy—Fóthy opera, hír szerint, a jövő szezon első bemutatásra­­ke­­rülő magyar operája lesz. MEGJELENT A VÍTAMfIlM KÉPES HETILAP ÁRA 10 FILLÉR ] SZÍNHÁZ • MOZI* RIPORT és minden, ami igaz és érdekes A színházak örömei A Belvárosi Színházban tegnap este ötvened­szer adták Zilahy Lajos U­rilány című vígjátékát. A jubiláris előadáson nagy volt a siker és sok volt a kihívás. Ma este a Pesti Színházban századszor kerül színre az Érettségi. Holnap, csütörtökön este a Gazdag ember huszonötödször megy a Magyar Színházban. Vasárnap a szegedi színházban huszonötödször adják a Szonját. Január 22-én, szerdán este pedig százötvened­­szer kerül színre a Három ember a hóban, ame­lyet előbb a Royal Színházban adtak, most pe­dig a Bethlen-téri Színházban. MAGYAR SZÍNHÁZ Bemutató szombaton. Január 18-án VASZARY JÁNOS új vígjátéka ! ! HÁZASSÁG Főszereplő­k: Lázár Mária, Törzs Jenő, Hajmássy Miklós, Földényi, Z. Molnár, Szász Lili, Bársony törzsi, Bitesz, Boross Géza, Pataky, Sennyei Vera, Bokor Mária, Szaplonczay Éva, Batsányi Paula A darabban előforduló zenét Losonczy Dezső szerzette és Buttola jazz zenekara közvetíti

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék