Esti Kurir, 1937. január (15. évfolyam, 15-25. szám)

1937-01-30 / 24. szám

Búcsúzik a 3:1 a szerelem javára Két produkciót lát vendégül a Vígszínház a Royalban A Royal Színházban a jövő va­sárnap, február 7-én játsszák utol­jára Ábrahám Pál 3:1 a szerelem javára című operettjét, amelynek két főszereplője nem sokkal ezután Bécsbe kerül, ahol rövidesen meg­kezdődnek az Ábrahám-operett pró­bái ugyancsak Bársony Rózsival és Dénes Oszkárral a főszerepekben. A Royal Színház további sorsa: A Vígszínháznak eredetileg is az volt az elgondo­lása, hogy a Royal Színházat három al­kalmi produkcióra béreli ki. A há­rom produkció volt a Pál utcai fiuk, a Január 16-án éjjel és végül az Ábrahám-operett. Az eredeti elgon­dolás értelmében a Vígszínház több darabot a Royal Színházban nem ad elő, ellenben a szezon hátralévő részében két produkciót lát vendégül. Az első vendégjáték keretében egy magyar operettet mutatnak be. Az erre vonatkozó tárgyalások már a befejezéshez közelednek és minden valószínűsége megvan annak, hogy a 3:1 a szerelem javára előadássoro­zatának befejezése után ennek az operettnek a próbáit megkezdik a Royal Színházban. A VERÉB MONDJA-E A BAGOLYNAK, HOGY NAGYFEJE­, VAGY A BAGOLY A VERÉBNEK Kedves levélváltás folyt Kozma Dugó, az aradi színház igazgatója és Heltai Jenő, a cNéma levente« kiváló szerzője között. Kozma Hugó színigazgató és sz­­­ínész Heltai Jenőt figyelmeztette arra, hogy a tNéma levente» című darab­jának egyik mondatába tévedés csú­szott be. Mindjárt meg is írta, hogy az tévedés abban a párbeszédben van, amelyet Beatrix királyné folytat Má­tyás királlyal. A királyné ebben a je­lenetben szemére veti a királynak, hogy fia, Korvin János egy paraszt­­lánytól származik, mire a király azt válaszolja, hogy Olaszországban több , házasságon kívül született gyermek, mint a visegrádi vár alatt a szúnyog, tehát ha a királyné ezért szemre­hányást tesz a királynak, akkor ugyan­csak ráillik a közmondás, hogy *ve­­réb mondja a bagolynak, hogy nagy a feje*. A közmondás szerint azon­ban nem a veréb mondja a bagoly­nak, hogy nagy a feje, hanem for­dítva: a bagoly szólja meg ezért a ve­rebet. Heltai Jenő nagyon szívélyes han­gon válaszolt a levélre, megköszönte a figyelmeztetést és kijelentette, hogy a könyv második kiadásában ezt a kis tévedést, amely a verssorok rit­musa miatt csúszott a szövegbe, ki­javítja­ „ A Művész Színházban ismét elhalasztották az új darab bemutatóját A Mű­vészsz­ínházban a múlt hétre tervezték Bihari és Halász vígjátékának bemutatóját Az Egy pohár víz sikere miatt azonban erre a hétre prolongálták a be­mutató dátumát Az Egy pohár víz azonban nem engedett erejé­ből, tehát a színházban úgy dön­töttek, hogy még a jövő héten sem adnak premiert. M ILYEN IS VAN... (LEVÉL A SZERKESZTŐHÖZ.) Mélyen tisztelt Szerkesztő Úr! Az Esti Kurír tegnapi számában „Ó, szép vidék" cím alatt méltáz­­tattak foglalkozni azokkal a kis , szomorú eseményekkel, amelyek rávilágítanak a vidéki színigaz­gató tengernyi gondjára-bajára. Nem mulaszthatom el azonban, hogy ahhoz a fejezethez, amely­ben elmondják, hogy az egyik pesti primadonna vendégszereplése alkalmából a színháznak annyi jövedelme sem volt, hogy abból a primadonna fellépti díját kifizet­hették volna — hozzá ne tegyem­­ az én esetemet. Én is meghívtam vendégszerep­lésre a magyar színművészet egyik­­ legkiválóbb drámai színművésznő­jét. Miután azonban akkor váro­sunkban két bál is volt, a nézőtér nem telt meg, sőt hogy őszinte legyek, nagyon is szűkölködött a nézőkben. Amikor a kiváló mű­vésznő erről tudomást szerzett, be­üzent hozzám az igazgatói irodá­­ba, hogy gázsijából száz pengőt elenged. Ilyen is van. Szerkesztő Uram mély tisztelettel: Em**W**mg**B*&. Dohnányi angol kitünte­tettje ma hangverse­­nyezik Budapesten Karcsú fiatal hölgy sietett fel ma délelőtt a Zeneakadémia titkári iro­dájába. Próbára kérte a termet. A Zeneakadémián nagy örömmel fogad­ták a csinos fiatal művésznőt, aki Goime Creilh, a modern angol pianis­ták egyik legtehetségesebbike. Guime Creith nevét legutóbb egy nagy nem­zetközi zenei verseny tette ismertté. Az angol zenei körök pályázatot hir­dettek modern zongorakompozícióra és ezen a pályázaton Guime Creith is részt vett. A nemzetközi zsűri elnökévé Dohnányi Ernőt kérték fel, aki a ren­geteg pályázó között Guime Cresthinek ítélte oda a díjat. Guime Creith a Zeneakadémián ma egész délelőtt próbált, hogy esti hang­versenyén teljes felkészültséggel jelen­hessék meg. Erre — mint mondotta — azért van szükség, mert már két nap óta ki sem mozdult a vonatból. Stockholmból jött, estélyi ruhában, sietnie kellett, hogy ne késse le budapesti hangversenyét. 2 opera, 1 balett, 1 premier és 1 jubileum Szegeden Eseményekben bővelkedik a Szik­lai Jenő vezetése alatt álló szegedi színház februári műsora, ötödikén huszonötödször adják a Mafika had­nagya című operettet, nyolcadikén Rigoletto megy Svéd Sándorral, tizen­ötödikén pedig a budapesti Operaház vendégszerepel Hubay Jenő Csárda­jelenetével ■ ■ ■ Tizenhetedikén kerül bemutatóra Buday Dénes új ope­rettje, huszonkettedikén pedig a Fored-ban vendégszerepel Németh A Mária. A'^X!sisít HA EZT MAYERNÉ LÁTHAT­NÁ... Ezt a mondatot, mely szinte szállóigévé lett , Honthy Hanna ismétli többször a Hulló falevél­ben. Honthy Hanna ugyanis a darab során, amikor emelkedő karrierjének egy-egy fordulópont­jához jut, visszagondol Mayernéra, a ligeti bódé tulajdonosára, aki ki­dobta őt állásából és akkor mondja: «Ha ezt Mayerné lát­hatnád A napokban intim vacsora volt Zerkovitz Bélánál, ahol megjelent Hubay Jenő is. A magyar zenekul­túra nesztora elébe sietett Honthy Hannának, az érkező primadonná­nak és kézcsókkal üdvözölte őt. Mire Honthy Hanna mosolyogva szólott: «Ha ezt Mayerné lát­hatnád át AZ AJÁNDÉKOK KÖZÖTt, amelyyket Mészáros Sándor, a Nemzeti Színház volt kitűnő tit­kára munkásságának huszonöt­­esztendős jubileumára kapott, szerepelt egy hatalmas bádogtál is, tele vízben főtt burgonyával és rizzsel... Ezt az ajándékot Mészáros Sán­dor hadifogolytársai küldötték az ünnepeknek azoknak az eszten­dőknek emlékére, amelyeket Szi­bériában töltöttek, ahol a nagy orosz ünnepeken kapták a fo­golytábor parancsnokától ezt a „ pompás lakomát­. Az angol koronázó ünnepségekre negyvenegy operaénekest és hét karmestert szerződtettek Az angol koronázási ünnepségek előkészületei egyre nagyobb arányok­ban bontakoznak ki. Londoni tudósí­tónk jelentése szerint ma délelőtt befejezték azokat a munkákat, amelyek a Co­­vent Garden Operaház koronázási ün­nepségek alatti programjára vonat­koznak. A híres londoni operaházban a ko­ronázási ünnepségek alatt, április hó 19-től június 30-ig husz operaelőadást tartanak. Az operák között szerepel a Parsifal, a Nibelung gyűrűje-ciklus, a Bolygó hollandi, a Tristan és Isolda, az Othello (ezzel kezdődnek az ünnepsé­gek), az Aida, a Falstaff, a Don Pasquale, a Turandot, a Carmen, a Peleas és Melisande, az Igor herceg, az Orpheus, az Alceste, az Arany­kakas, az Arianne és a Kékszakáll. Az operákhoz negyvenegy világhírű énekest szerződtettek. Ezek: Szopránok: Licia Albancsc, Erna Berger, Maria Caniglia, Fcrnanda dana, Gina Cigna, Mafalda Favero, Kirsten Flagstaff, Frieda Leidet, Germanie Lubin é$ Lina Pagliughi. Mezzoszopránok c* alténekesnők: Amália Bertola, Anghelica Craven­­co, Renée Gilly, Margharete Riose, Jane Mattio, Ebes Stignani, Kristin Thorberg és Ebe Tirozzi. Tenorok: Angelo Bada, André Brudino, Luiggi Fort, Mas Lorenz, Giov. Martinéin, Renzo Pigni, Gregor Raisoff, Torsié Ralf, Georges Thill és Fritz Wolff. Baritonisták és basszisták: Pierrot Biasini, Rudolf Bockelmann, Umberto Di Lelio, Georges Doub­­rovsky, Cesare Formichi, Eugen Fuchs, André Gaudin, Herbert Jarta­sen, Vannie Marcoux, Paul Schoeffi­ler, Lawrence Tibbett, Giulio Tomet és Ludvig Weber. A díszelőadás,sorozat két karmestere: Furtw&ngler, Thomas Beecham, Rciner Frigyes, Francesco Salvi, Pht­­lippe Gaubert, Albert Wolff és Eugene Coossens. Valamennyi vidéki színház megvette a Hódítást Bónyi Adorján Hódítás című darab­jának előadási joga rekordot ért el. Alig néhány nappal nemzetiszínházi bemutatója után teljesen elkelt. Vala­mennyi magyar vidéki város színigaz­gatója megvette a darab előadási jo­gát. Turnéajánlatot kapott a Vén szamár László Miklós ÚtVén szamár* című vígjátékot a Terézkörúti Színpad játssza Muráti Lilivel és Somlay Arthurral a főszerepek­ben. A szereplők egy budapesti ügynöktől most érdekes ajánlatot kaptak. Meghívják őket a darab­bal nyári turnéra. A terv szerint huszonkét magyar városban sze­repelne a „Vén szamár“ harminc estén át. Párisba szerződött egy magyar színésznő Érdekes szerződést írtak alá tegnap Budapesten. Kádár Piroskát, a tehet­séges és fiatal színésznőt a párisi Saint Georges - színházhoz szerződtet­ték. Kádár Piroska, aki most Heten­ként egyszer című filmben szerepel és aki a Belvárosi Színház tagja, két éven át a bécsi fray­mund-színhában játszott, amelynek színpadán sok szép sikert aratott. A Raymund-színház egykori igazgatója most Párisban ren­dező. Ő szerződtette a francia fővá­rosba a Magyar sebésznőt. -------------------1­ A Motion Picture Herald legújabb számában közzéteszi listáját annak a tíz amerikai filmsztárnak, akik 1936-ban produkcióikkal a legtöbb bevételt jelentették Amerika számára. Első helyen Shirley Temple áll. A második Clark Gabie, Gary Cooper, Jeanette MacDonald és Robert Taylor, Greta Garbó part­­nere a következők. Taylor a tavalyi lista nyolcvanharmadik helyéről ug­rott ennyire előre, ez még hoolywoodi méretekben is számítva, óriási kar­riernek számít. MacDonald a harminc­ötödik helyen volt tavaly, Gary Coo­per a harmincegyediken. Az első tíz listáján így következnek a többiek: Fred Astaire és Ginger Rogers, Joe ' E Brown, a nálunk majdnem ismeret­­len kémikus, Dick Powell, Joan Crawford, Claudette Colbert. Az első helyen álló Shirley Temple filmjeivel tizenegymillió dollár bevé­telt csinált ebben az évben a Soth Century-Fox, a Szegény kis gazdag lány egymaga három millió dollárt hozott.­­ KI VOLT A LEGNÉPSZERŰBB AMERIKAI FILMSZÍNÉSZNŐ 1936-BAN? - SHIRLEY TEMPLE Willy Birgel új filmje Willy Birgelnek, a nemrégen feltűnt német filmsztárnak legújabb produk­ciója, a Szabadság-szerelem szerepel az Ufa szakbemutatójának harmadik nap­ján. Willy Birgel új filmdrámája a len­gyel szabadságharc idején játszódik, gazdagon kiállított, feszült, romantikus téma. Rendezője Kari Haiti, női fő­szereplője Hansi Knoteck. A háromnapos nagy szakbemutatóra Budapestre érkezett Kari Opitz, az Ufa berlini sajtófőnöke is, aki részletesen ismertette gyártási terveiket. Bejelen­tette hivatalosan, hogy Rökk Marikát újabb szerződéssel kötötte magához az Ufa és az előkészületben lévő filmek között magyar szerzőnek is van műve, Aszlányi Károly Hét pofon című víg­­játéka, melynek az ugyancsak magyar Martin Pál rendezésében Lilian Har­­vey és Willy Fritsch lesznek a fősze­replői. ­ Kálmán Etelka főpróbája. Februá­r 1-én tartják meg a Vigadó nagytermé­ben a Vitézi Bált. A bál a Rózsalovag­­keringővel kezdődik majd, amelyet Kálmán Etelka, az Operaház tagja fog táncolni. A keringőt tegnap délután főpróba keretében bemutatták a kö­zönségnek. Nagy sikere volt a fiatal táncosnőnek, aki rendkívüli grafiozi­­tással, tudással táncolta el a Rózsa­­lovag keringőjét. A főpróbán jelen­levő közönség lelkes tapsokkal hono­rálta művészi táncát. * Gyermekszínház Szegeden. A fő­városi gyermekszínház együttes, Örké­nyi Évi négyéves gyermekprimadonna szereplésével vasárnap délelőtt a sze­ged# Kje*uK-kisántás­.hgn játszik. MÉG HOLNAP PREMIER A szűz és a vén kecske Nagy farsangi kabarérevü­ a KOMÉDIÁBAN Lehet, hogy a színes fényképezés egy új világot tár fel a film számára, lehet, hogy a helyenként elbűvölően regényes pompájú, de máskor kissé el­mosódott színezés még nem a kísérlet végső kifejlődésére mutat. Ám bizo­nyos, hogy Loretta Young a színes mozgóképen még szebb, mint a fehér­feketén, valószerűtlenül fekete és tö­mött hajának sötétsége, kivillanó fo­gainak fehérsége,­­ félvér arcbőrének meleg tónusa különös sikerhez segítik ezt a nagyon tehetséges, minden játé­kában természetes, szinte gyermekien őszinte és megható színésznőt. Sok regényes külsőség keretezi a hetvenes évekhez méltóan mélabús történetet — a „Ramoná*-t —, amely vitézül védekezik a felkínált lehetősé­gek kalandorszerű kihangsúlyozása és zsúfolása ellen, emberi, egyszerű és megindító. Még csak boldog végződése sincs, legfeljebb egy szép allegóriában, amely a fiatal özvegy eltéphetetlen kö­telékét mutatja az élethez a gyermek­ben, noha félszíve utána halt indián férjének. A szereplők gazdag sokaságából le­gyen szabad külön kiemelni egy meg­hatóan egyszerű, idős nénikét, azt a bizonyos jótét­ lelket, aki az elmúlt század utolsó harmadának regényeiből elmaradhatatlan volt és aki itt eleve­nen és testi valóságban elénk lép és megsimogatja pihenésre, nyugalomra, megértésre, egyszerűségre vágyó lel­­künk­et. Azt hiszem, kivétel nélkül valamennyien irigyeltük a méltóság­­teljes indiánust, aki puszta udvariassá­gával és jómodorú neveltségével meg­hódította Loretta Young szívét. — én a magam részéről külön irigyeltem azt a kopasz férfiút, aki előttem ült és ná­lam magasabb lévén, nyilván el tudta olvasni a felírásokat, amelyekből ne­kem csak ellesett töredékek jutottak. . .­*)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék