Esti Kurir, 1937. szeptember (15. évfolyam, 198-222. szám)

1937-09-04 / 201. szám

4 Megalakult az Olasz-Magyar Orvosi T­ársaság Mint Rómából jelentik, a buda­pesti poliklinika kiváló orvosának, Müller Vilmosnak a legkiválóbb olasz egyetemi tanárok közreműkö­désével sikerült megalapítania az Olasz-Magyar Orvosi Társaságot, melynek elnökei olasz részről Fru­­goni szenátor, az olasz királyi csa­lád háziorvosa és Viola szenátor, a bolognai belgyógyászati egyetem igazgatója. Magyar elnökei Korányi Sándor báró és Verebély Tibor, Ügyvezető főtitkára Müller Vilmos dr. Az egyesület első diszkongres­­ Szusa Rómában lesz. Ezen husz olasz és húsz magyar egyetemi ta­nár tart előadást. Az előadásokat könyvalakban is kiadják. A máso­dik kongresszust a jövő évben Bu­dapesten tartják meg. A római megnyitó kongresszusra már eddig is mintegy húszezer olasz orvos jelentette be megjelené­sét. Az egyesület fővédnökségére Mussolinit kérték fel, aki minden bizonnyal elvállalja a tisztséget. Az egyesület kiadásában nemsokára megjelennek a legkiválóbb magyar orvostanárok könyvei olasz nyel­ven. Az első ilyen könyv Müller Vilmos Belgyógyászat kézikönyve című munkája lesz. Ezt követi Ve­­rebély professzor sebészeti könyve. Az egyesület működése elé nagy vá­rakozással tekintenek a két ország orvostudósai. ­­ Súlyos kártérítési per a Hangya ellen a lóegykéz miatt A lóegykéz körül felcsapott hul­lámok ma már a bíróságokat is foglalkoztatják. Ma tartott ugyanis perfelvételi tárgyalást Kőházy Endre dr. tör­vényszéki bíró annak a keresetnek az ügyében, amelyet a Dunántúli Gazdák Termelő és Értékesítő Szö­vetkezete indított a Hangya ellen. A kereset szerint a Hangya ez év február 25-én megállapodást létesí­tett a Dunántúli Gazdák Termelő és értékesítő Szövetkezetével, amely szerint az idei német hadügyi leszállítá­sokat egyenjogú társakként, együttesen fogják lebonyolítani, úgyhogy az üzlet 60 százalékában a Hangya szövetkezetei, 40 százalé­kában pedig a Dunántúli Gazdákat illeti meg a német leszállításokban való részvétel. Megállapodott a két szövetkezet abban is, hogy úgy a német, mint a magyar hatóságok­nál közös erővel minden összeköt­tetésüket fel fogják használni arra, hogy az üzlet minél előnyösebb le­bonyolítását lehetővé tegyék és egy­mást kifelé is támogassák. A megállapodást követőleg 1937 február 27-én Mecsér András, az Országos Mezőgazdasági Kamara elnöke, a szerződő felek kérelmére ülést hívott össze a német hadügyi leszállítások ügyében. Ezen az ülé­sen a földmivelésügyi minisztériu­mot dr. Kubinyi Tibor, a Külkeres­kedelmi Hivatalt Purgly Sándor és dr. Konkoly-Thege György képvi­selték. Az ülésen megjelent dr. Brunnenbaum, a német birodalmi közélelmezési hatóság képviselője, dr. Thöring Lipót, a Pferdever­kehrsgesellschaft berlini központi bevásárló cég igazgatója és dr. Eb­ner, az Országos Mezőgazdasági Kamara titkára, az állatexport osz­tály előadója. Mecsér szerepe Dr. Brunnenbaum közölte a meg­jelent hivatalos személyekkel, hogy a­­ német közélelmezési hatóság a hadügyi lószállításokkal megbí­zandó cégek kijelölését, valamint a szállítások ellenőrzését Mecsér Andrásra bízta. Mecsér azonnal nyilatkozott, a meg­bízatást elfogadta és ennek alapján az 1937. évi német katonai lószállí­­tásokra a Hangya szövetkezetiél 60—40 százalékos megállapodást létesített. A hatósági képviselők nem emel­tek kifogást e bejelentés ellen. A Dunántúli Gazdák Szövetkezete erre Thöringgel, a berlini lóforgalmi tár­saság teljhatalmú igazgatójával 1900 darab ló­szállítására írásbeli szerződést kötött, mégpedig a Han­gyával együttesen és egyetértőleg. Ilyen előzmények után — állítja a kereset — az történt, hogy a Hangya szövetkezet a Dunán­túli Gazdákkal szemben vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, sőt a megállapodást megszegte azzal, hogy minden értesítés és hozzájárulás nélkül a szállításokat, amelyeket a Dunántúli Gazdákkal vállalt, az ő megkerülésükkel bo­nyolította le. Továbbá a dunántúli szövetkezet hozzájárulása nélkül a berliniekkel új megállapodást léte­sített, s ezáltal súlyosan megkárosí­totta őket. Majd szó szerint a következőket mondja a kereset: «A Hangya szövetkezet súlyos szerződésszegésével és a szövetkezeti életben hűtlen magatartásával szán­dékosan előidézte azt is, hogy a mi szövetkezetünk mellőzésével 2900 lo­vat szállítottak le.» Még súlyosabb állításokat foglal magában a keresetnek az a része, amely arról szól, hogy a Hangya a berlini Pferdeverkehrsgesellschafttal szemben nem tudott megfelelni kö­telezettségeinek, miáltal a német köz­hatóságok előtt üzleti hírnevük sú­lyos sérelmet szenvedett. «A Hangya szövetkezetnek szán-­­dékos és vétkes azon mulasztása, hogy az illetékes hatóságok előtt elhall­gatta, hogy ezt az üzletet velünk együttesen kellett volna intéznie. Ezért erkölcsi kötelezettségek is terhelik, hogy minden érdemleges indok nélkül szövetkezetünket ki­hagyta a leszállításokból. A Hangya szövetkezet szövetkezetünket hűt­lenül cserben hagyta, velünk szem­ben súlyos mulasztásokat és szerző­désszegéseket követett el, amiért teljes kártérítéssel tartozik.­ 115 ezer pengős kár A kereset végül megállapítja, hogy a Dunántúli Gazdák Termelő és Értékesítő Szövetkezetét a német lószállításokból kifolyólag 115.000 pengő kér érte azáltal, hogy a Hangya önhatalmúlag cseleke­dett. A feltűnést keltő kereset ügyében mára tűzött ki tárgyalást a törvény­szék. A Hangya jogi képviselője a kereset elutasítását kérte, míg dr. Wirtschafter Béla, a felperesi szö­vetkezet ügyvédje kérte a kártérí­tési összeg megítélését. A bíróság elrendelte a bizonyí­tást és kötelezte a feleket, hogy elő­készítő iratban adják elő a bizonyí­tásra vonatkozó adataikat. Az ér­demleges tárgyalásra november 3-án kerül sor. ---------------------­SZERKESZTŐ ASZTALÁRÓL SZENT LÁSZLÓVAL kapcsolatban jegyezte fel a történelem, hogy ami­kor egyizben menekülni volt kényte­len az ellenség elől, pénzt dobált el menekülése közben és üldözői megvál­toztatva szándékukat, László király helyett a guruló aranyak után vetet­ték magukat. Ugyanez történt most a Riviérán, Nizza közelében, csak vala­mivel modernebb körülmények között. Az elmúlt hét egyik estéjén ■ ugyanis egy ismeretlen úrvezető Nizza mellett autójával elgázolt egy kerékpárost. Az úrvezető a gázolás után továbbrobo­gott, mire autókon és kerékpárokon üldözőbe vették. A gázoló úrvezető kissé költséges módon vágta ki magát a kellemetlen helyzetből: egy csomagot vett elő és ezerfrankosokat szórt az autóból az útra. üldözői erre meg­feledkeztek az üldözésről és az ezer­frankosokat kezdték felkapkodni. Össze is vesztek a zsákmányon, ez­alatt a gázoló úrvezető egérutat nyert és hamarosan el is tűnt. A jelentés nem számol be róla, hogy az elgázolt kerékpáros, akinek az üldözök az ezerfrankosokat köszönhették, kapott-e sérüléseiért valami fájdalomdíjat. ★ COLIN TENNESEES város a világ­nak talán egyetlen városa, amelyben sem autó, semt mozi, sem rádió, sem telefon nincs. Colin város lakosai ugyanis szigorú puritánok, akik val­lási okokból elzárkóznak a modern technika minden újítása elől. ★ A SZÉLMALMOK fenntartására ala­kult nemrég egy bizottság Belgiumban. A szélmalom olyan elválaszthatatlanul hozzátartozik a németalföldi táj képé­hez, mint a magyar pusztához a gémes­­kút. De mindkettő idejétmúlta már és szélmalmok helyett csaknem minde­nütt gőz- és villanymalmokat használ­nak. Hogy Németalföld szélmalmait mégis meg lehessen menteni, úgy Hol­landiában, mint Belgiumban rendeleti­leg megtiltották lebontásukat és külön­böző technikai javításokkal igyekeznek fokozni a régi típusok használhatósá­gát. A szélmalmok tulajdonosai még állami segélyben is részesülnek, csak­hogy a nagy szárnyak továbbra is vi­dáman forogjanak a békés holland és flamand mezők felett.★ A MANCHESTERI ST. THOMAS­­TEMPLOM vikáriusa hangosfilm ké­szüléket építtetett be a templomba és máris több filmet szerzett meg, ame­lyeket a tél folyamán az istentisztele­tek keretében szándékozik bemutatni. Eddig is tizenhárom, erre a célra al­kalmas filmet sikerült megszereznie. A vikárius a sajtó számára tett nyilatko­zatában kijelentette, hogy a most a modern ember életében nélkülözhetet­len szerepet játszik, azért kívánatos­nak tartja, hogy azt az egyház szol­gálatába is állítsák. ★ A PÁRISI VILÁGKIÁLLÍTÁSSAL kapcsolatban érdekes ötletet valósított meg az Air France: lehetőséget nyújt a bélyeggyűjtőknek arra, hogy 100 frankért úgynevezett t repülő levele­ket­ kü­ldhessenek a világ körül. Eze­ket a leveleket repülőgépek továbbít­ják Hongkongon, Newyorkon, majd a délafrikai Natalon keresztül Páristól­ Parisig. A küldemények számára kü­lön borítékok szolgálnak, amelyeket csak korlátozott számban bocsájtanak ki és az utolsó ilyen küldeményeket szállító repülőgép indulási terminusa október elseje lesz. ★ ÖTLETES MÓDJÁT találta meg Ben Arnold oklahomai bíró annak, hogy a fiatalkorú bűnösök számára megfelelő büntetéseket mérjen ki. A hozzákerülő ügyekben — hacsak nin­csen egészen súlyos bűncselekményről szó —■ arra ítéli a vádlott fiatalkorúa­kat, hogy kívülről megtanulják azokat a törvényszakaszokat, amelyeket cselekedetükkel megsértettek. Néhány napot ad nekik a tanulásra és csak akkor helyezi Szabadlábra őket, ha az illető paragrafusokat már hiányta­lanul, szó szerint el tudják mondani. 1937 *7epfemb­er 1 Henlein nácivezér lapjának támadása Magyarország ellen Az újabban megerősödött pán­­germán agitáció szinte napról-napra indít támadásokat Magyarország el­len azzal a képtelen és szemérmet­len váddal, hogy magyar földön a legsúlyosabb helyzetben élnek a németek, hogy Magyarországon tervszerű németüldözés folyik. A szélsőséges német nacionalista lapok a Bleyer emlékmű felavatá­sát újabb alkalomnak és ürügynek használták fel, hogy Valóságos per­gőtűzként zúdítsák Magyarországra a józan ésszel és tényekkel számta­lanszor megcáfolt vádat, a német­üldözés vádját. Hogy milyen terv­szerű ez az agitációs hadjárat, azt az elmúlt napokban sorozatosan megjelenő uszító hangú cikkek bi­zonyítják. A pángermán kórus ki­talált vádjaihoz csatlakozott a Cseh­országban megjelenő Die Zeit a szudétanémetek har­cos nácilapja, dr. Henlein alvezér orgánuma is. A Die Zeit néhány nappal ezelőtt megjelent számában Deutscher Volksgruppenspiegel című rovatá­ban az egyik cikk Magyarországgal foglalkozik. A cikk címe: A Bleyer emlékmű leleplezése. „Augusztus 20-án — írja a lap — a budapesti Zeneművészeti Akadé­mia kamaratermében a fővárosban élő német népcsoport (Deutsche Volksgruppe) méltó keretben adó­zik felejthetetlen népvezére, Jacob Bleyer emlékének. A német nép és elsősorban a „volksdeutsch" ifjúság súlyos és a legkülönbözőbb nehéz­ségek legyőzése után hamisítatlan tisztaságában akarja felidézni Ble­yer szellemét és akarásait. Délután 4 órakor pedig ünnepé­lyesen leleplezik a kerepesi úti te­metőben a Bleyer sírhelye fölé­ emelt emlékművet. Ennek az em­lékünnepélynek különös jelentősé­get ad az a rendkívülien súlyos sors, amelyben a német Volksgruppe Magyarországon él. Magyarországon a német nép­­művelődési egyesület keretén belül megszüntettek minden igazi német népi munkát. Bleyer rendkívül szi­gorú elitélése, majd az ő eredmé­nyesen működő (!) titkárának el­itélése, másrészt Gratz magatartása, amely által a Bleyerhez hű néme­tek 1935-ben kizárattak a nép­­művelődési egyesületből, végét je­lentette a német né­pi munkának. Ebben az időben, mikor szenvedé­lyesen, forrón küzd a németség Ma­gyarországon, hogy megtarthassa népi sajátosságait, mikor el akar­ják választani a népét törzsétől, azt a népet, amely őseihez és önmagá­hoz hű akar maradni----nagy­jelentőségű ez az ünnepély.» A szombati lóversenyeredmények szept. 4, 5 ée 8-án d. u. 3 órakor Magyar Lovaregylet versenye: I. Soroksári dij. 3000 P. Táv 1800 m. 1- Rudi 1é pm Csernovits 58 +18 2. Huascar 3é pm Erdőmajori 53% 4-13 3. Ciro 4é pm Festetics 59% (+22) 4. Mulass 6é pm Honig 58 -Hl 5. Situtunga 5é pm Horthy 59% +20% 6. Safety 3é pk Horthy 52 +15% 7. Ciráda 3é pk Issékusz 52 — 8. Fiola 4é sm Kominik 58 — 9- Bazsa rózsa 3é stpm Luc­. 55 +17% 10. Gaffe 3é pk Márkus 52 — 11- Bonaparte 6é pm Metzger 59% +19 Tip: Situtunge — Bonaparte Bazsa rózsa. V. Nyeretlen kétévesek hendikepje. 1800 P. Táv 900 m. 1. Virtus II. Lenz 62% + 7% 2. Liber­­pm Barclay 56% + 7 3. Dráma pk Issescu­tz 55 — 4. Muki stpm Magyari 55 — 5. Bonvivant pm Lukács 5­4% — 6. Virulj pm Matejka 53% (+ 9) 7. Széphalom stpk Széphalomi 52% + 9 8. FHm pk Fehér 51 +11 9­ Laci sm Buttler 48% +11 10. Hindu pm Bartos 46% — 11. Törzsfőnök pm Batthyány 46 — 12. Cél sk Geist 45 + 9 13. Adisababa stpk Benson 44 +12 14. Carola sk Fodor 39 — Tip: Adisababa — Film Lact. II. Kétévesek versenej. 3000 P. Táv 1100 m. 1. Tisane sk Berchtold 52% +13 2. Rohanj Erdőmajori 54 +8 3- Mire való Harkányi 54 4. Blonde Kashrein sk Honig 52% +10 5- Karvaly pm Horthy 54 — 6. Szekfü sk Kengyeli m. 52% +13% 7. Sympton sm Kominik 54 — 8. Nepita pk Lesvári m. 52% +13% 9­ Egyetlen szk Petanovíts . 52% +12 10. Fohn sm Royaards 54 — 11. Avise szok Szilassy 52% + 9 Tip: Szekfü — Nepita — Tisane. III. Állvány díj: 4000 P. Táv 2400 m. 1. Lincoln 50 pm Erdőmajori 60 +19 2. Moulin Rouge 4é pk Székely 54 +21% 3. Maréehal Seult 3é sm Vries 52 +16 4. Cipó 3é pm Issekutz 49% +17% 5. Bromo 3é pk Horthy 44% +16% 6. Gellért 4é­­ ph Palotai-ist. 43 +19­­• Resista 3é pk Fehér 41% +18 Tip: Moulin Rouge •— Lincoln. IV. Őszi dij. GCC0 P. Táv 2000 m. 1. Gamma 4é pk Berctóld 56 (+20) 2. Nordland 6é pm Erdőm. 56% +24 3. Gyöngy 3é pm Fehér 50 +23% 4. Giro 4é pm Festetics 56% (+25) 5. Alaska 4é pk Festetics 58% +24 6. Situtunga 5é pm Horthy 56% +23 7. Borúra derű 4é pk Kenderesi 56% +23% 8. Try Well 4é sm Lesvári 59% — 9. Domino 5é stph Pejacs, 59% — 10. Medina 3é pk Seilern 50% +17 11. Cyrano 4é sm Vries 59% — 12. Moulin Rouge 4é sk Székely 55 — Tip: Nordland — Borúra derű. VI. Eladók hendikepje. 1500 P. Táv 1600 m. . 1. Landler 6é ph Pejacsevich 63 +15 2. Mumus 5é sk Fehér 57% +10 3. Kopp id. sm Székely 56 +11 4. Sirály II. 3é pher Kobel 55% — 5. Baka 3é ph Győrffy 54% +10 6. Tékozló id. sher Smuthy 52% — 7. Salome 3é sk Sziklay 52% — 8. Alamund 3é pm Mendél 51% (+16) 9. Bomba 4é sm Palotai-ist. 50 +11 10. Idler 6é pher Hitch 49 — 11. Gyergyó II. 3é sh. Pauly 49 +14 12. Argument 3é stpk Palotai 46% +10 13. Buda 3é pm Honig 44% +14 14. Africanus id. ph. Lukács 44 — 15. Ar. Szelassz. 3é stpk Lukács 44 +12 16. Ganymedes 3é pna Csernovits 39 — Tip. Landler — Buda — Gyergyó II. VII. Hendikep. 2500 P. Táv 1100 m. 1. Pornádé 3é pk Pejacsevich 60 +10 2. Pénz 5é ph Horváth 58% + 8% 3. Napfelkelte id. stpk Lukács 58% + 7 4. Szimat 3é sk Honig 56 + 9 5. Desperado 4é pk, Horthy 56 +11% 6. Zu­a 3é pk Mendel 56 +11 7. Dongó 3é stpm Hesp 55 +11% 8. Signorina 4é pk Györffy 53% + 6 9. Amoureuse 3é pk Lesvári 52 +14 10. Hozomány II. 4é pk Hódi 49 +10 11. Sylva id. pk Borbényi 48% +12 12. Epizód 3é pk Clara­ ist. 47% +12 13. Potőr 5é pm Gombolai 46% (+15) 14. Babavirág 36 pk Bartos 43 +8 15. Thank you id. ph. Palotai 43 — Tip. Araourese — Desperado — Dongó. Gyöngy Lajos fogadási Irodája. VI., Andrássy-ut 40. Telefon: 1-263 55. 1-141-72. FIÓKIRODÁK: II., Margit, körút 5/b. Telefon: 1-612-55. Debrecen. Perenc József-ut I. Telefon: 10-18. Győr. Gróf Tisza István­ tér 7. Siófok. Fürdőtelep. „Souvenir** bolt a Szenzáció SZÜLETÉSÉTŐL A KÉSZ ÚJSÁGIG A MAGYAR SAJTÓ KULTURÁLIS KIÁLLÍTÁSÁN A MŰCSARNOKBAN

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék