Esti Kurir, 1937. november (15. évfolyam, 249-272. szám)

1937-11-11 / 256. szám

1937 november 11 ESTI KURÍR 9 mit szól hozzá? KUROVSZKI danzlgl Ügyvéd, volt szenátor és tiszteletbeli osztrák főkonzul, a katolikus centrumpártnak volt vezetője, a párt feloszlatásával kapcsolatban lemondott törvényhozói megbízatásiról. Egyben — mint GO- ring porosz miniszterelnök lapja je­lenti — leteszi konzult megbízatását is. Röviddel ezelőtt házkutatást tar­tottak nála és állítólag politikai bűn­­tető eljárás indult ellene. • SCHMIERER rohamosztagos cso­­portvezetfl, a német birodalmi gyógy szerész testület vezetője a Ziel und Weg hasábjain kimutatja, hogy a gyógyszerészek foglalkozást ágát sikerült megtisztítani «mindazon ele­mektől, amelyek a gyógyszertárban nem a népegészségnek egyik eszközét, hanem erszényük megtöltésére alkal­mas eszközt láttak». Ezek • merkan­tilista felfogású gyógyszerészek ter­mészetesen elsősorban zsidók voltak. 400 zsidó gyógyszertár kapott az uj törvény értelmében árja vezetőt. RENDKÍVÜL érdekes beszédet tar­tott az angol (elsőházban lord Strabolgi, aki komoly tengerészeti szakértőnek számit. Kifejtette, hogy bábom a Földközi-tengeren egész való­színűtlen, mert Franciaország és Ang­lia esetleg elképzelhető ellentéteik — Olaszország és Németország — (ütött jelentékeny fölényben vannak vizen és nincsenek hátrányban a levegőben. Összehasonlítva az erőviszonyokat, megállapította, hogy Angliának és Franciaországnak együtt 22 nagy hadihajó-egysége van, Olaszországnak és Németországnak négy. Repülőgép­­anyahajója a két nyugati államnak kilenc, ellenfeleinek egy; nehéz cirkáló amott huszonkettő, emitt hét. A köny­­nyü cirkálók aránya 67:16; a torpedó­rombolóké 14:51, a tengeralattjáróké 113:88. Annak a felfogásának Is ki­fejezést adott Strabolgi lord, hogy Egyiptomnak Líbia felől való meg­támadása a képzelet világába tartozik. • BUDAPESTI keltezéssel többek kö­zött a következőket Írja a Völki­scher Beobachter: «...Beható nyomo­zás után sikerült a magyar rendőrség­nek meglepetésszerü rajtaütésekkel ki­emelni a zsidó-kommunista fészkeket. Ez alkalommal a rendőrségnek nagy­­mennyiségű komumn.'sta ngatáclós nyomtatvány jutott kezére. Ezenfelül egy tökéletesen kidolgozott tervet is találtak, amelynek alapgondolata, hogy Palesztina helyett Magyarorszá­got tegyék meg cionista állammá, amely Oroszországgal való szoros együttműködés segítségével volna fel­építendő!» • TTJ ÖRÖKÖSÖDÉSI TÖRVÉNY ki­­bocsátását határozta el a német kormány. At uj rendelkezés egyebek között megtiltja, hogy birodalmi né­met polgárok polgárjoguktól meg­fosztott egyénekre, azok hitvestársára vagy rokonára hagyják vagyonukat, vagy annak egy részét Ilyen szemé­lyekről végrendeletekben megemlékez­ni, őket megajándékozni: szabadság­­vesztésbüntetés mellett tilos. • MORGENTHAU, az Egyesült Álla­mok pénzügyi államtitkára be­jelentette, hogy a Normandie 10,25 millió dolláros aranyrud-rakománnyal utnak indul Amerikából Franciaország felé. Hosszú Idők óta ez az első eset, hogy Franciaországból menekült va­gyon visszatér. MEGHALT A „WALLSTREET BOSZORKÁNYA", A LEGGAZDA­GABB ÉS LEGFUKARABB ASSZONY Newyork, november 10. (Az Esti Kurír tudósítójától.) A na­pokban gazdát cserélt Amerika egyik legnagyobb vagyona, «a Wall Street boszorkányának», Mrs. Hetty Green­­nek óriási öröksége, amely a világ legérdekesebb életű mllliomosnSje leá­nyának jutott. % A néhány héttel ezelőtt meghalt Mrs. Hetty Green évtizedeken át félel­metes hirU alakja volt az amerikai pénzügyi ^életnek. Merész spekuláció­val, vakmerőségével vivta ki maginak a „Wall Street boszorkányai' nevet és szerezte meg sokszáz millió dollárt kitevő vagyonát, amely állítólag felül­múlja a leggazdagabb bankárok és iparfejedelmek készpénzvagyonát la. Üzleti sikerein kívül hires volt a dol­­lármilliomos üzletasszony hihetetlen fukarságáról Is, amelyről még ma is rengeteg történet kering A bálnavadász nagyapa Mrs. Hetty Green vagyonának tör­ténete mindössze három generációt ölel fel. A mesés vagyon alapjait a jelenlegi örökösnő, Mrs. Matthew Wilks nagyapja, Edward Robinson vetette meg. A nagyapa még egyszerű bálnavadász volt, aki azonban mohón vetette reá magát az üzletre. Kislánya, a Wall Street későbbi boszorkánya egyszer tanúja volt egy jelenetnek, amely apja rideg, üzleti elveire rávilá­gított. Amikor egy hajóból kirakták az Edward Robinson részére érkezett árut, az egyik munkás a rakpartról a tengerbe esett. Társai csónakba ugrot­tak, hogy segítségére siessenek, Ed­ward Robinson dörgő hangja azon­ban megállásra kény szeritette őket: — Azt hiszitek, azért fizetlek ben­neteket, hogy lopjátok az idStf A munkások megijedtek a könyör­telen főnőktől és anélkül, hogy foly­tatták volna a mentést, visszatértek munkahelyükre, társuk pedig a sze­mük láttára fulladt a tengerbe. Ez a kegyetlen élmény megacélozta a kis­leány lelkét, amelybe belevésődött az apa mohó pénzéhsége. Amikor 18 éves -volt, apja 18.000 dollárral ajándékozta meg és megen-MA ESTE 10 ÓRAKOR A ROYAL APOLLÓBAN DISZ BEMUTATÓ: HUNYADI SÁNDOR remekműve filmen Rendezte: Székely István LÁZÁR MÁRIA JÁVOR PÁL KISS FERENC HOLNAP PREMIER! ROYAL APOLLO ÁTRIUM gedte neki, hogy egy hónapra New­­yorkba utazzon egy rokonukhoz. A uewyorki rokon megdöbbenve is­merte fel az akkor már gazdag leányt rongyos ruháiban és hogy bevezet­hesse a társasági életbe, több estélyi ruhával volt kénytelen megajándé­•i.i n r.'i.t nr. oz kisasszonyt. A fiatal leány rövidesen férjhez­­ment egy Green nevű pénzemberhez, aki mellett ő is tőzsdei üzletekkel kezdett foglalkozni. Ötleteivel és sze­rencsés manipulációival csakhamar magira vonta a Wall Street pénz­embereinek figyelmét, de rövidesen tapasztalhatták ezek kíméletlenségét és hajlíthatatlanságát is. Merész spe­kulációiban nem Ismert barátságot, megértést, iparvállalatokat tett tönkre, családi vagyonokra tette rá a kezét és férje ügynöksége révén gyakran diktátora volt a tőzsdei árfolyam­hullámzásnak. A fukar milliomosnő Házasságából egy fia és egy leánya született, de a pénz imádata mellett szivében nem jutott sok hely az anyai szeretetnek. A Wall Street boszorká­nya hires volt rendkívüli fukarságáról, ami családi életében gyakran ember­telen kegyetlenségre vezette. Dúsgazdag volt mér, amikor fia egyszer lábát törte. A milliomos anya meg akarta takarítani az orvosi költséget és 6 maga kezelte a gyermek eltört lábát. A kisfiú állapota súlyosra fordult és lábát amputálni kellett. Az anya meg­tagadta a kórházi ápolási költségek kifizetését és a sikeres pénzügyi manő­vereiről híres asszony gyermekének ápolást költségeit a kórház szegény­­alapfából fedezték. Nagy feltűnést keltett Mrs. Hetty Green egy örökség: pőrével is. Édes­apja nagy vagyonából kisebb összeget hagyott egy távoli szerény rokonára. Hetty Green, noha erre a számára je­lentéktelen összegre nem volt szüksége, pert indított az örökség e részének érvénytelenítése érdekében s iratot ha­misított, hogy rokonát megfossza a néhány százdolláros örökségtől. Nem is milliomosnő, hanem milliár­­dosnő volt már Hetty Green, amikor fösvénysége egyre jobban elhatalma­sodott rajta. Férje súlyos válságba ke­rült egy tőzsdei krach következtében, de felesége nem sietett segítségére, ha: nem kegyetlenül kijelentette: , — Nem vagyok hajlandó fizetni fér­jemért. Ha vesztett, viselje a követ­kezményeket. 750 millió dollár adóhátralék Ö ekkor már férjétől teljesen füg­getlenül kezelte üzleti ügyeit és nem törődött azzal, hogy gyermekei apja utolsó fillérjét is elvesztette a tőzsde fekete napjaiban. De amilyen kegyetlen volt a tőzsde boszorkánya üzletfeleihez, éppen olyan könyörtelen volt önmagával szemben is. Nyomorúságos odúban FELHÍVÁS LOPÁS TÖRTÉNT! Korona Kakaó- és Csokoládégyár­nak közismert mokkával díszített pirosszinü árukihordó triciklijét el­lopták. Felhívjuk a közönség figyel­mét. kisérje figyelemmel az udvarokat és mindazon helyeket, ahol tricikliket vagy alkatrészeket értékesíteni lehet. Külön ismertetőjel, hogy a tricikli te­tején kétoldalt fából készült nagy mokka van felerősítve. A becsületes megtalálónak, vagy útbaigazítónak, ha a kocsit visszakap­juk, komoly jutalmat ad a Korona Kakaó- és Csokolidógyár, IX., Tüzoltó-n. 79. Tel.; 130—428. lakott, télen nem fűtötte lakását, egy­szerű, egy fogásból álló ebédjeit és vacsoráit spirituszfőzőn főzte meg és szegényes ruháiban mindenki nyomo­rúságos helyzetben élő munkásasz­­szonynak vélte. És miközben áru­házakban vásárolta olcsó ruháit, álla­moknak adott kölcsön óriási összege­ket, hatalmas ipari vállalatokkal állott üzleti összeköttetésben és életét meg­keserítette az aggodalom, hogy hite­lezői nem fizetik vissza a tetemes kölcsönöket. A világ leggazdagabb és legfukarabb asszonya szélütés következtében halt meg. Hozzátartozói szerint a szélütés akkor érte, amikor cselédje pénzt kért tőle. A különös életű asszony éveken át nem fizetett vagyonadót és ezért adó­hátralék címén a leányát illető örök­ségből az állam 750 millió dollárt vont le. A vagyon azonban még igy is olyan tekintélyes, hogy a pénzemberek sze­rint Mrs. Matthew WRks jelenleg a világ legnagyobb készpénzvagyonának a birtokosa. ÚJABB KIVÉGZÉSEK A SZOVJETBEN Moszkva, november 10. Mint a Bakinszkij Rabocsij je­lenti, a bakui biróság most hozott Ítéletet az aszerbejdzsáni szovjet köztársaság 14 volt vezető szemé­lyisége, köztük két népbiztos és több kerületi titkár ügyében. A vád az volt, hogy titkos nemzeti szerve­zetet alapítottak és fegyveres fel­kelést terveztek Moszkva ellen. A vádlottak közül tizet a biróság ha­lálra ítélt s ezeket már ki is végez­ték. A bakui pör megerősíti azokat az egy idő óta elterjedt híreket, hogy Aszerbejdzsanban erős bolsevista­­ellenes pánizlám mozgalom észlel­hető. A Tifliszben megjelenő Szarja Vnsztoka szerint Szuchumban az abkháziai köztársaság több volt ve­zető személye állott a biróság előtt. A vádlottak között volt Ladarija párttitkár és n földmivelésügyi nép­biztos is. Felségárulással, terrorcse­lekmények előkészítésével és fegy­veres puccs előkészítésével vádolták őket. Felelősségre vonták őket azért is, hogy Sztálin motorcsónakjára 1933-ban — amikor üdülés céljából a Fekete-tenger abkháziai part­vidékén tartózkodott — az egyik parti üteg rálőtt. A vádlottak állítólag Lakobának, az aszerbejdzsáni köztársaság nemrég «elhunyt» elnökének biztatására vettek részt a puccskísérletben. Lakobát Sztálin egyik ifjúkori kaukázusi barátjának és bizalma­sának tartották. A pörről szóló tudósítás szerint néhány vádlott kijelentette, hogy Lakóba halálát akarták meg­bosszulni. A fővádlottak közül tizet halálra Ítéltek és már ki is végeztek. A vidéki lapok további kivégzé­sekről számolnak be. Leningrádban hat embert trockijista szervezkedés miatt, Nizsninovgorodban hármat az állatállomány szándékos rongálása miatt, Taskendben négy embert, Chabarovszkban kettőt, Szverd­­lovszkban ötöt kivégeztek. ÉJSZAKA KEZDŐDÖTT egy pikáns, izgalmas történet, amelyben a férj felbérli a sotfőrt, hogy csábítsa el feleségét, a hotelben tanukkal rajtakapatja, de egy férfi az asszonyt megmenti. Ez a férfi a világ egyik legérdekesebb, legnépszerűbb művésze: CHARLES BOYER aki erőszakon, érzelmeken, forró szerelmeken keresztül küzd a férfival a feleségért, akit JEAN ARTHUR ez az izgató szép nő alakit s aki Hollywood uj sex-appeal nője A film, amelyet a világhírű, nagymultu FRANK BORZA6E rendezett, felejthetetlen lesz nemcsak azért, mert a kiváló művészek játéka ragyogó, de hatalmas attrakció benne az a lélekölő jelenet, amikor egy modern óceánjáró elsüllyedéssel fenyeget. Pánik a hajón! Pánik a szivekben! ÉJSZAKA KEZDŐDÖTT... ez a film, melynek angol címe: HISTORY IS MADE AT NIGHT... UNITED ARTISTS-ATTRAKCIÓ PÉNTEKTŐL DÉCSI * KAMARA

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék